Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 9. marec 2015 - Strasbourg

11. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Okvirnega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Filipini na drugi strani v imenu Unije (05431/2015 - C8-0061/2015 - 2013/0441(NLE))

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

DEVE, ENVI, INTA

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Okvirnega sporazuma o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani v imenu Evropske unije (05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE))

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

DEVE, ENVI, INTA

2) od odborov

2.1) poročila

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za uvoz iz nekaterih tretjih držav (prenovitev) (COM(2014)0323 - C8-0014/2014 - 2014/0168(COD)) - Odbor INTA - Poročevalec: Jarosław Wałęsa (A8-0014/2015)

- Poročilo o napredku pri doseganju enakosti med ženskami in moškimi v Evropski uniji leta 2013 (2014/2217(INI)) - Odbor FEMM - Poročevalec: Marc Tarabella (A8-0015/2015)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za uvoz tekstilnih izdelkov iz nekaterih tretjih držav, ki jih ne urejajo dvostranski sporazumi, protokoli ali drugi dogovori ali druga posebna uvozna pravila Unije (prenovitev) (COM(2014)0345 - C8-0023/2014 - 2014/0177(COD)) - Odbor INTA - Poročevalec: Jarosław Wałęsa (A8-0016/2015)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih postopkih za uporabo Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Bosno in Hercegovino na drugi strani in za uporabo Začasnega sporazuma o trgovini in trgovinskih zadevah med Evropsko skupnostjo na eni strani ter Bosno in Hercegovino na drugi strani (kodificirano besedilo) (COM(2014)0443 - C8-0087/2014 - 2014/0206(COD)) - Odbor JURI - Poročevalec: Andrzej Duda (A8-0017/2015)

- Poročilo o upravljanju enotnega trga v okviru evropskega semestra 2015 (2014/2212(INI)) - Odbor IMCO - Poročevalka: Ildikó Gáll-Pelcz (A8-0018/2015)

- Poročilo o letnem poročilu o politiki konkurence EU (2014/2158(INI)) - Odbor ECON - Poročevalec: Morten Messerschmidt (A8-0019/2015)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o procesnih jamstvih za otroke, ki so osumljeni ali obdolženi v kazenskem postopku (COM(2013)0822 - C7-0428/2013 - 2013/0408(COD)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Caterina Chinnici (A8-0020/2015)

- ***I Dodatno poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih dolgoročnih investicijskih skladih (COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)) - Odbor ECON - Poročevalec: Alain Lamassoure (A8-0021/2015)

- ***I Dodatno poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o medbančnih provizijah za kartične plačilne transakcije (COM(2013)0550 - C7-0241/2013 - 2013/0265(COD)) - Odbor ECON - Poročevalec: Pablo Zalba Bidegain (A8-0022/2015)

- Poročilo o letnem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji v svetu v letu 2013 ter politiki Evropske unije na tem področju (2014/2216(INI)) - Odbor AFET - Poročevalec: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015)

- Poročilo o letnem poročilu 2013 o zaščiti finančnih interesov EU – boj proti goljufijam (2014/2155(INI)) - Odbor CONT - Poročevalec: Georgi Pirinski (A8-0024/2015)

- Poročilo o splošnih smernicah za pripravo proračuna za leto 2016, oddelek III – Komisija (2015/2008(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalec: José Manuel Fernandes (A8-0027/2015)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2014/014 DE/Aleo Solar iz Nemčije) (COM(2014)0726 - C8-0012/2015 - 2015/2018(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalka: Iris Hoffmann (A8-0030/2015)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK), Belgija) (COM(2014)0725 - C8-0013/2015 - 2015/2019(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalec: Andrej Plenković (A8-0031/2015)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2014/011 BE/Caterpillar, Belgija) [COM(2014)0735 - C8-0015/2015 - 2015/2021(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Anneli Jäätteenmäki (A8-0033/2015)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit, Belgija) (COM(2015)0009 - C8-0011/2015 - 2015/2017(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalka: Liadh Ní Riada (A8-0034/2015)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal, Belgija) (COM(2014)0734 - C8-0014/2015 - 2015/2020(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalec: Victor Negrescu (A8-0035/2015)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2013/009PL/Zachem, Poljska) (COM(2015)0013 - C8-0010/2015 - 2015/2016(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalec: Jan Olbrycht (A8-0036/2015)

- Poročilo o evropskem semestru za usklajevanje gospodarskih politik: letni pregled rasti za leto 2015 (2014/2221(INI)) - Odbor ECON - Poročevalec: Dariusz Rosati (A8-0037/2015)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sprejetju spremenjenega Sporazuma o ustanovitvi Generalne Komisije za ribištvo v Sredozemlju v imenu Evropske unije (14993/2014 - C8-0027/2015 - 2014/0274(NLE)) - Odbor PECH - Poročevalec: Gabriel Mato (A8-0038/2015)

- Poročilo o letnem poročilu visoke predstavnice Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Evropskemu parlamentu (2014/2219(INI)) - Odbor AFET - Poročevalec: Elmar Brok (A8-0039/2015)

- Poročilo o evropskem semestru za usklajevanje gospodarskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2015 (2014/2222(INI)) - Odbor EMPL - Poročevalec: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0043/2015)

2.2) priporočila za drugo obravnavo

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 96/53/ES o določitvi največjih dovoljenih mer določenih cestnih vozil v Skupnosti v notranjem in mednarodnem prometu in največjih dovoljenih tež v mednarodnem prometu (11296/3/2014 - C8-0294/2014 - 2013/0105(COD)) - Odbor TRAN - Poročevalec: Jörg Leichtfried (A8-0032/2015).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov