Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 260kWORD 200k
Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015 - Βρυξέλλες
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 3.Σύνθεση του Σώματος
 4.Σύνθεση των επιτροπών
 5.Υποδοχή
 6.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 7.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 8.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 9.Αναφορές
 10.Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις
 11.Κατάθεση εγγράφων
 12.Διάταξη των εργασιών
 13.Απόφαση που εγκρίθηκε σχετικά με την κατάρτιση στρατηγικού πλαισίου για την ενεργειακή ένωση (συζήτηση)
 14.Έκθεση σχετικά με την άτυπη σύνοδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στις 12 Φεβρουαρίου 2015 (συζήτηση)
 15.Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2013 (συζήτηση)
 16.Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (συζήτηση)
 17.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 18.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 19.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 15.00.


2. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Η Julie Ward ήταν παρούσα στη συνεδρίαση της 12ης Φεβρουαρίου 2015 αλλά το όνομά της δεν εμφαίνεται στην κατάσταση παρόντων.

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

°
° ° °

Ο Lorenzo Fontana γνωστοποιεί ότι ήταν παρών κατά τη συνεδρίαση της 10ης Φεβρουαρίου 2015 αλλά το όνομά του δεν εμφαίνεται στην κατάσταση παρόντων.


3. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες ιταλικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή του Damiano Zoffoli ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση της Alessandra Moretti με ισχύ από τις 18 Φεβρουαρίου 2015.

Το Σώμα λαμβάνει γνώση και, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία και το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 4 του Κανονισμού, διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας του από τις 18 Φεβρουαρίου 2015.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού, για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει ελεγχθεί η εντολή του ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, ο Damiano Zoffoli καταλαμβάνει την έδρα του στο Κοινοβούλιο και συμμετέχει στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως προβεί στη δήλωση ότι δεν κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

°
° ° °

Η Teresa Rodriguez-Rubio κοινοποίησε γραπτώς την παραίτησή της από μέλος του Κοινοβουλίου με ισχύ από τις 5 Μαρτίου 2015.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 1 έως 3 του Κανονισμού, το Σώμα διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας από τις 5 Μαρτίου 2015 και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια εθνική αρχή.


4. Σύνθεση των επιτροπών

Κατόπιν αιτήσεως της Ομάδας GUE/NGL, το Σώμα επικυρώνει τους ακόλουθους διορισμούς:

επιτροπή DEVE: Στέλιος Κούλογλου

επιτροπή AFCO: Κώστας Χρυσόγονος


5. Υποδοχή

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Σώματος, τους τιμηθέντες με το Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη για το 2014, οι οποίοι λαμβάνουν θέση στο θεωρείο των επισήμων.


6. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το όριο ευαισθησίας που ορίζεται στο παράρτημα VII σημείο 1 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού (C(2015)00596 – 2015/2568(DEA))

Προθεσμία υποβολής ενστάσεως: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του στις 9 Φεβρουαρίου 2015

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: INTA

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 480/2014 όσον αφορά τις παραπομπές στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (C(2015)00680 – 2015/2577(DEA))

Προθεσμία υποβολής ενστάσεως: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του στις 13 Φεβρουαρίου 2015

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: REGI (άρθρο 54 του Κανονισμού), EMPL (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008 όσον αφορά την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού για τις εισαγωγές αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 για καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 670/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση ειδικών μέτρων σχετικά με την αγορά στον τομέα της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης (C(2015)00861 – 2015/2580(DEA))

Προθεσμία υποβολής ενστάσεως: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του στις 20 Φεβρουαρίου 2015

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: AGRI


7. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1321/2014 σχετικά με τις περιορισμένες απαιτήσεις των διαδικασιών συντήρησης για τα αεροσκάφη γενικής αεροπορίας (D034510/03 - 2015/2569(RPS) - προθεσμία: 10/5/2015)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1321/2014 όσον αφορά την εναρμόνιση των κανόνων για τη διαρκή αξιοπλοΐα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008, τις κρίσιμης σημασίας εργασίες συντήρησης και την παρακολούθηση της διαρκούς αξιοπλοΐας των αεροσκαφών (D034512/03 - 2015/2570(RPS) - προθεσμία: 10/5/2015)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων, με σκοπό την προσαρμογή του στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο (D036121/04 - 2015/2578(RPS) - προθεσμία: 16/5/2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση και τη διόρθωση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση ορισμένων προσθέτων τροφίμων (D036822/04 - 2015/2576(RPS) - προθεσμία: 12/4/2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) (D037855/02 - 2015/2579(RPS) - προθεσμία: 19/5/2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: ITRE (άρθρο 54 του Κανονισμού), IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)


8. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 53 του Κανονισμού)

επιτροπή JURI

- Προστασία από τις συνέπειες της εξωεδαφικής εφαρμογής ορισμένων νόμων που θεσπίστηκαν από μια τρίτη χώρα και των μέτρων που βασίζονται σ’ αυτούς ή απορρέουν από αυτούς (αναδιατύπωση) (COM(2015)0048 - C8-0039/2015 - 2015/0027(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: INTA
γνωμοδότηση: AFET, JURI, JURI (άρθρο 104 του Κανονισμού)

επιτροπή IMCO

- Ο εξωτερικός αντίκτυπος της εμπορικής και επενδυτικής πολιτικής της ΕΕ στις πρωτοβουλίες δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε χώρες εκτός ΕΕ (2014/2233(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: INTA
γνωμοδότηση: DEVE, IMCO


9. Αναφορές

Οι κάτωθι αναφορές, που έχουν καταχωρισθεί στο γενικό πρωτόκολλο στις κατωτέρω ημερομηνίες παραπέμφθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 215 παράγραφος 6 του Κανονισμού, στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 24 Φεβρουαρίου 2015

(απόρρητο όνομα) (αριθ.2691/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.2692/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.2693/2014)· Michael Joannides (αριθ.2694/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.2695/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.2696/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.2697/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.2698/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.2699/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.2700/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.2701/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.2702/2014)· Nerea Rodríguez Avilés (αριθ.0001/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.0002/2015)· Pablo Faura (αριθ.0003/2015)· Petur Penchev Troyanski (αριθ.0004/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.0005/2015)· Krzysztof Bańka (αριθ.0006/2015)· Krzysztof Bańka (αριθ.0007/2015)· Cristina Calandre Hoenigsfeld (αριθ.0008/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.0009/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.0010/2015)· Johanna Parikka Altenstedt (αριθ.0011/2015)· Michi Palma (αριθ.0012/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.0013/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.0014/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.0015/2015)· Stephanie Trotter (αριθ.0016/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.0017/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.0018/2015)· Joaquín Contreras Rivera (αριθ.0019/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.0020/2015)· Christian Buth (αριθ.0021/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.0022/2015)· Leonardo Pereira (αριθ.0023/2015)· Nicola Cowell (αριθ.0024/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.0025/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.0026/2015)· Mateusz Wójtowicz (αριθ.0027/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.0028/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.0029/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.0030/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.0031/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.0032/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.0033/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.0034/2015)· Andrea Atzori (αριθ.0035/2015)· Jan-Erik Hansen (αριθ.0036/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.0037/2015)· Jonny Rankin (αριθ.0038/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.0039/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.0040/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.0041/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.0042/2015)· Thomas Sellig (αριθ.0043/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.0044/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.0045/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.0046/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.0047/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.0048/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.0049/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.0050/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.0051/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.0052/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.0053/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.0054/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.0055/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.0056/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.0057/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.0058/2015)· José Carlos Guinote (αριθ.0059/2015)· Michael Gallmeister (αριθ.0060/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.0061/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.0062/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.0063/2015)· Irene Latz (αριθ.0064/2015)· Flavio Miccono (αριθ.0065/2015)· Javier Villar Céspedes (αριθ.0066/2015)· Flavio Miccono (αριθ.0067/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.0068/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.0069/2015)· Kazimierz Wojewódzki (αριθ.0070/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.0071/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.0072/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.0073/2015)· Gyula Implom (αριθ.0074/2015)· Pedro Pozas Terrados (Proyecto Gran Simio GAP (PGS-ESPAŇA)) (αριθ.0075/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.0076/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.0077/2015)· Joseph Christos Kondylakis (αριθ.0078/2015)· Dieter Emil Baumert (αριθ.0079/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.0080/2015)· Terence Canosa Steele (αριθ.0081/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.0082/2015)· Denis Ametov Verleih (αριθ.0083/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.0084/2015)· Roger Boaden (αριθ.0085/2015)· Nicolas Douradou (αριθ.0086/2015)· Regina Käsmayr (αριθ.0087/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.0088/2015)· Cristina Calandre Hoenigsfeld (αριθ.0089/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.0090/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.0091/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.0092/2015).


10. Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις

Απόφαση της Επιτροπής, με ημερομηνία 11 Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη μη αυτόματη μεταφορά από το 2014 στο 2015 και σχετικά με τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων που πρέπει να καταστούν εκ νέου διαθέσιμες το 2015, σύμφωνα με τα άρθρα 13, 169 et 178 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων (ECDC) ενημέρωσε εγκαίρως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με έργο κατασκευής κτηρίου που αναμένεται να έχει σοβαρές δημοσιονομικές επιπτώσεις επί του προϋπολογισμού για το 2018 και εξής, σύμφωνα με το άρθρο 203 παράγραφοι 4 και 7 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Προϋπολογισμός, συμπεριλαμβανομένου του οργανογράμματος για το 2015, του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (ORECE) καθώς και της Υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 208 του δημοσιονομικού κανονισμού.


11. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση, από μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσης σχετικά με τη χορήγηση αλιευτικών δυνατοτήτων στα ύδατα της ΕΕ σε αλιευτικά σκάφη που φέρουν σημαία της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη στα ανοικτά των ακτών της Γαλλικής Γουιάνας (05420/2015 - C8-0043/2015 - 2015/0001(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Λιβάνου, αφετέρου, για συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Λιβάνου σχετικά με τις γενικές αρχές που διέπουν τη συμμετοχή της Δημοκρατίας του Λιβάνου σε προγράμματα της Ένωσης (16136/2014 - C8-0044/2015 - 2014/0110(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

INTA

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (05479/2015 - C8-0047/2015 - 2015/0010(APP))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

AGRI, CONT, LIBE, REGI

- Απαλλαγή των εκτελεστικών οργανισμών όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2013 - Σχέδια συστάσεων του Συμβουλίου (05305/2015 - C8-0048/2015 - 2014/2075(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Απαλλαγή των κοινών επιχειρήσεων από την ευθύνη εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 - Σχέδιo συστάσεων του Συμβουλίου (05306/2015 - C8-0049/2015 - 2014/2129(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE, TRAN, ENVI, BUDG

- Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την απαλλαγή της Επιτροπής από την ευθύνη εκτέλεσης των εργασιών του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (όγδοου ΕΤΑ) για το οικονομικό έτος 2013 (05135/2015 - C8-0050/2015 - 2014/2077(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG

- Σύσταση του Συμβουλίου για την απαλλαγή της Επιτροπής από την ευθύνη εκτέλεσης των εργασιών του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ένατου ΕΤΑ) για το οικονομικό έτος 2013 (05136/2015 - C8-0051/2015 - 2014/2077(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG

- Σύσταση του Συμβουλίου για την απαλλαγή της Επιτροπής από την ευθύνη εκτέλεσης των εργασιών του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (δέκατου ΕΤΑ) για το οικονομικό έτος 2013 (05138/2015 - C8-0052/2015 - 2014/2077(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG

- Απαλλαγή της Επιτροπής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 - Σχέδιο σύστασης του Συμβουλίου (05303/2015 - C8-0053/2015 - 2014/2075(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Απαλλαγή των οργανισμών οι οποίοι δημιουργούνται δυνάμει της ΣΛΕΕ και της Συνθήκης Ευρατόμ από την ευθύνη για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2013 - Σχέδια συστάσεων του Συμβουλίου (05304/2015 - C8-0054/2015 - 2014/2087(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

EMPL, ITRE, PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, BUDG, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας με το πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία Ορίζων 2020 και με το πρόγραμμα έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, με το οποίο συμπληρώνεται το πρόγραμμα Ορίζων 2020, καθώς και τη ρύθμιση της συμμετοχής της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στις δραστηριότητες ITER που διεξάγονται από την επιχείρηση Σύντηξη για ενέργεια (05662/2015 - C8-0056/2015 - 2014/0304(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

BUDG, INTA

- Πρόταση απόφασης του Συμββουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Νήσων Φερόε για τη σύνδεσή τους με το πρόγραμμα-πλαίσιο Ορίζων 2020 για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) (05660/2015 - C8-0057/2015 - 2014/0228(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

BUDG, INTA

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros) (COM(2015)0068 - C8-0058/2015 - 2015/2056(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL, REGI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπης για τη σύναψη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας για την εγκαθίδρυση εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Τουρκμενιστάν, αφετέρου (12183/2011 - C8-0059/2015 - 1998/0031(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

BUDG, INTA

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

- Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2013 (2014/2157(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Pablo Zalba Bidegain (A8-0011/2015)

3) από τους βουλευτές, προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Viktor Uspaskich. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον κατώτατο μισθό (B8-0164/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Viktor Uspaskich. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (B8-0165/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

LIBE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον παράκτιο τουρισμό στην Ευρώπη (B8-0166/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ελευθερία του Τύπου στην Ευρώπη (B8-0168/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

CULT

- Alessia Maria Mosca. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη δυνατότητα προσφυγής σε μια ευρωπαϊκή συμμετοχική χρηματοδότηση για το πρόγραμμα Erasmus + (B8-0173/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

γνωμοδότηση :

BUDG

- Dominique Bilde, Jean-Marie Le Pen και Sophie Montel. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την απαγόρευση της αποπτίλωσης ζωντανών χηνών (B8-0174/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Dominique Martin, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Franz Obermayr, Florian Philippot και Mylène Troszczynski. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης ή της ψευδώς δηλωμένης εργασίας (B8-0175/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Dominique Bilde, Marine Le Pen και Sophie Montel. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την τήρηση της οδηγίας 2010/63/ΕΕ και κατά της επέκτασης της εκτροφής πρωτευόντων στην Niederhausbergen (B8-0176/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

ITRE

- Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προώθηση και τον σεβασμό της γαλλοφωνίας εντός των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων (B8-0177/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

γνωμοδότηση :

AFCO

- Mario Borghezio. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις απειλές της οργάνωσης του ISIS στη ναυσιπλοΐα και τον κίνδυνο της διείσδυσης τρομοκρατών στην Ευρώπη υπό το πρόσχημα της παράνομης μετανάστευσης (B8-0178/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

LIBE

- Ivan Jakovčić. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με επείγοντα μέτρα για τη στήριξη και την προώθηση του ευρωπαϊκού τομέα ελαιολάδου (B8-0179/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Ivan Jakovčić. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με μέτρα για την αξιολόγηση των υψηλής ποιότητας εξαιρετικά παρθένων ελαιολάδων εντός του ευρωπαϊκού τομέα ελαιολάδου με σκοπό την προστασία των καταναλωτών και των παραγωγών (B8-0180/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Mario Borghezio. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη διαχείριση των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον φυτοϋγειονομικό τομέα και των αντίστοιχων διαδικασιών εξάλειψης ανάλογων καταστάσεων (B8-0181/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

ENVI


12. Διάταξη των εργασιών

Το τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης της περιόδου συνόδου του Φεβρουαρίου II (PE 550.476/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 152 του Κανονισμού):

Αίτημα της Ομάδας PPE να εγγραφεί ως τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη συζήτηση για την κατάσταση στη Βενεζουέλα την οποία θα ακολουθήσει κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος, που θα τεθούν σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της επόμενης περιόδου συνόδου.

Παρεμβαίνουν οι Luis de Grandes Pascual, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα, και Marina Albiol Guzmán, κατά του αιτήματος.

Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Η συνεδρίαση παρατείνεται ως εκ τούτου μέχρι τις 22.00.

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.


13. Απόφαση που εγκρίθηκε σχετικά με την κατάρτιση στρατηγικού πλαισίου για την ενεργειακή ένωση (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Απόφαση που εγκρίθηκε σχετικά με την κατάρτιση στρατηγικού πλαισίου για την ενεργειακή ένωση (2015/2565(RSP))

Ο Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Françoise Grossetête, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kathleen Van Brempt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marek Józef Gróbarczyk, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Morten Helveg Petersen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Νεοκλής Συλικιώτης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Dario Tamburrano, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος, Krišjānis Kariņš, Dan Nica, Evžen Tošenovský, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Claude Turmes, David Coburn, Jean-Luc Schaffhauser, Jerzy Buzek, Matthias Groote, Ian Duncan, Kaja Kallas, Paloma López Bermejo, Bas Eickhout, Valentinas Mazuronis, Olaf Stuger, Peter Liese, Patrizia Toia, Jadwiga Wiśniewska, José Inácio Faria, Josu Juaristi Abaunz, Piernicola Pedicini, Nicolas Bay, Adina-Ioana Vălean, Jeppe Kofod, Ashley Fox, Herbert Reul, Victor Boştinaru, András Gyürk, Soledad Cabezón Ruiz, Algirdas Saudargas, Miriam Dalli, Andrzej Grzyb, Csaba Molnár, Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho και Nuno Melo.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Lidia Senra Rodríguez, Davor Škrlec, Barbara Kappel, Milan Zver, Michela Giuffrida, Ruža Tomašić, Franc Bogovič, Martina Werner, Angel Dzhambazki, Dubravka Šuica και Monika Flašíková Beňová.

Παρεμβαίνει ο Maroš Šefčovič.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

Η συζήτηση περατώνεται.


14. Έκθεση σχετικά με την άτυπη σύνοδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στις 12 Φεβρουαρίου 2015 (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Έκθεση σχετικά με την άτυπη σύνοδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στις 12 Φεβρουαρίου 2015 (2015/2942(RSP))

Οι Donald Tusk (Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου) και Jean-Claude Juncker (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Jacek Saryusz-Wolski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Krisztina Morvai επί της διεξαγωγής της συζήτησης (ο Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινιστική δήλωση), Anna Elżbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Paul Nuttall, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marine Le Pen, μη εγγεγραμμένη, Alain Lamassoure, Knut Fleckenstein, Bernd Lucke, Jan Philipp Albrecht, Tiziana Beghin, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Esteban González Pons, Elisa Ferreira, Helga Stevens, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, Paulo Rangel, Iliana Iotova, Ελευθέριος Συναδινός, Othmar Karas, Kashetu Kyenge, Dubravka Šuica, Emmanuel Maurel, Milan Zver και Monika Flašíková Beňová.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Claude Juncker και Donald Tusk.

Η συζήτηση περατώνεται.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος


15. Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2013 (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2013 [2014/2157(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Pablo Zalba Bidegain (A8-0011/2015)

Ο Pablo Zalba Bidegain παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Mario Draghi (Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ) και Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι David Casa (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Burkhard Balz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Renato Soru, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ramon Tremosa i Balcells, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Miguel Viegas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, και Mara Bizzotto, μη εγγεγραμμένη.

Παρεμβαίνει ο Mario Draghi.

Παρεμβαίνουν οι Sylvie Goulard και David Coburn σχετικά με την οργάνωση της συζήτησης (η Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινιστική δήλωση), Fulvio Martusciello και Roberto Gualtieri.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Stanisław Ożóg, Marisa Matias, Ernest Urtasun, David Coburn, Bernard Monot, Ivana Maletić, David Coburn, ο οποίος επανέρχεται στην πρώτη του παρέμβαση, Pervenche Berès, Bernd Lucke, Michael Theurer, Matt Carthy, Mario Borghezio, Eva Paunova, Bogusław Liberadzki, Sander Loones, Marian Harkin, Paloma López Bermejo, Gerolf Annemans, Dariusz Rosati, Jonás Fernández, Karol Karski, Alfred Sant, Richard Sulík, Εύα Καϊλή και Ulrike Trebesius.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Tibor Szanyi και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν οι Valdis Dombrovskis και Pablo Zalba Bidegain.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου.


16. Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (2015/2582(RSP))

Ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Luis de Grandes Pascual, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Francisco Assis, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Fernando Maura Barandiarán, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Javier Couso Permuy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, Elmar Brok, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Ángela Vallina, και Elena Valenciano.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Dita Charanzová η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Elmar Brok, Inês Cristina Zuber, Igor Šoltes, Gilles Lebreton, Davor Ivo Stier, Nicola Caputo, Beatriz Becerra Basterrechea, Gabriel Mato, Carlos Zorrinho, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Fabio Massimo Castaldo, και Juan Fernando López Aguilar.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ana Gomes, Lidia Senra Rodríguez και Στέλιος Κούλογλου.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου.


17. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 163 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Ivan Štefanec, Victor Negrescu, Zdzisław Krasnodębski, Angelika Mlinar, Κώστας Χρυσόγονος, Bronis Ropė, Fabio Massimo Castaldo, Diane Dodds, Claude Rolin, Michela Giuffrida, Anna Elżbieta Fotyga, Matt Carthy, Tiziana Beghin, Daniel Buda, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Beatrix von Storch, Pál Csáky, Alfred Sant, Kazimierz Michał Ujazdowski, Deirdre Clune, Csaba Molnár, Marijana Petir, Biljana Borzan, Ángela Vallina, György Hölvényi, Neena Gill, Marisa Matias, Franc Bogovič και László Tőkés.


18. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 9 έως τις 12 Μαρτίου 2015.


19. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 22.15.

Klaus Welle

Martin Schulz

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arimont, Arnautu, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Costa, Couso Permuy, Cristea, Csáky, Czarnecki, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Echenique, Ehler, Eickhout, Engel, Επιτήδειος, Eriksson, Ernst, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Gabriel, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Γλέζος, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jansen, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Maragall, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maurel, Μαυρίδης, Mayer, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Panzeri, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reda, Rehn, Reid, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Σακοράφα, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Sommer, Soru, Σπυράκη, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wojciechowski, Záborská, Ζαγοράκης, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver

Δικαιολογημένα απόντες:

Crowley, Girauta Vidal, Händel, Lösing, Olbrycht, Smolková

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου