Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 237kWORD 167k
Kolmapäev, 25. veebruar 2015 - Brüssel
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 3.Parlamendi koosseis
 4.Parlamendikomisjonide koosseis
 5.Tervitus
 6.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 7.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 8.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 9.Petitsioonid
 10.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarvealased otsused
 11.Esitatud dokumendid
 12.Tööplaan
 13.Energialiidu strateegilise raamistiku kohta vastu võetud otsus (arutelu)
 14.Aruanne riigipeade ja valitsusjuhtide 12. veebruari 2015. aasta mitteametliku kohtumise kohta (arutelu)
 15.Euroopa Keskpanga 2013. aasta aruanne (arutelu)
 16.Olukord Venezuelas (arutelu)
 17.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 18.Järgmiste istungite ajakava
 19.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

1. Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 15.00.


2. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Julie Ward osales 12. veebruari 2015. aasta istungil, aga tema nime ei ole kohalolijate nimekirja kantud.

Kinnitati eelmise istungi protokoll.

°
° ° °

Lorenzo Fontana on teatanud, et vaatamata tema kohalolekule 10. veebruari 2015. aasta istungil ei ole tema nime kohalolijate nimekirja kantud.


3. Parlamendi koosseis

Itaalia pädevad ametiasutused on teatanud Alessandra Moretti asemel Damiano Zoffoli ametisse nimetamisest, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 18. veebruarist 2015.

Euroopa Parlament võttis selle teadmiseks ning märkis vastavalt Euroopa Parlamendi liikmete valimist üldistel ja otsestel valimistel käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 7 lõikele 3 ja kodukorra artikli 4 lõigetele 1 ja 4, et asjaomane ametikoht jäi vabaks alates 18. veebruarist 2015.

Kuna tema mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osaleb Damiano Zoffoli vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et ta on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles ta kinnitab, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.

°
° ° °

Teresa Rodriguez-Rubio on esitanud kirjaliku avalduse parlamendiliikme ametist tagasiastumiseks alates 5. märtsist 2015.

Vastavalt kodukorra artikli 4 lõigetele 1 ja 3 märkis parlament, et tema ametikoht jääb alates 5. märtsist 2015 vabaks, ning teavitab sellest asjaomase liikmesriigi pädevat asutust.


4. Parlamendikomisjonide koosseis

Fraktsiooni GUE/NGL taotlusel kinnitas parlament järgmised ametissenimetamised:

DEVE-komisjon: Stelios Kouloglou

AFCO-komisjon: Kostas Chrysogonos


5. Tervitus

President tervitas Euroopa Parlamendi nimel Euroopa Kodaniku auhinna 2014. aasta laureaate, kes võtsid istet ametlike külastajate rõdul.


6. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide projektid:

– Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 978/2012 seoses kõnealuse määruse VII lisa punkti 1 alapunktis b kindlaksmääratud haavatavuse künnisväärtusega (C(2015)00596 – 2015/2568(DEA))

Vastuväidete esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast (9. veebruar 2015)

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: INTA

– Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 480/2014 seoses viidetega Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 508/2014 (C(2015)00680 – 2015/2577(DEA))

Vastuväidete esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast (13. veebruar 2015)

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: REGI (kodukorra artikkel 54), EMPL (kodukorra artikkel 54)

– Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 376/2008 seoses põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi impordilitsentsi esitamise kohustusega ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2336/2003, millega kehtestatakse teatavad üksikasjalikud eeskirjad nõukogu määruse (EÜ) nr 670/2003 kohaldamiseks, milles sätestatakse põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi turgu käsitlevad erimeetmed (C(2015)00861 – 2015/2580(DEA))

Vastuväidete esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast (20. veebruar 2015)

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: AGRI


7. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1321/2014 seoses üldlennunduse õhusõidukite hoolduse suhtes kehtivate nõuete leevendamisega (D034510/03 - 2015/2569(RPS) - tähtaeg: 10/5/2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1321/2014 seoses jätkuva lennukõlblikkuse eeskirjade ühtlustamisega määrusega (EÜ) nr 216/2008, oluliste hooldustoimingutega ja õhusõiduki jätkuva lennukõlblikkuse seirega (D034512/03 - 2015/2570(RPS) - tähtaeg: 10/5/2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni määrus, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (D036121/04 - 2015/2578(RPS) - tähtaeg: 16/5/2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI (kodukorra artikkel 54)
nõuandvad komisjonid: IMCO (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni määrus, millega muudetakse ja parandatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II ja III lisa seoses teatavate toidu lisaainete kasutamisega (D036822/04 - 2015/2576(RPS) - tähtaeg: 12/4/2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) (D037855/02 - 2015/2579(RPS) - tähtaeg: 19/5/2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI (kodukorra artikkel 54)
nõuandvad komisjonid: ITRE (kodukorra artikkel 54), IMCO (kodukorra artikkel 54)


8. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Muudatused parlamendikomisjonile menetlemiseks edastamises (kodukorra artikkel 53)

JURI-komisjon

- Kaitse kolmanda riigi vastuvõetud õigusaktide eksterritoriaalse kohaldamise mõju ja nendel õigusaktidel põhinevate või neist tulenevate meetmete eest (uuesti sõnastatud) (COM(2015)0048 - C8-0039/2015 - 2015/0027(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: INTA
nõuandvad komisjonid: AFET, JURI, JURI (kodukorra artikkel 104)

IMCO-komisjon

- ELi kaubandus- ja investeerimispoliitika mõju avaliku ja erasektori algatustele väljaspool ELi asuvates riikides (2014/2233(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: INTA
nõuandvad komisjonid: DEVE, IMCO


9. Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid, mis saadeti vastavalt kodukorra artikli 215 lõikele 6 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

24. veebruar 2015

(nimi salastatud) (nr 2691/2014); (nimi salastatud) (nr 2692/2014); (nimi salastatud) (nr 2693/2014); Michael Joannides (nr 2694/2014); (nimi salastatud) (nr 2695/2014); (nimi salastatud) (nr 2696/2014); (nimi salastatud) (nr 2697/2014); (nimi salastatud) (nr 2698/2014); (nimi salastatud) (nr 2699/2014); (nimi salastatud) (nr 2700/2014); (nimi salastatud) (nr 2701/2014); (nimi salastatud) (nr 2702/2014); Nerea Rodríguez Avilés (nr 0001/2015); (nimi salastatud) (nr 0002/2015); Pablo Faura (nr 0003/2015); Petur Penchev Troyanski (nr 0004/2015); (nimi salastatud) (nr 0005/2015); Krzysztof Bańka (nr 0006/2015); Krzysztof Bańka (nr 0007/2015); Cristina Calandre Hoenigsfeld (nr 0008/2015); (nimi salastatud) (nr 0009/2015); (nimi salastatud) (nr 0010/2015); Johanna Parikka Altenstedt (nr 0011/2015); Michi Palma (nr 0012/2015); (nimi salastatud) (nr 0013/2015); (nimi salastatud) (nr 0014/2015); (nimi salastatud) (nr 0015/2015); Stephanie Trotter (nr 0016/2015); (nimi salastatud) (nr 0017/2015); (nimi salastatud) (nr 0018/2015); Joaquín Contreras Rivera (nr 0019/2015); (nimi salastatud) (nr 0020/2015); Christian Buth (nr 0021/2015); (nimi salastatud) (nr 0022/2015); Leonardo Pereira (nr 0023/2015); Nicola Cowell (nr 0024/2015); (nimi salastatud) (nr 0025/2015); (nimi salastatud) (nr 0026/2015); Mateusz Wójtowicz (nr 0027/2015); (nimi salastatud) (nr 0028/2015); (nimi salastatud) (nr 0029/2015); (nimi salastatud) (nr 0030/2015); (nimi salastatud) (nr 0031/2015); (nimi salastatud) (nr 0032/2015); (nimi salastatud) (nr 0033/2015); (nimi salastatud) (nr 0034/2015); Andrea Atzori (nr 0035/2015); Jan-Erik Hansen (nr 0036/2015); (nimi salastatud) (nr 0037/2015); Jonny Rankin (nr 0038/2015); (nimi salastatud) (nr 0039/2015); (nimi salastatud) (nr 0040/2015); (nimi salastatud) (nr 0041/2015); (nimi salastatud) (nr 0042/2015); Thomas Sellig (nr 0043/2015); (nimi salastatud) (nr 0044/2015); (nimi salastatud) (nr 0045/2015); (nimi salastatud) (nr 0046/2015); (nimi salastatud) (nr 0047/2015); (nimi salastatud) (nr 0048/2015); (nimi salastatud) (nr 0049/2015); (nimi salastatud) (nr 0050/2015); (nimi salastatud) (nr 0051/2015); (nimi salastatud) (nr 0052/2015); (nimi salastatud) (nr 0053/2015); (nimi salastatud) (nr 0054/2015); (nimi salastatud) (nr 0055/2015); (nimi salastatud) (nr 0056/2015); (nimi salastatud) (nr 0057/2015); (nimi salastatud) (nr 0058/2015); José Carlos Guinote (nr 0059/2015); Michael Gallmeister (nr 0060/2015); (nimi salastatud) (nr 0061/2015); (nimi salastatud) (nr 0062/2015); (nimi salastatud) (nr 0063/2015); Irene Latz (nr 0064/2015); Flavio Miccono (nr 0065/2015); Javier Villar Céspedes (nr 0066/2015); Flavio Miccono (nr 0067/2015); (nimi salastatud) (nr 0068/2015); (nimi salastatud) (nr 0069/2015); Kazimierz Wojewódzki (nr 0070/2015); (nimi salastatud) (nr 0071/2015); (nimi salastatud) (nr 0072/2015); (nimi salastatud) (nr 0073/2015); Gyula Implom (nr 0074/2015); Pedro Pozas Terrados (Proyecto Gran Simio GAP (PGS-ESPAŇA)) (nr 0075/2015); (nimi salastatud) (nr 0076/2015); (nimi salastatud) (nr 0077/2015); Joseph Christos Kondylakis (nr 0078/2015); Dieter Emil Baumert (nr 0079/2015); (nimi salastatud) (nr 0080/2015); Terence Canosa Steele (nr 0081/2015); (nimi salastatud) (nr 0082/2015); Denis Ametov Verleih (nr 0083/2015); (nimi salastatud) (nr 0084/2015); Roger Boaden (nr 0085/2015); Nicolas Douradou (nr 0086/2015); Regina Käsmayr (nr 0087/2015); (nimi salastatud) (nr 0088/2015); Cristina Calandre Hoenigsfeld (nr 0089/2015); (nimi salastatud) (nr 0090/2015); (nimi salastatud) (nr 0091/2015); (nimi salastatud) (nr 0092/2015).


10. Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarvealased otsused

Komisjoni 11. veebruari 2015. aasta otsus kulukohustuste assigneeringute mitteautomaatse ülekandmise kohta 2014. aastast 2015. aastasse ja 2015. aastal uuesti kättesaadavaks tegemise kohta vastavalt finantsmääruse artiklitele 13, 169 ja 178.

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus on esitanud kooskõlas finantsmääruse artikli 203 lõigetega 4 ja 7 Euroopa Parlamendile varajase teadaande kinnisvaraprojekti kohta, mis võib avaldada nii 2018. aasta kui ka sellele järgnevate aastate eelarvele märkimisväärset rahalist mõju.

Elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti (BEREC) ja BERECi büroo 2015. aasta eelarve ja ametikohtade loetelu vastavalt finantsmääruse artiklile 208.


11. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon:

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega kiidetakse Euroopa Liidu nimel heaks avaldus, mis käsitleb ELi vetes kalapüügivõimaluste andmist Venezuela Bolívari Vabariigi lipu all sõitvatele kalalaevadele Prantsuse Guajaana rannikulähedases majandusvööndis (05420/2015 - C8-0043/2015 - 2015/0001(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Liibanoni Vabariigi vahel) protokolli (milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Liibanoni Vabariigi vahelist raamlepingut Liibanoni Vabariigi liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta) sõlmimise kohta (16136/2014 - C8-0044/2015 - 2014/0110(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (05479/2015 - C8-0047/2015 - 2015/0010(APP))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

AGRI, CONT, LIBE, REGI

- Rakendusametite tegevusele heakskiidu andmine 2013. aasta eelarve täitmisel – nõukogu soovituste eelnõu (05305/2015 - C8-0048/2015 - 2014/2075(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ühisettevõtete tegevusele heakskiidu andmine 2013. aasta eelarve täitmisel – nõukogu soovituste eelnõu (05306/2015 - C8-0049/2015 - 2014/2129(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE, TRAN, ENVI, BUDG

- Nõukogu soovitus, mis käsitleb komisjoni tegevuse heakskiitmist seoses Euroopa Arengufondi (kaheksas EAF) meetmete rakendamisega 2013. eelarveaastal (05135/2015 - C8-0050/2015 - 2014/2077(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

- Nõukogu soovitus, mis käsitleb komisjoni tegevuse heakskiitmist seoses Euroopa Arengufondi (üheksas EAF) meetmete rakendamisega 2013. eelarveaastal (05136/2015 - C8-0051/2015 - 2014/2077(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

- Nõukogu soovitus, mis käsitleb komisjoni tegevuse heakskiitmist seoses Euroopa Arengufondi (kümnes EAF) meetmete rakendamisega 2013. eelarveaastal (05138/2015 - C8-0052/2015 - 2014/2077(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

- Komisjoni tegevusele heakskiidu andmine Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve täitmisel - nõukogu soovituste eelnõu (05303/2015 - C8-0053/2015 - 2014/2075(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- ELi toimimise lepingu ja Euratomi asutamislepingu alusel loodud asutuste tegevusele heakskiidu andmine 2013. aasta eelarve täitmisel - nõukogu soovituste eelnõu (05304/2015 - C8-0054/2015 - 2014/2087(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

EMPL, ITRE, PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, BUDG, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning Šveitsi Konföderatsiooni vahelise teadus- ja tehnikakoostöö lepingu, mille kohaselt Šveitsi Konföderatsioon ühineb teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammiga „Horisont 2020” ja kõnealust programmi täiendava Euroopa Aatomienergiaühenduse teadus- ja koolitusprogrammiga ning millega reguleeritakse Šveitsi Konföderatsiooni osalemist ühisettevõtte Fusion for Energy läbiviidavas ITERi tegevuses, sõlmimise kohta (05662/2015 - C8-0056/2015 - 2014/0304(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

BUDG, INTA

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Fääri saarte vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu, mille kohaselt Fääri saared assotsieeruvad teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammiga „Horisont 2020” aastateks 2014–2020, sõlmimise kohta (05660/2015 - C8-0057/2015 - 2014/0228(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

BUDG, INTA

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (taotlus EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros) (COM(2015)0068 - C8-0058/2015 - 2015/2056(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL, REGI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu ja komisjoni otsus, milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse poolt partnerlus- ja koostöölepingu sõlmimist, millega luuakse partnerlus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Türkmenistani vahel (12183/2011 - C8-0059/2015 - 1998/0031(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

BUDG, INTA

2) parlamendikomisjonid:

- Raport Euroopa Keskpanga 2013. aasta aruande kohta (2014/2157(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Pablo Zalba Bidegain (A8-0011/2015)

3) parlamendiliikmed, resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 133):

- Viktor Uspaskich. Resolutsiooni ettepanek miinimumpalga kohta (B8-0164/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Viktor Uspaskich. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Inimõiguste Kohtu toimimise kohta (B8-0165/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek rannikuturismi kohta Euroopas (B8-0166/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek ajakirjandusvabaduse kohta Euroopas (B8-0168/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

CULT

- Alessia Maria Mosca. Resolutsiooni ettepanek võimaluse kohta kasutada programmi Erasmus+ rahastamiseks ühisrahastamist (B8-0173/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

nõuandvad komisjonid :

BUDG

- Dominique Bilde, Jean-Marie Le Pen ja Sophie Montel. Resolutsiooni ettepanek elusate hanede kitkumise keelustamise kohta (B8-0174/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Dominique Martin, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Franz Obermayr, Florian Philippot ja Mylène Troszczynski. Resolutsiooni ettepanek deklareerimata või valesti deklareeritud töö ennetamise ja tõkestamise alast koostööd edendava Euroopa platvormi loomise kohta (B8-0175/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Dominique Bilde, Marine Le Pen ja Sophie Montel. Resolutsiooni ettepanek direktiivist 2010/63/EL kinnipidamise ja vastuseisu kohta ahviliste kasvanduse laiendamisele Niederhausbergenis (B8-0176/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek prantsuse keele kasutuse edendamise ja austamise kohta Euroopa Liidu institutsioonides (B8-0177/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

nõuandvad komisjonid :

AFCO

- Mario Borghezio. Resolutsiooni ettepanek ISISest lähtuva ohu kohta laevaliiklusele ja terroristide ebaseaduslike immigrantide hulgas varjumise ohu kohta (B8-0178/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Ivan Jakovčić. Resolutsiooni ettepanek Euroopa oliivisektorit toetavate ja edendavate kiireloomuliste meetmete kohta (B8-0179/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Ivan Jakovčić. Resolutsiooni ettepanek tarbijate ja tootjate kaitseks mõeldud meetmete kohta kvaliteetse ekstra-neitsioliiviõli hindamiseks Euroopa oliivisektoris (B8-0180/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Mario Borghezio. Resolutsiooni ettepanek hädaolukordadele reageerimise kohta taimekaitse valdkonnas ja kahjurite kõrvaldamiseks võetavate meetmete kohta (B8-0181/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

ENVI


12. Tööplaan

Jagati välja veebruari teise osaistungjärgu täiskogu istungi päevakorra lõplik projekt (PE 550.476/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 152):

Fraktsioon PPE soovis lisada päevakorda viimaseks punktiks Venezuela olukorra teemalise arutelu, mille lõpus esitataks resolutsiooni ettepanekud, mille üle järgmisel osaistungjärgul hääletada.

Sõna võtsid Luis de Grandes Pascual fraktsiooni PPE nimel, kes taotlust põhjendas, ning Marina Albiol Guzmán, kes oli ettepaneku vastu.

Parlament kiitis taotluse heaks.

Sellega otsustati ühtlasi, et istub lõpeb kell 22.00.

Tööplaan kinnitati vastava muudatusega.


13. Energialiidu strateegilise raamistiku kohta vastu võetud otsus (arutelu)

Komisjoni avaldus: Energialiidu strateegilise raamistiku kohta vastu võetud otsus (2015/2565(RSP))

Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident) esines avaldusega.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
asepresident

Sõna võtsid Françoise Grossetête fraktsiooni PPE nimel, Kathleen Van Brempt fraktsiooni S&D nimel, Marek Józef Gróbarczyk fraktsiooni ECR nimel, Morten Helveg Petersen fraktsiooni ALDE nimel, Neoklis Sylikiotis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Dario Tamburrano fraktsiooni EFDD nimel, Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta), Krišjānis Kariņš, Dan Nica, Evžen Tošenovský, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Claude Turmes, David Coburn, Jean-Luc Schaffhauser, Jerzy Buzek, Matthias Groote, Ian Duncan, Kaja Kallas, Paloma López Bermejo, Bas Eickhout, Valentinas Mazuronis, Olaf Stuger, Peter Liese, Patrizia Toia, Jadwiga Wiśniewska, José Inácio Faria, Josu Juaristi Abaunz, Piernicola Pedicini, Nicolas Bay, Adina-Ioana Vălean, Jeppe Kofod, Ashley Fox, Herbert Reul, Victor Boştinaru, András Gyürk, Soledad Cabezón Ruiz, Algirdas Saudargas, Miriam Dalli, Andrzej Grzyb, Csaba Molnár, Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho ja Nuno Melo.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Lidia Senra Rodríguez, Davor Škrlec, Barbara Kappel, Milan Zver, Michela Giuffrida, Ruža Tomašić, Franc Bogovič, Martina Werner, Angel Dzhambazki, Dubravka Šuica ja Monika Flašíková Beňová.

Sõna võttis Maroš Šefčovič.

ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

Arutelu lõpetati.


14. Aruanne riigipeade ja valitsusjuhtide 12. veebruari 2015. aasta mitteametliku kohtumise kohta (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Aruanne riigipeade ja valitsusjuhtide 12. veebruari 2015. aasta mitteametliku kohtumise kohta (2015/2942(RSP))

Donald Tusk (Euroopa Ülemkogu eesistuja) ja Jean-Claude Juncker (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Jacek Saryusz-Wolski fraktsiooni PPE nimel, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, Krisztina Morvai arutelu läbiviimise teemal (president täpsustas korda), Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Paul Nuttall fraktsiooni EFDD nimel, Marine Le Pen (fraktsioonilise kuuluvuseta), Alain Lamassoure, Knut Fleckenstein, Bernd Lucke, Jan Philipp Albrecht, Tiziana Beghin, Sotirios Zarianopoulos, Esteban González Pons, Elisa Ferreira, Helga Stevens, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, Paulo Rangel, Iliana Iotova, Eleftherios Synadinos, Othmar Karas, Kashetu Kyenge, Dubravka Šuica, Emmanuel Maurel, Milan Zver ja Monika Flašíková Beňová.

Sõna võtsid Jean-Claude Juncker ja Donald Tusk.

Arutelu lõpetati.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident


15. Euroopa Keskpanga 2013. aasta aruanne (arutelu)

Raport Euroopa Keskpanga 2013. aasta aruande kohta [2014/2157(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Pablo Zalba Bidegain (A8-0011/2015)

Pablo Zalba Bidegain tutvustas raportit.

Sõna võtsid Mario Draghi (Euroopa Keskpanga president) ja Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid David Casa (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja), Burkhard Balz fraktsiooni PPE nimel, Renato Soru fraktsiooni S&D nimel, Notis Marias fraktsiooni ECR nimel, Ramon Tremosa i Balcells fraktsiooni ALDE nimel, Miguel Viegas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Zanni fraktsiooni EFDD nimel ja Mara Bizzotto (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võttis Mario Draghi.

Sõna võtsid Sylvie Goulard ja David Coburn arutelu läbiviimise kohta (juhataja täpsustas korda), Fulvio Martusciello ja Roberto Gualtieri.

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Sõna võtsid Stanisław Ożóg, Marisa Matias, Ernest Urtasun, David Coburn, Bernard Monot, Ivana Maletić, David Coburn, kes puudutas taas oma esimese sõnavõtu teemat, Pervenche Berès, Bernd Lucke, Michael Theurer, Matt Carthy, Mario Borghezio, Eva Paunova, Bogusław Liberadzki, Sander Loones, Marian Harkin, Paloma López Bermejo, Gerolf Annemans, Dariusz Rosati, Jonás Fernández, Karol Karski, Alfred Sant, Richard Sulík, Eva Kaili ja Ulrike Trebesius.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Tibor Szanyi ja Seán Kelly.

Sõna võtsid Valdis Dombrovskis ja Pablo Zalba Bidegain.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmine osaistungjärk.


16. Olukord Venezuelas (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Venezuelas (2015/2582(RSP))

Christos Stylianides (komisjoni liige) esines liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi nimel avaldusega.

Sõna võtsid Luis de Grandes Pascual fraktsiooni PPE nimel, Francisco Assis fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Fernando Maura Barandiarán fraktsiooni ALDE nimel, Javier Couso Permuy fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), Elmar Brok, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ángela Vallina, ja Elena Valenciano.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võtsid Dita Charanzová, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Elmar Brok, Inês Cristina Zuber, Igor Šoltes, Gilles Lebreton, Davor Ivo Stier, Nicola Caputo, Beatriz Becerra Basterrechea, Gabriel Mato, Carlos Zorrinho, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Fabio Massimo Castaldo, ja Juan Fernando López Aguilar.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ana Gomes, Lidia Senra Rodríguez ja Stelios Kouloglou.

Sõna võttis Christos Stylianides.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmine osaistungjärk.


17. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 163 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Ivan Štefanec, Victor Negrescu, Zdzisław Krasnodębski, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, Bronis Ropė, Fabio Massimo Castaldo, Diane Dodds, Claude Rolin, Michela Giuffrida, Anna Elżbieta Fotyga, Matt Carthy, Tiziana Beghin, Daniel Buda, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Beatrix von Storch, Pál Csáky, Alfred Sant, Kazimierz Michał Ujazdowski, Deirdre Clune, Csaba Molnár, Marijana Petir, Biljana Borzan, Ángela Vallina, György Hölvényi, Neena Gill, Marisa Matias, Franc Bogovič ja László Tőkés.


18. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 9. kuni 12. märts 2015.


19. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 22.15.

Klaus Welle

Martin Schulz

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arimont, Arnautu, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Costa, Couso Permuy, Cristea, Csáky, Czarnecki, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Echenique, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Eriksson, Ernst, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Gabriel, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jansen, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reda, Rehn, Reid, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Sommer, Soru, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver

Vabandataval põhjusel puudujad:

Crowley, Girauta Vidal, Händel, Lösing, Olbrycht, Smolková

Õigusteave - Privaatsuspoliitika