Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 25 февруари 2015 г. - Брюксел

16. Положението във Венецуела (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението във Венецуела (2015/2582(RSP))

Christos Stylianides (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Luis de Grandes Pascual, от името на групата PPE, Francisco Assis, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Fernando Maura Barandiarán, от името на групата ALDE, Javier Couso Permuy, от името на групата GUE/NGL, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Elmar Brok, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ángela Vallina, иElena Valenciano.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Dita Charanzová, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Elmar Brok, Inês Cristina Zuber, Igor Šoltes, Gilles Lebreton, Davor Ivo Stier, Nicola Caputo, Beatriz Becerra Basterrechea, Gabriel Mato, Carlos Zorrinho, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Fabio Massimo Castaldo, иJuan Fernando López Aguilar.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ana Gomes, Lidia Senra Rodríguez и Stelios Kouloglou.

Изказа се Christos Stylianides.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.

Правна информация - Политика за поверителност