Kazalo 
Zapisnik
PDF 241kWORD 185k
Sreda, 25. februar 2015 - Bruselj
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 3.Sestava Parlamenta
 4.Sestava odborov
 5.Dobrodošlica
 6.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 7.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 8.Sklepi o določenih dokumentih
 9.Peticije
 10.Prerazporeditve sredstev in proračunski sklepi
 11.Predložitev dokumentov
 12.Razpored dela
 13.Sprejeta odločitev o strateškem okviru za energetsko unijo (razprava)
 14.Poročilo neuradnega srečanja voditeljev držav ali vlad (12. februar 2015) (razprava)
 15.Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2013 (razprava)
 16.Razmere v Venezueli (razprava)
 17.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 18.Datum naslednjih sej
 19.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Seja se je začela ob 15.00.


2. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Julie Ward je bila navzoča na seji 12. februarja 2015, vendar njenega imena ni na seznamu navzočih.

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.

°
° ° °

Lorenzo Fontana je sporočil, da njegovo ime ni navedeno na seznamu navzočih, čeprav je bil navzoč na seji dne 10. februarja 2015.


3. Sestava Parlamenta

Pristojni italijanski organi so Evropski parlament obvestili, da je namesto Alessandre Moretti za poslanca Evropskega parlamenta imenovan Damiano Zoffoli z začetkom veljavnosti dne 18. februarja 2015.

V skladu s členom 7(3) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976 in s členom 4(1) in (4) Poslovnika, je Parlament ugotovil sprostitev sedeža z začetkom veljavnosti od 18. februarja 2015.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslanca oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanec Damiano Zoffoli polnopravno udeležuje sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da je predhodno podal izjavo o tem, da ne opravlja funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.

°
° ° °

Teresa Rodriguez-Rubio je pisno sporočila svoj odstop s funkcije poslanke Evropskega parlamenta z veljavo od 5. marca 2015.

V skladu s členom 4(1) in (3) Poslovnika Parlament ugotovi sprostitev sedeža, ki začne veljati 5. marca 2015, in s tem seznani pristojni nacionalni organ.


4. Sestava odborov

Na predlog skupine GUE/NGL je Parlament potrdil naslednja imenovanja:

odbor DEVE: Stelios Kouloglou

odbor AFCO: Kostas Chrysogonos


5. Dobrodošlica

Predsednik je v imenu Parlamenta zaželel dobrodošlico dobitnikom nagrade Državljan Evrope 2014, ki so zavzeli mesta na uradni tribuni.


6. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta glede praga ranljivosti iz točke 1(b) Priloge VII k navedeni uredbi (C(2015)00596 – 2015/2568(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 9. februarja 2015

Posredovano pristojnemu odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 480/2014 glede sklicev na Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (C(2015)00680 – 2015/2577(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 13. februarja 2015

Posredovano pristojnemu odboru: REGI (člen 54 Poslovnika), EMPL (člen 54 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 376/2008, kar zadeva obveznost predložitve dovoljenja za uvoz etanola kmetijskega porekla, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2336/2003 o uvedbi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 670/2003 o določitvi posebnih ukrepov glede trga z etanolom kmetijskega porekla (C(2015)00861 – 2015/2580(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 20. februarja 2015

Posredovano pristojnemu odboru: AGRI


7. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredbe Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 1321/2014 v zvezi z olajšavami za postopke vzdrževanja za zrakoplove splošnega letalstva (D034510/03 - 2015/2569(RPS) - rok: 10/5/2015)
posredovano pristojni: TRAN

- Uredbe Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 1321/2014 v zvezi z uskladitvijo pravil za stalno plovnost z Uredbo (ES) št. 216/2008, kritičnimi nalogami vzdrževanja ter spremljanjem stalne plovnosti zrakoplovov (D034512/03 - 2015/2570(RPS) - rok: 10/5/2015)
posredovano pristojni: TRAN

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku (D036121/04 - 2015/2578(RPS) - rok: 16/5/2015)
posredovano pristojni: ENVI (člen 54 Poslovnika)
mnenje: IMCO (člen 54 Poslovnika)

- Uredba Komisije o spremembi in popravku prilog II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe nekaterih aditivov za živila (D036822/04 - 2015/2576(RPS) - rok: 12/4/2015)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (D037855/02 - 2015/2579(RPS) - rok: 19/5/2015)
posredovano pristojni: ENVI (člen 54 Poslovnika)
mnenje: ITRE (člen 54 Poslovnika), IMCO (člen 54 Poslovnika)


8. Sklepi o določenih dokumentih

Spremembe napotitev na odbore (člen 53 Poslovnika)

odbor JURI

- Zaščita pred učinki ekstrateritorialne uporabe zakonodaje, ki jo sprejme tretja država, in dejanji, ki na tej zakonodaji temeljijo ali iz nje izhajajo (prenovitev) (COM(2015)0048 - C8-0039/2015 - 2015/0027(COD))
posredovano pristojni: INTA
mnenje: AFET, JURI, JURI (člen 104 Poslovnika)

odbor IMCO

- Zunanji vpliv trgovinske in naložbene politike EU na javno-zasebne pobude v državah zunaj EU (2014/2233(INI))
posredovano pristojni: INTA
mnenje: DEVE, IMCO


9. Peticije

V skladu s členom 215(6) Poslovnika so bile pristojnemu odboru posredovane naslednje peticije, vpisane v register po spodaj navedenih datumih:

24. februarja 2015

(ime vlagatelja zaupno) (št. 2691/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2692/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2693/2014); Michael Joannides (št. 2694/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2695/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2696/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2697/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2698/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2699/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2700/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2701/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2702/2014); Nerea Rodríguez Avilés (št. 0001/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0002/2015); Pablo Faura (št. 0003/2015); Petur Penchev Troyanski (št. 0004/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0005/2015); Krzysztof Bańka (št. 0006/2015); Krzysztof Bańka (št. 0007/2015); Cristina Calandre Hoenigsfeld (št. 0008/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0009/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0010/2015); Johanna Parikka Altenstedt (št. 0011/2015); Michi Palma (št. 0012/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0013/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0014/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0015/2015); Stephanie Trotter (št. 0016/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0017/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0018/2015); Joaquín Contreras Rivera (št. 0019/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0020/2015); Christian Buth (št. 0021/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0022/2015); Leonardo Pereira (št. 0023/2015); Nicola Cowell (št. 0024/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0025/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0026/2015); Mateusz Wójtowicz (št. 0027/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0028/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0029/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0030/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0031/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0032/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0033/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0034/2015); Andrea Atzori (št. 0035/2015); Jan-Erik Hansen (št. 0036/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0037/2015); Jonny Rankin (št. 0038/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0039/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0040/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0041/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0042/2015); Thomas Sellig (št. 0043/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0044/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0045/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0046/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0047/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0048/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0049/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0050/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0051/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0052/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0053/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0054/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0055/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0056/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0057/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0058/2015); José Carlos Guinote (št. 0059/2015); Michael Gallmeister (št. 0060/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0061/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0062/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0063/2015); Irene Latz (št. 0064/2015); Flavio Miccono (št. 0065/2015); Javier Villar Céspedes (št. 0066/2015); Flavio Miccono (št. 0067/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0068/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0069/2015); Kazimierz Wojewódzki (št. 0070/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0071/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0072/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0073/2015); Gyula Implom (št. 0074/2015); Pedro Pozas Terrados (Proyecto Gran Simio GAP (PGS-ESPAŇA)) (št. 0075/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0076/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0077/2015); Joseph Christos Kondylakis (št. 0078/2015); Dieter Emil Baumert (št. 0079/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0080/2015); Terence Canosa Steele (št. 0081/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0082/2015); Denis Ametov Verleih (št. 0083/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0084/2015); Roger Boaden (št. 0085/2015); Nicolas Douradou (št. 0086/2015); Regina Käsmayr (št. 0087/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0088/2015); Cristina Calandre Hoenigsfeld (št. 0089/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0090/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0091/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0092/2015).


10. Prerazporeditve sredstev in proračunski sklepi

Sklep Komisije z dne 11. februarja 2015 o nesamodejnem prenosu sredstev iz leta 2014 v leto 2015 in o sredstvih za prevzem obveznosti, ki bodo ponovno na voljo v letu 2015, v skladu z določbami členov 13, 169 in 178 finančne uredbe.

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) je skladu z določbami člena 203(4) in (7) finančne uredbe Evropskemu parlamentu posredoval zgodnje obvestilo o projektu gradnje, za katerega se predvideva, da bo v letu 2018 in pozneje vplival na proračun.

Proračun urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC), vključno s kadrovskim načrtom za leto 2015, v skladu z določbami člena 208 finančne uredbe.


11. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog sklepa Sveta o odobritvi, v imenu Evropske unije, Izjave o odobritvi ribolovnih možnosti v vodah EU za ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo Bolivarske republike Venezuele v izključni ekonomski coni ob obali Francoske Gvajane (05420/2015 - C8-0043/2015 - 2015/0001(NLE))

posredovano

pristojni :

PECH

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Libanonsko republiko na drugi strani o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Libanonsko republiko o splošnih načelih za sodelovanje Libanonske republike v programih Unije (16136/2014 - C8-0044/2015 - 2014/0110(NLE))

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

INTA

- Predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (05479/2015 - C8-0047/2015 - 2015/0010(APP))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

AGRI, CONT, LIBE, REGI

- Razrešnica izvajalskim agencijam glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 - osnutki priporočil Sveta (05305/2015 - C8-0048/2015 - 2014/2075(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Razrešnica skupnim podjetjem glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 - osnutki priporočil Sveta (05306/2015 - C8-0049/2015 - 2014/2129(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ITRE, TRAN, ENVI, BUDG

- Priporočilo Sveta o podelitvi razrešnice Komisiji za izvajanje dejavnosti Evropskega razvojnega sklada (osmi ERS) za proračunsko leto 2013 (05135/2015 - C8-0050/2015 - 2014/2077(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

DEVE, BUDG

- Priporočilo Sveta o podelitvi razrešnice Komisiji za izvajanje dejavnosti Evropskega razvojnega sklada (deveti ERS) za proračunsko leto 2013 (05136/2015 - C8-0051/2015 - 2014/2077(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

DEVE, BUDG

- Priporočilo Sveta o podelitvi razrešnice Komisiji za izvajanje dejavnosti Evropskega razvojnega sklada (deseti ERS) za proračunsko leto 2013 (05138/2015 - C8-0052/2015 - 2014/2077(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

DEVE, BUDG

- Razrešnica Komisiji glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013 – osnutek priporočila Sveta (05303/2015 - C8-0053/2015 - 2014/2075(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Razrešnica organom, ustanovljenim na podlagi PDEU in Pogodbe Euratom, glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 – osnutek priporočil Sveta (05304/2015 - C8-0054/2015 - 2014/2087(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

EMPL, ITRE, PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, BUDG, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo ter Švicarsko konfederacijo o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju, ki Švicarsko konfederacijo pridružuje okvirnemu programu za raziskave in inovacije Obzorje 2020 ter programu za raziskave in usposabljanje Evropske skupnosti za atomsko energijo, ki dopolnjuje Obzorje 2020, ter ureja sodelovanje Švicarske konfederacije v dejavnostih ITER, ki jih izvaja Fuzija za energijo (05662/2015 - C8-0056/2015 - 2014/0304(NLE))

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

BUDG, INTA

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko unijo in Ferskimi otoki, ki Ferske otoke pridružuje k okvirnemu programu za raziskave in inovacije (2014–2020) – Obzorje 2020 (05660/2015 - C8-0057/2015 - 2014/0228(NLE))

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

BUDG, INTA

- Predlog Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros) (COM(2015)0068 - C8-0058/2015 - 2015/2056(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

EMPL, REGI

- Predlog sklepa Sveta in Komisije o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Turkmenistanom na drugi strani in ki ga skleneta Evropska unija in Evropska skupnost za atomsko energijo (12183/2011 - C8-0059/2015 - 1998/0031(NLE))

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

BUDG, INTA

2) od odborov:

- Poročilo o letnem poročilu Evropske centralne banke za leto 2013 (2014/2157(INI)) - Odbor ECON - Poročevalec: Pablo Zalba Bidegain (A8-0011/2015)

3) od poslancev Parlamenta, predlogi resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Viktor Uspaskich. Predlog resolucije o minimalni plači (B8-0164/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Viktor Uspaskich. Predlog resolucije o delovanju Evropskega sodišča za človekove pravice (B8-0165/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

LIBE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o obalnem turizmu v Evropi (B8-0166/2015)

posredovano

pristojni :

TRAN

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o svobodi tiska v Evropi (B8-0168/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

CULT

- Alessia Maria Mosca. Predlog resolucije o možnosti, da bi za financiranje programa Erasmus+ uporabili evropsko množično financiranje (crowdfunding) (B8-0173/2015)

posredovano

pristojni :

CULT

mnenje :

BUDG

- Dominique Bilde, Jean-Marie Le Pen in Sophie Montel. Predlog resolucije o prepovedi skubljenja živih gosi (B8-0174/2015)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Dominique Martin, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Franz Obermayr, Florian Philippot in Mylène Troszczynski. Predlog resolucije o vzpostavitvi evropske platforme za okrepitev sodelovanja pri preprečevanju in odvračanju od dela na črno oziroma napačno prijavljenega dela (B8-0175/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Dominique Bilde, Marine Le Pen in Sophie Montel. Predlog resolucije o upoštevanju Direktive 2010/63/EU in proti širitvi vzreje primatov v Niederhausbergnu (B8-0176/2015)

posredovano

pristojni :

AGRI

mnenje :

ITRE

- Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o spodbujanju in spoštovanju uporabe francoščine v evropskih institucijah (B8-0177/2015)

posredovano

pristojni :

CULT

mnenje :

AFCO

- Mario Borghezio. Predlog resolucije o grožnjah Islamske države plovbi in o nevarnosti vtihotapljanja teroristov med nezakonite priseljence (B8-0178/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

LIBE

- Ivan Jakovčić. Predlog resolucije o nujnih ukrepih za podporo in spodbudo evropskega oljčnega sektorja (B8-0179/2015)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Ivan Jakovčić. Predlog resolucije o ukrepih za ocenjevanje visokokakovostnih ekstra deviških oljčnih olj znotraj evropskega oljčnega sektorja za zaščito potrošnikov in proizvajalcev (B8-0180/2015)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Mario Borghezio. Predlog resolucije o upravljanju izrednih razmer na področju zdravja rastlin in s tem povezanih postopkov za izkoreninjenje (B8-0181/2015)

posredovano

pristojni :

AGRI

mnenje :

ENVI


12. Razpored dela

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za drugo februarsko delno zasedanje (PE 550.476/PDOJ), h kateremu je bila predlagana naslednja sprememba (člen 152 Poslovnika):

Skupina PPE je zahtevala, da se kot zadnjo točko na dnevni red uvrsti razprava o razmerah v Venezueli, ki bi se zaključila z vložitvijo predlogov resolucij, o katerih se bo glasovalo na naslednjem zasedanju.

Govorila sta Luis de Grandes Pascual v imenu skupine PPE, ki je obrazložil zahtevo, in Marina Albiol Guzmán, ki ji je nasprotovala.

Parlament je zahtevo odobril.

Seja bo zaradi tega podaljšana do 22.00.

S tem je bil določen razpored dela.


13. Sprejeta odločitev o strateškem okviru za energetsko unijo (razprava)

Izjava Komisije: Sprejeta odločitev o strateškem okviru za energetsko unijo (2015/2565(RSP))

Maroš Šefčovič (podpredsednik Komisije) je podal izjavo.

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
podpredsednik

Govorili so Françoise Grossetête v imenu skupine PPE, Kathleen Van Brempt v imenu skupine S&D, Marek Józef Gróbarczyk v imenu skupine ECR, Morten Helveg Petersen v imenu skupine ALDE, Neoklis Sylikiotis v imenu skupine GUE/NGL, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Dario Tamburrano v imenu skupine EFDD, Zoltán Balczó samostojni poslanec, Krišjānis Kariņš, Dan Nica, Evžen Tošenovský, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Claude Turmes, David Coburn, Jean-Luc Schaffhauser, Jerzy Buzek, Matthias Groote, Ian Duncan, Kaja Kallas, Paloma López Bermejo, Bas Eickhout, Valentinas Mazuronis, Olaf Stuger, Peter Liese, Patrizia Toia, Jadwiga Wiśniewska, José Inácio Faria, Josu Juaristi Abaunz, Piernicola Pedicini, Nicolas Bay, Adina-Ioana Vălean, Jeppe Kofod, Ashley Fox, Herbert Reul, Victor Boştinaru, András Gyürk, Soledad Cabezón Ruiz, Algirdas Saudargas, Miriam Dalli, Andrzej Grzyb, Csaba Molnár, Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho in Nuno Melo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Lidia Senra Rodríguez, Davor Škrlec, Barbara Kappel, Milan Zver, Michela Giuffrida, Ruža Tomašić, Franc Bogovič, Martina Werner, Angel Dzhambazki, Dubravka Šuica in Monika Flašíková Beňová.

Govoril je Maroš Šefčovič.

PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

Razprava se je zaključila.


14. Poročilo neuradnega srečanja voditeljev držav ali vlad (12. februar 2015) (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Poročilo neuradnega srečanja voditeljev držav ali vlad (12. februar 2015) (2015/2942(RSP))

Donald Tusk (predsednik Evropskega sveta) in Jean-Claude Juncker (predsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Jacek Saryusz-Wolski v imenu skupine PPE, Gianni Pittella v imenu skupine S&D, Krisztina Morvai o poteku razprave (predsednik je podal pojasnila), Anna Elżbieta Fotyga v imenu skupine ECR, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine GUE/NGL, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, Paul Nuttall v imenu skupine EFDD, Marine Le Pen samostojna poslanka, Alain Lamassoure, Knut Fleckenstein, Bernd Lucke, Jan Philipp Albrecht, Tiziana Beghin, Sotirios Zarianopoulos, Esteban González Pons, Elisa Ferreira, Helga Stevens, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, Paulo Rangel, Iliana Iotova, Eleftherios Synadinos, Othmar Karas, Kashetu Kyenge, Dubravka Šuica, Emmanuel Maurel, Milan Zver in Monika Flašíková Beňová.

Govorilia sta Jean-Claude Juncker in Donald Tusk.

Razprava se je zaključila.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica


15. Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2013 (razprava)

Poročilo o letnem poročilu Evropske centralne banke za leto 2013 [2014/2157(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Pablo Zalba Bidegain (A8-0011/2015)

Pablo Zalba Bidegain je predstavil poročilo.

Govorila sta Mario Draghi (predsednik Evropske centralne banke) in Valdis Dombrovskis (podpredsednik Komisije).

Govorili so David Casa (pripravljavec mnenja odbora EMPL), Burkhard Balz v imenu skupine PPE, Renato Soru v imenu skupine S&D, Notis Marias v imenu skupine ECR, Ramon Tremosa i Balcells v imenu skupine ALDE, Miguel Viegas v imenu skupine GUE/NGL, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, Marco Zanni v imenu skupine EFDD, in Mara Bizzotto samostojna poslanka.

Govoril je Mario Draghi.

Govorili so Sylvie Goulard in David Coburn, oba o organizaciji razprave (predsedujoča je podala pojasnila), Fulvio Martusciello in Roberto Gualtieri.

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Govorili so Stanisław Ożóg, Marisa Matias, Ernest Urtasun, David Coburn, Bernard Monot, Ivana Maletić, David Coburn, ki je nadaljeval svoj prvi govor, Pervenche Berès, Bernd Lucke, Michael Theurer, Matt Carthy, Mario Borghezio, Eva Paunova, Bogusław Liberadzki, Sander Loones, Marian Harkin, Paloma López Bermejo, Gerolf Annemans, Dariusz Rosati, Jonás Fernández, Karol Karski, Alfred Sant, Richard Sulík, Eva Kaili in Ulrike Trebesius.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, Tibor Szanyi in Seán Kelly.

Govorila sta Valdis Dombrovskis in Pablo Zalba Bidegain.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: naslednje delno zasedanje.


16. Razmere v Venezueli (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Venezueli (2015/2582(RSP))

Christos Stylianides (član Komisije) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Luis de Grandes Pascual v imenu skupine PPE, Francisco Assis v imenu skupine S&D, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Fernando Maura Barandiarán v imenu skupine ALDE, Javier Couso Permuy v imenu skupine GUE/NGL, Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Georgios Epitideios samostojni poslanec, Elmar Brok, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Ángela Vallina, in Elena Valenciano.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Govorili so Dita Charanzová, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Elmar Brok, Inês Cristina Zuber, Igor Šoltes, Gilles Lebreton, Davor Ivo Stier, Nicola Caputo, Beatriz Becerra Basterrechea, Gabriel Mato, Carlos Zorrinho, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Fabio Massimo Castaldo, in Juan Fernando López Aguilar.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ana Gomes, Lidia Senra Rodríguez in Stelios Kouloglou.

Govoril je Christos Stylianides.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 123(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: naslednje delno zasedanje.


17. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 163 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Ivan Štefanec, Victor Negrescu, Zdzisław Krasnodębski, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, Bronis Ropė, Fabio Massimo Castaldo, Diane Dodds, Claude Rolin, Michela Giuffrida, Anna Elżbieta Fotyga, Matt Carthy, Tiziana Beghin, Daniel Buda, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Beatrix von Storch, Pál Csáky, Alfred Sant, Kazimierz Michał Ujazdowski, Deirdre Clune, Csaba Molnár, Marijana Petir, Biljana Borzan, Ángela Vallina, György Hölvényi, Neena Gill, Marisa Matias, Franc Bogovič in László Tőkés.


18. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 9. do 12. marca 2015.


19. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 22.15.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arimont, Arnautu, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Costa, Couso Permuy, Cristea, Csáky, Czarnecki, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Echenique, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Eriksson, Ernst, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Gabriel, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jansen, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reda, Rehn, Reid, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Sommer, Soru, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver

Opravičeni:

Crowley, Girauta Vidal, Händel, Lösing, Olbrycht, Smolková

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov