Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 9. maaliskuuta 2015 - Strasbourg

11. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Filippiinien tasavallan kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen tekemisestä (05431/2015 - C8-0061/2015 - 2013/0441(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

DEVE, ENVI, INTA

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen tekemisestä unionin puolesta (05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

DEVE, ENVI, INTA

2) parlamentin valiokunnilta

2.1) mietinnöt:

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen kolmansien maiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä (uudelleenlaadittu teksti) (COM(2014)0323 - C8-0014/2014 - 2014/0168(COD)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Jarosław Wałęsa (A8-0014/2015)

- Mietintö naisten ja miesten tasa-arvon edistymisestä Euroopan unionissa vuonna 2013 (2014/2217(INI)) - FEMM-valiokunta - Esittelijä: Marc Tarabella (A8-0015/2015)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muiden kuin kahdenvälisten sopimusten, pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka muiden unionin erityisten tuontimenettelyjen soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kolmansien maiden tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä (uudelleenlaadittu) (COM(2014)0345 - C8-0023/2014 - 2014/0177(COD)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Jarosław Wałęsa (A8-0016/2015)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bosnia ja Hertsegovinan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen ja Euroopan yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan välisen kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevan väliaikaisen sopimuksen soveltamiseksi (kodifikaatio) (COM(2014)0443 - C8-0087/2014 - 2014/0206(COD)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Andrzej Duda (A8-0017/2015)

- Mietintö sisämarkkinoiden hallinnoinnista eurooppalaisen ohjausjakson 2015 puitteissa (2014/2212(INI)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Ildikó Gáll-Pelcz (A8-0018/2015)

- Mietintö EU:n kilpailupolitiikkaa koskevasta vuosikertomuksesta (2014/2158(INI)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Morten Messerschmidt (A8-0019/2015)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rikoksesta epäiltyjä ja syytettyjä lapsia koskevista menettelytakeista rikosoikeudellisissa menettelyissä (COM(2013)0822 - C7-0428/2013 - 2013/0408(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Caterina Chinnici (A8-0020/2015)

- ***I Täydentävä mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisista pitkäaikaissijoitusrahastoista (COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Alain Lamassoure (A8-0021/2015)

- ***I Täydentävä mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavista toimitusmaksuista (COM(2013)0550 - C7-0241/2013 - 2013/0265(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Pablo Zalba Bidegain (A8-0022/2015)

- Mietintö EU:n vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2013 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla (2014/2216(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015)

- Mietintö vuosikertomuksesta 2013 "EU:n taloudellisten etujen suojaaminen – Petostentorjunta" (2014/2155(INI)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Georgi Pirinski (A8-0024/2015)

- Mietintö vuoden 2016 talousarvion valmistelua koskevista yleisistä suuntaviivoista, pääluokka III – Komissio (2015/2008(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: José Manuel Fernandes (A8-0027/2015)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2014/014 DE/Aleo solar, Saksa) (COM(2014)0726 - C8-0012/2015 - 2015/2018(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Iris Hoffmann (A8-0030/2015)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK), Belgia) (COM(2014)0725 - C8-0013/2015 - 2015/2019(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Andrej Plenković (A8-0031/2015)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2014/011 BE/Caterpillar, Belgia) [COM(2014)0735 - C8-0015/2015 - 2015/2021(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Anneli Jäätteenmäki (A8-0033/2015)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit, Belgia) (COM(2015)0009 - C8-0011/2015 - 2015/2017(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Liadh Ní Riada (A8-0034/2015)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal, Belgia) (COM(2014)0734 - C8-0014/2015 - 2015/2020(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Victor Negrescu (A8-0035/2015)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2013/009 PL/Zachem, Puola) (COM(2015)0013 - C8-0010/2015 - 2015/2016(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Jan Olbrycht (A8-0036/2015)

- Mietintö talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuinen kasvuselvitys 2015 (2014/2221(INI)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Dariusz Rosati (A8-0037/2015)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Välimeren yleisen kalastuskomission perustamista koskevan muutetun sopimuksen hyväksymisestä Euroopan unionin puolesta (14993/2014 - C8-0027/2015 - 2014/0274(NLE)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Gabriel Mato (A8-0038/2015)

- Mietintö Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan vuosittaisesta selvityksestä Euroopan parlamentille (2014/2219(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Elmar Brok (A8-0039/2015)

- Mietintö talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuisen kasvuselvityksen 2015 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (2014/2222(INI)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0043/2015)

2.2) suositukset toiseen käsittelyyn:

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi tiettyjen yhteisössä liikkuvien tieliikenteen ajoneuvojen suurimmista kansallisessa ja kansainvälisessä liikenteessä sallituista mitoista ja suurimmista kansainvälisessä liikenteessä sallituista painoista annetun neuvoston direktiivin 96/53/EY muuttamisesta (11296/3/2014 - C8-0294/2014 - 2013/0105(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Jörg Leichtfried (A8-0032/2015).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö