Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 9. marca 2015 - Štrasburg

11. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Rámcovej dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Filipínskou republikou na strane druhej v mene Únie (05431/2015 - C8-0061/2015 - 2013/0441(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

DEVE, ENVI, INTA

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Rámcovej dohody o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej v mene Únie (05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

DEVE, ENVI, INTA

2) parlamentných výborov

2.1) správy

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách na dovozy z určitých tretích krajín (prepracované znenie) (COM(2014)0323 - C8-0014/2014 - 2014/0168(COD)) - výbor INTA - spravodajca: Jarosław Wałęsa (A8-0014/2015)

- Správa o pokroku dosiahnutom v oblasti rovnosti žien a mužov v Európskej únii v roku 2013 (2014/2217(INI)) - výbor FEMM - spravodajca: Marc Tarabella (A8-0015/2015)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách na dovozy textilných výrobkov z určitých tretích krajín, na ktoré sa nevzťahujú bilaterálne dohody, protokoly a iné dojednania alebo iné osobitné dovozné predpisy Únie (prepracované znenie) (COM(2014)0345 - C8-0023/2014 - 2014/0177(COD)) - výbor INTA - spravodajca: Jarosław Wałęsa (A8-0016/2015)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho nariadenia a Rady o niektorých postupoch na uplatňovanie Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na strane druhej a na uplatňovanie Dočasnej dohody o obchode a obchodných záležitostiach medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na strane druhej (kodifikované znenie) (COM(2014)0443 - C8-0087/2014 - 2014/0206(COD)) - výbor JURI - spravodajca: Andrzej Duda (A8-0017/2015)

- Správa o správe jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2015 (2014/2212(INI)) - výbor IMCO - spravodajkyňa: Ildikó Gáll-Pelcz (A8-0018/2015)

- Správa o výročnej správe o politike hospodárskej súťaže EÚ (2014/2158(INI)) - výbor ECON - spravodajca: Morten Messerschmidt (A8-0019/2015)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o procesných zárukách pre deti podozrivé alebo obvinené v trestnom konaní (COM(2013)0822 - C7-0428/2013 - 2013/0408(COD)) - výbor LIBE - spravodajkyňa: Caterina Chinnici (A8-0020/2015)

- ***I Doplňujúca správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych dlhodobých investičných fondoch (COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)) - výbor ECON - spravodajca: Alain Lamassoure (A8-0021/2015)

- ***I Doplňujúca správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o výmenných poplatkoch za platobné transakcie viazané na kartu (COM(2013)0550 - C7-0241/2013 - 2013/0265(COD)) - výbor ECON - spravodajca: Pablo Zalba Bidegain (A8-0022/2015)

- Správa o výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2013 a politike Európskej únie v tejto oblasti (2014/2216(INI)) - výbor AFET - spravodajca: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015)

- Správa o výročnej správe za rok 2013 o ochrane finančných záujmov Európskej únie – o boji proti podvodom (2014/2155(INI)) - výbor CONT - spravodajca: Georgi Pirinski (A8-0024/2015)

- Správa o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu na rok 2016, oddiel III – Komisia (2015/2008(BUD)) - výbor BUDG - spravodajca: José Manuel Fernandes (A8-0027/2015)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/014 DE/Aleo Solar, Nemecko) (COM(2014)0726 - C8-0012/2015 - 2015/2018(BUD)) - výbor BUDG - spravodajkyňa: Iris Hoffmann (A8-0030/2015)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK), Belgicko) (COM(2014)0725 - C8-0013/2015 - 2015/2019(BUD)) - výbor BUDG - spravodajca: Andrej Plenković (A8-0031/2015)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/011 BE/Caterpillar, Belgicko) [COM(2014)0735 - C8-0015/2015 – 2015/2021(BUD)] - výbor BUDG. Spravodajkyňa: Anneli Jäätteenmäki (A8-0033/2015)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť Belgicka EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit) (COM(2015)0009 - C8-0011/2015 - 2015/2017(BUD)) - výbor BUDG - spravodajkyňa: Liadh Ní Riada (A8-0034/2015)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal, Belgicko) (COM(2014)0734 - C8-0014/2015 - 2015/2020(BUD)) - výbor BUDG - spravodajca: Victor Negrescu (A8-0035/2015)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2013/009 PL/Zachem, Poľsko) (COM(2015)0013 - C8-0010/2015 - 2015/2016(BUD)) - výbor BUDG - spravodajca: Jan Olbrycht (A8-0036/2015)

- Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: Ročný prieskum rastu 2015 (2014/2221(INI)) - výbor ECON - spravodajca: Dariusz Rosati (A8-0037/2015)

- *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí zmenenej dohody o vytvorení Všeobecnej rybárskej komisie pre Stredozemné more v mene Európskej únie (14993/2014 - C8-0027/2015 - 2014/0274(NLE)) - výbor PECH - spravodajca: Gabriel Mato (A8-0038/2015)

- Správa o výročnej správe vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku pre Európsky parlament (2014/2219(INI)) - výbor AFET - spravodajca: Elmar Brok (A8-0039/2015)

- Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2015 (2014/2222(INI)) - výbor EMPL - spravodajca: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0043/2015)

2.2) odporúčania do druhého čítania

- ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Rady 96/53/ES, ktorou sa v Spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave (11296/3/2014 - C8-0294/2014 - 2013/0105(COD)) - výbor TRAN - spravodajca: Jörg Leichtfried (A8-0032/2015).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia