Seznam 
Zápis
PDF 236kWORD 174k
Pondělí, 9. března 2015 - Štrasburk
1.Pokračování zasedání
 2.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 3.Složení Parlamentu
 4.Ověření pověřovacích listin
 5.Členství ve výborech a delegacích
 6.Oprava (článek 231 jednacího řádu)
 7.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 8.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 9.Petice
 10.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 11.Předložení dokumentů
 12.Plán práce
 13.Pokrok v oblasti rovnosti žen a mužů v EU v roce 2013 (rozprava)
 14.Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže EU (rozprava)
 15.Kritéria pro identifikaci chemických látek způsobujících endokrinní poruchy (rozprava)
 16.Dopad ruských omezení na mezinárodní dopravce (rozprava)
 17.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 18.Pořad jednání příštího denního zasedání
 19.Ukončení denního zasedání
 20.Ukončení ročního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


EVROPSKÝ PARLAMENT

ZASEDÁNÍ 2014–2015

Denní zasedání dne 9. března 2015

ŠTRASBURK

ZÁPIS

PONDĚLÍ 9. BŘEZNA 2015

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

1. Pokračování zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 17:00.


2. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.

°
° ° °

Předseda upozornil, že u vchodu do jednacího sálu jsou k dispozici brožury týkající se bezpečnosti.


3. Složení Parlamentu

Pablo Echenique písemně oznámil, že s platností od 15. března 2015 odstupuje z funkce poslance Parlamentu.

Podle čl. 4 odst. 1 a 3 jednacího řádu Parlament oznámil uvolnění mandátu s platností od tohoto data a informoval o této skutečnosti příslušný vnitrostátní orgán.

°
° ° °

Příslušné španělské orgány Evropskému parlamentu oznámily, že Miguel Urbán Crespo, kterým je nahrazena Teresa Rodriguez-Rubio, byl s platností od 5. března 2015 zvolen poslancem Parlamentu.

Parlament vzal podle článku 13 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách a čl. 4 odst. 1 jednacího řádu na vědomí zvolení Miguela Urbána Crespa s platností od 5. března 2015.

Dokud nejsou ověřeny jeho pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedá Miguel Urbán Crespo v Parlamentu a jeho orgánech a požívá všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinil prohlášení, že nezastává funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.


4. Ověření pověřovacích listin

Parlament na návrh Výboru pro právní záležitosti potvrdil platnost mandátů těchto poslanců: Daniel Dalton s platností od 8. ledna 2015, Stelios Kouloglou s platností od 27. ledna 2015, Anneleen Van Bossuyt s platností od 8. ledna 2015 a Hilde Vautmans s platností od 1. ledna 2015.


5. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupin S&D a ECR následující žádosti o jmenování:

výbor ENVI: Damiano Zoffoli, kterým je nahrazen Enrico Gasbarra

výbor JURI: Enrico Gasbarra, kterým je nahrazena Alessandra Moretti

výbor AFCO: Claudia Tapardel, kterou je nahrazen Sorin Moisă

delegace pro vztahy s Korejským poloostrovem: Arne Lietz

zvláštní výbor pro rozhodnutí o daňovém režimu a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem: Ashley Fox, kterým je nahrazena Kay Swinburne.

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


6. Oprava (článek 231 jednacího řádu)

Výbor IMCO předal následující opravu k textu přijatému Evropským parlamentem:

oprava P7_TA(2011)0218(COR02) k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 ze dne. 27. září 2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků a o zrušení směrnice Rady 73/44/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES (Úř. věst. L 272, 18.10.2011, s. 1) (postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 11. května 2011 k přijetí výše uvedeného nařízení P7_TA(2011)0218 (Úř. věst. C 377 E, 7.12.2012, s. 252 )) (13807/4/2010 – C7-0017/2011 – 2009/0006(COD))

Podle čl. 231 odst. 4 jednacího řádu se oprava považuje za schválenou, pokud nejpozději do dvaceti čtyř hodin nepožádá politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců, aby se o této opravě hlasovalo.

Oprava je k dispozici na internetových stránkách Europarl.


7. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že spolu s předsedou Rady podepíše ve středu 11. března 2015 níže uvedené akty přijaté řádným legislativním postupem.

- Směrnice evropského Parlamentu a Rady kterou se mění směrnice 2001/18/ES, pokud jde o možnost členských států omezit či zakázat pěstování geneticky modifikovaných organismů (GMO) na svém území (00001/2015/LEX - C8-0071/2015 - 2010/0208(COD))

- Směrnice evropského Parlamentu a Rady o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu (00103/2014/LEX - C8-0070/2015 - 2014/0218(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech vývozu (kodifikované znění) (00102/2014/LEX - C8-0069/2015 - 2014/0167(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech dovozu (kodifikované znění) (00101/2014/LEX - C8-0068/2015 - 2014/0166(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních, která může Unie přijmout ve vztahu ke kombinovanému účinku antidumpingových nebo antisubvenčních opatření s ochrannými opatřeními (kodifikované znění) (00100/2014/LEX - C8-0067/2015 - 2014/0164(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochranných opatřeních stanovených v dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikou (kodifikované znění) (00098/2014/LEX - C8-0066/2015 - 2014/0160(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních, která může Unie přijmout na základě zprávy přijaté orgánem WTO pro řešení sporů o antidumpingových a antisubvenčních opatřeních (kodifikované znění) (00099/2014/LEX - C8-0065/2015 - 2014/0163(COD)).


8. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Poslanci předložili následující otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 128 jednacího řádu):

- (O-000005/2015), kterou pokládá Michael Cramer za výbor TRAN Komisi: Dopad ruských omezení na mezinárodní dopravce (2015/2541(RSP)) (B8-0105/2015);

- (O-000017/2015), kterou pokládají Nicola Caputo, Pavel Poc, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Bart Staes, Soledad Cabezón Ruiz, Renata Briano, Elena Gentile, Pina Picierno, Renato Soru, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Barbara Kappel, Eric Andrieu, Nicolas Bay, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fredrick Federley, Jana Žitňanská, Jean-Luc Schaffhauser, Patricija Šulin, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Christel Schaldemose, Marc Tarabella, Maria Arena, Nessa Childers, Biljana Borzan, José Blanco López, Iratxe García Pérez, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Mercedes Bresso, Anneli Jäätteenmäki, Martin Häusling, Karin Kadenbach, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Ivan Jakovčić, Pascal Durand, Diane James, Molly Scott Cato, Margrete Auken, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis, Benedek Jávor, Yannick Jadot a Claudiu Ciprian Tănăsescu Komisi: Kritéria pro identifikaci chemických látek způsobujících endokrinní poruchy (2015/2605(RSP)) (B8-0107/2015).


9. Petice

Následující petice, které byly v níže uvedené dny zapsány do rejstříku, byly předány příslušnému výboru podle čl. 215 odst. 6 jednacího řádu.

Dne 5. března 2015

(jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2703/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2704/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2705/2014); Brian Semmens (č. 0093/2015); Pia Berrend (č. 0094/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0095/2015); Remo Pulcini (č. 0096/2015); Claudiu Coldea (č. 0097/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0098/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0099/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0100/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0101/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0102/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0103/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0104/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0105/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0106/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0107/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0108/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0109/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0110/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0111/2015); Roberto Barcaroli (č. 0112/2015); András Horváth (č. 0113/2015); Ingo Handorf (č. 0114/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0115/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0116/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0117/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0118/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0119/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0120/2015); Félix María López De Dicastillo Albizúa (č. 0121/2015); Alberto Dal Forno (č. 0122/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0123/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0124/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0125/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0126/2015); Rommy Gabriel Aurel (č. 0127/2015); Cristian Oneț (č. 0128/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0129/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0130/2015); Remo Pulcini (č. 0131/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0132/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0133/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0134/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0135/2015); Vivien Saunders (č. 0136/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0137/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0138/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0139/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0140/2015); María Julia Giménez Gómez (č. 0141/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0142/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0143/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0144/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0145/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0146/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0147/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0148/2015); Elisabetta Mavilla (č. 0149/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0150/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0151/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0152/2015); Ángel Manuel Hernández Guardia (č. 0153/2015); Oronzo Danese (č. 0154/2015); Andreas Ernst (č. 0155/2015); Felipe Romero Cambrón (č. 0156/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0157/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0158/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0159/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0160/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0161/2015).

Předseda oznámil, že v souladu s ustanoveními čl. 215 odst. 13 jednacího řádu zaslal dne 5. března 2015 příslušnému výboru petici, kterou Evropský parlament obdržel od fyzické osoby, která není občanem Evropské unie a nemá bydliště v některém členském státě.


10. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Změny v postoupení výborům (články 53, 54 a 55 jednacího řádu)

Postup s přidruženými výbory (článek 54 jednacího řádu)

Postup společných schůzí výborů (článek 55 jednacího řádu)

- Evropský fond pro strategické investice (COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD))
výbory: ECON (společné schůze výborů a přidružený výbor), BUDG (společné schůze výborů a přidružený výbor)
(stanovisko: ITRE (přidružený výbor), TRAN (přidružený výbor), AFCO, CULT, AGRI, ENVI, EMPL, CONT, IMCO, REGI)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 11. 2. 2015)


11. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z Rady a Komise

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření, Rámcové dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Filipínskou republikou na straně druhé jménem Unie (05431/2015 - C8-0061/2015 - 2013/0441(NLE))

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

DEVE, ENVI, INTA

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Rámcové dohody o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé jménem Unie (05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE))

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

DEVE, ENVI, INTA

2) z parlamentních výborů

2.1) zprávy

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech dovozu z některých třetích zemí (přepracované znění) (COM(2014)0323 - C8-0014/2014 - 2014/0168(COD)) - výbor INTA - Zpravodaj: Jarosław Wałęsa (A8-0014/2015)

- Zpráva o pokroku v oblasti rovnosti žen a mužů v Evropské unii v roce 2013 (2014/2217(INI)) - výbor FEMM - Zpravodaj: Marc Tarabella (A8-0015/2015)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Unie (přepracované znění) (COM(2014)0345 - C8-0023/2014 - 2014/0177(COD)) - výbor INTA - Zpravodaj: Jarosław Wałęsa (A8-0016/2015)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o některých postupech pro uplatňování Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé a pro uplatňování Prozatímní dohody o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé (kodifikované znění) (COM(2014)0443 - C8-0087/2014 - 2014/0206(COD)) - výbor JURI - Zpravodaj: Andrzej Duda (A8-0017/2015)

- Zpráva o správě jednotného trhu v rámci evropského semestru 2015 (2014/2212(INI)) - výbor IMCO - Zpravodajka: Ildikó Gáll-Pelcz (A8-0018/2015)

- Zpráva o výroční zprávě o politice hospodářské soutěže EU (2014/2158(INI)) - výbor ECON - Zpravodaj: Morten Messerschmidt (A8-0019/2015)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o procesních zárukách pro děti podezřelé nebo obviněné v trestním řízení (COM(2013)0822 - C7-0428/2013 - 2013/0408(COD)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Caterina Chinnici (A8-0020/2015)

- ***I Doplňující zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských fondech dlouhodobých investic (COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)) - výbor ECON - Zpravodaj: Alain Lamassoure (A8-0021/2015)

- ***I Doplňující zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o mezibankovních poplatcích za platební transakce založené na kartách (COM(2013)0550 - C7-0241/2013 - 2013/0265(COD)) - výbor ECON - Zpravodaj: Pablo Zalba Bidegain (A8-0022/2015)

- Zpráva o výroční zprávě o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2013 a o politice Evropské unie v této oblasti (2014/2216(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015)

- Zpráva k výroční zprávě za rok 2013 o ochraně finančních zájmů Evropské unie – boji proti podvodům (2014/2155(INI)) - výbor CONT - Zpravodaj: Georgi Pirinski (A8-0024/2015)

- Zpráva o obecných pokynech pro přípravu rozpočtu na rok 2016, oddíl III – Komise (2015/2008(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: José Manuel Fernandes (A8-0027/2015)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/014 DE/ Aleo Solar z Německa) (COM(2014)0726 - C8-0012/2015 - 2015/2018(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodajka: Iris Hoffmann (A8-0030/2015)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK), Belgie) (COM(2014)0725 - C8-0013/2015 - 2015/2019(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Andrej Plenković (A8-0031/2015)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/011 BE/Caterpillar, Belgie) (COM(2014)0735 - C8-0015/2015 – 2015/2021(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodajka: Anneli Jäätteenmäki (A8-0033/2015)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit předložená Belgií) (COM(2015)0009 - C8-0011/2015 - 2015/2017(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodajka: Liadh Ní Riada (A8-0034/2015)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal předložená Belgií) (COM(2014)0734 - C8-0014/2015 - 2015/2020(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Victor Negrescu (A8-0035/2015)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2013/009 PL/Zachem předložená Polskem) (COM(2015)0013 - C8-0010/2015 - 2015/2016(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Jan Olbrycht (A8-0036/2015)

- Zpráva o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2015 (2014/2221(INI)) - výbor ECON - Zpravodaj: Dariusz Rosati (A8-0037/2015)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o přijetí změněné dohody o vytvoření Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři jménem Evropské unie (14993/2014 - C8-0027/2015 - 2014/0274(NLE)) - výbor PECH - Zpravodaj: Gabriel Mato (A8-0038/2015)

- Zpráva o výroční zprávě vysoké představitelky Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku určené Evropskému parlamentu (2014/2219(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Elmar Brok (A8-0039/2015)

- Zpráva o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2015 (2014/2222(INI)) - výbor EMPL - Zpravodaj: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0043/2015)

2.2) doporučení pro druhé čtení

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 96/53/ES, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz (11296/3/2014 - C8-0294/2014 - 2013/0105(COD)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Jörg Leichtfried (A8-0032/2015)


12. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního prvního březnového plenárního zasedání (PE 550.479/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 152 jednacího řádu):

°
° ° °

Vystoupili: Emmanouil Glezos k situaci v Řecku, Claudia Tapardel s žádostí, aby byly Gianlucovi Buonannovi uloženy sankce v souvislosti s pronesenými výroky, které označila za rasistické, a Gerard Batten (předseda Claudii Tapardelové odpověděl, že nemůže potrestat výroky, které byly proneseny mimo prostory Parlamentu, že však oznámí opatření přijatá vůči Gianlucovi Buonannovi v návaznosti na jeho chování v Parlamentu).

°
° ° °


Pondělí a úterý

beze změny

Středa

Žádost skupiny PPE, aby byl na závěr rozpravy o prohlášení Komise o nárůstu antisemitismu, islamofobie a násilného extrémismu v EU (2015/2595(RSP)) (bod 74 PDOJ) předložen návrh usnesení, o kterém by se hlasovalo na druhém dubnovém dílčím zasedání.

Vystoupily: Roberta Metsola za skupinu PPE s odůvodněním žádosti, Monika Hohlmeier ve prospěch žádosti a Birgit Sippel proti žádosti.

Parlament žádost zamítl EH (152 pro, 152 proti, 12 zdržení se).

Čtvrtek

Žádost skupiny PPE, aby bylo zařazeno na čtvrteční pořad jednání jako druhý bod prohlášení Komise – bez předložení návrhů usnesení – o možném masovém přílivu migrantů do EU z důvodu nedávné ofenzívy bojovníků Islámského státu v Libyi.

Vystoupili: Monika Hohlmeier za skupinu PPE s odůvodněním žádosti, Roberta Metsola ve prospěch žádosti, Enrique Guerrero Salom s návrhem, aby se prohlášení týkalo situace v Libyi obecně a nevztahovalo se pouze na migrační toky, Monika Hohlmeier a Enrique Guerrero Salom, aby upřesnili své návrhy a předseda, který navrhl, aby název rozpravy zněl „Nestabilní situace v Libyi a její důsledky“.

Parlament tento návrh schválil.

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.


13. Pokrok v oblasti rovnosti žen a mužů v EU v roce 2013 (rozprava)

Zpráva o pokroku v oblasti rovnosti žen a mužů v Evropské unii v roce 2013 [2014/2217(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodaj: Marc Tarabella (A8-0015/2015)

Marc Tarabella uvedl zprávu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise).

Vystoupili: Mariya Gabriel za skupinu PPE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Kazimierz Michał Ujazdowski, Anna Hedh za skupinu S&D, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bernd Lucke, Beatrix von Storch za skupinu ECR, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivan Jakovčić, Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Janice Atkinson, Ángela Vallina za skupinu GUE/NGL, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, Louise Bours za skupinu EFDD, která odmítla odpovědět na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Liisa Jaakonsaari, Georg Mayer nezařazený, Constance Le Grip, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil István Ujhelyi, Iliana Iotova, Jadwiga Wiśniewska, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Miapetra Kumpula-Natri, a Beatriz Becerra Basterrechea.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Vystoupili: Beatriz Becerra Basterrechea, aby odpověděla na otázku, kterou jí zvednutím modré karty položila Jadwiga Wiśniewska, Malin Björk, Terry Reintke, Mireille D'Ornano, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Sophia in 't Veld, Barbara Matera, Mary Honeyball, Jana Žitňanská, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Jadwiga Wiśniewska, Pier Antonio Panzeri k pokládání otázek zvednutím modré karty, Sophia in 't Veld, Inês Cristina Zuber, Ulrike Lunacek, Sylvie Goddyn a Angelika Niebler.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Vystoupili: Angelika Niebler, aby odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Kazimierz Michał Ujazdowski, Evelyn Regner, Branislav Škripek, António Marinho e Pinto, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jonathan Arnott, Kostadinka Kuneva, Aymeric Chauprade, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Carlos Coelho, Liliana Rodrigues, Rikke Karlsson, Anneli Jäätteenmäki, Pablo Echenique, József Nagy, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Dubravka Šuica, Viorica Dăncilă, Helga Stevens, Michaela Šojdrová, Maria Arena, Rosa Estaràs Ferragut, Jutta Steinruck, Marijana Petir, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivan Jakovčić, Julie Ward, Inés Ayala Sender, Clare Moody, Elly Schlein, Biljana Borzan, Edouard Martin, Jens Nilsson, Theresa Griffin, Sergio Gaetano Cofferati, Pier Antonio Panzeri a Monika Flašíková Beňová.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Alessandra Mussolini, José Blanco López, Notis Marias, Bill Etheridge, Diane Dodds, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Nicola Caputo, Kazimierz Michał Ujazdowski a Ivan Jakovčić.

Vystoupili: Ángela Vallina, aby upřesnila vystoupení, které učinila za svou skupinu, Věra Jourová a Marc Tarabella.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.10 zápisu ze dne 10.3.2015.


14. Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže EU (rozprava)

Zpráva o výroční zprávě o politice hospodářské soutěže EU [2014/2158(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Morten Messerschmidt (A8-0019/2015)

Morten Messerschmidt uvedl zprávu.

Vystoupila Margrethe Vestager (členka Komise).

Vystoupila Kaja Kallas (navrhovatelka výboru IMCO).

PŘEDSEDNICTVÍ: Ulrike LUNACEK
místopředsedkyně

Vystoupili: Werner Langen za skupinu PPE, Tibor Szanyi za skupinu S&D, Marek Józef Gróbarczyk za skupinu ECR, Ramon Tremosa i Balcells za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Paloma López Bermejo za skupinu GUE/NGL, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE, Steven Woolfe za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivan Jakovčić, Barbara Kappel nezařazená, Esther de Lange, Anneliese Dodds, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Janice Atkinson, Morten Helveg Petersen, Marco Valli, Markus Ferber, Alessia Maria Mosca, Theodor Dumitru Stolojan, Jeppe Kofod, Georgios Kyrtsos, Doru-Claudian Frunzulică, David Casa, Danuta Jazłowiecka a Bernard Monot.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Romana Tomc, Maria Grapini, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić a João Ferreira.

Vystoupili: Margrethe Vestager a Morten Messerschmidt.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.11 zápisu ze dne 10.3.2015.


15. Kritéria pro identifikaci chemických látek způsobujících endokrinní poruchy (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000017/2015), kterou pokládají Nicola Caputo, Pavel Poc, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Bart Staes, Soledad Cabezón Ruiz, Renata Briano, Elena Gentile, Pina Picierno, Renato Soru, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Barbara Kappel, Eric Andrieu, Nicolas Bay, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fredrick Federley, Jana Žitňanská, Jean-Luc Schaffhauser, Patricija Šulin, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Christel Schaldemose, Marc Tarabella, Maria Arena, Nessa Childers, Biljana Borzan, José Blanco López, Iratxe García Pérez, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Mercedes Bresso, Anneli Jäätteenmäki, Martin Häusling, Karin Kadenbach, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Ivan Jakovčić, Pascal Durand, Diane James, Molly Scott Cato, Margrete Auken, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis, Benedek Jávor, Yannick Jadot a Claudiu Ciprian Tănăsescu Komisi: Kritéria pro identifikaci chemických látek způsobujících endokrinní poruchy (B8-0107/2015) (2015/2605(RSP))

Nicola Caputo rozvinul otázku.

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Jens Gieseke za skupinu PPE, Gilles Pargneaux za skupinu S&D, Julie Girling za skupinu ECR, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Margrete Auken, Lynn Boylan za skupinu GUE/NGL, a Bart Staes za skupinu Verts/ALE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Vystoupili: Piernicola Pedicini za skupinu EFDD, Sylvie Goddyn nezařazená, Daniel Buda, Pavel Poc, Bolesław G. Piecha, Anja Hazekamp, Margrete Auken, Eleonora Evi, Biljana Borzan, Tibor Szanyi a Christel Schaldemose.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Czesław Adam Siekierski, Karin Kadenbach, Anthea McIntyre, Ivan Jakovčić, João Ferreira a Michèle Rivasi.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rozprava skončila.


16. Dopad ruských omezení na mezinárodní dopravce (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000005/2015), kterou pokládá Michael Cramer za výbor TRAN Komisi: Dopad ruských omezení na mezinárodní dopravce (B8-0105/2015) (2015/2541(RSP))

Michael Cramer rozvinul otázku.

Violeta Bulc (členka Komise) odpověděla na otázku.

Vystoupili: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska za skupinu PPE, Claudia Tapardel za skupinu S&D, Tomasz Piotr Poręba za skupinu ECR, Gesine Meissner za skupinu ALDE, Kostas Chrysogonos za skupinu GUE/NGL, Peter Lundgren za skupinu EFDD, Marie-Christine Arnautu nezařazená, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Michael Cramer, Wim van de Camp, Miltiadis Kyrkos, Roberts Zīle, Antanas Guoga, Jill Seymour, Ivan Jakovčić, aby zvednutím modré karty položil otázku Jill Seymourové, na kterou poslankyně neodpověděla, Massimiliano Salini, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, Janusz Zemke, Zbigniew Kuźmiuk, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tomáš Zdechovský, Inés Ayala Sender a Georgi Pirinski.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Michael Cramer, Bronis Ropė, Krzysztof Hetman a Janusz Wojciechowski.

Vystoupili: Violeta Bulc a Franz Obermayr, posledně jmenovaný k průběhu rozpravy.

Rozprava skončila.


17. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležité politické otázky, vystoupili podle článku 163 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

David McAllister, Alessia Maria Mosca, Beatrix von Storch, Ivan Jakovčić, Lidia Senra Rodríguez, Ernest Maragall, Rosa D'Amato, Franz Obermayr, Tomáš Zdechovský, Costas Mavrides, Janusz Wojciechowski, Lynn Boylan, Giulia Moi, Lefteris Christoforou, Maria Grapini, Philippe Loiseau, Carlos Iturgaiz, Olga Sehnalová, Seán Kelly, Jude Kirton-Darling, Iuliu Winkler, Inés Ayala Sender, Eduard Kukan, Damian Drăghici, Ivana Maletić a Esther Herranz García.


18. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 550.479/OJMA).


19. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 23:45.


20. Ukončení ročního zasedání

Zasedání 2014-2015 Evropského parlamentu skončilo.

V souladu s ustanoveními Smlouvy Parlament zasedne zítra, v úterý 10. března 2015 v 8:30.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, Joulaud, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Pașcu, Paulsen, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sant, Sârbu, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver

Omluven/a:

Crowley, Dohrmann, Händel, Parker, Pietikäinen, Saryusz-Wolski, Vozemberg

Právní upozornění - Ochrana soukromí