Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 9 maart 2015 - Straatsburg

11. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek der Filippijnen, anderzijds (05431/2015 - C8-0061/2015 - 2013/0441(NLE))

verwezen naar

ten principale :

AFET

advies :

DEVE, ENVI, INTA

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds (05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE))

verwezen naar

ten principale :

AFET

advies :

DEVE, ENVI, INTA

2) van de parlementaire commissies

2.1) verslagen

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de gemeenschappelijke regeling voor de invoer uit bepaalde derde landen (herschikking) (COM(2014)0323 - C8-0014/2014 - 2014/0168(COD)) - commissie INTA - Rapporteur: Jarosław Wałęsa (A8-0014/2015)

- Verslag over vooruitgang op het gebied van de gelijkheid van vrouwen en mannen in de Europese Unie in 2013 (2014/2217(INI)) - commissie FEMM - Rapporteur: Marc Tarabella (A8-0015/2015)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van textielproducten uit bepaalde derde landen, die niet vallen onder bilaterale overeenkomsten, protocollen of andere regelingen, noch onder een andere, bijzondere regeling van de Unie (herschikking) (COM(2014)0345 - C8-0023/2014 - 2014/0177(COD)) - commissie INTA - Rapporteur: Jarosław Wałęsa (A8-0016/2015)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde procedures voor de toepassing van de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Bosnië en Herzegovina, anderzijds, en de Interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en Bosnië en Herzegovina, anderzijds (gecodificeerde tekst) (COM(2014)0443 - C8-0087/2014 - 2014/0206(COD)) - commissie JURI - Rapporteur: Andrzej Duda (A8-0017/2015)

- Verslag over de governance van de interne markt binnen het Europees semester 2015 (2014/2212(INI)) - commissie IMCO - Rapporteur: Ildikó Gáll-Pelcz (A8-0018/2015)

- Verslag inzake het jaarverslag over het mededingingsbeleid van de EU (2014/2158(INI)) - commissie ECON - Rapporteur: Morten Messerschmidt (A8-0019/2015)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure (COM(2013)0822 - C7-0428/2013 - 2013/0408(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Caterina Chinnici (A8-0020/2015)

- ***I Aanvullend verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese langetermijninvesteringsfondsen (COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)) - commissie ECON - Rapporteur: Alain Lamassoure (A8-0021/2015)

- ***I Aanvullend verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende interbancaire vergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties (COM(2013)0550 - C7-0241/2013 - 2013/0265(COD)) - commissie ECON - Rapporteur: Pablo Zalba Bidegain (A8-0022/2015)

- Verslag over het jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2013 en het beleid van de Europese Unie ter zake (2014/2216(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015)

- Verslag over het jaarverslag 2013 over de bescherming van de financiële belangen van de EU - Fraudebestrijding (2014/2155(INI)) - commissie CONT - Rapporteur: Georgi Pirinski (A8-0024/2015)

- Verslag over de algemene richtsnoeren voor de voorbereiding van de begroting 2016, afdeling III – Commissie (2015/2008(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: José Manuel Fernandes (A8-0027/2015)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2014/014 DE/Aleo Solar, ingediend door Duitsland) (COM(2014)0726 - C8-0012/2015 - 2015/2018(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Iris Hoffmann (A8-0030/2015)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2013/007, ingediend door BE/Henegouwen Staal (Duferco-NLMK), België) (COM(2014)0725 - C8-0013/2015 - 2015/2019(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Andrej Plenković (A8-0031/2015)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2014/011 BE/Caterpillar, ingediend door België) [COM(2014)0735 - C8-0015/2015 – 2015/2021(BUD)] - commissie BUDG - Rapporteur: Anneli Jäätteenmäki (A8-0033/2015)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2013/011, ingediend door BE/Saint-Gobain Sekurit, België) (COM(2015)0009 - C8-0011/2015 - 2015/2017(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Liadh Ní Riada (A8-0034/2015)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2014/012 BE/Arcelor Mittal, ingediend door België) (COM(2014)0734 - C8-0014/2015 - 2015/2020(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Victor Negrescu (A8-0035/2015)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2013/009 PL/Zachem, ingediend door Polen) (COM(2015)0013 - C8-0010/2015 - 2015/2016(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Jan Olbrycht (A8-0036/2015)

- Verslag over het Europees semester voor economische beleidscoördinatie: jaarlijkse groeianalyse 2015 (2014/2221(INI)) - commissie ECON - Rapporteur: Dariusz Rosati (A8-0037/2015)

- *** Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de aanvaarding, namens de Europese Unie, van de gewijzigde Overeenkomst inzake de oprichting van de Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee (14993/2014 - C8-0027/2015 - 2014/0274(NLE)) - commissie PECH - Rapporteur: Gabriel Mato (A8-0038/2015)

- Verslag over het jaarverslag van de hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid aan het Europees Parlement (2014/2219(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Elmar Brok (A8-0039/2015)

- Verslag over het Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2015 (2014/2222(INI)) - commissie EMPL - Rapporteur: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0043/2015)

2.2) aanbevelingen voor de tweede lezing

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 96/53/EG van de Raad houdende vaststelling, voor bepaalde aan het verkeer binnen de Gemeenschap deelnemende wegvoertuigen, van de in het nationale en het internationale verkeer maximaal toegestane afmetingen, en van de in het internationale verkeer maximaal toegestane gewichten (11296/3/2014 - C8-0294/2014 - 2013/0105(COD)) - commissie TRAN - Rapporteur: Jörg Leichtfried (A8-0032/2015)

Juridische mededeling - Privacybeleid