Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 9. marca 2015 - Štrasburg

7. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
CRE

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše v stredu 11. marca 2015 tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2001/18/ES, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať pestovanie geneticky modifikovaných organizmov (GMO) na ich území (00001/2015/LEX - C8-0071/2015 - 2010/0208(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa uľahčuje cezhraničná výmena informácií o dopravných deliktoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky (00103/2014/LEX - C8-0070/2015 - 2014/0218(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách na vývozy (kodifikované znenie) (00102/2014/LEX - C8-0069/2015 - 2014/0167(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách na dovozy (kodifikované znenie) (00101/2014/LEX - C8-0068/2015 - 2014/0166(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach, ktoré Únia môže prijať vo vzťahu k účinnosti antidampingových a vyrovnávacích opatrení kombinovaných s ochrannými opatreniami (kodifikované znenie) (00100/2014/LEX - C8-0067/2015 - 2014/0164(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o ochranných opatreniach ustanovených v Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandskou republikou (kodifikované znenie) (00098/2014/LEX - C8-0066/2015 - 2014/0160(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach, ktoré môže prijať Únia na základe správy prijatej orgánom na urovnávanie sporov WTO, ktorá sa týka antidumpingových a vyrovnávacích opatrení (kodifikované znenie) (00099/2014/LEX - C8-0065/2015 - 2014/0163(COD)).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia