Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 9 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο

11. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων, αφετέρου (05431/2015 - C8-0061/2015 - 2013/0441(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

DEVE, ENVI, INTA

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη εκ μέρους της Ένωσης μιας συμφωνίας-πλαισίου συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου (05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

DEVE, ENVI, INTA

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

2.1) εκθέσεις:

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της θέσπισης κοινών κανόνων για τις εισαγωγές από ορισμένες τρίτες χώρες (αναδιατύπωση) (COM(2014)0323 - C8-0014/2014 - 2014/0168(COD)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Jarosław Wałęsa (A8-0014/2015)

- Έκθεση σχετικά με την πρόοδο ως προς την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013 (2014/2217(INI)) - επιτροπή FEMM - Εισηγητής: Marc Tarabella (A8-0015/2015)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της θέσπισης κοινών κανόνων για τις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από ορισμένες τρίτες χώρες τα οποία δεν καλύπτονται από διμερείς συμφωνίες, πρωτόκολλα ή άλλους διακανονισμούς ή άλλους κανόνες εισαγωγής της Ένωσης (αναδιατύπωση) (COM(2014)0345 - C8-0023/2014 - 2014/0177(COD)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Jarosław Wałęsa (A8-0016/2015)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός, και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης αφετέρου, και για την εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας για το εμπόριο και τα εμπορικά θέματα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αφενός, και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης αφετέρου (κωδικοποιημένο κείμενο) (COM(2014)0443 - C8-0087/2014 - 2014/0206(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Andrzej Duda (A8-0017/2015)

- Έκθεση σχετικά με τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2015 (2014/2212(INI)) - επιτροπή IMCO - Εισηγήτρια: Ildikó Gáll-Pelcz (A8-0018/2015)

- Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ (2014/2158(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Morten Messerschmidt (A8-0019/2015)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών (COM(2013)0822 - C7-0428/2013 - 2013/0408(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Caterina Chinnici (A8-0020/2015)

- ***I Συμπληρωματική έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Alain Lamassoure (A8-0021/2015)

- ***I Συμπληρωματική έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτα (COM(2013)0550 - C7-0241/2013 - 2013/0265(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Pablo Zalba Bidegain (A8-0022/2015)

- Έκθεση σχετικά με την Ετήσια Έκθεση του 2013 για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία στον Κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό τον τομέα (2014/2216(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015)

- Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για το 2013 όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Καταπολέμηση της απάτης (2014/2155(INI)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Georgi Pirinski (A8-0024/2015)

- Έκθεση σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2016, τμήμα III – Επιτροπή (2015/2008(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: José Manuel Fernandes (A8-0027/2015)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/014 DE/Aleo Solar, από τη Γερμανία) (COM(2014)0726 - C8-0012/2015 - 2015/2018(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτρια: Iris Hoffmann (A8-0030/2015)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK), από το Βέλγιο) (COM(2014)0725 - C8-0013/2015 - 2015/2019(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Andrej Plenković (A8-0031/2015)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/011 BE/Caterpillar, από το Βέλγιο) (COM(2014)0735 - C8-0015/2015 - 2015/2021(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτρια: Anneli Jäätteenmäki (A8-0033/2015)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit, από το Βέλγιο) (COM(2015)0009 - C8-0011/2015 - 2015/2017(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτρια: Liadh Ní Riada (A8-0034/2015)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal, από το Βέλγιο) (COM(2014)0734 - C8-0014/2015 - 2015/2020(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Victor Negrescu (A8-0035/2015)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2013/009 PL/Zachem, από την Πολωνία) (COM(2015)0013 - C8-0010/2015 - 2015/2016(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Jan Olbrycht (A8-0036/2015)

- Έκθεση σχετικά με το ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2015 (2014/2221(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Dariusz Rosati (A8-0037/2015)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την αποδοχή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της τροποποιημένης συμφωνίας περί ιδρύσεως της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (14993/2014 - C8-0027/2015 - 2014/0274(NLE)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: Gabriel Mato (A8-0038/2015)

- Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2014/2219(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Elmar Brok (A8-0039/2015)

- Έκθεση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2015 (2014/2222(INI)) - επιτροπή EMPL - Εισηγητής: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0043/2015)

2.2) συστάσεις για τη δεύτερη ανάγνωση:

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό, για ορισμένα οδικά οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των μέγιστων επιτρεπόμενων διαστάσεων στις εθνικές και διεθνείς μεταφορές και των μέγιστων επιτρεπόμενων βαρών στις διεθνείς μεταφορές (11296/3/2014 - C8-0294/2014 - 2013/0105(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Jörg Leichtfried (A8-0032/2015)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου