Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 9. märts 2015 - Strasbourg

11. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Filipiini Vabariigi vahelise partnerluse ja koostöö raamlepingu liidu nimel sõlmimise kohta (05431/2015 - C8-0061/2015 - 2013/0441(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

DEVE, ENVI, INTA

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise laiahaardelise partnerluse ja koostöö raamlepingu liidu nimel sõlmimise kohta (05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

DEVE, ENVI, INTA

2) parlamendikomisjonid:

2.1) raportid

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus teatavatest kolmandatest riikidest pärit impordi ühiste eeskirjade kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2014)0323 - C8-0014/2014 - 2014/0168(COD)) - INTA komisjon - Raportöör: Jarosław Wałęsa (A8-0014/2015)

- Raport Euroopa Liidus 2013. aastal naiste ja meeste võrdõiguslikkuse valdkonnas saavutatud edu kohta (2014/2217(INI)) - FEMM komisjon - Raportöör: Marc Tarabella (A8-0015/2015)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus teatavatest kahepoolsete lepingute, protokollide või muude kokkulepetega ja liidu impordi erieeskirjadega hõlmamata kolmandatest riikidest pärit tekstiiltoodete importimise ühiseeskirjade kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2014)0345 - C8-0023/2014 - 2014/0177(COD)) - INTA komisjon - Raportöör: Jarosław Wałęsa (A8-0016/2015)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Bosnia ja Hertsegoviina vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu ning ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Bosnia ja Hertsegoviina vahelise kaubandust ja kaubandusküsimusi käsitleva vahelepingu teatava rakenduskorra kohta (kodifitseeritud tekst) (COM(2014)0443 - C8-0087/2014 - 2014/0206(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: Andrzej Duda (A8-0017/2015)

- Raport ühtse turu juhtimise kohta 2015. aasta Euroopa poolaasta raames (2014/2212(INI)) - IMCO komisjon - Raportöör: Ildikó Gáll-Pelcz (A8-0018/2015)

- Raport Euroopa Liidu konkurentsipoliitika aastaaruande kohta 2014/2158(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Morten Messerschmidt (A8-0019/2015)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kriminaalmenetluse raames kahtlustatavate või süüdistatavate laste menetluslike tagatiste kohta (COM(2013)0822 - C7-0428/2013 - 2013/0408(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Caterina Chinnici (A8-0020/2015)

- ***I Täiendav raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa pikaajaliste investeerimisfondide kohta (COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Alain Lamassoure (A8-0021/2015)

- ***I Täiendav raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kaardipõhiste maksetehingute vahendustasude kohta (COM(2013)0550 - C7-0241/2013 - 2013/0265(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Pablo Zalba Bidegain (A8-0022/2015)

- Raport aastaaruande kohta inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2013. aastal ja Euroopa Liidu poliitika kohta selles valdkonnas (2014/2216(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015)

- Raport Euroopa Liidu finantshuvide kaitset ja pettusevastast võitlust käsitleva 2013. aasta aruande kohta (2014/2155(INI)) - CONT komisjon - Raportöör: Georgi Pirinski (A8-0024/2015)

- Raport 2016. aasta eelarve koostamise üldsuuniste kohta, III jagu – Komisjon (2015/2008(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: José Manuel Fernandes (A8-0027/2015)

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2014/014 DE/Aleo Solar, Saksamaa) (COM(2014)0726 - C8-0012/2015 - 2015/2018(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Iris Hoffmann (A8-0030/2015)

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK, Belgia) (COM(2014)0725 - C8-0013/2015 - 2015/2019(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Andrej Plenković (A8-0031/2015)

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2014/011 BE/Caterpillar, Belgia) (COM(2014)0735 - C8-0015/2015 - 2015/2021(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Anneli Jäätteenmäki (A8-0033/2015)

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (Belgia taotlus EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit) (COM(2015)0009 - C8-0011/2015 - 2015/2017(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Liadh Ní Riada (A8-0034/2015)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal, Belgia) (COM(2014)0734 - C8-0014/2015 - 2015/2020(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Victor Negrescu (A8-0035/2015)

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2013/009 PL/Zachem, Poola) (COM(2015)0013 - C8-0010/2015 - 2015/2016(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Jan Olbrycht (A8-0036/2015)

- Raport majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2015. aasta majanduskasvu analüüsi kohta (2014/2221(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Dariusz Rosati (A8-0037/2015)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Vahemere üldise kalanduskomisjoni asutamise muudetud lepingu Euroopa Liidu nimel heakskiitmise kohta (14993/2014 - C8-0027/2015 - 2014/0274(NLE)) - PECH komisjon - Raportöör: Gabriel Mato (A8-0038/2015)

- Raport Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja iga-aastase aruande kohta Euroopa Parlamendile (2014/2219(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Elmar Brok (A8-0039/2015)

- Raport majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2015. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektide kohta (2014/2222(INI)) - EMPL komisjon - Raportöör: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0043/2015)

2.2) soovitused teisele lugemisele:

- ***II Soovituse projekt teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 96/53/EÜ, millega kehtestatakse teatavatele ühenduses liikuvatele maanteesõidukitele siseriiklikus ja rahvusvahelises liikluses lubatud maksimaalmõõtmed ning rahvusvahelises liikluses lubatud täismass (11296/3/2014 - C8-0294/2014 - 2013/0105(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Jörg Leichtfried (A8-0032/2015).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika