Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2015. gada 9. marts - Strasbūra

11. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Pamatnolīgumu par partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Filipīnu Republiku, no otras puses (05431/2015 - C8-0061/2015 – 2013/0441(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

DEVE, ENVI, INTA

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Pamatnolīgumu par visaptverošu partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses (05432/2015 - C8-0062/2015 – 2013/0440(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

DEVE, ENVI, INTA

2. Parlamenta komitejas

2.1. Ziņojumi

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem noteikumiem importam no dažām trešām valstīm (pārstrādāta redakcija) (COM(2014)0323 - C8-0014/2014 - 2014/0168(COD)) - INTA komiteja - Referents: Jarosław Wałęsa (A8-0014/2015).

- Ziņojums par 2013. gadā Eiropas Savienībā sasniegto progresu sieviešu un vīriešu līdztiesības nodrošināšanā (2014/2217(INI)) - FEMM komiteja - Referents: Marc Tarabella (A8-0015/2015).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem noteikumiem tekstilizstrādājumu importam no dažām trešām valstīm, uz kurām neattiecas divpusēji nolīgumi, protokoli vai citas vienošanās, vai arī citi īpaši noteikumi par importu Savienībā (pārstrādāta redakcija) (COM(2014)0345 - C8-0023/2014 - 2014/0177(COD)) - INTA komiteja - Referents: Jarosław Wałęsa (A8-0016/2015).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par dažām procedūrām, lai piemērotu Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Bosniju un Hercegovinu, no otras puses, kā arī lai piemērotu Pagaidu nolīgumu par tirdzniecību un ar tirdzniecību saistītiem jautājumiem starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Bosniju un Hercegovinu, no otras puses (kodificēta redakcija) (COM(2014)0443 - C8-0087/2014 - 2014/0206(COD)) - JURI komiteja - Referents: Andrzej Duda (A8-0017/2015).

- Ziņojums par vienotā tirgus pārvaldību 2015. gada Eiropas pusgadā (2014/2212(INI)) - IMCO komiteja - Referente: Ildikó Gáll-Pelcz (A8-0018/2015).

- Ziņojums par ikgadējo ziņojumu par ES konkurences politiku (2014/2158(INI)) - ECON komiteja - Referents: Morten Messerschmidt (A8-0019/2015).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par procesuālajām garantijām bērniem, kuri ir aizdomās turētās vai apsūdzētās personas kriminālprocesā (COM(2013)0822 - C7-0428/2013 - 2013/0408(COD)) - LIBE komiteja - Referente: Caterina Chinnici (A8-0020/2015).

- ***I Papildu ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondiem (COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)) - ECON komiteja - Referents: Alain Lamassoure (A8-0021/2015).

- ***I Papildu ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par starpbanku komisijas maksām, ko piemēro kartēm piesaistītiem maksājumu darījumiem (COM(2013)0550 - C7-0241/2013 - 2013/0265(COD)) - ECON komiteja - Referents: Pablo Zalba Bidegain (A8-0022/2015).

- Ziņojums par 2013. gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā (2014/2216(INI)) - AFET komiteja - Referents: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015).

- Ziņojums par 2013. gada ziņojumu par ES finansiālo interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu (2014/2155(INI)) - CONT komiteja - Referents: Georgi Pirinski (A8-0024/2015).

- Ziņojums par 2016. gada budžeta izstrādes vispārējām pamatnostādnēm, III iedaļa — Komisija (2015/2008(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: José Manuel Fernandes (A8-0027/2015).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Vācijas pieteikums EGF/2014/014 DE/Aleo Solar) (COM(2014)0726 - C8-0012/2015 - 2015/2018(BUD)) - BUDG komiteja - Referente: Iris Hoffmann (A8-0030/2015).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Beļģijas pieteikums EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK)) (COM(2014)0725 - C8-0013/2015 - 2015/2019(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Andrej Plenković (A8-0031/2015).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Beļģijas pieteikums EGF/2014/011 BE/Caterpillar) (COM(2014)0735 - C8-0015/2015 - 2015/2021(BUD)) - BUDG komiteja - Referente: Anneli Jäätteenmäki (A8-0033/2015).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Beļģijas pieteikums EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit) (COM(2015)0009 - C8-0011/2015 - 2015/2017(BUD)) - BUDG komiteja - Referente: Liadh Ní Riada (A8-0034/2015).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Beļģijas pieteikums EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal) (COM(2014)0734 - C8-0014/2015 - 2015/2020(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Victor Negrescu (A8-0035/2015).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Polijas pieteikums EGF/2013/009 PL/Zachem) (COM(2015)0013 - C8-0010/2015 - 2015/2016(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Jan Olbrycht (A8-0036/2015).

- Ziņojums par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu — 2015. gada izaugsmes pētījums (2014/2221(INI)) - ECON komiteja - Referents: Dariusz Rosati (A8-0037/2015).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā apstiprinātu grozīto nolīgumu, ar ko izveido Vidusjūras Vispārējo zivsaimniecības komisiju (14993/2014 - C8-0027/2015 - 2014/0274(NLE)) - PECH komiteja - Referents: Gabriel Mato (A8-0038/2015).

- Ziņojums par Eiropas Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos gada ziņojumu Eiropas Parlamentam (2014/2219(INI)) - AFET komiteja - Referents: Elmar Brok (A8-0039/2015).

- Ziņojums par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu — nodarbinātības un sociālie aspekti 2015. gada izaugsmes pētījumā (2014/2222(INI)) - EMPL komiteja - Referents: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0043/2015).

2.2. Ieteikumi otrajam lasījumam

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko groza Padomes Direktīvu 96/53/EK, ar kuru paredz noteiktu Kopienā izmantotu transportlīdzekļu maksimālos pieļaujamos gabarītus iekšzemes un starptautiskajos autopārvadājumos, kā arī šo transportlīdzekļu maksimālo pieļaujamo masu starptautiskajos autopārvadājumos (11296/3/2014 - C8-0294/2014 - 2013/0105(COD)) - TRAN komiteja - Referents: Jörg Leichtfried (A8-0032/2015).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika