Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 9 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο

10. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρα 53, 54 και 55 του Κανονισμού)

Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 54 του Κανονισμού)

Κοινές επιτροπές (άρθρο 55 του Κανονισμού)

- Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD))
επιτροπές: ECON, (κοινή και συνδεδεμένη επιτροπή) BUDG, (κοινή και συνδεδεμένη επιτροπή)
(γνωμοδότηση: ITRE (συνδεδεμένη επιτροπή), TRAN (συνδεδεμένη επιτροπή), AFCO, CULT, AGRI, ENVI, EMPL, CONT, IMCO, REGI)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 11.2.2015)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου