Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2217(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0015/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0015/2015

Συζήτηση :

PV 09/03/2015 - 13
CRE 09/03/2015 - 13

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2015 - 10.10
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0050

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 9 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο

13. Πρόοδος ως προς την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013 (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόοδο ως προς την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013 [2014/2217(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγητής: Marc Tarabella (A8-0015/2015)

Ο Marc Tarabella παρουσιάζει την έκθεσή του.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Mariya Gabriel, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Kazimierz Michał Ujazdowski, Anna Hedh, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bernd Lucke, Beatrix von Storch, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Janice Atkinson, Ángela Vallina, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Louise Bours, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, η οποία αρνείται να απαντήσει σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Liisa Jaakonsaari, Georg Mayer, μη εγγεγραμμένος, Constance Le Grip, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του István Ujhelyi, Iliana Iotova, Jadwiga Wiśniewska, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Miapetra Kumpula-Natri και Beatriz Becerra Basterrechea.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jadwiga Wiśniewska, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στην Beatriz Becerra Basterrechea, η οποία απαντά, Malin Björk, Terry Reintke, Mireille D'Ornano, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Sophia in 't Veld, Barbara Matera, Mary Honeyball, Jana Žitňanská, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Jadwiga Wiśniewska, Pier Antonio Panzeri, σχετικά με τη διαδικασία “γαλάζια κάρτα”, Sophia in 't Veld, Inês Cristina Zuber, Ulrike Lunacek, Sylvie Goddyn και Angelika Niebler.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Kazimierz Michał Ujazdowski, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στην Angelika Niebler, η οποία απαντά, Evelyn Regner, Branislav Škripek, António Marinho e Pinto, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jonathan Arnott, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Aymeric Chauprade, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Carlos Coelho, Liliana Rodrigues, Rikke Karlsson, Anneli Jäätteenmäki, Pablo Echenique, József Nagy, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Dubravka Šuica, Viorica Dăncilă, Helga Stevens, Michaela Šojdrová, Maria Arena, Rosa Estaràs Ferragut, Jutta Steinruck, Marijana Petir, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, Julie Ward, Inés Ayala Sender, Clare Moody, Elly Schlein, Biljana Borzan, Edouard Martin, Jens Nilsson, Theresa Griffin, Sergio Gaetano Cofferati, Pier Antonio Panzeri και Monika Flašíková Beňová.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Alessandra Mussolini, José Blanco López, Νότης Μαριάς, Bill Etheridge, Diane Dodds, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Nicola Caputo, Kazimierz Michał Ujazdowski και Ivan Jakovčić.

Παρεμβαίνουν οι Ángela Vallina, για να διευκρινήσει την παρέμβαση που πραγματοποίησε εξ ονόματος της Ομάδας της, Věra Jourová και Marc Tarabella.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.3.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου