Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 9 maart 2015 - Straatsburg

6. Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)

De Commissie IMCO heeft kennis gegeven van de volgende rectificatie op een door het Europees Parlement aangenomen tekst:

Rectificatie P7_TA(2011)0218(COR02) op Verordening (EU) nr. 1007/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2011 betreffende textielvezelbenamingen en de desbetreffende etikettering en merking van de vezelsamenstelling van textielproducten, en houdende intrekking van Richtlijn 73/44/EEG van de Raad en Richtlijnen 96/73/EG en 2008/121/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 272 van 18.10.2011, blz. 1) (standpunt van het Europees Parlement, vastgesteld in tweede lezing op 11 mei 2011 met het oog op de aanneming van bovengenoemde verordening P7_TA(2011)0218 (PB C 377 E van 7.12.2012, blz. 252)) (13807/4/2010 – C7-0017/2011 – 2009/0006(COD))

Overeenkomstig artikel 231, lid 4, van het Reglement wordt deze rectificatie geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of ten minste veertig leden binnen vierentwintig uur verzoeken deze in stemming te brengen.

De rectificatie staat op Europarl.

Juridische mededeling - Privacybeleid