Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 229kWORD 151k
Esmaspäev, 9. märts 2015 - Strasbourg
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 3.Parlamendi koosseis
 4.Volituste kontrollimine
 5.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 6.Parandus (kodukorra artikkel 231)
 7.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 8.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 9.Petitsioonid
 10.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 11.Esitatud dokumendid
 12.Tööplaan
 13.2013. aastal Euroopa Liidus naiste ja meeste võrdõiguslikkuse valdkonnas saavutatud edu (arutelu)
 14.ELi konkurentsipoliitika aastaaruanne (arutelu)
 15.Kriteeriumid sisesekretsioonisüsteemi kahjustavate kemikaalide kindlakstegemiseks (arutelu)
 16.Vene piirangute mõju rahvusvahelistele maanteetranspordiettevõtetele (arutelu)
 17.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 18.Järgmise istungi päevakord
 19.Istungi lõpp
 20.Istungjärgu lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

1. Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 17.00.


2. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.

°
° ° °

Parlamendi president teatas, et istungisaali sissepääsu juures on saadaval turvalisust käsitlevad brošüürid.


3. Parlamendi koosseis

Pablo Echenique on esitanud kirjaliku avalduse parlamendiliikme ametist tagasiastumiseks alates 15. märtsist 2015.

Vastavalt kodukorra artikli 4 lõigetele 1 ja 3 märkis parlament, et tema ametikoht jääb alates sellest kuupäevast vabaks, ning teavitab sellest asjaomase liikmesriigi pädevat asutust.

°
° ° °

Hispaania pädevad ametiasutused on teatanud Teresa Rodriguez-Rubio asemel Miguel Urbán Crespo ametisse nimetamisest, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 5. märtsist 2015.

Kooskõlas Euroopa Parlamendi liikmete valimist otsestel ja üldistel valimistel käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikliga 13 ja kodukorra artikli 4 lõikega 1 võttis parlament teadmiseks Miguel Urbán Crespo valituks osutumise alates 5. märtsist 2015.

Kuna tema mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osaleb Miguel Urbán Crespo vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et ta on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles ta kinnitab, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.


4. Volituste kontrollimine

JURI komisjoni ettepanekul kinnitas parlament järgmiste parlamendiliikmete mandaadi: Daniel Dalton alates 8. jaanuarist 2015, Stelios Kouloglou alates 27. jaanuarist 2015, Anneleen Van Bossuyt alates 8. jaanuarist 2015 ja Hilde Vautmans alates 1. jaanuarist 2015.


5. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsiooni S&D ja fraktsiooni ECR taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

ENVI-komisjon: Enrico Gasbarra asemel Damiano Zoffoli

JURI-komisjon: Alessandra Moretti asemel Enrico Gasbarra

AFCO-komisjon: Sorin Moisă asemel Claudia Tapardel

Delegatsioon Korea poolsaarega suhtlemiseks: Arne Lietz

Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon: Kay Swinburne'i asemel Ashley Fox.

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


6. Parandus (kodukorra artikkel 231)

IMCO komisjon on edastanud Euroopa Parlamendi poolt vastuvõetud teksti kohta järgmise paranduse:

Parandus P7_TA(2011)0218(COR02) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. septembri 2011. aasta määruses (EL) nr 1007/2011 tekstiilkiudude nimetuste ja tekstiiltoodete kiukoostise märgistamise ja tähistamise kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 73/44/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivid 96/73/EÜ ja 2008/121/EÜ (ELT L 272, 18.10.2011, lk 1) (11. mail 2011. aastal teisel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukoht eesmärgiga võtta vastu ülalnimetatud määrus P7_TA(2011)0218 (ELT C 377 E, 7.12.2012, lk 252)) (13807/4/2010 – C7-0017/2011 – 2009/0006(COD))

Vastavalt kodukorra artikli 231 lõikele 4 loetakse parandus heakskiidetuks, kui 24 tunni jooksul ei esita fraktsioon või vähemalt 40 parlamendiliiget taotlust selle hääletusele panemiseks.

Parandus on kättesaadav Europarli veebisaidil.


7. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)

President teatas, et kirjutab kolmapäeval, 11. märtsil 2015 koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2001/18/EÜ seoses liikmesriikide võimalusega piirata või keelata oma territooriumil geneetiliselt muundatud organismide (GMOd) kasvatamist (00001/2015/LEX - C8-0071/2015 - 2010/0208(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega hõlbustatakse piiriülest teabevahetust liiklusohutusnõuete rikkumise kohta (00103/2014/LEX - C8-0070/2015 - 2014/0218(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühiste ekspordieeskirjade kohta (kodifitseeritud tekst) (00102/2014/LEX - C8-0069/2015 - 2014/0167(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus impordi ühiste eeskirjade kohta (kodifitseeritud tekst) (00101/2014/LEX - C8-0068/2015 - 2014/0166(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus meetmete kohta, mida liit võib kohaldada seoses dumpingu- või subsiidiumivastaste meetmete ja kaitsemeetmete ühismõjuga (kodifitseeritud tekst) (00100/2014/LEX - C8-0067/2015 - 2014/0164(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Majandusühenduse ja Islandi Vabariigi vahelises lepingus sätestatud kaitsemeetme kohta (kodifitseeritud tekst) (00098/2014/LEX - C8-0066/2015 - 2014/0160(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus meetmete kohta, mida liit võib võtta pärast WTO vaidluste lahendamise organi aruannet dumpingu- ja subsiidiumivastaste meetmete kohta (kodifitseeritud tekst) (00099/2014/LEX - C8-0065/2015 - 2014/0163(COD)).


8. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 128):

- (O-000005/2015), mille esitas(id) Michael Cramer TRAN komisjoni nimel komisjonile: Vene piirangute mõju rahvusvahelistele maanteetranspordiettevõtetele (2015/2541(RSP)) (B8-0105/2015);

- (O-000017/2015), mille esitas(id) Nicola Caputo, Pavel Poc, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Bart Staes, Soledad Cabezón Ruiz, Renata Briano, Elena Gentile, Pina Picierno, Renato Soru, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Barbara Kappel, Eric Andrieu, Nicolas Bay, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fredrick Federley, Jana Žitňanská, Jean-Luc Schaffhauser, Patricija Šulin, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Christel Schaldemose, Marc Tarabella, Maria Arena, Nessa Childers, Biljana Borzan, José Blanco López, Iratxe García Pérez, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Mercedes Bresso, Anneli Jäätteenmäki, Martin Häusling, Karin Kadenbach, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Ivan Jakovčić, Pascal Durand, Diane James, Molly Scott Cato, Margrete Auken, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis, Benedek Jávor, Yannick Jadot ja Claudiu Ciprian Tănăsescu komisjonile: Kriteeriumid sisesekretsioonisüsteemi kahjustavate kemikaalide kindlakstegemiseks (2015/2605(RSP)) (B8-0107/2015).


9. Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid, mis saadeti vastavalt kodukorra artikli 215 lõikele 6 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

5. märts 2015

(nimi salastatud) (nr 2703/2014); (nimi salastatud) (nr 2704/2014); (nimi salastatud) (nr 2705/2014); Brian Semmens (nr 0093/2015); Pia Berrend (nr 0094/2015); (nimi salastatud) (nr 0095/2015); Remo Pulcini (nr 0096/2015); Claudiu Coldea (nr 0097/2015); (nimi salastatud) (nr 0098/2015); (nimi salastatud) (nr 0099/2015); (nimi salastatud) (nr 0100/2015); (nimi salastatud) (nr 0101/2015); (nimi salastatud) (nr 0102/2015); (nimi salastatud) (nr 0103/2015); (nimi salastatud) (nr 0104/2015); (nimi salastatud) (nr 0105/2015); (nimi salastatud) (nr 0106/2015); (nimi salastatud) (nr 0107/2015); (nimi salastatud) (nr 0108/2015); (nimi salastatud) (nr 0109/2015); (nimi salastatud) (nr 0110/2015); (nimi salastatud) (nr 0111/2015); Roberto Barcaroli (nr 0112/2015); András Horváth (nr 0113/2015); Ingo Handorf (nr 0114/2015); (nimi salastatud) (nr 0115/2015); (nimi salastatud) (nr 0116/2015); (nimi salastatud) (nr 0117/2015); (nimi salastatud) (nr 0118/2015); (nimi salastatud) (nr 0119/2015); (nimi salastatud) (nr 0120/2015); Félix María López De Dicastillo Albizúa (nr 0121/2015); Alberto Dal Forno (nr 0122/2015); (nimi salastatud) (nr 0123/2015); (nimi salastatud) (nr 0124/2015); (nimi salastatud) (nr 0125/2015); (nimi salastatud) (nr 0126/2015); Rommy Gabriel Aurel (nr 0127/2015); Cristian Oneț (nr 0128/2015); (nimi salastatud) (nr 0129/2015); (nimi salastatud) (nr 0130/2015); Remo Pulcini (nr 0131/2015); (nimi salastatud) (nr 0132/2015); (nimi salastatud) (nr 0133/2015); (nimi salastatud) (nr 0134/2015); (nimi salastatud) (nr 0135/2015); Vivien Saunders (nr 0136/2015); (nimi salastatud) (nr 0137/2015); (nimi salastatud) (nr 0138/2015); (nimi salastatud) (nr 0139/2015); (nimi salastatud) (nr 0140/2015); María Julia Giménez Gómez (nr 0141/2015); (nimi salastatud) (nr 0142/2015); (nimi salastatud) (nr 0143/2015); (nimi salastatud) (nr 0144/2015); (nimi salastatud) (nr 0145/2015); (nimi salastatud) (nr 0146/2015); (nimi salastatud) (nr 0147/2015); (nimi salastatud) (nr 0148/2015); Elisabetta Mavilla (nr 0149/2015); (nimi salastatud) (nr 0150/2015); (nimi salastatud) (nr 0151/2015); (nimi salastatud) (nr 0152/2015); Ángel Manuel Hernández Guardia (nr 0153/2015); Oronzo Danese (nr 0154/2015); Andreas Ernst (nr 0155/2015); Felipe Romero Cambrón (nr 0156/2015); (nimi salastatud) (nr 0157/2015); (nimi salastatud) (nr 0158/2015); (nimi salastatud) (nr 0159/2015); (nimi salastatud) (nr 0160/2015); (nimi salastatud) (nr 0161/2015).

President andis kooskõlas kodukorra artikli 215 lõikega 13 teada, et ta edastas 5. märtsil 2015 vastutavale komisjonile Euroopa Parlamendile saadetud petitsiooni, mille esitajaks on füüsiline isik, kes ei ole Euroopa Liidu kodanik ega ela mõnes liikmesriigis.


10. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine (kodukorra artiklid 53, 54 ja 55)

Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 54)

Ühistel koosolekutel osalevad komisjonid (kodukorra artikkel 55)

- Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD))
komisjonid: ECON (ühistel koosolekutel osalev ja kaasatud komisjon), BUDG (ühistel koosolekutel osalev ja kaasatud komisjon)
(nõuandvad komisjonid: ITRE (kaasatud komisjon), TRAN (kaasatud komisjon), AFCO, CULT, AGRI, ENVI, EMPL, CONT, IMCO, REGI)
(Esimeeste konverentsi 11.2.2015. aasta otsuse alusel)


11. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Filipiini Vabariigi vahelise partnerluse ja koostöö raamlepingu liidu nimel sõlmimise kohta (05431/2015 - C8-0061/2015 - 2013/0441(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

DEVE, ENVI, INTA

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise laiahaardelise partnerluse ja koostöö raamlepingu liidu nimel sõlmimise kohta (05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

DEVE, ENVI, INTA

2) parlamendikomisjonid:

2.1) raportid

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus teatavatest kolmandatest riikidest pärit impordi ühiste eeskirjade kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2014)0323 - C8-0014/2014 - 2014/0168(COD)) - INTA komisjon - Raportöör: Jarosław Wałęsa (A8-0014/2015)

- Raport Euroopa Liidus 2013. aastal naiste ja meeste võrdõiguslikkuse valdkonnas saavutatud edu kohta (2014/2217(INI)) - FEMM komisjon - Raportöör: Marc Tarabella (A8-0015/2015)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus teatavatest kahepoolsete lepingute, protokollide või muude kokkulepetega ja liidu impordi erieeskirjadega hõlmamata kolmandatest riikidest pärit tekstiiltoodete importimise ühiseeskirjade kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2014)0345 - C8-0023/2014 - 2014/0177(COD)) - INTA komisjon - Raportöör: Jarosław Wałęsa (A8-0016/2015)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Bosnia ja Hertsegoviina vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu ning ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Bosnia ja Hertsegoviina vahelise kaubandust ja kaubandusküsimusi käsitleva vahelepingu teatava rakenduskorra kohta (kodifitseeritud tekst) (COM(2014)0443 - C8-0087/2014 - 2014/0206(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: Andrzej Duda (A8-0017/2015)

- Raport ühtse turu juhtimise kohta 2015. aasta Euroopa poolaasta raames (2014/2212(INI)) - IMCO komisjon - Raportöör: Ildikó Gáll-Pelcz (A8-0018/2015)

- Raport Euroopa Liidu konkurentsipoliitika aastaaruande kohta 2014/2158(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Morten Messerschmidt (A8-0019/2015)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kriminaalmenetluse raames kahtlustatavate või süüdistatavate laste menetluslike tagatiste kohta (COM(2013)0822 - C7-0428/2013 - 2013/0408(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Caterina Chinnici (A8-0020/2015)

- ***I Täiendav raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa pikaajaliste investeerimisfondide kohta (COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Alain Lamassoure (A8-0021/2015)

- ***I Täiendav raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kaardipõhiste maksetehingute vahendustasude kohta (COM(2013)0550 - C7-0241/2013 - 2013/0265(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Pablo Zalba Bidegain (A8-0022/2015)

- Raport aastaaruande kohta inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2013. aastal ja Euroopa Liidu poliitika kohta selles valdkonnas (2014/2216(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015)

- Raport Euroopa Liidu finantshuvide kaitset ja pettusevastast võitlust käsitleva 2013. aasta aruande kohta (2014/2155(INI)) - CONT komisjon - Raportöör: Georgi Pirinski (A8-0024/2015)

- Raport 2016. aasta eelarve koostamise üldsuuniste kohta, III jagu – Komisjon (2015/2008(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: José Manuel Fernandes (A8-0027/2015)

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2014/014 DE/Aleo Solar, Saksamaa) (COM(2014)0726 - C8-0012/2015 - 2015/2018(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Iris Hoffmann (A8-0030/2015)

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK, Belgia) (COM(2014)0725 - C8-0013/2015 - 2015/2019(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Andrej Plenković (A8-0031/2015)

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2014/011 BE/Caterpillar, Belgia) (COM(2014)0735 - C8-0015/2015 - 2015/2021(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Anneli Jäätteenmäki (A8-0033/2015)

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (Belgia taotlus EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit) (COM(2015)0009 - C8-0011/2015 - 2015/2017(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Liadh Ní Riada (A8-0034/2015)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal, Belgia) (COM(2014)0734 - C8-0014/2015 - 2015/2020(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Victor Negrescu (A8-0035/2015)

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2013/009 PL/Zachem, Poola) (COM(2015)0013 - C8-0010/2015 - 2015/2016(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Jan Olbrycht (A8-0036/2015)

- Raport majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2015. aasta majanduskasvu analüüsi kohta (2014/2221(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Dariusz Rosati (A8-0037/2015)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Vahemere üldise kalanduskomisjoni asutamise muudetud lepingu Euroopa Liidu nimel heakskiitmise kohta (14993/2014 - C8-0027/2015 - 2014/0274(NLE)) - PECH komisjon - Raportöör: Gabriel Mato (A8-0038/2015)

- Raport Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja iga-aastase aruande kohta Euroopa Parlamendile (2014/2219(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Elmar Brok (A8-0039/2015)

- Raport majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2015. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektide kohta (2014/2222(INI)) - EMPL komisjon - Raportöör: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0043/2015)

2.2) soovitused teisele lugemisele:

- ***II Soovituse projekt teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 96/53/EÜ, millega kehtestatakse teatavatele ühenduses liikuvatele maanteesõidukitele siseriiklikus ja rahvusvahelises liikluses lubatud maksimaalmõõtmed ning rahvusvahelises liikluses lubatud täismass (11296/3/2014 - C8-0294/2014 - 2013/0105(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Jörg Leichtfried (A8-0032/2015).


12. Tööplaan

Jagati välja 2015. aasta märtsi I osaistungjärgu täiskogu istungite päevakorra lõplik projekt (PE 550.479/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 152):

°
° ° °

Sõna võtsid Emmanouil Glezos Kreeka olukorra teemal, Claudia Tapardel, kes palus kohaldada sanktsioone Gianluca Buonanno suhtes mõtteavalduste pärast, mida sõnavõtja pidas rassistlikeks, ja Gerard Batten (president vastas Claudia Tapardelile, et tal ei ole volitusi kohaldada sanktsioone mõtteavalduste eest, millega esinetakse väljaspool Euroopa Parlamenti, kuid president lubas anda teada meetmetest, mida kohaldatakse Gianluca Buonanno suhtes käitumise pärast parlamendis).

°
° ° °


Esmaspäev ja teisipäev

Muudatusteta.

Kolmapäev

Fraktsiooni PPE taotlus lõpetada arutelu komisjoni avalduse "Antisemitismi, islamifoobia ja vägivaldse äärmusluse leviku kasv ELis" (2015/2595(RSP)) (PDOJ punkt 74) üle koos resolutsiooni ettepaneku esitamisega, mis on kantud aprilli II osaistungjärgul hääletuste ajale.

Sõna võtsid Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel, kes põhjendas taotlust, Monika Hohlmeier, kes toetas seda, ja Birgit Sippel, kes oli taotluse vastu.

Euroopa Parlament lükkas elektroonilisel hääletusel taotluse tagasi (152 poolt, 152 vastu, erapooletuid 12).

Neljapäev

Fraktsiooni PPE taotlus lisada teise punktina neljapäeva päevakorda komisjoni avaldus (resolutsiooni ettepanekut esitamata), milles käsitletakse ELi piiridele saabuda võivat ulatuslikku põgenike tulva seoses Islamiriigi võitlejate hiljutise pealetungiga Liibüas.

Sõna võtsid Monika Hohlmeier fraktsiooni PPE nimel, kes põhjendas taotlust, Roberta Metsola, kes toetas seda, Enrique Guerrero Salom, kes tegi ettepaneku muuta avaldus üldisemaks ja käsitleda Liibüa olukorda, mitte ainult põgenike tulva, Monika Hohlmeier ja Enrique Guerrero Salom täpsustasid oma ettepanekuid ja president tegi ettepaneku muuta avalduse pealkirja järgmiselt: Liibüa ebastabiilne olukord ja selle tagajärjed.

Parlament kiitis viimase ettepaneku heaks.

°
° ° °

Tööplaan kinnitati.


13. 2013. aastal Euroopa Liidus naiste ja meeste võrdõiguslikkuse valdkonnas saavutatud edu (arutelu)

Raport 2013. aastal Euroopa Liidus naiste ja meeste võrdõiguslikkuse valdkonnas saavutatud edu kohta [2014/2217(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Marc Tarabella (A8-0015/2015)

Marc Tarabella tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige).

Sõna võtsid Mariya Gabriel fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Kazimierz Michał Ujazdowski, Anna Hedh fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bernd Lucke, Beatrix von Storch fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivan Jakovčić, Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Janice Atkinson, Ángela Vallina fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, Louise Bours fraktsiooni EFDD nimel, kes keeldus vastamast küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Liisa Jaakonsaari, Georg Mayer (fraktsioonilise kuuluvuseta), Constance Le Grip, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas István Ujhelyi, Iliana Iotova, Jadwiga Wiśniewska, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Miapetra Kumpula-Natri, ja Beatriz Becerra Basterrechea.

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Sõna võtsid Jadwiga Wiśniewska, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Beatriz Becerra Basterrechea, kes vastas sellele, Malin Björk, Terry Reintke, Mireille D'Ornano, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Sophia in 't Veld, Barbara Matera, Mary Honeyball, Jana Žitňanská, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jadwiga Wiśniewska, Pier Antonio Panzeri sinise kaardi kasutamise korra teemal, Sophia in 't Veld, Inês Cristina Zuber, Ulrike Lunacek, Sylvie Goddyn ja Angelika Niebler.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võtsid Kazimierz Michał Ujazdowski, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Angelika Niebler, kes vastas sellele, Evelyn Regner, Branislav Škripek, António Marinho e Pinto, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jonathan Arnott, Kostadinka Kuneva, Aymeric Chauprade, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Carlos Coelho, Liliana Rodrigues, Rikke Karlsson, Anneli Jäätteenmäki, Pablo Echenique, József Nagy, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Dubravka Šuica, Viorica Dăncilă, Helga Stevens, Michaela Šojdrová, Maria Arena, Rosa Estaràs Ferragut, Jutta Steinruck, Marijana Petir, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivan Jakovčić, Julie Ward, Inés Ayala Sender, Clare Moody, Elly Schlein, Biljana Borzan, Edouard Martin, Jens Nilsson, Theresa Griffin, Sergio Gaetano Cofferati, Pier Antonio Panzeri ja Monika Flašíková Beňová.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Alessandra Mussolini, José Blanco López, Notis Marias, Bill Etheridge, Diane Dodds, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Nicola Caputo, Kazimierz Michał Ujazdowski ja Ivan Jakovčić.

Sõna võtsid Ángela Vallina oma fraktsiooni nimel tehtud sõnavõtu täpsustamiseks, Věra Jourová ja Marc Tarabella.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.3.2015protokoll punkt 10.10.


14. ELi konkurentsipoliitika aastaaruanne (arutelu)

Raport ELi konkurentsipoliitika aastaaruande kohta [2014/2158(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Morten Messerschmidt (A8-0019/2015)

Morten Messerschmidt tutvustas raportit.

Sõna võttis Margrethe Vestager (komisjoni liige).

Sõna võttis Kaja Kallas (IMCO-komisjoni arvamuse koostaja).

ISTUNGI JUHATAJA: Ulrike LUNACEK
asepresident

Sõna võtsid Werner Langen fraktsiooni PPE nimel, Tibor Szanyi fraktsiooni S&D nimel, Marek Józef Gróbarczyk fraktsiooni ECR nimel, Ramon Tremosa i Balcells fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Paloma López Bermejo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Michel Reimon fraktsiooni Verts/ALE nimel, Steven Woolfe fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivan Jakovčić, Barbara Kappel (fraktsioonilise kuuluvuseta), Esther de Lange, Anneliese Dodds, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Janice Atkinson, Morten Helveg Petersen, Marco Valli, Markus Ferber, Alessia Maria Mosca, Theodor Dumitru Stolojan, Jeppe Kofod, Georgios Kyrtsos, Doru-Claudian Frunzulică, David Casa, Danuta Jazłowiecka ja Bernard Monot.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Romana Tomc, Maria Grapini, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić ja João Ferreira.

Sõna võtsid Margrethe Vestager ja Morten Messerschmidt.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.3.2015protokoll punkt 10.11.


15. Kriteeriumid sisesekretsioonisüsteemi kahjustavate kemikaalide kindlakstegemiseks (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000017/2015), mille esitas(id) Nicola Caputo, Pavel Poc, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Bart Staes, Soledad Cabezón Ruiz, Renata Briano, Elena Gentile, Pina Picierno, Renato Soru, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Barbara Kappel, Eric Andrieu, Nicolas Bay, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fredrick Federley, Jana Žitňanská, Jean-Luc Schaffhauser, Patricija Šulin, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Christel Schaldemose, Marc Tarabella, Maria Arena, Nessa Childers, Biljana Borzan, José Blanco López, Iratxe García Pérez, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Mercedes Bresso, Anneli Jäätteenmäki, Martin Häusling, Karin Kadenbach, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Ivan Jakovčić, Pascal Durand, Diane James, Molly Scott Cato, Margrete Auken, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis, Benedek Jávor, Yannick Jadot ja Claudiu Ciprian Tănăsescu komisjonile: Kriteeriumid sisesekretsioonisüsteemi kahjustavate kemikaalide kindlakstegemiseks (B8-0107/2015) (2015/2605(RSP))

Nicola Caputo esitas küsimuse.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Jens Gieseke fraktsiooni PPE nimel, Gilles Pargneaux fraktsiooni S&D nimel, Julie Girling fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Margrete Auken, Lynn Boylan fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Bart Staes fraktsiooni Verts/ALE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võtsid Piernicola Pedicini fraktsiooni EFDD nimel, Sylvie Goddyn (fraktsioonilise kuuluvuseta), Daniel Buda, Pavel Poc, Bolesław G. Piecha, Anja Hazekamp, Margrete Auken, Eleonora Evi, Biljana Borzan, Tibor Szanyi ja Christel Schaldemose.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Czesław Adam Siekierski, Karin Kadenbach, Anthea McIntyre, Ivan Jakovčić, João Ferreira ja Michèle Rivasi.

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis.

Arutelu lõpetati.


16. Vene piirangute mõju rahvusvahelistele maanteetranspordiettevõtetele (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000005/2015), mille esitas(id) Michael Cramer TRAN komisjoni nimel komisjonile: Vene piirangute mõju rahvusvahelistele maanteetranspordiettevõtetele (B8-0105/2015) (2015/2541(RSP))

Michael Cramer esitas küsimuse.

Violeta Bulc (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Elżbieta Katarzyna Łukacijewska fraktsiooni PPE nimel, Claudia Tapardel fraktsiooni S&D nimel, Tomasz Piotr Poręba fraktsiooni ECR nimel, Gesine Meissner fraktsiooni ALDE nimel, Kostas Chrysogonos fraktsiooni GUE/NGL nimel, Peter Lundgren fraktsiooni EFDD nimel, Marie-Christine Arnautu (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Michael Cramer, Wim van de Camp, Miltiadis Kyrkos, Roberts Zīle, Antanas Guoga, Jill Seymour, Ivan Jakovčić, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Jill Seymour, kes küsimusele ei vastanud, Massimiliano Salini, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, Janusz Zemke, Zbigniew Kuźmiuk, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tomáš Zdechovský, Inés Ayala Sender ja Georgi Pirinski.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Michael Cramer, Bronis Ropė, Krzysztof Hetman ja Janusz Wojciechowski.

Sõna võtsid Violeta Bulc ja Franz Obermayr, neist viimane arutelu toimumise teemal.

Arutelu lõpetati.


17. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 163 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

David McAllister, Alessia Maria Mosca, Beatrix von Storch, Ivan Jakovčić, Lidia Senra Rodríguez, Ernest Maragall, Rosa D'Amato, Franz Obermayr, Tomáš Zdechovský, Costas Mavrides, Janusz Wojciechowski, Lynn Boylan, Giulia Moi, Lefteris Christoforou, Maria Grapini, Philippe Loiseau, Carlos Iturgaiz, Olga Sehnalová, Seán Kelly, Jude Kirton-Darling, Iuliu Winkler, Inés Ayala Sender, Eduard Kukan, Damian Drăghici, Ivana Maletić ja Esther Herranz García.


18. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 550.479/OJMA).


19. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.45.


20. Istungjärgu lõpp

Euroopa Parlamendi 2014.–2015. aasta istungjärk on lõppenud.

Vastavalt aluslepingu sätetele koguneb parlament uuesti homme, teisipäeval, 10. märtsil 2015 kell 8.30.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, Joulaud, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Pașcu, Paulsen, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sant, Sârbu, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver

Vabandataval põhjusel puudujad:

Crowley, Dohrmann, Händel, Parker, Pietikäinen, Saryusz-Wolski, Vozemberg

Õigusteave - Privaatsuspoliitika