Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 9 март 2015 г. - Страсбург

6. Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)

Комисията IMCO предаде следната поправка към текст, приет от Европейския парламент:

Поправка P7_TA(2011)0218(COR02) на Регламент (ЕC) № 1007/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2011 г. относно наименованията на текстилните влакна и свързаното с тях етикетиране и маркиране на текстилните продукти по отношение на техния влакнест състав и за отмяна на Директива 73/44/ЕИО на Съвета и на директиви 96/73/ЕО и 2008/121/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (OB L 272, 18.10.2011 г., стр. 1) (позиция на ЕП, приета на второ четене на 11 май 2011 г. с оглед приемане на горепосочения регламент P7_TA(2011)0218 (ОВ C 377 E, 7.12.2012 г., стр. 252)) (13807/4/2010 – C7-0017/2011 – 2009/0006(COD))

В съответствие с член 231, параграф 4 от Правилника за дейността, тази поправка се счита за приета, освен ако в срок от 24 часа политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП поискат поправката да бъде подложена на гласуване.

Поправката е достъпна на сайта Europarl.

Правна информация - Политика за поверителност