Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 9. marca 2015 - Štrasburg

6. Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)

Výbor IMCO predložil toto korigendum k textu prijatému Európskym parlamentom:

Korigendum P7_TA(2011)0218(COR02) k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 2011 o názvoch textilných vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením, ktorým sa zrušuje smernica Rady 73/44/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES (Ú. v. EÚ L 272, 18.10.2011, s. 1) (pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 11. mája 2011 na účely prijatia vyššie uvedeného nariadenia P7_TA(2011)0218 (Ú. v. EÚ C 377 E, 7.12.2012, s. 252)) (13807/4/2010 – C7-0017/2011 – 2009/0006(COD))

V súlade s článkom 231 ods. 4 rokovacieho poriadku sa korigendum považuje za schválené, ak najneskôr do 24 hodín nepredloží politická skupina alebo aspoň 40 poslancov žiadosť, aby sa o ňom hlasovalo.

Korigendum je k dispozícii na webovej stránke Europarl.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia