Показалец 
Протокол
PDF 248kWORD 178k
Понеделник, 9 март 2015 г. - Страсбург
1.Възобновяване на сесията
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание
 3.Състав на Парламента
 4.Проверка на пълномощията
 5.Състав на комисиите и делегациите
 6.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)
 7.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 8.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 9.Петиции
 10.Решения относно някои документи
 11.Внесени документи
 12.Ред на работа
 13.Напредък в областта на равенството между жените и мъжете в Европейския съюз през 2013 г. (разискване)
 14.Годишен доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията (разискване)
 15.Критерии за идентифициране на химикалите, водещи до нарушения във функцията на ендокринната система (разискване)
 16.Отражение на руските ограничения върху международните автомобилни превозвачи (разискване)
 17.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 18.Дневен ред на следващото заседание
 19.Закриване на заседанието
 20.Закриване на годишната сесия
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

1. Възобновяване на сесията

Заседанието беше открито в 17.00 ч.


2. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.

°
° ° °

Председателят уведоми, че на входа на залата има брошури относно сигурността.


3. Състав на Парламента

Pablo Echenique уведоми писмено за своята оставка в качеството си на член на Парламента, която влиза в сила от 15 март 2015 г.

В съответствие с член 4, параграфи 1 и 3 от Правилника за дейността, Парламентът обяви мястото за свободно, считано от тази дата, и уведоми за това съответния национален орган.

°
° ° °

Испанските компетентни органи уведомяват за назначаването на Miguel Urbán Crespo като член на Европейския парламент на мястото на Teresa Rodriguez-Rubio, считано от 5 март 2015 г.

В съответствие с член 13 от Акта от 20 септември 1976 г. за избиране на членове на ЕП чрез всеобщи преки избори, както и с член 4, параграф 1 от Правилника за дейността, Парламентът отбелязва избора на Miguel Urbán Crespo, считано от 5 март 2015 г.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на неговите пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Miguel Urbán Crespo заема своето място в Парламента и неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права, при условие че е подал предварително писмена декларация, че не заема длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.


4. Проверка на пълномощията

По предложение на комисията JURI, Парламентът взема решение за потвърждаване мандатите на членовете на Парламента Daniel Dalton, считано от 8 януари 2015 г., Stelios Kouloglou, считано от 27 януари 2015 г., Anneleen Van Bossuyt, считано от 8 януари 2015 г., и Hilde Vautmans, считано от 1 януари 2015 г.


5. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групите S&D и ECR следните искания за назначаване:

комисия ENVI: Damiano Zoffoli на мястото на Enrico Gasbarra

комисия JURI: Enrico Gasbarra на мястото на Alessandra Moretti

комисия AFCO: Claudia Tapardel на мястото на Sorin Moisă

Делегация за връзки с Корейския полуостров: Arne Lietz

Специална комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие: Ashley Fox на мястото на Kay Swinburne.

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


6. Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)

Комисията IMCO предаде следната поправка към текст, приет от Европейския парламент:

Поправка P7_TA(2011)0218(COR02) на Регламент (ЕC) № 1007/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2011 г. относно наименованията на текстилните влакна и свързаното с тях етикетиране и маркиране на текстилните продукти по отношение на техния влакнест състав и за отмяна на Директива 73/44/ЕИО на Съвета и на директиви 96/73/ЕО и 2008/121/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (OB L 272, 18.10.2011 г., стр. 1) (позиция на ЕП, приета на второ четене на 11 май 2011 г. с оглед приемане на горепосочения регламент P7_TA(2011)0218 (ОВ C 377 E, 7.12.2012 г., стр. 252)) (13807/4/2010 – C7-0017/2011 – 2009/0006(COD))

В съответствие с член 231, параграф 4 от Правилника за дейността, тази поправка се счита за приета, освен ако в срок от 24 часа политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП поискат поправката да бъде подложена на гласуване.

Поправката е достъпна на сайта Europarl.


7. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише в сряда, 11 март 2015 г. следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура:

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2001/18/EО относно възможността държавите членки да ограничават или забраняват отглеждането на генетично модифицирани организми (ГМО) на своя територия (00001/2015/LEX - C8-0071/2015 - 2010/0208(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата (00103/2014/LEX - C8-0070/2015 - 2014/0218(COD))

- Регламент на Европейскиа Парламент и на Съвета относно общите правила за износ (кодифициран текст) (00102/2014/LEX - C8-0069/2015 - 2014/0167(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за внос (кодифициран текст) (00101/2014/LEX - C8-0068/2015 - 2014/0166(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мерките, които Съюзът може да предприеме във връзка с комбинирания ефект на антидъмпингови или антисубсидийни мерки със защитни мерки (кодифициран текст) (00100/2014/LEX - C8-0067/2015 - 2014/0164(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предпазните мерки, предвидени в Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия (кодифициран текст) (00098/2014/LEX - C8-0066/2015 - 2014/0160(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мерките, които Съюзът може да вземе след доклад, приет от Органа за уреждане на спорове на СТО, относно антидъмпингови и антисубсидийни въпроси (кодифициран текст) (00099/2014/LEX - C8-0065/2015 - 2014/0163(COD)).


8. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Внесени са следните въпроси с искане за устен отговор от членовете на Парламента (член 128 от Правилника за дейността):

- (O-000005/2015), зададен от Michael Cramer, от името на комисията TRAN, към Комисията: Отражение на руските ограничения върху международните автомобилни превозвачи (2015/2541(RSP)) (B8-0105/2015);

- (O-000017/2015), зададен от Nicola Caputo, Pavel Poc, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Bart Staes, Soledad Cabezón Ruiz, Renata Briano, Elena Gentile, Pina Picierno, Renato Soru, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Barbara Kappel, Eric Andrieu, Nicolas Bay, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fredrick Federley, Jana Žitňanská, Jean-Luc Schaffhauser, Patricija Šulin, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Christel Schaldemose, Marc Tarabella, Maria Arena, Nessa Childers, Biljana Borzan, José Blanco López, Iratxe García Pérez, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Mercedes Bresso, Anneli Jäätteenmäki, Martin Häusling, Karin Kadenbach, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Ivan Jakovčić, Pascal Durand, Diane James, Molly Scott Cato, Margrete Auken, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis, Benedek Jávor, Yannick Jadot и Claudiu Ciprian Tănăsescu, към Комисията: Критерии за идентифициране на химикалите, водещи до нарушения във функцията на ендокринната система (2015/2605(RSP)) (B8-0107/2015).


9. Петиции

Изброените по-долу петиции, вписани в регистъра на посочените дати в съответствие с член 215, параграф 6 от Правилника за дейността, са изпратени на компетентната комисия:

5 март 2015 г.

(име с поверителен характер) (№ 2703/2014); (име с поверителен характер) (№ 2704/2014); (име с поверителен характер) (№ 2705/2014); Brian Semmens (№ 0093/2015); Pia Berrend (№ 0094/2015); (име с поверителен характер) (№ 0095/2015); Remo Pulcini (№ 0096/2015); Claudiu Coldea (№ 0097/2015); (име с поверителен характер) (№ 0098/2015); (име с поверителен характер) (№ 0099/2015); (име с поверителен характер) (№ 0100/2015); (име с поверителен характер) (№ 0101/2015); (име с поверителен характер) (№ 0102/2015); (име с поверителен характер) (№ 0103/2015); (име с поверителен характер) (№ 0104/2015); (име с поверителен характер) (№ 0105/2015); (име с поверителен характер) (№ 0106/2015); (име с поверителен характер) (№ 0107/2015); (име с поверителен характер) (№ 0108/2015); (име с поверителен характер) (№ 0109/2015); (име с поверителен характер) (№ 0110/2015); (име с поверителен характер) (№ 0111/2015); Roberto Barcaroli (№ 0112/2015); András Horváth (№ 0113/2015); Ingo Handorf (№ 0114/2015); (име с поверителен характер) (№ 0115/2015); (име с поверителен характер) (№ 0116/2015); (име с поверителен характер) (№ 0117/2015); (име с поверителен характер) (№ 0118/2015); (име с поверителен характер) (№ 0119/2015); (име с поверителен характер) (№ 0120/2015); Félix María López De Dicastillo Albizúa (№ 0121/2015); Alberto Dal Forno (№ 0122/2015); (име с поверителен характер) (№ 0123/2015); (име с поверителен характер) (№ 0124/2015); (име с поверителен характер) (№ 0125/2015); (име с поверителен характер) (№ 0126/2015); Rommy Gabriel Aurel (№ 0127/2015); Cristian Oneț (№ 0128/2015); (име с поверителен характер) (№ 0129/2015); (име с поверителен характер) (№ 0130/2015); Remo Pulcini (№ 0131/2015); (име с поверителен характер) (№ 0132/2015); (име с поверителен характер) (№ 0133/2015); (име с поверителен характер) (№ 0134/2015); (име с поверителен характер) (№ 0135/2015); Vivien Saunders (№ 0136/2015); (име с поверителен характер) (№ 0137/2015); (име с поверителен характер) (№ 0138/2015); (име с поверителен характер) (№ 0139/2015); (име с поверителен характер) (№ 0140/2015); María Julia Giménez Gómez (№ 0141/2015); (име с поверителен характер) (№ 0142/2015); (име с поверителен характер) (№ 0143/2015); (име с поверителен характер) (№ 0144/2015); (име с поверителен характер) (№ 0145/2015); (име с поверителен характер) (№ 0146/2015); (име с поверителен характер) (№ 0147/2015); (име с поверителен характер) (№ 0148/2015); Elisabetta Mavilla (№ 0149/2015); (име с поверителен характер) (№ 0150/2015); (име с поверителен характер) (№ 0151/2015); (име с поверителен характер) (№ 0152/2015); Ángel Manuel Hernández Guardia (№ 0153/2015); Oronzo Danese (№ 0154/2015); Andreas Ernst (№ 0155/2015); Felipe Romero Cambrón (№ 0156/2015); (име с поверителен характер) (№ 0157/2015); (име с поверителен характер) (№ 0158/2015); (име с поверителен характер) (№ 0159/2015); (име с поверителен характер) (№ 0160/2015); (име с поверителен характер) (№ 0161/2015).

Председателят съобщи, че на 5 март 2015 г. е отправил към компетентната комисия, в съответствие с разпоредбите на член 215, параграф 13 от Правилника за дейността, петиция, получена в Европейския парламент, изпратена от физическо лице, което не е гражданин на Европейския съюз и което не пребивава в никоя държава членка.


10. Решения относно някои документи

Промени в сезирането на комисии (членове 53, 54 и 55 от Правилника за дейността)

Асоциирани комисии (член 54 от Правилника за дейността)

Съвместни комисии (член 55 от Правилника за дейността)

- Европейски фонд за стратегически инвестиции (COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD))
комисии: ECON (съвместна и асоциирана комисия), BUDG (съвместна и асоциирана комисия)
(подпомагаща: ITRE (асоциирана комисия), TRAN (асоциирана комисия), AFCO, CULT, AGRI, ENVI, EMPL, CONT, IMCO, REGI)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 11.2.2015 г.)


11. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Република Филипини, от друга страна (05431/2015 - C8-0061/2015 - 2013/0441(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

DEVE, ENVI, INTA

- Предложение за решение на Съвета относно сключването от името на Съюза на Рамковото споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна (05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

DEVE, ENVI, INTA

2) от парламентарни комисии

2.1) доклади

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общия режим за внос от някои трети страни (преработка) (COM(2014)0323 - C8-0014/2014 - 2014/0168(COD)) - INTA - Докладчик: Jarosław Wałęsa (A8-0014/2015)

- Доклад относно напредъка в областта на равенството между жените и мъжете в Европейския съюз през 2013 г. (2014/2217(INI)) - FEMM - Докладчик: Marc Tarabella (A8-0015/2015)

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за внос на текстилни продукти от някои трети страни, които не са обхванати от двустранни споразумения, протоколи или други договорености или от други специфични правила на Съюза за вноса (преработка) (COM(2014)0345 - C8-0023/2014 - 2014/0177(COD)) - INTA - Докладчик: Jarosław Wałęsa (A8-0016/2015)

- *** I Доклад oтносно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета oтносно някои процедури за прилагане на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Босна и Херцеговина, от друга страна, и за прилагане на Временното споразумение относно търговията и свързаните с търговията въпроси между Европейската общност, от една страна, и Босна и Херцеговина, от друга страна (кодифициран текст) (COM(2014)0443 - C8-0087/2014 - 2014/0206(COD)) - JURI - Докладчик: Andrzej Duda (A8-0017/2015)

- Доклад относно управлението на единния пазар в рамките на европейския семестър през 2015 г. (2014/2212(INI)) - IMCO - Докладчик: Ildikó Gáll-Pelcz (A8-0018/2015)

- Доклад относно годишния доклад за политиката на ЕС в областта на конкуренцията (2014/2158(INI)) - ECON - Докладчик: Morten Messerschmidt (A8-0019/2015)

- *** I Доклад относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно процесуалните гаранции за децата, заподозрени или обвиняеми по наказателни производства (COM(2013)0822 - C7-0428/2013 - 2013/0408(COD)) - LIBE - Докладчик: Caterina Chinnici (A8-0020/2015)

- *** I Допълнителен доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските фондове за дългосрочни инвестиции (COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)) - ECON - Докладчик: Alain Lamassoure (A8-0021/2015)

- *** I Допълнителен доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно обменните такси за платежни операции, свързани с карти (COM(2013)0550 - C7-0241/2013 - 2013/0265(COD)) - ECON - Докладчик: Pablo Zalba Bidegain (A8-0022/2015)

- Доклад относно годишния доклад за 2013 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област (2014/2216(INI)) - AFET - Докладчик: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015)

- Доклад относно годишния доклад за 2013 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС — Борба с измамите (2014/2155(INI)) - CONT - Докладчик: Georgi Pirinski (A8-0024/2015)

- Доклад относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2016 г., раздел III – Комисия (2015/2008(BUD)) - BUDG - Докладчик: José Manuel Fernandes (A8-0027/2015)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/014 DE/Aleo Solar, подадено от Германия) (COM(2014)0726 - C8-0012/2015 - 2015/2018(BUD)) - BUDG - Докладчик: Iris Hoffmann (A8-0030/2015)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) от Белгия) (COM(2014)0725 - C8-0013/2015 - 2015/2019(BUD)) - BUDG - Докладчик: Andrej Plenković (A8-0031/2015)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/011 BE/Caterpillar от Белгия) (COM(2014)0735 - C8-0015/2015 - 2015/2021(BUD)) - BUDG - Докладчик: Anneli Jäätteenmäki (A8-0033/2015)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit от Белгия) (COM(2015)0009 - C8-0011/2015 - 2015/2017(BUD)) - BUDG - Докладчик: Liadh Ní Riada (A8-0034/2015)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal, подадено от Белгия) (COM(2014)0734 - C8-0014/2015 - 2015/2020(BUD)) - BUDG - Докладчик: Victor Negrescu (A8-0035/2015)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2013/009 PL/Zachem от Полша) (COM(2015)0013 - C8-0010/2015 - 2015/2016(BUD)) - BUDG - Докладчик: Jan Olbrycht (A8-0036/2015)

- Доклад Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на растежа за 2015 г. (2014/2221(INI)) - ECON - Докладчик: Dariusz Rosati (A8-0037/2015)

- *** Препоръка относно проекта за решение на Съвета за приемането, от името на Европейския съюз, на измененото Споразумение за създаване на Генерална комисия по рибарство за Средиземно море (14993/2014 - C8-0027/2015 - 2014/0274(NLE)) - PECH - Докладчик: Gabriel Mato (A8-0038/2015)

- Доклад относно годишния доклад на върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност до Европейския парламент (2014/2219(INI)) - AFET - Докладчик: Elmar Brok (A8-0039/2015)

- Доклад относно европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2015 г. (2014/2222(INI)) - EMPL - Докладчик: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0043/2015)

2.2) препоръки за второ четене

- *** II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 96/53/ЕО на Съвета относно максимално допустимите размери в националния и международен трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността, както и максимално допустимите маси в международния трафик (11296/3/2014 - C8-0294/2014 - 2013/0105(COD)) - TRAN - Докладчик: Jörg Leichtfried (A8-0032/2015)


12. Ред на работа

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания от първата сесия на март 2015 г. (PE 550.479/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 152 от Правилника за дейността):

°
° ° °

Изказаха се: Emmanouil Glezos, относно положението в Гърция, Claudia Tapardel, за да поиска налагането на санкции на Gianluca Buonanno във връзка с изказването му, което тя счита за расистко, и Gerard Batten (председателят отговори на Claudia Tapardel, че няма правомощията да налага санкции за изказвания извън Парламента, но че ще съобщи мерките, взети спрямо Gianluca Buonanno вследствие на неговите действия в Парламента).

°
° ° °


Понеделник и вторник

Няма предложения за промени.

Сряда

Искане на групата PPE за приключване на разискването във връзка с декларацията на Комисията относно "Увеличаване на антисемитизма, ислямофобията и екстремисткото насилие в ЕС" (2015/2595(RSP)) (точка 74 от проекта на дневен ред) с представяне на предложение за резолюция, включено във времето за гласуване на втората априлска сесия.

Изказаха се: Roberta Metsola, от името на групата PPE, за да обоснове искането, Monika Hohlmeier, за да го подкрепи, и Birgit Sippel, срещу искането.

С електронно гласуване (152 гласа „за“, 152 гласа „против“, 12 гласа „въздържал се“ ) Парламентът отхвърля искането.

Четвъртък

Искане на групата PPE за вписване като втора точка от дневния ред за четвъртък на декларация на Комисията, без представяне на предложения за резолюции, относно евентуалния масивен приток на мигранти към границите на ЕС във връзка с неотдавнашните пробиви на активисти на Ислямска държава в Либия.

Изказаха се: Monika Hohlmeier, от името на групата PPE, за да обоснове искането, Roberta Metsola, за да го подкрепи, Enrique Guerrero Salom, за да предложи положението в Либия да се разглежда по-общо в декларацията, а не само във връзка с притока на мигранти, Monika Hohlmeier и Enrique Guerrero Salom, за да уточнят своите предложения, и председателят, който предложи следното заглавие: "Нестабилно положение в Либия и последствията от него".

Парламентът одобри това предложение.

°
° ° °

С това редът на работа е определен.


13. Напредък в областта на равенството между жените и мъжете в Европейския съюз през 2013 г. (разискване)

Доклад относно напредъка в областта на равенството между жените и мъжете в Европейския съюз през 2013 г. [2014/2217(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Marc Tarabella (A8-0015/2015)

Marc Tarabella представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се: Мария Габриел, от името на групата PPE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Kazimierz Michał Ujazdowski, Anna Hedh, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bernd Lucke, Beatrix von Storch, от името на групата ECR, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Janice Atkinson, Ángela Vallina, от името на групата GUE/NGL, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Louise Bours, от името на групата EFDD, която отказа да отговори на въпрос „синя карта“ от Liisa Jaakonsaari, Georg Mayer, независим член на ЕП, Constance Le Grip, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от István Ujhelyi, Илияна Йотова, Jadwiga Wiśniewska, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Miapetra Kumpula-Natri, и Beatriz Becerra Basterrechea.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказаха се: Jadwiga Wiśniewska, за да зададе въпрос „синя карта“ на Beatriz Becerra Basterrechea, която отговори, Malin Björk, Terry Reintke, Mireille D'Ornano, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sophia in 't Veld, Barbara Matera, Mary Honeyball, Jana Žitňanská, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jadwiga Wiśniewska, Pier Antonio Panzeri, относно процедурата „синя карта“, Sophia in 't Veld, Inês Cristina Zuber, Ulrike Lunacek, Sylvie Goddyn и Angelika Niebler.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Kazimierz Michał Ujazdowski, за да зададе въпрос „синя карта“ на Angelika Niebler, която отговори, Evelyn Regner, Branislav Škripek, António Marinho e Pinto, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jonathan Arnott, Kostadinka Kuneva, Aymeric Chauprade, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Carlos Coelho, Liliana Rodrigues, Rikke Karlsson, Anneli Jäätteenmäki, Pablo Echenique, József Nagy, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Dubravka Šuica, Viorica Dăncilă, Helga Stevens, Michaela Šojdrová, Maria Arena, Rosa Estaràs Ferragut, Jutta Steinruck, Marijana Petir, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Julie Ward, Inés Ayala Sender, Clare Moody, Elly Schlein, Biljana Borzan, Edouard Martin, Jens Nilsson, Theresa Griffin, Sergio Gaetano Cofferati, Pier Antonio Panzeri и Monika Flašíková Beňová.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Alessandra Mussolini, José Blanco López, Notis Marias, Bill Etheridge, Diane Dodds, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Nicola Caputo, Kazimierz Michał Ujazdowski и Ivan Jakovčić.

Изказаха се: Ángela Vallina, за да поясни изказването си от името на своята група, Věra Jourová и Marc Tarabella.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.10 от протокола от 10.3.2015.


14. Годишен доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията (разискване)

Доклад относно годишния доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията [2014/2158(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Morten Messerschmidt (A8-0019/2015)

Morten Messerschmidt представи доклада.

Изказа се Margrethe Vestager (член на Комисията).

Изказа се Kaja Kallas (докладчик по становището на комисията IMCO).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ulrike LUNACEK
Заместник-председател

Изказаха се: Werner Langen, от името на групата PPE, Tibor Szanyi, от името на групата S&D, Marek Józef Gróbarczyk, от името на групата ECR, Ramon Tremosa i Balcells, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Paloma López Bermejo, от името на групата GUE/NGL, Michel Reimon, от името на групата Verts/ALE, Steven Woolfe, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Barbara Kappel, независим член на ЕП, Esther de Lange, Anneliese Dodds, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Janice Atkinson, Morten Helveg Petersen, Marco Valli, Markus Ferber, Alessia Maria Mosca, Theodor Dumitru Stolojan, Jeppe Kofod, Georgios Kyrtsos, Doru-Claudian Frunzulică, David Casa, Danuta Jazłowiecka и Bernard Monot.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Romana Tomc, Maria Grapini, Ангел Джамбазки, Ivan Jakovčić и João Ferreira.

Изказаха се: Margrethe Vestager и Morten Messerschmidt.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.11 от протокола от 10.3.2015.


15. Критерии за идентифициране на химикалите, водещи до нарушения във функцията на ендокринната система (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000017/2015), зададен от Nicola Caputo, Pavel Poc, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Bart Staes, Soledad Cabezón Ruiz, Renata Briano, Elena Gentile, Pina Picierno, Renato Soru, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Barbara Kappel, Eric Andrieu, Nicolas Bay, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fredrick Federley, Jana Žitňanská, Jean-Luc Schaffhauser, Patricija Šulin, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Christel Schaldemose, Marc Tarabella, Maria Arena, Nessa Childers, Biljana Borzan, José Blanco López, Iratxe García Pérez, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Mercedes Bresso, Anneli Jäätteenmäki, Martin Häusling, Karin Kadenbach, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Ivan Jakovčić, Pascal Durand, Diane James, Molly Scott Cato, Margrete Auken, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis, Benedek Jávor, Yannick Jadot и Claudiu Ciprian Tănăsescu, към Комисията: Критерии за идентифициране на химикалите, водещи до нарушения във функцията на ендокринната система (B8-0107/2015) (2015/2605(RSP))

Nicola Caputo разви въпроса.

Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Jens Gieseke, от името на групата PPE, Gilles Pargneaux, от името на групата S&D, Julie Girling, от името на групата ECR, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Margrete Auken, Lynn Boylan, от името на групата GUE/NGL, и Bart Staes, от името на групата Verts/ALE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Piernicola Pedicini, от името на групата EFDD, Sylvie Goddyn, независим член на ЕП, Daniel Buda, Pavel Poc, Bolesław G. Piecha, Anja Hazekamp, Margrete Auken, Eleonora Evi, Biljana Borzan, Tibor Szanyi и Christel Schaldemose.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Czesław Adam Siekierski, Karin Kadenbach, Anthea McIntyre, Ivan Jakovčić, João Ferreira и Michèle Rivasi.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis.

Разискването приключи.


16. Отражение на руските ограничения върху международните автомобилни превозвачи (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000005/2015), зададен от Michael Cramer, от името на комисията TRAN, към Комисията: Отражение на руските ограничения върху международните автомобилни превозвачи (B8-0105/2015) (2015/2541(RSP))

Michael Cramer разви въпроса.

Violeta Bulc (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, от името на групата PPE, Claudia Tapardel, от името на групата S&D, Tomasz Piotr Poręba, от името на групата ECR, Gesine Meissner, от името на групата ALDE, Kostas Chrysogonos, от името на групата GUE/NGL, Peter Lundgren, от името на групата EFDD, Marie-Christine Arnautu, независим член на ЕП, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michael Cramer, Wim van de Camp, Miltiadis Kyrkos, Roberts Zīle, Antanas Guoga, Jill Seymour, Ivan Jakovčić, за да зададе въпрос „синя карта“на Jill Seymour, на който тя не отговори, Massimiliano Salini, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, Janusz Zemke, Zbigniew Kuźmiuk, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tomáš Zdechovský, Inés Ayala Sender и Георги Пирински.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michael Cramer, Bronis Ropė, Krzysztof Hetman и Janusz Wojciechowski.

Изказаха се: Violeta Bulc и Franz Obermayr, последния – относно протичането на разискването.

Разискването приключи.


17. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 163 от Правилника за дейността:

David McAllister, Alessia Maria Mosca, Beatrix von Storch, Ivan Jakovčić, Lidia Senra Rodríguez, Ernest Maragall, Rosa D'Amato, Franz Obermayr, Tomáš Zdechovský, Costas Mavrides, Janusz Wojciechowski, Lynn Boylan, Giulia Moi, Lefteris Christoforou, Maria Grapini, Philippe Loiseau, Carlos Iturgaiz, Olga Sehnalová, Seán Kelly, Jude Kirton-Darling, Iuliu Winkler, Inés Ayala Sender, Eduard Kukan, Damian Drăghici, Ivana Maletić и Esther Herranz García.


18. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 550.479/OJMA).


19. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.45 ч.


20. Закриване на годишната сесия

Сесия 2014-2015 на Европейския парламент е закрита.

По силата на разпоредбите на Договора, Парламентът ще заседава утре, вторник, 10 март 2015 г., от 8.30 ч

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Джамбазки, Echenique, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Габриел, Gahler, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Хюсменова, in 't Veld, Йотова, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, Joulaud, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Pașcu, Paulsen, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sant, Sârbu, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver

Извинени:

Crowley, Dohrmann, Händel, Parker, Pietikäinen, Saryusz-Wolski, Vozemberg

Правна информация - Политика за поверителност