Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 246kWORD 183k
Δευτέρα 9 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 3.Σύνθεση του Σώματος
 4.Έλεγχος των εντολών
 5.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 6.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 7.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 8.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 9.Αναφορές
 10.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 11.Κατάθεση εγγράφων
 12.Διάταξη των εργασιών
 13.Πρόοδος ως προς την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013 (συζήτηση)
 14.Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ (συζήτηση)
 15.Κριτήρια για τον προσδιορισμό των ενδοκρινικών διαταρακτών (συζήτηση)
 16.Αντίκτυπος των ρωσικών περιορισμών στους διεθνείς οδικούς μεταφορείς (συζήτηση)
 17.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 18.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 19.Λήξη της συνεδρίασης
 20.Λήξη της ετήσιας συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 17.00.


2. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

°
° ° °

Ο Πρόεδρος επισημαίνει την ύπαρξη, στην είσοδο του ημικυκλίου, φυλλαδίων σχετικά με την ασφάλεια.


3. Σύνθεση του Σώματος

Ο Pablo Echenique κοινοποίησε γραπτώς την παραίτησή του από μέλος του Κοινοβουλίου με ισχύ από 15 Μαρτίου 2015.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 1 έως 3 του Κανονισμού, το Σώμα διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας από αυτή την ημερομηνία και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια εθνική αρχή.

°
° ° °

Οι αρμόδιες ισπανικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή του Miguel Urbán Crespo ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση της Teresa Rodriguez-Rubio με ισχύ από 5 Μαρτίου 2015.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί εκλογής των αντιπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία και το άρθρο 4 παράγραφος 1 του Κανονισμού, το Σώμα λαμβάνει υπό σημείωση την εκλογή του Miguel Urbán Crespo με ισχύ από 5 Μαρτίου 2015.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού, για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει ελεγχθεί η εντολή του ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, ο Miguel Urbán Crespo καταλαμβάνει την έδρα του στο Κοινοβούλιο και συμμετέχει στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως προβεί στη δήλωση ότι δεν κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


4. Έλεγχος των εντολών

Κατόπιν προτάσεως της επιτροπής JURI, το Σώμα αποφασίζει να επικυρώσει τις εντολές των ακόλουθων βουλευτών: Daniel Dalton με ισχύ από 8 Ιανουαρίου 2015, Στέλιος Κούλογλου με ισχύ από 27 Ιανουαρίου 2015, Anneleen Van Bossuyt με ισχύ από 8 Ιανουαρίου 2015 και Hilde Vautmans με ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2015.


5. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από τις ομάδες S&D και ECR τα ακόλουθα αιτήματα διορισμών:

επιτροπή ENVI: Damiano Zoffoli αντί του Enrico Gasbarra

επιτροπή JURI: Enrico Gasbarra αντί της Alessandra Moretti

επιτροπή AFCO: Claudia Tapardel αντί του Sorin Moisă

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Κορεατική Χερσόνησο: Arne Lietz

Ειδική επιτροπή σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος: Ashley Fox αντί του Kay Swinburne.

Oι ως άνω διορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


6. Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)

Η επιτροπή IMCO διαβίβασε το ακόλουθο διορθωτικό σε κείμενο που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

Διορθωτικό P7_TA(2011)0218(COR02) στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1007/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 2011, για τις ονομασίες των υφανσίμων ινών και τη συναφή επισήμανση και τη σήμανση της σύνθεσης των ινών των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 73/44/EOK του Συμβουλίου και των οδηγιών 96/73/ΕΚ και 2008/121/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 272, 18.10.2011, σ. 1 ) (θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 11 Μαΐου 2011 ενόψει της έγκρισης του ως άνω κανονισμού P7_TA(2011)0218 (ΕΕ C 377 Ε, 7.12.2012, σ. 252)) (13807/4/2010 – C7-0017/2011 – 2009/0006(COD))

Σύμφωνα με το άρθρο 231 παράγραφος 4 του Κανονισμού, το εν λόγω διορθωτικό λογίζεται εγκριθέν, εκτός εάν υποβληθεί από πολιτική ομάδα ή από σαράντα τουλάχιστον βουλευτές και εντός είκοσι τεσσάρων ωρών αίτηση να τεθεί σε ψηφοφορία.

Το διορθωτικό διατίθεται στο Europarl.


7. Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα προβεί τ5ην Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015 στην υπογραφή των ακόλουθων πράξεων, που εγκρίνονται κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία:

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/EK όσον αφορά τη δυνατότητα που παρέχεται στα κράτη μέλη να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) στην επικράτειά τους (00001/2015/LEX - C8-0071/2015 - 2010/0208(COD))

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις σχετικές με την οδική ασφάλεια (00103/2014/LEX - C8-0070/2015 - 2014/0218(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κοινού καθεστώτος εξαγωγών (κωδικοποιημένο κείμενο) (00102/2014/LEX - C8-0069/2015 - 2014/0167(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κοινού καθεστώτος εισαγωγών (κωδικοποιημένο κείμενο) (00101/2014/LEX - C8-0068/2015 - 2014/0166(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα μέτρα που μπορεί να θεσπίσει η Ένωση σε σχέση με τις συνδυασμένες επιπτώσεις των μέτρων αντιντάμπινγκ ή κατά των επιδοτήσεων και των μέτρων διασφάλισης (κωδικοποιημένο κείμενο) (00100/2014/LEX - C8-0067/2015 - 2014/0164(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των μέτρων διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας (κωδικοποιημένο κείμενο) (00098/2014/LEX - C8-0066/2015 - 2014/0160(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα μέτρα που μπορεί να λάβει η Ένωση μετά από έκθεση που εγκρίνει το Όργανο Επίλυσης Διαφορών του ΠΟΕ σχετικά με μέτρα αντιντάμπινγκ και αντεπιδοτήσεων (κωδικοποιημένο κείμενο) (00099/2014/LEX - C8-0065/2015 - 2014/0163(COD)).


8. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης κατατέθηκαν από τους βουλευτές (άρθρο 128 του Κανονισμού):

- (O-000005/2015) που κατέθεσε ο Michael Cramer, εξ ονόματος της Επιτροπής TRAN, προς την Επιτροπή: Αντίκτυπος των ρωσικών περιορισμών στους διεθνείς οδικούς μεταφορείς (2015/2541(RSP)) (B8-0105/2015);

- (O-000017/2015) που κατέθεσαν οι Nicola Caputo, Pavel Poc, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Bart Staes, Soledad Cabezón Ruiz, Renata Briano, Elena Gentile, Pina Picierno, Renato Soru, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Barbara Kappel, Eric Andrieu, Nicolas Bay, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fredrick Federley, Jana Žitňanská, Jean-Luc Schaffhauser, Patricija Šulin, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Christel Schaldemose, Marc Tarabella, Maria Arena, Nessa Childers, Biljana Borzan, José Blanco López, Iratxe García Pérez, Matt Carthy, Κώστας Χρυσόγονος, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Mercedes Bresso, Anneli Jäätteenmäki, Martin Häusling, Karin Kadenbach, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Ivan Jakovčić, Pascal Durand, Diane James, Molly Scott Cato, Margrete Auken, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis, Benedek Jávor, Yannick Jadot και Claudiu Ciprian Tănăsescu, προς την Επιτροπή: Κριτήρια για τον προσδιορισμό των ενδοκρινικών διαταρακτών (2015/2605(RSP)) (B8-0107/2015).


9. Αναφορές

Οι κάτωθι αναφορές, που έχουν καταχωρισθεί στο γενικό πρωτόκολλο στις κατωτέρω ημερομηνίες παραπέμφθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 215 παράγραφος 6 του Κανονισμού, στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 5 Μαρτίου 2015

(απόρρητο όνομα) (αριθ. 2703/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2704/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2705/2014)· Brian Semmens (αριθ. 0093/2015)· Pia Berrend (αριθ. 0094/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0095/2015)· Remo Pulcini (αριθ. 0096/2015)· Claudiu Coldea (αριθ. 0097/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0098/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0099/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0100/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0101/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0102/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0103/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0104/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0105/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0106/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0107/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0108/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0109/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0110/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0111/2015)· Roberto Barcaroli (αριθ. 0112/2015)· András Horváth (αριθ. 0113/2015)· Ingo Handorf (αριθ. 0114/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0115/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0116/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0117/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0118/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0119/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0120/2015)· Félix María López De Dicastillo Albizúa (αριθ. 0121/2015)· Alberto Dal Forno (αριθ. 0122/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0123/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0124/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0125/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0126/2015)· Rommy Gabriel Aurel (αριθ. 0127/2015)· Cristian Oneț (αριθ. 0128/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0129/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0130/2015)· Remo Pulcini (αριθ. 0131/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0132/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0133/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0134/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0135/2015)· Vivien Saunders (αριθ. 0136/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0137/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0138/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0139/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0140/2015)· María Julia Giménez Gómez (αριθ. 0141/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0142/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0143/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0144/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0145/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0146/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0147/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0148/2015)· Elisabetta Mavilla (αριθ. 0149/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0150/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0151/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0152/2015)· Ángel Manuel Hernández Guardia (αριθ. 0153/2015)· Oronzo Danese (αριθ. 0154/2015)· Andreas Ernst (αριθ. 0155/2015)· Felipe Romero Cambrón (αριθ. 0156/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0157/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0158/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0159/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0160/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0161/2015).

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι στις 5 Μαρτίου 2015 διαβίβασε στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 215 παράγραφος 13 του Κανονισμού, αναφορά που έλαβε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από φυσικό πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν κατοικεί σε κράτος μέλος.


10. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρα 53, 54 και 55 του Κανονισμού)

Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 54 του Κανονισμού)

Κοινές επιτροπές (άρθρο 55 του Κανονισμού)

- Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD))
επιτροπές: ECON, (κοινή και συνδεδεμένη επιτροπή) BUDG, (κοινή και συνδεδεμένη επιτροπή)
(γνωμοδότηση: ITRE (συνδεδεμένη επιτροπή), TRAN (συνδεδεμένη επιτροπή), AFCO, CULT, AGRI, ENVI, EMPL, CONT, IMCO, REGI)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 11.2.2015)


11. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων, αφετέρου (05431/2015 - C8-0061/2015 - 2013/0441(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

DEVE, ENVI, INTA

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη εκ μέρους της Ένωσης μιας συμφωνίας-πλαισίου συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου (05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

DEVE, ENVI, INTA

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

2.1) εκθέσεις:

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της θέσπισης κοινών κανόνων για τις εισαγωγές από ορισμένες τρίτες χώρες (αναδιατύπωση) (COM(2014)0323 - C8-0014/2014 - 2014/0168(COD)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Jarosław Wałęsa (A8-0014/2015)

- Έκθεση σχετικά με την πρόοδο ως προς την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013 (2014/2217(INI)) - επιτροπή FEMM - Εισηγητής: Marc Tarabella (A8-0015/2015)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της θέσπισης κοινών κανόνων για τις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από ορισμένες τρίτες χώρες τα οποία δεν καλύπτονται από διμερείς συμφωνίες, πρωτόκολλα ή άλλους διακανονισμούς ή άλλους κανόνες εισαγωγής της Ένωσης (αναδιατύπωση) (COM(2014)0345 - C8-0023/2014 - 2014/0177(COD)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Jarosław Wałęsa (A8-0016/2015)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός, και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης αφετέρου, και για την εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας για το εμπόριο και τα εμπορικά θέματα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αφενός, και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης αφετέρου (κωδικοποιημένο κείμενο) (COM(2014)0443 - C8-0087/2014 - 2014/0206(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Andrzej Duda (A8-0017/2015)

- Έκθεση σχετικά με τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2015 (2014/2212(INI)) - επιτροπή IMCO - Εισηγήτρια: Ildikó Gáll-Pelcz (A8-0018/2015)

- Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ (2014/2158(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Morten Messerschmidt (A8-0019/2015)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών (COM(2013)0822 - C7-0428/2013 - 2013/0408(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Caterina Chinnici (A8-0020/2015)

- ***I Συμπληρωματική έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Alain Lamassoure (A8-0021/2015)

- ***I Συμπληρωματική έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτα (COM(2013)0550 - C7-0241/2013 - 2013/0265(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Pablo Zalba Bidegain (A8-0022/2015)

- Έκθεση σχετικά με την Ετήσια Έκθεση του 2013 για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία στον Κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό τον τομέα (2014/2216(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015)

- Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για το 2013 όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Καταπολέμηση της απάτης (2014/2155(INI)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Georgi Pirinski (A8-0024/2015)

- Έκθεση σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2016, τμήμα III – Επιτροπή (2015/2008(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: José Manuel Fernandes (A8-0027/2015)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/014 DE/Aleo Solar, από τη Γερμανία) (COM(2014)0726 - C8-0012/2015 - 2015/2018(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτρια: Iris Hoffmann (A8-0030/2015)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK), από το Βέλγιο) (COM(2014)0725 - C8-0013/2015 - 2015/2019(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Andrej Plenković (A8-0031/2015)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/011 BE/Caterpillar, από το Βέλγιο) (COM(2014)0735 - C8-0015/2015 - 2015/2021(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτρια: Anneli Jäätteenmäki (A8-0033/2015)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit, από το Βέλγιο) (COM(2015)0009 - C8-0011/2015 - 2015/2017(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτρια: Liadh Ní Riada (A8-0034/2015)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal, από το Βέλγιο) (COM(2014)0734 - C8-0014/2015 - 2015/2020(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Victor Negrescu (A8-0035/2015)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2013/009 PL/Zachem, από την Πολωνία) (COM(2015)0013 - C8-0010/2015 - 2015/2016(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Jan Olbrycht (A8-0036/2015)

- Έκθεση σχετικά με το ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2015 (2014/2221(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Dariusz Rosati (A8-0037/2015)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την αποδοχή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της τροποποιημένης συμφωνίας περί ιδρύσεως της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (14993/2014 - C8-0027/2015 - 2014/0274(NLE)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: Gabriel Mato (A8-0038/2015)

- Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2014/2219(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Elmar Brok (A8-0039/2015)

- Έκθεση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2015 (2014/2222(INI)) - επιτροπή EMPL - Εισηγητής: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0043/2015)

2.2) συστάσεις για τη δεύτερη ανάγνωση:

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό, για ορισμένα οδικά οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των μέγιστων επιτρεπόμενων διαστάσεων στις εθνικές και διεθνείς μεταφορές και των μέγιστων επιτρεπόμενων βαρών στις διεθνείς μεταφορές (11296/3/2014 - C8-0294/2014 - 2013/0105(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Jörg Leichtfried (A8-0032/2015)


12. Διάταξη των εργασιών

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας mars I 2015 (PE 550.479/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 152 του Κανονισμού):

°
° ° °

Παρεμβαίνουν οι Εμμανουήλ Γλέζος, σχετικά με την κατάσταση στην Ελλάδα, Claudia Tapardel, για να ζητήσει να ληφθούν κυρώσεις κατά του Gianluca Buonanno, λόγω εκφράσεων, που χαρακτηρίζει ως ρατσιστικές, εκ μέρους του τελευταίου, και Gerard Batten (ο Πρόεδρος απαντά στην Claudia Tapardel ότι δεν είναι αρμόδιος για να επιβάλει κυρώσεις για απόψεις οι οποίες ελέχθησαν εκτός του Κοινοβουλίου, αλλά ότι θα ανακοινώσει τα μέτρα που ελήφθησαν κατά του Gianluca Buonanno σε συνέχεια των ενεργειών αυτού εντός του Κοινοβουλίου).

°
° ° °


Δευτέρα και Τρίτη

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Τετάρτη

Αίτηση της Ομάδας PPE που αποσκοπεί στην περάτωση της συζήτησης σχετικά με δήλωση της Επιτροπής με θέμα "Άνοδος του αντισημιτισμού, ισλαμοφοβία και βίαιος εξτρεμισμός στην ΕΕ" (2015/2595(RSP)) (Point 74 du PDOJ) με την παρουσίαση πρότασης ψηφίσματος που θα εγγραφεί στην ώρα των ψηφοφοριών της περιόδου συνόδου του Απριλίου ΙΙ.

Παρεμβαίνουν οι Roberta Metsola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, για να αιτιολογήσει την αίτηση, Monika Hohlmeier, για να την υποστηρίξει, και Birgit Sippel, κατά της αίτησης.

Με ΗΨ (152 υπέρ, 152 κατά, 12 αποχές), το Σώμα απορρίπτει την αίτηση.

Πέμπτη

Αίτηση της Ομάδας PPE με σκοπό την εγγραφή ως δευτέρου σημείου στην ημερήσια διάταξη της Πέμπτης, δήλωσης της Επιτροπής – χωρίς υποβολή προτάσεων ψηφίσματος – σχετικά με την πιθανή μαζική ροή μεταναστών στα σύνορα της ΕΕ λόγω των πρόσφατων προελάσεων των μαχητών του Ισλαμικού Κράτους στη Λιβύη.

Παρεμβαίνουν οι Monika Hohlmeier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, για να αιτιολογήσει την αίτηση, Roberta Metsola, για να την υποστηρίξει, Enrique Guerrero Salom, για να προτείνει η δήλωση να παραπέμπει κατά τρόπο πλέον γενικό στην κατάσταση στη Λιβύη και να μην αφορά μόνο τη ροή μεταναστών, Monika Hohlmeier και Enrique Guerrero Salom, για να διευκρινίσουν τις προτάσεις τους, και ο Πρόεδρος ο οποίος προτείνει τον ακόλουθο τίτλο: "Ασταθής κατάσταση στη Λιβύη και οι επιπτώσεις της".

Το Σώμα εγκρίνει την τελευταία αυτή πρόταση.

°
° ° °

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.


13. Πρόοδος ως προς την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013 (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόοδο ως προς την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013 [2014/2217(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγητής: Marc Tarabella (A8-0015/2015)

Ο Marc Tarabella παρουσιάζει την έκθεσή του.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Mariya Gabriel, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Kazimierz Michał Ujazdowski, Anna Hedh, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bernd Lucke, Beatrix von Storch, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Janice Atkinson, Ángela Vallina, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Louise Bours, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, η οποία αρνείται να απαντήσει σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Liisa Jaakonsaari, Georg Mayer, μη εγγεγραμμένος, Constance Le Grip, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του István Ujhelyi, Iliana Iotova, Jadwiga Wiśniewska, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Miapetra Kumpula-Natri και Beatriz Becerra Basterrechea.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jadwiga Wiśniewska, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στην Beatriz Becerra Basterrechea, η οποία απαντά, Malin Björk, Terry Reintke, Mireille D'Ornano, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Sophia in 't Veld, Barbara Matera, Mary Honeyball, Jana Žitňanská, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Jadwiga Wiśniewska, Pier Antonio Panzeri, σχετικά με τη διαδικασία “γαλάζια κάρτα”, Sophia in 't Veld, Inês Cristina Zuber, Ulrike Lunacek, Sylvie Goddyn και Angelika Niebler.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Kazimierz Michał Ujazdowski, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στην Angelika Niebler, η οποία απαντά, Evelyn Regner, Branislav Škripek, António Marinho e Pinto, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jonathan Arnott, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Aymeric Chauprade, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Carlos Coelho, Liliana Rodrigues, Rikke Karlsson, Anneli Jäätteenmäki, Pablo Echenique, József Nagy, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Dubravka Šuica, Viorica Dăncilă, Helga Stevens, Michaela Šojdrová, Maria Arena, Rosa Estaràs Ferragut, Jutta Steinruck, Marijana Petir, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, Julie Ward, Inés Ayala Sender, Clare Moody, Elly Schlein, Biljana Borzan, Edouard Martin, Jens Nilsson, Theresa Griffin, Sergio Gaetano Cofferati, Pier Antonio Panzeri και Monika Flašíková Beňová.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Alessandra Mussolini, José Blanco López, Νότης Μαριάς, Bill Etheridge, Diane Dodds, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Nicola Caputo, Kazimierz Michał Ujazdowski και Ivan Jakovčić.

Παρεμβαίνουν οι Ángela Vallina, για να διευκρινήσει την παρέμβαση που πραγματοποίησε εξ ονόματος της Ομάδας της, Věra Jourová και Marc Tarabella.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.3.2015.


14. Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ [2014/2158(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Morten Messerschmidt (A8-0019/2015)

Ο Morten Messerschmidt παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Margrethe Vestager (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνει η Kaja Kallas (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ulrike LUNACEK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Werner Langen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tibor Szanyi, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marek Józef Gróbarczyk, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ramon Tremosa i Balcells, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Paloma López Bermejo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Michel Reimon, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Steven Woolfe, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, Barbara Kappel, μη εγγεγραμμένη, Esther de Lange, Anneliese Dodds, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Janice Atkinson, Morten Helveg Petersen, Marco Valli, Markus Ferber, Alessia Maria Mosca, Theodor Dumitru Stolojan, Jeppe Kofod, Γεώργιος Κύρτσος, Doru-Claudian Frunzulică, David Casa, Danuta Jazłowiecka και Bernard Monot.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Romana Tomc, Maria Grapini, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić και João Ferreira.

Παρεμβαίνουν οι Margrethe Vestager και Morten Messerschmidt.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.3.2015.


15. Κριτήρια για τον προσδιορισμό των ενδοκρινικών διαταρακτών (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000017/2015) που κατέθεσαν οι Nicola Caputo, Pavel Poc, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Bart Staes, Soledad Cabezón Ruiz, Renata Briano, Elena Gentile, Pina Picierno, Renato Soru, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Barbara Kappel, Eric Andrieu, Nicolas Bay, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fredrick Federley, Jana Žitňanská, Jean-Luc Schaffhauser, Patricija Šulin, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Christel Schaldemose, Marc Tarabella, Maria Arena, Nessa Childers, Biljana Borzan, José Blanco López, Iratxe García Pérez, Matt Carthy, Κώστας Χρυσόγονος, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Mercedes Bresso, Anneli Jäätteenmäki, Martin Häusling, Karin Kadenbach, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Ivan Jakovčić, Pascal Durand, Diane James, Molly Scott Cato, Margrete Auken, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis, Benedek Jávor, Yannick Jadot και Claudiu Ciprian Tănăsescu, προς την Επιτροπή: Κριτήρια για τον προσδιορισμό των ενδοκρινικών διαταρακτών (B8-0107/2015) (2015/2605(RSP))

Ο Nicola Caputo αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Jens Gieseke, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gilles Pargneaux, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Julie Girling, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Margrete Auken, Lynn Boylan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Sylvie Goddyn, μη εγγεγραμμένη, Daniel Buda, Pavel Poc, Bolesław G. Piecha, Anja Hazekamp, Margrete Auken, Eleonora Evi, Biljana Borzan, Tibor Szanyi και Christel Schaldemose.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Czesław Adam Siekierski, Karin Kadenbach, Anthea McIntyre, Ivan Jakovčić, João Ferreira και Michèle Rivasi.

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis.

Η συζήτηση περατώνεται.


16. Αντίκτυπος των ρωσικών περιορισμών στους διεθνείς οδικούς μεταφορείς (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000005/2015) που κατέθεσε ο Michael Cramer, εξ ονόματος της Επιτροπής TRAN, προς την Επιτροπή: Αντίκτυπος των ρωσικών περιορισμών στους διεθνείς οδικούς μεταφορείς (B8-0105/2015) (2015/2541(RSP))

Ο Michael Cramer αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Claudia Tapardel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Tomasz Piotr Poręba, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Κώστας Χρυσόγονος, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Peter Lundgren, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marie-Christine Arnautu, μη εγγεγραμμένη, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Michael Cramer, Wim van de Camp, Μιλτιάδης Κύρκος, Roberts Zīle, Antanas Guoga, Jill Seymour, Ivan Jakovčić, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στην Jill Seymour, στην οποία η τελευταία δεν απαντά, Massimiliano Salini, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, Janusz Zemke, Zbigniew Kuźmiuk, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tomáš Zdechovský, Inés Ayala Sender και Georgi Pirinski.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, João Ferreira, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Michael Cramer, Bronis Ropė, Krzysztof Hetman και Janusz Wojciechowski.

Παρεμβαίνουν οι Violeta Bulc και Franz Obermayr, ο τελευταίος σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης.

Η συζήτηση περατώνεται.


17. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 163 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

David McAllister, Alessia Maria Mosca, Beatrix von Storch, Ivan Jakovčić, Lidia Senra Rodríguez, Ernest Maragall, Rosa D'Amato, Franz Obermayr, Tomáš Zdechovský, Κώστας Μαυρίδης, Janusz Wojciechowski, Lynn Boylan, Giulia Moi, Λευτέρης Χριστοφόρου, Maria Grapini, Philippe Loiseau, Carlos Iturgaiz, Olga Sehnalová, Seán Kelly, Jude Kirton-Darling, Iuliu Winkler, Inés Ayala Sender, Eduard Kukan, Damian Drăghici, Ivana Maletić και Esther Herranz García.


18. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 550.479/OJMA).


19. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 23.45.


20. Λήξη της ετήσιας συνόδου

Λήγει η 2014-2015 σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Δυνάμει των διατάξεων της Συνθήκης, το Σώμα θα συνέλθει αύριο Τρίτη 10 Μαρτίου 2015 στις 8.30.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Cirio, Clune, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eickhout, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Eriksson, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Γλέζος, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, Joulaud, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Κούλογλου, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maurel, Μαυρίδης, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Pașcu, Paulsen, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sant, Sârbu, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terho, Terricabras, Θεοχάρους, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver

Δικαιολογημένα απόντες:

Crowley, Dohrmann, Händel, Parker, Pietikäinen, Saryusz-Wolski, Βόζεμπεργκ

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου