Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 230kWORD 155k
Maanantai 9. maaliskuuta 2015 - Strasbourg
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 3.Parlamentin kokoonpano
 4.Valtakirjojen tarkastus
 5.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 6.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)
 7.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 8.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 9.Vetoomukset
 10.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 11.Vastaanotetut asiakirjat
 12.Käsittelyjärjestys
 13.Naisten ja miesten tasa-arvon edistyminen Euroopan unionissa vuonna 2013 (keskustelu)
 14.EU:n kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus (keskustelu)
 15.Hormonaalisten haitta-aineiden määrittelykriteerit (keskustelu)
 16.Venäjän asettamien rajoitusten vaikutus kansainvälisiin maantieliikenteen harjoittajiin (keskustelu)
 17.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 18.Seuraavan istunnon esityslista
 19.Istunnon päättäminen
 20.Vuosittaisen istuntokauden päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Istunto avattiin klo 17.00.


2. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

°
° ° °

Puhemies ilmoitti, että istuntosalin sisäänkäynnin luona on saatavilla turvallisuutta koskevia esitteitä.


3. Parlamentin kokoonpano

Pablo Echenique on kirjallisesti ilmoittanut luopuvansa edustajantoimestaan 15. maaliskuuta 2015 alkaen.

Työjärjestyksen 4 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisesti parlamentti totesi edustajantoimen vapautuneen kyseisestä päivämäärästä alkaen ja ilmoittaa asiasta asianomaiselle kansalliselle viranomaiselle.

°
° ° °

Toimivaltaiset Espanjan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Miguel Urbán Crespo on nimitetty parlamentin jäseneksi Teresa Rodriguez-Rubion tilalle 5. maaliskuuta 2015 alkaen.

Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä, välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 13 artiklan ja työjärjestyksen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti parlamentti merkitsi tiedoksi Miguel Urbán Crespon valinnan 5. maaliskuuta 2015 alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, Miguel Urbán Crespo osallistuu parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että hän on tätä ennen ilmoittanut, ettei hänellä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.


4. Valtakirjojen tarkastus

Parlamentti päätti JURI-valiokunnan ehdotuksesta julistaa päteviksi seuraavien jäsenten valtakirjat: Daniel Dalton 8. tammikuuta 2015 alkaen, Stelios Kouloglou 27. tammikuuta 2015 alkaen, Anneleen Van Bossuyt 8. tammikuuta 2015 alkaen ja Hilde Vautmans 1. tammikuuta 2015 alkaen.


5. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut S&D- ja ECR-ryhmiltä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

ENVI-valiokunta: Enrico Gasbarran tilalle Damiano Zoffoli

JURI-valiokunta: Alessandra Morettin tilalle Enrico Gasbarra

AFCO-valiokunta: Sorin Moisăn tilalle Claudia Tapardel

suhteista Korean niemimaahan vastaava valtuuskunta: Arne Lietz

veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevä erityisvaliokunta: Kay Swinburnen tilalle Ashley Fox.

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


6. Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)

IMCO-valiokunta on välittänyt seuraavan oikaisun Euroopan parlamentin hyväksymään tekstiin:

Oikaisu P7_TA(2011)0218(COR02) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 1007/2011, annettu 27 päivänä syyskuuta 2011, tekstiilikuitujen nimityksistä ja niitä vastaavista tekstiilituotteiden kuitukoostumuksen selosteista ja merkinnöistä sekä neuvoston direktiivin 73/44/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 96/73/EY ja 2008/121/EY kumoamisesta (EUVL L 272, 18.10.2011, s. 1) (toisessa käsittelyssä 11. toukokuuta 2011 vahvistettu Euroopan parlamentin kanta edellä mainitun asetuksen antamiseksi P7_TA(2011)0218 (EUVL C 377 E, 7.12.2012, s. 252)) (13807/4/2010 – C7-0017/2011 – 2009/0006(COD))

Työjärjestyksen 231 artiklan 4 kohdan mukaisesti tämä oikaisu katsotaan hyväksytyksi, ellei poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä pyydä 24 tunnin kuluessa, että asiasta äänestetään.

Oikaisu on saatavilla Europarl-verkkosivustolla.


7. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa keskiviikkona 11. maaliskuuta 2015 yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa muuntogeenisten organismien viljelyä tai kieltää se alueellaan (00001/2015/LEX - C8-0071/2015 - 2010/0208(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia koskevan rajat ylittävän tietojenvaihdon helpottamisesta (00103/2014/LEX - C8-0070/2015 - 2014/0218(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yhteisen vientimenettelyn käyttöönotosta (kodifikaatio) (00102/2014/LEX - C8-0069/2015 - 2014/0167(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus tuontiin sovellettavasta yhteisestä järjestelmästä (kodifikaatio) (00101/2014/LEX - C8-0068/2015 - 2014/0166(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus toimenpiteistä, joita unioni voi toteuttaa polkumyyntitoimenpiteiden tai tukien vastaisten toimenpiteiden ja suojatoimenpiteiden yhteisvaikutuksen yhteydessä (kodifikaatio) (00100/2014/LEX - C8-0067/2015 - 2014/0164(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan talousyhteisön ja Islannin tasavallan sopimuksessa määrätyistä suojatoimenpiteistä (kodifikaatio) (00098/2014/LEX - C8-0066/2015 - 2014/0160(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus toimenpiteistä, joita unioni voi toteuttaa polkumyyntitoimenpiteitä ja tukien vastaisia toimenpiteitä koskevan WTO:n riitojenratkaisuelimen hyväksymän raportin johdosta (kodifikaatio) (00099/2014/LEX - C8-0065/2015 - 2014/0163(COD)).


8. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat suullisesti vastattavat kysymykset on vastaanotettu jäseniltä (työjärjestyksen 128 artikla):

- (O-000005/2015) Michael Cramer TRAN-valiokunnan puolesta komissiolle: Venäjän asettamien rajoitteiden vaikutukset kansainvälisen maantieliikenteen harjoittajiin (2015/2541(RSP)) (B8-0105/2015)

- (O-000017/2015) Nicola Caputo, Pavel Poc, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Bart Staes, Soledad Cabezón Ruiz, Renata Briano, Elena Gentile, Pina Picierno, Renato Soru, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Barbara Kappel, Eric Andrieu, Nicolas Bay, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fredrick Federley, Jana Žitňanská, Jean-Luc Schaffhauser, Patricija Šulin, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Christel Schaldemose, Marc Tarabella, Maria Arena, Nessa Childers, Biljana Borzan, José Blanco López, Iratxe García Pérez, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Mercedes Bresso, Anneli Jäätteenmäki, Martin Häusling, Karin Kadenbach, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Ivan Jakovčić, Pascal Durand, Diane James, Molly Scott Cato, Margrete Auken, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis, Benedek Jávor, Yannick Jadot ja Claudiu Ciprian Tănăsescu komissiolle: Hormonaalisten haitta-aineiden määrittelykriteerit (2015/2605(RSP)) (B8-0107/2015).


9. Vetoomukset

Seuraavat vetoomukset, jotka on merkitty luetteloon alla ilmoitettuina päivinä työjärjestyksen 215 artiklan 6 kohdan mukaisesti, on lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan:

5. maaliskuuta 2015

(käsitellään luottamuksellisena) (nro 2703/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2704/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2705/2014); Brian Semmens (nro 0093/2015); Pia Berrend (nro 0094/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0095/2015); Remo Pulcini (nro 0096/2015); Claudiu Coldea (nro 0097/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0098/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0099/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0100/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0101/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0102/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0103/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0104/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0105/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0106/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0107/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0108/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0109/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0110/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0111/2015); Roberto Barcaroli (nro 0112/2015); András Horváth (nro 0113/2015); Ingo Handorf (nro 0114/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0115/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0116/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0117/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0118/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0119/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0120/2015); Félix María López De Dicastillo Albizúa (nro 0121/2015); Alberto Dal Forno (nro 0122/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0123/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0124/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0125/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0126/2015); Rommy Gabriel Aurel (nro 0127/2015); Cristian Oneț (nro 0128/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0129/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0130/2015); Remo Pulcini (nro 0131/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0132/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0133/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0134/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0135/2015); Vivien Saunders (nro 0136/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0137/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0138/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0139/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0140/2015); María Julia Giménez Gómez (nro 0141/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0142/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0143/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0144/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0145/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0146/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0147/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0148/2015); Elisabetta Mavilla (nro 0149/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0150/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0151/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0152/2015); Ángel Manuel Hernández Guardia (nro 0153/2015); Oronzo Danese (nro 0154/2015); Andreas Ernst (nro 0155/2015); Felipe Romero Cambrón (nro 0156/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0157/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0158/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0159/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0160/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0161/2015).

Puhemies ilmoitti, että hän on lähettänyt 5. maaliskuuta 2015 asiasta vastaavaan valiokuntaan työjärjestyksen 215 artiklan 13 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentin vastaanottaman vetoomuksen, jonka on esittänyt sellainen luonnollinen henkilö, joka ei ole Euroopan unionin kansalainen ja jonka asuinpaikka ei ole Euroopan unionissa.


10. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 53, 54 ja 55 artikla)

Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 54 artikla)

Valiokuntien yhteiskokousmenettely (työjärjestyksen 55 artikla)

- Euroopan strategisten investointien rahasto (COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD))
valiokunnat: ECON (yhteiskokousmenettely ja yhteistyömenettely), BUDG (yhteiskokousmenettely ja yhteistyömenettely)
(lausuntoa varten: ITRE (yhteistyömenettely), TRAN (yhteistyömenettely), AFCO, CULT, AGRI, ENVI, EMPL, CONT, IMCO, REGI)
(puheenjohtajakokouksen päätös 11.2.2015)


11. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Filippiinien tasavallan kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen tekemisestä (05431/2015 - C8-0061/2015 - 2013/0441(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

DEVE, ENVI, INTA

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen tekemisestä unionin puolesta (05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

DEVE, ENVI, INTA

2) parlamentin valiokunnilta

2.1) mietinnöt:

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen kolmansien maiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä (uudelleenlaadittu teksti) (COM(2014)0323 - C8-0014/2014 - 2014/0168(COD)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Jarosław Wałęsa (A8-0014/2015)

- Mietintö naisten ja miesten tasa-arvon edistymisestä Euroopan unionissa vuonna 2013 (2014/2217(INI)) - FEMM-valiokunta - Esittelijä: Marc Tarabella (A8-0015/2015)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muiden kuin kahdenvälisten sopimusten, pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka muiden unionin erityisten tuontimenettelyjen soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kolmansien maiden tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä (uudelleenlaadittu) (COM(2014)0345 - C8-0023/2014 - 2014/0177(COD)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Jarosław Wałęsa (A8-0016/2015)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bosnia ja Hertsegovinan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen ja Euroopan yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan välisen kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevan väliaikaisen sopimuksen soveltamiseksi (kodifikaatio) (COM(2014)0443 - C8-0087/2014 - 2014/0206(COD)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Andrzej Duda (A8-0017/2015)

- Mietintö sisämarkkinoiden hallinnoinnista eurooppalaisen ohjausjakson 2015 puitteissa (2014/2212(INI)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Ildikó Gáll-Pelcz (A8-0018/2015)

- Mietintö EU:n kilpailupolitiikkaa koskevasta vuosikertomuksesta (2014/2158(INI)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Morten Messerschmidt (A8-0019/2015)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rikoksesta epäiltyjä ja syytettyjä lapsia koskevista menettelytakeista rikosoikeudellisissa menettelyissä (COM(2013)0822 - C7-0428/2013 - 2013/0408(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Caterina Chinnici (A8-0020/2015)

- ***I Täydentävä mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisista pitkäaikaissijoitusrahastoista (COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Alain Lamassoure (A8-0021/2015)

- ***I Täydentävä mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavista toimitusmaksuista (COM(2013)0550 - C7-0241/2013 - 2013/0265(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Pablo Zalba Bidegain (A8-0022/2015)

- Mietintö EU:n vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2013 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla (2014/2216(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015)

- Mietintö vuosikertomuksesta 2013 "EU:n taloudellisten etujen suojaaminen – Petostentorjunta" (2014/2155(INI)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Georgi Pirinski (A8-0024/2015)

- Mietintö vuoden 2016 talousarvion valmistelua koskevista yleisistä suuntaviivoista, pääluokka III – Komissio (2015/2008(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: José Manuel Fernandes (A8-0027/2015)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2014/014 DE/Aleo solar, Saksa) (COM(2014)0726 - C8-0012/2015 - 2015/2018(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Iris Hoffmann (A8-0030/2015)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK), Belgia) (COM(2014)0725 - C8-0013/2015 - 2015/2019(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Andrej Plenković (A8-0031/2015)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2014/011 BE/Caterpillar, Belgia) [COM(2014)0735 - C8-0015/2015 - 2015/2021(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Anneli Jäätteenmäki (A8-0033/2015)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit, Belgia) (COM(2015)0009 - C8-0011/2015 - 2015/2017(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Liadh Ní Riada (A8-0034/2015)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal, Belgia) (COM(2014)0734 - C8-0014/2015 - 2015/2020(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Victor Negrescu (A8-0035/2015)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2013/009 PL/Zachem, Puola) (COM(2015)0013 - C8-0010/2015 - 2015/2016(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Jan Olbrycht (A8-0036/2015)

- Mietintö talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuinen kasvuselvitys 2015 (2014/2221(INI)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Dariusz Rosati (A8-0037/2015)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Välimeren yleisen kalastuskomission perustamista koskevan muutetun sopimuksen hyväksymisestä Euroopan unionin puolesta (14993/2014 - C8-0027/2015 - 2014/0274(NLE)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Gabriel Mato (A8-0038/2015)

- Mietintö Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan vuosittaisesta selvityksestä Euroopan parlamentille (2014/2219(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Elmar Brok (A8-0039/2015)

- Mietintö talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuisen kasvuselvityksen 2015 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (2014/2222(INI)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0043/2015)

2.2) suositukset toiseen käsittelyyn:

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi tiettyjen yhteisössä liikkuvien tieliikenteen ajoneuvojen suurimmista kansallisessa ja kansainvälisessä liikenteessä sallituista mitoista ja suurimmista kansainvälisessä liikenteessä sallituista painoista annetun neuvoston direktiivin 96/53/EY muuttamisesta (11296/3/2014 - C8-0294/2014 - 2013/0105(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Jörg Leichtfried (A8-0032/2015).


12. Käsittelyjärjestys

Maaliskuun I 2015 istuntojen lopullinen esityslistaluonnos (PE 550.479/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 152 artikla):

°
° ° °

Emmanouil Glezos käytti puheenvuoron Kreikan tilanteesta, Claudia Tapardel pyysi määräämään seuraamuksia Gianluca Buonannolle lausumista, joita Tapardel piti rasistisina, ja Gerard Batten (puhemies vastasi Claudia Tapardelille, ettei hän ole toimivaltainen määräämään seuraamuksia parlamentin ulkopuolella esitettyjen lausumien johdosta, mutta hän ilmoittaa toimista, joihin ryhdytään Gianluca Buonannon käytöksen johdosta parlamentissa).

°
° ° °


Maanantai ja tiistai

Muutoksia ei ole ehdotettu.

Keskiviikko

PPE-ryhmä on pyytänyt, että aiheesta "Antisemitismin, islaminvastaisuuden ja väkivaltaisten ääriliikkeiden nousu EU:ssa" (2015/2595(RSP)) (lopullisen esityslistaluonnoksen 74 kohta) annetusta komission julkilausumasta käytävän keskustelun päätteeksi jätetään päätöslauselmaesitys, josta äänestetään huhtikuun II istuntojakson aikana.

Puheenvuorot: Roberta Metsola PPE-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön, Monika Hohlmeier tukeakseen pyyntöä ja Birgit Sippel vastustaakseen pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön KÄ:ssä (152 puolesta, 152 vastaan, 12 tyhjää).

Torstai

PPE-ryhmä on pyytänyt, että torstain esityslistan toiseksi kohdaksi otetaan komission julkilausuma – ilman päätöslauselmaesityksiä – mahdollisesta massiivisesta siirtolaisvirrasta EU:n rajoille islamilaisvaltion taistelijoiden viimeaikaisen etenemisen vuoksi Libyassa.

Puheenvuorot: Monika Hohlmeier PPE-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön, Roberta Metsola tukeakseen pyyntöä, Enrique Guerrero Salom ehdottaakseen, että julkilausumassa viitataan yleisemmin Libyan tilanteeseen eikä vain siirtolaisvirtaan, Monika Hohlmeier ja Enrique Guerrero Salom täsmentääkseen ehdotuksiaan ja puhemies, joka ehdotti seuraavaa muotoilua: "Libyan epävakaa tilanne ja sen seuraukset".

Parlamentti hyväksyi viimeksi mainitun pyynnön.

°
° ° °

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.


13. Naisten ja miesten tasa-arvon edistyminen Euroopan unionissa vuonna 2013 (keskustelu)

Mietintö naisten ja miesten tasa-arvon edistymisestä Euroopan unionissa vuonna 2013 [2014/2217(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Marc Tarabella (A8-0015/2015)

Marc Tarabella esitteli mietinnön.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Mariya Gabriel PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Kazimierz Michał Ujazdowski, Anna Hedh S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bernd Lucke, Beatrix von Storch ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Janice Atkinson, Ángela Vallina GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, Louise Bours EFDD-ryhmän puolesta, joka kieltäytyi vastaamasta Liisa Jaakonsaaren sinisen kortin kysymykseen, sitoutumaton Georg Mayer, Constance Le Grip, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla István Ujhelyi, Iliana Iotova, Jadwiga Wiśniewska, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Miapetra Kumpula-Natri, ja Beatriz Becerra Basterrechea.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Puheenvuorot: Jadwiga Wiśniewska, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Beatriz Becerra Basterrechea vastasi, Malin Björk, Terry Reintke, Mireille D'Ornano, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Sophia in 't Veld, Barbara Matera, Mary Honeyball, Jana Žitňanská, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jadwiga Wiśniewska, Pier Antonio Panzeri sinisen kortin kysymyksiä koskevasta menettelystä, Sophia in 't Veld, Inês Cristina Zuber, Ulrike Lunacek, Sylvie Goddyn ja Angelika Niebler.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Puheenvuorot: Kazimierz Michał Ujazdowski, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Angelika Niebler vastasi, Evelyn Regner, Branislav Škripek, António Marinho e Pinto, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jonathan Arnott, Kostadinka Kuneva, Aymeric Chauprade, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Carlos Coelho, Liliana Rodrigues, Rikke Karlsson, Anneli Jäätteenmäki, Pablo Echenique, József Nagy, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Dubravka Šuica, Viorica Dăncilă, Helga Stevens, Michaela Šojdrová, Maria Arena, Rosa Estaràs Ferragut, Jutta Steinruck, Marijana Petir, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, Julie Ward, Inés Ayala Sender, Clare Moody, Elly Schlein, Biljana Borzan, Edouard Martin, Jens Nilsson, Theresa Griffin, Sergio Gaetano Cofferati, Pier Antonio Panzeri ja Monika Flašíková Beňová.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Alessandra Mussolini, José Blanco López, Notis Marias, Bill Etheridge, Diane Dodds, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Nicola Caputo, Kazimierz Michał Ujazdowski ja Ivan Jakovčić.

Puheenvuorot: Ángela Vallina täsmentääkseen ryhmänsä puolesta pitämäänsä puhenvuoroa, Věra Jourová ja Marc Tarabella.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 10.3.2015, kohta 10.10.


14. EU:n kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus (keskustelu)

Mietintö EU:n kilpailupolitiikkaa koskevasta vuosikertomuksesta [2014/2158(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Morten Messerschmidt (A8-0019/2015)

Morten Messerschmidt esitteli mietinnön.

Margrethe Vestager (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Kaja Kallas (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Ulrike LUNACEK

Puheenvuorot: Werner Langen PPE-ryhmän puolesta, Tibor Szanyi S&D-ryhmän puolesta, Marek Józef Gróbarczyk ECR-ryhmän puolesta, Ramon Tremosa i Balcells ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Paloma López Bermejo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Michel Reimon Verts/ALE-ryhmän puolesta, Steven Woolfe EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, sitoutumaton Barbara Kappel, Esther de Lange, Anneliese Dodds, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Janice Atkinson, Morten Helveg Petersen, Marco Valli, Markus Ferber, Alessia Maria Mosca, Theodor Dumitru Stolojan, Jeppe Kofod, Georgios Kyrtsos, Doru-Claudian Frunzulică, David Casa, Danuta Jazłowiecka ja Bernard Monot.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Romana Tomc, Maria Grapini, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić ja João Ferreira.

Puheenvuorot: Margrethe Vestager ja Morten Messerschmidt.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 10.3.2015, kohta 10.11.


15. Hormonaalisten haitta-aineiden määrittelykriteerit (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000017/2015) Nicola Caputo, Pavel Poc, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Bart Staes, Soledad Cabezón Ruiz, Renata Briano, Elena Gentile, Pina Picierno, Renato Soru, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Barbara Kappel, Eric Andrieu, Nicolas Bay, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fredrick Federley, Jana Žitňanská, Jean-Luc Schaffhauser, Patricija Šulin, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Christel Schaldemose, Marc Tarabella, Maria Arena, Nessa Childers, Biljana Borzan, José Blanco López, Iratxe García Pérez, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Mercedes Bresso, Anneli Jäätteenmäki, Martin Häusling, Karin Kadenbach, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Ivan Jakovčić, Pascal Durand, Diane James, Molly Scott Cato, Margrete Auken, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis, Benedek Jávor, Yannick Jadot ja Claudiu Ciprian Tănăsescu komissiolle: Hormonaalisten haitta-aineiden määrittelykriteerit (B8-0107/2015) (2015/2605(RSP))

Nicola Caputo esitteli kysymyksen.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Jens Gieseke PPE-ryhmän puolesta, Gilles Pargneaux S&D-ryhmän puolesta, Julie Girling ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Margrete Auken, Lynn Boylan GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Puheenvuorot: Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sylvie Goddyn, Daniel Buda, Pavel Poc, Bolesław G. Piecha, Anja Hazekamp, Margrete Auken, Eleonora Evi, Biljana Borzan, Tibor Szanyi ja Christel Schaldemose.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Czesław Adam Siekierski, Karin Kadenbach, Anthea McIntyre, Ivan Jakovčić, João Ferreira ja Michèle Rivasi.

Vytenis Povilas Andriukaitis käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


16. Venäjän asettamien rajoitusten vaikutus kansainvälisiin maantieliikenteen harjoittajiin (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000005/2015) Michael Cramer TRAN-valiokunnan puolesta komissiolle: Venäjän asettamien rajoitteiden vaikutukset kansainvälisen maantieliikenteen harjoittajiin (B8-0105/2015) (2015/2541(RSP))

Michael Cramer esitteli kysymyksen.

Violeta Bulc (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska PPE-ryhmän puolesta, Claudia Tapardel S&D-ryhmän puolesta, Tomasz Piotr Poręba ECR-ryhmän puolesta, Gesine Meissner ALDE-ryhmän puolesta, Kostas Chrysogonos GUE/NGL-ryhmän puolesta, Peter Lundgren EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Marie-Christine Arnautu, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Michael Cramer, Wim van de Camp, Miltiadis Kyrkos, Roberts Zīle, Antanas Guoga, Jill Seymour, Ivan Jakovčić, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Jill Seymour ei vastannut, Massimiliano Salini, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, Janusz Zemke, Zbigniew Kuźmiuk, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tomáš Zdechovský, Inés Ayala Sender ja Georgi Pirinski.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Michael Cramer, Bronis Ropė, Krzysztof Hetman ja Janusz Wojciechowski.

Puheenvuorot: Violeta Bulc ja Franz Obermayr keskustelun etenemisestä.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


17. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 163 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

David McAllister, Alessia Maria Mosca, Beatrix von Storch, Ivan Jakovčić, Lidia Senra Rodríguez, Ernest Maragall, Rosa D'Amato, Franz Obermayr, Tomáš Zdechovský, Costas Mavrides, Janusz Wojciechowski, Lynn Boylan, Giulia Moi, Lefteris Christoforou, Maria Grapini, Philippe Loiseau, Carlos Iturgaiz, Olga Sehnalová, Seán Kelly, Jude Kirton-Darling, Iuliu Winkler, Inés Ayala Sender, Eduard Kukan, Damian Drăghici, Ivana Maletić ja Esther Herranz García.


18. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 550.479/OJMA).


19. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.45.


20. Vuosittaisen istuntokauden päättäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi 2014-2015 julistettiin päättyneeksi.

Perussopimuksen määräysten mukaisesti parlamentti kokoontuu huomenna tiistaina 10. maaliskuuta 2015 klo 8.30.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, Joulaud, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Pașcu, Paulsen, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sant, Sârbu, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver

Estyneet:

Crowley, Dohrmann, Händel, Parker, Pietikäinen, Saryusz-Wolski, Vozemberg

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö