Zoznam 
Zápisnica
PDF 244kWORD 191k
Streda, 25. februára 2015 - Brusel
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 3.Zloženie Parlamentu
 4.Zloženie výborov
 5.Oficiálne privítanie
 6.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 7.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 8.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 9.Petície
 10.Presuny rozpočtových prostriedkov a rozhodnutia o rozpočte
 11.Predloženie dokumentov
 12.Program práce
 13.Rozhodnutie prijaté o strategickom rámci pre energetickú úniu (rozprava)
 14.Správa o neformálnom zasadnutí hláv štátov alebo predsedov vlád z 12. februára 2015 (rozprava)
 15.Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2013 (rozprava)
 16.Situácia vo Venezuele (rozprava)
 17.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 18.Termíny nasledujúcich rokovaní
 19.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Rokovanie sa začalo o 15.00 h.


2. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Julie Ward bola prítomná na rokovaní 12. februára 2015, ale jej meno nie je uvedené na prezenčnej listine.

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

°
° ° °

Lorenzo Fontana informoval predsedníctvo, že sa zúčastnil rokovania dňa 10. februára 2015, ale jeho meno nebolo uvedené na prezenčnej listine.


3. Zloženie Parlamentu

Príslušné talianske úrady oznámili, že Damiano Zoffoli bol s účinnosťou od 18. februára 2015 zvolený za poslanca Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Alessandra Moretti.

Parlament to vzal na vedomie a v súlade s článkom 7 ods. 3 Aktu z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu a v súlade s článkom 4 ods. 1 a 4 rokovacieho poriadku potvrdil uvoľnenie jeho mandátu s účinnosťou od 18. februára 2015.

Podľa čl. 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia prípadného sporu __[A128089]__ zúčastňuje na rokovaniach Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložil vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslanca Európskeho parlamentu.

°
° ° °

Teresa Rodriguez-Rubio podala písomné oznámenie o odstúpení z funkcie poslankyne Parlamentu s účinnosťou od 5. marca 2015.

V súlade s článkom 4 ods. 1 a 3 rokovacieho poriadku Parlament potvrdil uvoľnenie jeho mandátu k 5. marcu 2015 a informoval o tom príslušné národné orgány.


4. Zloženie výborov

Na žiadosť skupiny GUE/NGL Parlament schválil tieto menovania:

výbor DEVE: Stelios Kouloglou

výbor AFCO: Kostas Chrysogonos


5. Oficiálne privítanie

Predseda v mene Parlamentu privítal laureátov ceny európskeho občana za rok 2014, ktorí boli usadení na čestnej galérii.


6. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, pokiaľ ide o limit zraniteľnosti vymedzený v bode 1 písm. b) prílohy VII k uvedenému nariadeniu (C(2015)00596 – 2015/2568(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 9. februára 2015

pridelené: gestorský výbor: INTA

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 480/2014, pokiaľ ide o odkazy v ňom uvedené na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 (C(2015)00680 – 2015/2577(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 13 február 2015

pridelené: gestorský výbor: REGI (článok 54 rokovacieho poriadku), EMPL (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 376/2008, pokiaľ ide o povinnosť predloženia licencie na dovoz etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2336/2003, ktorým sa zavádzajú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 670/2003, ktorým sa ustanovujú určité opatrenia týkajúce sa trhu s etylalkoholom poľnohospodárskeho pôvodu (C(2015)00861 – 2015/2580(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 20. februára 2015

pridelené: gestorský výbor: AGRI


7. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1321/2014, pokiaľ ide o úľavy pre postupy údržby lietadiel všeobecného letectva (D034510/03 - 2015/2569(RPS) - lehota: 10/5/2015)
pridelené: gestorský výbor: TRAN

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1321/2014, pokiaľ ide o zosúladenie pravidiel zachovania letovej spôsobilosti s nariadením (ES) č. 216/2008, kritickú údržbu a monitorovanie zachovania letovej spôsobilosti lietadiel (D034512/03 - 2015/2570(RPS) - lehota: 10/5/2015)
pridelené: gestorský výbor: TRAN

- Nariadenie Komisie, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (D036121/04 - 2015/2578(RPS) - lehota: 16/5/2015)
pridelené: gestorský výbor: ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku)
stanovisko: IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia a opravujú prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o použitie určitých prídavných látok v potravinách (D036822/04 - 2015/2576(RPS) - lehota: 12/4/2015)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) (D037855/02 - 2015/2579(RPS) - lehota: 19/5/2015)
pridelené: gestorský výbor: ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku)
stanovisko: ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku), IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)


8. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Zmeny v pridelení výborom (článok 53 rokovacieho poriadku)

výbor JURI

- Ochrana pred účinkami exteritoriálneho uplatňovania právnych predpisov prijatých treťou krajinou a pred účinkami opatrení na nich založených alebo z nich vyplývajúcich (prepracované znenie) (COM(2015)0048 - C8-0039/2015 - 2015/0027(COD))
pridelené: gestorský výbor: INTA
stanovisko: AFET, JURI, JURI (článok 104 rokovacieho poriadku)

výbor IMCO

- Vonkajší dosah obchodnej a investičnej politiky EÚ na verejno-súkromné iniciatívy v krajinách mimo EÚ (2014/2233(INI))
pridelené: gestorský výbor: INTA
stanovisko: DEVE, IMCO


9. Petície

V súlade s článkom 215 ods. 6 rokovacieho poriadku boli v uvedených dňoch zaregistrované a pridelené príslušnému výboru tieto petície:

Dňa 24. februára 2015

(meno je utajené) (č. 2691/2014); (meno je utajené) (č. 2692/2014); (meno je utajené) (č. 2693/2014); Michael Joannides (č. 2694/2014); (meno je utajené) (č. 2695/2014); (meno je utajené) (č. 2696/2014); (meno je utajené) (č. 2697/2014); (meno je utajené) (č. 2698/2014); (meno je utajené) (č. 2699/2014); (meno je utajené) (č. 2700/2014); (meno je utajené) (č. 2701/2014); (meno je utajené) (č. 2702/2014); Nerea Rodríguez Avilés (č. 0001/2015); (meno je utajené) (č. 0002/2015); Pablo Faura (č. 0003/2015); Petur Penchev Troyanski (č. 0004/2015); (meno je utajené) (č. 0005/2015); Krzysztof Bańka (č. 0006/2015); Krzysztof Bańka (č. 0007/2015); Cristina Calandre Hoenigsfeld (č. 0008/2015); (meno je utajené) (č. 0009/2015); (meno je utajené) (č. 0010/2015); Johanna Parikka Altenstedt (č. 0011/2015); Michi Palma (č. 0012/2015); (meno je utajené) (č. 0013/2015); (meno je utajené) (č. 0014/2015); (meno je utajené) (č. 0015/2015); Stephanie Trotter (č. 0016/2015); (meno je utajené) (č. 0017/2015); (meno je utajené) (č. 0018/2015); Joaquín Contreras Rivera (č. 0019/2015); (meno je utajené) (č. 0020/2015); Christian Buth (č. 0021/2015); (meno je utajené) (č. 0022/2015); Leonardo Pereira (č. 0023/2015); Nicola Cowell (č. 0024/2015); (meno je utajené) (č. 0025/2015); (meno je utajené) (č. 0026/2015); Mateusz Wójtowicz (č. 0027/2015); (meno je utajené) (č. 0028/2015); (meno je utajené) (č. 0029/2015); (meno je utajené) (č. 0030/2015); (meno je utajené) (č. 0031/2015); (meno je utajené) (č. 0032/2015); (meno je utajené) (č. 0033/2015); (meno je utajené) (č. 0034/2015); Andrea Atzori (č. 0035/2015); Jan-Erik Hansen (č. 0036/2015); (meno je utajené) (č. 0037/2015); Jonny Rankin (č. 0038/2015); (meno je utajené) (č. 0039/2015); (meno je utajené) (č. 0040/2015); (meno je utajené) (č. 0041/2015); (meno je utajené) (č. 0042/2015); Thomas Sellig (č. 0043/2015); (meno je utajené) (č. 0044/2015); (meno je utajené) (č. 0045/2015); (meno je utajené) (č. 0046/2015); (meno je utajené) (č. 0047/2015); (meno je utajené) (č. 0048/2015); (meno je utajené) (č. 0049/2015); (meno je utajené) (č. 0050/2015); (meno je utajené) (č. 0051/2015); (meno je utajené) (č. 0052/2015); (meno je utajené) (č. 0053/2015); (meno je utajené) (č. 0054/2015); (meno je utajené) (č. 0055/2015); (meno je utajené) (č. 0056/2015); (meno je utajené) (č. 0057/2015); (meno je utajené) (č. 0058/2015); José Carlos Guinote (č. 0059/2015); Michael Gallmeister (č. 0060/2015); (meno je utajené) (č. 0061/2015); (meno je utajené) (č. 0062/2015); (meno je utajené) (č. 0063/2015); Irene Latz (č. 0064/2015); Flavio Miccono (č. 0065/2015); Javier Villar Céspedes (č. 0066/2015); Flavio Miccono (č. 0067/2015); (meno je utajené) (č. 0068/2015); (meno je utajené) (č. 0069/2015); Kazimierz Wojewódzki (č. 0070/2015); (meno je utajené) (č. 0071/2015); (meno je utajené) (č. 0072/2015); (meno je utajené) (č. 0073/2015); Gyula Implom (č. 0074/2015); Pedro Pozas Terrados (Proyecto Gran Simio GAP (PGS-ESPAŇA)) (č. 0075/2015); (meno je utajené) (č. 0076/2015); (meno je utajené) (č. 0077/2015); Joseph Christos Kondylakis (č. 0078/2015); Dieter Emil Baumert (č. 0079/2015); (meno je utajené) (č. 0080/2015); Terence Canosa Steele (č. 0081/2015); (meno je utajené) (č. 0082/2015); Denis Ametov Verleih (č. 0083/2015); (meno je utajené) (č. 0084/2015); Roger Boaden (č. 0085/2015); Nicolas Douradou (č. 0086/2015); Regina Käsmayr (č. 0087/2015); (meno je utajené) (č. 0088/2015); Cristina Calandre Hoenigsfeld (č. 0089/2015); (meno je utajené) (č. 0090/2015); (meno je utajené) (č. 0091/2015); (meno je utajené) (č. 0092/2015).


10. Presuny rozpočtových prostriedkov a rozhodnutia o rozpočte

Rozhodnutie Komisie z 11. februára 2015 o neautomatickm presune z roku 2014 do roku 2015 a o viazaných rozpočtových prostriedkoch, ktoré sa majú opätovne poskytnúť v roku 2015, v súlade s článkami 13, 169 a 178 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) bezodkladne informovalo Parlament o projekte v oblasti nehnuteľností, ktorý bude mať zrejme výrazný finančný vplyv na rozpočet v roku 2018 a v nasledujúcich rokoch, v súlade s článkom 203 ods. 4 a 7 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) – rozpočet úradu vrátane plánu pracovníkov na rok 2015, v súlade s článkom 208 nariadenia o rozpočtových pravidlách.


11. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh rozhodnutia Rady o schválení Vyhlásenia o udelení rybolovných možností vo vodách EÚ rybárskym plavidlám, ktoré sa plavia pod vlajkou Venezuelskej bolívarovskej republiky vo výhradnej hospodárskej zóne pri pobreží Francúzskej Guyany, v mene Európskej únie (05420/2015 - C8-0043/2015 - 2015/0001(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Libanonskou republikou na strane druhej o rámcovej dohode medzi Európskou úniou a Libanonskou republikou o všeobecných zásadách účasti Libanonskej republiky na programoch Únie (16136/2014 - C8-0044/2015 - 2014/0110(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

INTA

- Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (05479/2015 - C8-0047/2015 - 2015/0010(APP))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

AGRI, CONT, LIBE, REGI

- Absolutórium, ktoré sa má udeliť výkonným agentúram za plnenie rozpočtu v rozpočtovom roku 2013 – návrh odporúčaní Rady (05305/2015 - C8-0048/2015 - 2014/2075(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutórium, ktoré sa má udeliť spoločným podnikom za plnenie rozpočtu v rozpočtovom roku 2013 – návrh odporúčaní Rady (05306/2015 - C8-0049/2015 - 2014/2129(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, TRAN, ENVI, BUDG

- Odporúčanie Rady o absolutóriu, ktoré sa má udeliť Komisii ohľadne vykonávania operácií Európskeho rozvojového fondu (ôsmy ERF) za rozpočtový rok 2013 (05135/2015 - C8-0050/2015 - 2014/2077(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Odporúčanie Rady o absolutóriu, ktoré sa má udeliť Komisii ohľadne vykonávania operácií Európskeho rozvojového fondu (deviaty ERF) za rozpočtový rok 2013 (05136/2015 - C8-0051/2015 - 2014/2077(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Odporúčanie Rady o absolutóriu, ktoré sa má udeliť Komisii ohľadne vykonávania operácií Európskeho rozvojového fondu (desiaty ERF) za rozpočtový rok 2013 (05138/2015 - C8-0052/2015 - 2014/2077(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Absolutórium, ktoré sa má udeliť Komisii za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie v rozpočtovom roku 2013 – návrh odporúčania Rady (05303/2015 - C8-0053/2015 - 2014/2075(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutórium, ktoré sa má udeliť orgánom zriadeným ZFEÚ a Zmluvou o Euratome za plnenie rozpočtu v rozpočtovom roku 2013 – návrh odporúčaní Rady (05304/2015 - C8-0054/2015 - 2014/2087(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL, ITRE, PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, BUDG, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k programu Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu a k výskumnému a vzdelávaciemu programu Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, ktorý prispieva k rámcovému programu Horizont 2020, a ktorou sa riadi účasť Švajčiarskej konfederácie na činnostiach projektu ITER vykonávaných spoločným podnikom Fusion for Energy (05662/2015 - C8-0056/2015 - 2014/0304(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

BUDG, INTA

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o vedecko-technickej spolupráci medzi Európskou úniou a Faerskými ostrovmi, ktorou sa Faerské ostrovy pridružujú k programu Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) (05660/2015 - C8-0057/2015 - 2014/0228(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

BUDG, INTA

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady omobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros) (COM(2015)0068 - C8-0058/2015 - 2015/2056(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh rozhodnutia Rady a Komisie o uzavretí Dohody o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Turkménskom na strane druhej, zo strany Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (12183/2011 - C8-0059/2015 - 1998/0031(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

BUDG, INTA

2) parlamentných výborov

- Správa o výročnej správe Európskej centrálnej banky za rok 2013 (2014/2157(INI)) - výbor ECON - Spravodajca: Pablo Zalba Bidegain (A8-0011/2015)

3) poslancov, návrhy uznesení (článok 133 rokovacieho poriadku)

- Viktor Uspaskich. Návrh uznesenia o minimálnej mzde (B8-0164/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Viktor Uspaskich. Návrh uznesenia o fungovaní Európskeho súdu pre ľudské práva (B8-0165/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o pobrežnom cestovnom ruchu v Európe (B8-0166/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o slobode tlače v Európe (B8-0168/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

CULT

- Alessia Maria Mosca. Návrh uznesenia o možnosti využitia európskeho kolektívneho financovania na financovanie programu Erasmus + (B8-0173/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

stanovisko :

BUDG

- Dominique Bilde, Jean-Marie Le Pen a Sophie Montel. Návrh uznesenia o zákaze šklbania peria zo živých husí (B8-0174/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Dominique Martin, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Franz Obermayr, Florian Philippot a Mylène Troszczynski. Návrh uznesenia o zriadení európskej platformy na posilnenie spolupráce v oblasti prevencie nelegálnej alebo nepravdivo oznámenej práce a odrádzania od nich (B8-0175/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Dominique Bilde, Marine Le Pen a Sophie Montel. Návrh uznesenia o dodržiavaní smernice 2010/63/EÚ a proti rozšíreniu chovu primátov v Niederhausbergene (B8-0176/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

ITRE

- Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o podpore a dodržiavaní frankofónie v európskych inštitúciách (B8-0177/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

stanovisko :

AFCO

- Mario Borghezio. Návrh uznesenia o hrozbách Islamského štátu pre námornú plavbu a o rizikách infiltrácie teroristov medzi neregulárnych migrantov (B8-0178/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

LIBE

- Ivan Jakovčić. Návrh uznesenia o naliehavých opatreniach na podporu a posilnenie európskeho sektora olív (B8-0179/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Ivan Jakovčić. Návrh uznesenia o opatreniach na hodnotenie vysokokvalitného extra panenského olivového oleja v európskom sektore olív, ktoré sú zamerané na ochranu spotrebiteľov a výrobcov (B8-0180/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Mario Borghezio. Návrh uznesenia o riadení núdzových situácií v oblasti zdravia rastlín a súvisiacich postupov zameraných na eradikáciu (B8-0181/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI


12. Program práce

Bol rozdaný konečný návrh programu druhej februárovej plenárnej schôdze (PE 550.476/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 152 rokovacieho poriadku):

Žiadosť skupiny PPE, aby sa ako posledný bod programu zapísala rozprava o situácii vo Venezuele. Táto žiadosť by bola uzavretá predložením návrhov uznesení, o ktorých sa bude hlasovať počas nasledujúceho zasadnutia.

Vystúpili títo poslanci: Luis de Grandes Pascual v mene skupiny PPE, ktorý žiadosť zdôvodnil, a Marina Albiol Guzmán, ktorá vystúpila proti tejto žiadosti.

Parlament žiadosť schválil.

Schôdza bola preĺžená do 22.00 h.

Týmto bol stanovený program práce.


13. Rozhodnutie prijaté o strategickom rámci pre energetickú úniu (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Rozhodnutie prijaté o strategickom rámci pre energetickú úniu (2015/2565(RSP))

Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Françoise Grossetête v mene skupiny PPE, Kathleen Van Brempt v mene skupiny S&D, Marek Józef Gróbarczyk v mene skupiny ECR, Morten Helveg Petersen v mene skupiny ALDE, Neoklis Sylikiotis v mene skupiny GUE/NGL, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, Dario Tamburrano v mene skupiny EFDD, Zoltán Balczó – nezaradený poslanec, Krišjānis Kariņš, Dan Nica, Evžen Tošenovský, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Claude Turmes, David Coburn, Jean-Luc Schaffhauser, Jerzy Buzek, Matthias Groote, Ian Duncan, Kaja Kallas, Paloma López Bermejo, Bas Eickhout, Valentinas Mazuronis, Olaf Stuger, Peter Liese, Patrizia Toia, Jadwiga Wiśniewska, José Inácio Faria, Josu Juaristi Abaunz, Piernicola Pedicini, Nicolas Bay, Adina-Ioana Vălean, Jeppe Kofod, Ashley Fox, Herbert Reul, Victor Boştinaru, András Gyürk, Soledad Cabezón Ruiz, Algirdas Saudargas, Miriam Dalli, Andrzej Grzyb, Csaba Molnár, Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho a Nuno Melo.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Lidia Senra Rodríguez, Davor Škrlec, Barbara Kappel, Milan Zver, Michela Giuffrida, Ruža Tomašić, Franc Bogovič, Martina Werner, Angel Dzhambazki, Dubravka Šuica a Monika Flašíková Beňová.

V rozprave vystúpil Maroš Šefčovič.

PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

Rozprava sa skončila.


14. Správa o neformálnom zasadnutí hláv štátov alebo predsedov vlád z 12. februára 2015 (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Správa o neformálnom zasadnutí hláv štátov alebo predsedov vlád z 12. februára 2015 (2015/2942(RSP))

Donald Tusk (predseda Európskej rady) a Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Jacek Saryusz-Wolski v mene skupiny PPE, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, Krisztina Morvai k priebehu rozpravy (predseda podal vysvetlenie), Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Paul Nuttall v mene skupiny EFDD, Marine Le Pen – nezaradená poslankyňa, Alain Lamassoure, Knut Fleckenstein, Bernd Lucke, Jan Philipp Albrecht, Tiziana Beghin, Sotirios Zarianopoulos, Esteban González Pons, Elisa Ferreira, Helga Stevens, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, Paulo Rangel, Iliana Iotova, Eleftherios Synadinos, Othmar Karas, Kashetu Kyenge, Dubravka Šuica, Emmanuel Maurel, Milan Zver a Monika Flašíková Beňová.

Vystúpili: Jean-Claude Juncker a Donald Tusk.

Rozprava sa skončila.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka


15. Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2013 (rozprava)

Správa o výročnej správe Európskej centrálnej banky za rok 2013 [2014/2157(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Pablo Zalba Bidegain (A8-0011/2015)

Pablo Zalba Bidegain uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Mario Draghi (prezident Európskej centrálnej banky) a Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: David Casa (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Burkhard Balz v mene skupiny PPE, Renato Soru v mene skupiny S&D, Notis Marias v mene skupiny ECR, Ramon Tremosa i Balcells v mene skupiny ALDE, Miguel Viegas v mene skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Marco Zanni v mene skupiny EFDD a Mara Bizzotto – nezaradená poslankyňa.

V rozprave vystúpil Mario Draghi.

Vystúpili títo poslanci: Sylvie Goulard a David Coburn, k organizácii rozpravy (predsedajúca podala vysvetlenie), Fulvio Martusciello a Roberto Gualtieri.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Stanisław Ożóg, Marisa Matias, Ernest Urtasun, David Coburn, Bernard Monot, Ivana Maletić, David Coburn, ktorý sa vrátil k prvému vystúpeniu, Pervenche Berès, Bernd Lucke, Michael Theurer, Matt Carthy, Mario Borghezio, Eva Paunova, Bogusław Liberadzki, Sander Loones, Marian Harkin, Paloma López Bermejo, Gerolf Annemans, Dariusz Rosati, Jonás Fernández, Karol Karski, Alfred Sant, Richard Sulík, Eva Kaili a Ulrike Trebesius.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Tibor Szanyi a Seán Kelly.

Vystúpili: Valdis Dombrovskis a Pablo Zalba Bidegain.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: nasledujúca schôdza.


16. Situácia vo Venezuele (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia vo Venezuele (2015/2582(RSP))

Christos Stylianides (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaveiteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Luis de Grandes Pascual v mene skupiny PPE, Francisco Assis v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Fernando Maura Barandiarán v mene skupiny ALDE, Javier Couso Permuy v mene skupiny GUE/NGL, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Elmar Brok, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Ángela Vallina, a Elena Valenciano.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Dita Charanzová ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Elmar Brok, Inês Cristina Zuber, Igor Šoltes, Gilles Lebreton, Davor Ivo Stier, Nicola Caputo, Beatriz Becerra Basterrechea, Gabriel Mato, Carlos Zorrinho, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Fabio Massimo Castaldo, a Juan Fernando López Aguilar.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ana Gomes, Lidia Senra Rodríguez a Stelios Kouloglou.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: nasledujúca schôdza.


17. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe článku 163 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Ivan Štefanec, Victor Negrescu, Zdzisław Krasnodębski, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, Bronis Ropė, Fabio Massimo Castaldo, Diane Dodds, Claude Rolin, Michela Giuffrida, Anna Elżbieta Fotyga, Matt Carthy, Tiziana Beghin, Daniel Buda, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Beatrix von Storch, Pál Csáky, Alfred Sant, Kazimierz Michał Ujazdowski, Deirdre Clune, Csaba Molnár, Marijana Petir, Biljana Borzan, Ángela Vallina, György Hölvényi, Neena Gill, Marisa Matias, Franc Bogovič a László Tőkés.


18. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 9. do 12. marca 2015.


19. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 22.15 h.

Klaus Welle

Martin Schulz

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arimont, Arnautu, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Costa, Couso Permuy, Cristea, Csáky, Czarnecki, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Echenique, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Eriksson, Ernst, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Gabriel, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jansen, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reda, Rehn, Reid, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Sommer, Soru, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver

Ospravedlnení:

Crowley, Girauta Vidal, Händel, Lösing, Olbrycht, Smolková

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia