Indeks 
Zapisnik
PDF 234kWORD 175k
Ponedjeljak, 9. ožujka 2015. - Strasbourg
1.Nastavak zasjedanja
 2.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 3.Sastav Parlamenta
 4.Provjera valjanosti mandata
 5.Sastav odbora i izaslanstava
 6.Ispravak (članak 231. Poslovnika)
 7.Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)
 8.Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)
 9.Predstavke
 10.Odluke o određenim dokumentima
 11.Podnošenje dokumenata
 12.Plan rada
 13.Napredak u području jednakosti žena i muškaraca u EU-u u 2013. (rasprava)
 14.Godišnje izvješće o politici tržišnog natjecanja EU-a (rasprava)
 15.Kriteriji za utvrđivanje endokrinih disruptora (rasprava)
 16.Učinak ruskih restrikcija na međunarodne cestovne prijevoznike (rasprava)
 17.Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti
 18.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 19.Zatvaranje dnevne sjednice
 20.Zaključenje godišnjeg zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik

1. Nastavak zasjedanja

Dnevna sjednica otvorena je u 17:00.


2. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.

°
° ° °

Predsjednik ukazuje na brošure o sigurnosti koje su na raspolaganju na ulazu u vijećnicu.


3. Sastav Parlamenta

Pablo Echenique pisanim je putem podnio ostavku na mjesto zastupnika u Parlamentu s učinkom od 15. ožujka 2015.

U skladu s člankom 4. stavcima 1. i 3. Poslovnika, Parlament utvrđuje slobodno zastupničko mjesto od tog datuma i o tome obavještava nadležno nacionalno tijelo.

°
° ° °

Nadležna španjolska tijela obavijestila su Europski parlament o izboru Miguela Urbána Crespoa umjesto Terese Rodriguez-Rubio na mjesto zastupnika u Parlamentu s učinkom od 5. ožujka 2015.

Sukladno s člankom 13. Akta od 20. rujna 1976. o izboru članova Europskog parlamenta neposrednim općim glasovanjem i s člankom 4. stavkom 1. Poslovnika, Parlament prima na znanje izbor Miguela Urbána Crespoa s učinkom od 5. ožujka 2015.

Sukladno s člankom 3. stavkom 2. Poslovnika, dok se ne provjeri valjanost zastupničkog mandata ili donese odluka o mogućem sporu Miguel Urbán Crespo sudjeluje na sjednicama Parlamenta i njegovih tijela sa svim pravima koja mu uz to pripadaju pod uvjetom da je prethodno izjavio da ne obnaša dužnost nespojivu s dužnošću zastupnika u Europskom parlamentu.


4. Provjera valjanosti mandata

Na prijedlog Odbora JURI, Parlement potvrđuje valjanost mandata zastupnika Daniela Daltona s učinkom od 8. siječnja 2015., Steliosa Koulogloua s učinkom od 27. siječnja 2015., Anneleen Van Bossuyt s učinkom od 8. siječnja 2015. eti Hilde Vautmans s učinkom od 1. siječnja 2015.


5. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjednik je od klubova ..[A126147].. i ECR primio sljedeće zahtjeve za imenovanje:

Odbor ENVI: Damiano Zoffoli umjesto Enrica Gasbarra

Odbor JURI: Enrico Gasbarra umjesto Alessandra Morettija

Odbor AFCO: Claudia Tapardel umjesto Sorina Moisă

Izaslanstvo za odnose s Korejskim polutokom: Arne Lietz

Posebni odbor za odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka: Ashley Fox umjesto Kay Swinburne.

Ta će se imenovanja smatrati odobrenima ako do usvajanja aktualnog zapisnika ne bude zaprimljena nijedna primjedba.


6. Ispravak (članak 231. Poslovnika)

Odbor IMCO dostavio je sljedeći ispravak teksta koji je Europski parlament usvojio:

Ispravak P7_TA(2011)0218(COR02) Uredbe (EU) br. 1007/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. rujna 2011. o nazivima tekstilnih vlakana i povezanom označivanju i obilježavanju sirovinskog sastava tekstilnih proizvoda i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 73/44/EEZ te direktiva 96/73/EZ i 2008/121/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 272 od 18.10.2011, str. 1) (stajalište Parlamenta usvojeno u drugom čitanju 11. svibnja 2011. radi donošenja gore navedene Uredbe P7_TA(2011)0218 (SL C 377 E od 7.12.2012., str. 252)) (13807/4/2010 – C7-0017/2011 – 2009/0006(COD))

U skladu s člankom 231. stavkom 4. Poslovnika smatra se da je ispravak prihvaćen, osim ako klub zastupnika ili najmanje 40 zastupnika u roku od 24 sata ne zatraže glasovanje o ispravku.

Ispravak je dostupan na internetskoj stranici Europarl.


7. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)

Predsjednik je objavio da će zajedno s predsjednikom Vijeća u srijedu 11. ožujka 2015. potpisati sljedeće akte donesene u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Direktivu Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2001/18/EZ u pogledu mogućnosti država članica da ograniče ili zabrane uzgoj genetski modificiranih organizama (GMO-a) na svojem državnom području (00001/2015/LEX - C8-0071/2015 - 2010/0208(COD))

- Direktivu Europskog parlamenta i Vijeća o olakšavanju prekogranične razmjene informacija o prometnim prekršajima vezanim uz sigurnost prometa na cestama (00103/2014/LEX - C8-0070/2015 - 2014/0218(COD))

- Uredbu Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za izvoz (kodificirani teks) (00102/2014/LEX - C8-0069/2015 - 2014/0167(COD))

- Uredbu Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za uvoz (kodificirani tekst) (00101/2014/LEX - C8-0068/2015 - 2014/0166(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama koje Unija može poduzeti u vezi s kombiniranim učinkom antidampinških ili antisubvencijskih mjera sa zaštitnim mjerama (kodificirani tekst) (00100/2014/LEX - C8-0067/2015 - 2014/0164(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o zaštitnim mjerama predviđenim u Sporazumu između Europske ekonomske zajednice i Republike Islanda (kodificirani tekst) (00098/2014/LEX - C8-0066/2015 - 2014/0160(COD))

- Uredbu Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama koje Unija može poduzeti slijedom izvješća koje je donijelo Tijelo za rješavanje sporova WTO-a u pogledu antidampinških i antisubvencijskih pitanja (kodificirani tekst) (00099/2014/LEX - C8-0065/2015 - 2014/0163(COD)).


8. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Zastupnici su podnijeli sljedeća pitanja za usmeni odgovor (članak 128. Poslovnika):

- (O-000005/2015) koje je postavio Michael Cramer, u ime Odbora TRAN, Komisiji: Učinak ruskih restrikcija na međunarodne cestovne prijevoznike (2015/2541(RSP)) (B8-0105/2015);

- (O-000017/2015) koje su postavili Nicola Caputo, Pavel Poc, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Bart Staes, Soledad Cabezón Ruiz, Renata Briano, Elena Gentile, Pina Picierno, Renato Soru, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Barbara Kappel, Eric Andrieu, Nicolas Bay, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fredrick Federley, Jana Žitňanská, Jean-Luc Schaffhauser, Patricija Šulin, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Christel Schaldemose, Marc Tarabella, Maria Arena, Nessa Childers, Biljana Borzan, José Blanco López, Iratxe García Pérez, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Mercedes Bresso, Anneli Jäätteenmäki, Martin Häusling, Karin Kadenbach, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Ivan Jakovčić, Pascal Durand, Diane James, Molly Scott Cato, Margrete Auken, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis, Benedek Jávor, Yannick Jadot i Claudiu Ciprian Tănăsescu, Komisiji: Kriteriji za utvrđivanje endokrinih disruptora (2015/2605(RSP)) (B8-0107/2015).


9. Predstavke

Sljedeće predstavke, unesene u registar u skladu s člankom 215. stavkom 6. Poslovnika niže navedenih datuma, upućene su nadležnom odboru:

5. ožujka 2015

(ime je povjerljiv podatak) (br. 2703/2014); (ime je povjerljiv podatak) (br. 2704/2014); (ime je povjerljiv podatak) (br. 2705/2014); Brian Semmens (br. 0093/2015); Pia Berrend (br. 0094/2015); (ime je povjerljiv podatak) (br. 0095/2015); Remo Pulcini (br. 0096/2015); Claudiu Coldea (br. 0097/2015); (ime je povjerljiv podatak) (br. 0098/2015); (ime je povjerljiv podatak) (br. 0099/2015); (ime je povjerljiv podatak) (br. 0100/2015); (ime je povjerljiv podatak) (br. 0101/2015); (ime je povjerljiv podatak) (br. 0102/2015); (ime je povjerljiv podatak) (br. 0103/2015); (ime je povjerljiv podatak) (br. 0104/2015); (ime je povjerljiv podatak) (br. 0105/2015); (ime je povjerljiv podatak) (br. 0106/2015); (ime je povjerljiv podatak) (br. 0107/2015); (ime je povjerljiv podatak) (br. 0108/2015); (ime je povjerljiv podatak) (br. 0109/2015); (ime je povjerljiv podatak) (br. 0110/2015); (ime je povjerljiv podatak) (br. 0111/2015); Roberto Barcaroli (br. 0112/2015); András Horváth (br. 0113/2015); Ingo Handorf (br. 0114/2015); (ime je povjerljiv podatak) (br. 0115/2015); (ime je povjerljiv podatak) (br. 0116/2015); (ime je povjerljiv podatak) (br. 0117/2015); (ime je povjerljiv podatak) (br. 0118/2015); (ime je povjerljiv podatak) (br. 0119/2015); (ime je povjerljiv podatak) (br. 0120/2015); Félix María López De Dicastillo Albizúa (br. 0121/2015); Alberto Dal Forno (br. 0122/2015); (ime je povjerljiv podatak) (br. 0123/2015); (ime je povjerljiv podatak) (br. 0124/2015); (ime je povjerljiv podatak) (br. 0125/2015); (ime je povjerljiv podatak) (br. 0126/2015); Rommy Gabriel Aurel (br. 0127/2015); Cristian Oneț (br. 0128/2015); (ime je povjerljiv podatak) (br. 0129/2015); (ime je povjerljiv podatak) (br. 0130/2015); Remo Pulcini (br. 0131/2015); (ime je povjerljiv podatak) (br. 0132/2015); (ime je povjerljiv podatak) (br. 0133/2015); (ime je povjerljiv podatak) (br. 0134/2015); (ime je povjerljiv podatak) (br. 0135/2015); Vivien Saunders (br. 0136/2015); (ime je povjerljiv podatak) (br. 0137/2015); (ime je povjerljiv podatak) (br. 0138/2015); (ime je povjerljiv podatak) (br. 0139/2015); (ime je povjerljiv podatak) (br. 0140/2015); María Julia Giménez Gómez (br. 0141/2015); (ime je povjerljiv podatak) (br. 0142/2015); (ime je povjerljiv podatak) (br. 0143/2015); (ime je povjerljiv podatak) (br. 0144/2015); (ime je povjerljiv podatak) (br. 0145/2015); (ime je povjerljiv podatak) (br. 0146/2015); (ime je povjerljiv podatak) (br. 0147/2015); (ime je povjerljiv podatak) (br. 0148/2015); Elisabetta Mavilla (br. 0149/2015); (ime je povjerljiv podatak) (br. 0150/2015); (ime je povjerljiv podatak) (br. 0151/2015); (ime je povjerljiv podatak) (br. 0152/2015); Ángel Manuel Hernández Guardia (br. 0153/2015); Oronzo Danese (br. 0154/2015); Andreas Ernst (br. 0155/2015); Felipe Romero Cambrón (br. 0156/2015); (ime je povjerljiv podatak) (br. 0157/2015); (ime je povjerljiv podatak) (br. 0158/2015); (ime je povjerljiv podatak) (br. 0159/2015); (ime je povjerljiv podatak) (br. 0160/2015); (ime je povjerljiv podatak) (br. 0161/2015).

Predsjednik je objavio da je 5. ožujka 2015. nadležnom odboru, u skladu s odredbama članka 215. stavka 13. Poslovnika, uputio predstavku koju je Europskom parlamentu podnijela fizička osoba koja nije građanin Europske unije niti boravi u državi članici.


10. Odluke o određenim dokumentima

Izmjene upućivanja na odbore (članci 53., 54. i 55. Poslovnika)

Pridruženi odbori (članak 54. Poslovnika)

Zajedničke sjednice odbora (članak 55. Poslovnika)

- Europski fond za strateška ulaganja (COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD))
odbori: ECON (pridruženi odbor i zajednička sjednica odbora), BUDG (pridruženi odbor i zajednička sjednica odbora)
(mišljenje: ITRE (pridruženi odbor), TRAN (pridruženi odbor), AFCO, CULT, AGRI, ENVI, EMPL, CONT, IMCO, REGI)
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 11.2.2015.)


11. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju u ime Unije Okvirnog sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Filipina, s druge strane (05431/2015 - C8-0061/2015 - 2013/0441(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

mišljenje :

DEVE, ENVI, INTA

- Prijedlog Odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Okvirnog sporazuma o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane (05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

mišljenje :

DEVE, ENVI, INTA

2) odbora

2.1) izvješća

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za uvoz iz određenih trećih zemalja (preinaka) (COM(2014)0323 - C8-0014/2014 - 2014/0168(COD)) - Odbor INTA - Izvjestitelj: Jarosław Wałęsa (A8-0014/2015)

- Izvješće o napretku u području jednakosti žena i muškaraca u Europskoj uniji 2013. (2014/2217(INI)) – Odbor FEMM - Izvjestitelj: Marc Tarabella (A8-0015/2015)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za uvoz tekstilnih proizvoda iz određenih trećih zemalja koji nisu obuhvaćeni bilateralnim sporazumima, protokolima ili drugim dogovorima, ili drugim posebnim uvoznim pravilima Unije (preinaka) (COM(2014)0345 - C8-0023/2014 - 2014/0177(COD)) – Odbor INTA - Izvjestitelj: Jarosław Wałęsa (A8-0016/2015)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pojedinim postupcima za primjenu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane, i za primjenu Privremenog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Europske zajednice, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane (kodificirani tekst) (COM(2014)0443 - C8-0087/2014 - 2014/0206(COD)) – Odbor JURI - Izvjestitelj: Andrzej Duda (A8-0017/2015)

- Izvješće o upravljanju jedinstvenim tržištem u Europskom semestru 2015. (2014/2212(INI)) – Odbor IMCO - Izvjestiteljica: Ildikó Gáll-Pelcz (A8-0018/2015)

- Izvješće o godišnjem izvješću o politici tržišnog natjecanja EU-a (2014/2158(INI)) – Odbor ECON - Izvjestitelj: Morten Messerschmidt (A8-0019/2015)

- ***I Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o postupovnim jamstvima za djecu osumnjičenu ili optuženu u kaznenim postupcima (COM(2013)0822 - C7-0428/2013 - 2013/0408(COD)) - Odbor LIBE - Izvjestiteljica: Caterina Chinnici (A8-0020/2015)

- ***I Dopunsko izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskim fondovima za dugoročna ulaganja (COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)) – Odbor ECON - Izvjestitelj: Alain Lamassoure (A8-0021/2015)

- ***I Dodatno izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o međubankovnim naknadama za platne transakcije na temelju kartica (COM(2013)0550 - C7-0241/2013 - 2013/0265(COD)) -Odbor ECON - Izvjestitelj: Pablo Zalba Bidegain (A8-0022/2015)

- Izvješće o godišnjem izvješću o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2013. i politici Europske unije u tom području (2014/2216(INI)) – Odbor AFET - Izvjestitelj: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015)

- Izvješće o godišnjem izvješću za 2013. o zaštiti financijskih interesa EU-a – borba protiv prijevara (2014/2155(INI)) - Odbor CONT - Izvjestitelj: Georgi Pirinski (A8-0024/2015)

- Izvješće o općim smjernicama za pripremu proračuna za 2016., dio III. – Komisija (2015/2008(BUD)) – Odbor BUDG - Izvjestitelj: José Manuel Fernandes (A8-0027/2015)

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2014/014 DE/Aleo Solar, koji je podnijela Njemačka) (COM(2014)0726 - C8-0012/2015 - 2015/2018(BUD)) – Odbor BUDG - Izvjestiteljica: Iris Hoffmann (A8-0030/2015)

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK), koji je podnijela Belgija) (COM(2014)0725 - C8-0013/2015 - 2015/2019(BUD)) – Odbor BUDG - Izvjestitelj: Andrej Plenković (A8-0031/2015)

-Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2014/011 BE/Caterpillar, iz Belgije) (COM(2014)0735 - C8-0015/2015 – 2015/2021(BUD)) – Odbor za proračun. Izvjestiteljica: Anneli Jäätteenmäki (A8-0033/2015)

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit, Belgija) (COM(2015)0009 - C8-0011/2015 - 2015/2017(BUD)) – Odbor BUDG - Izvjestiteljica: Liadh Ní Riada (A8-0034/2015)

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal, Belgija) (COM(2014)0734 - C8-0014/2015 - 2015/2020(BUD)) – Odbor BUDG - Izvjestitelj: Victor Negrescu (A8-0035/2015)

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2013/009 PL/Zachem, Poljska) (COM(2015)0013 - C8-0010/2015 - 2015/2016(BUD)) – Odbor BUDG - Izvjestitelj: Jan Olbrycht (A8-0036/2015)

- Izvješće o Europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike: Godišnji pregled rasta za 2015. godinu (2014/2221(INI)) – Odbor ECON - Izvjestitelj: Dariusz Rosati (A8-0037/2015)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o usvajanju, u ime Europske unije, izmijenjenog Sporazuma o osnivanju Opće komisije za ribarstvo na Sredozemlju (14993/2014 - C8-0027/2015 - 2014/0274(NLE)) - Odbor PECH - Izvjestitelj: Gabriel Mato (A8-0038/2015)

- Izvješće o godišnjem izvješću Visoke predstavnice Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Europskom parlamentu (2014/2219(INI)) -Odbor AFET - Izvjestitelj: Elmar Brok (A8-0039/2015)

- Izvješće o Europskom semestru za usklađivanje gospodarskih politika: aspekti zapošljavanja i socijalne politike u Godišnjem pregledu rasta za 2015. (2014/2222(INI)) - Odbor EMPL - Izvjestitelj: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0043/2015)

2.2) preporuke za drugo čitanje

- ***II Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 96/53/EZ o utvrđivanju najvećih dopuštenih dimenzija u unutarnjem i međunarodnom prometu te najveće dopuštene mase u međunarodnom prometu za određena cestovna vozila koja prometuju unutar Zajednice (11296/3/2014 - C8-0294/2014 - 2013/0105(COD)) – Odbor TRAN - Izvjestitelj: Jörg Leichtfried (A8-0032/2015).


12. Plan rada

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda plenarnih sjednica tijekom prve sjednica u ožujku 2015. (PE 550.479/PDOJ), za koji su predložene sljedeće izmjene (članak 152. Poslovnika):

°
° ° °

Govorili su Emmanouil Glezos, o situaciji u Grčkoj, Claudia Tapardel, koja je zatražila da Gianluca Buonanno bude kažnjen zbog svojih riječi, koje je ocijenila rasističkima, i Gerard Batten (Predsjednik je odgovorio Claudiji Tapardel da nije nadležan za određivanje kazni zastupnicima zbog onoga što su rekli izvan Parlamenta, ali je i rekao da će obavijestiti o mjerama koje su poduzete u vezi s Gianlucom Buonannom nakon njegovih istupa u Parlamentu).

°
° ° °


Ponedjeljak i utorak

Nema predloženih izmjena:

Srijeda

Zahtjev Kluba zastupnika EPP-a o zaključivanju rasprave o Izjavi komisije na temu "Širenje antisemitizma, islamofobije i nasilnog ekstremizma u EU-u" (2015/2595(RSP)) (točka 74. PDOJ-a) podnošenjem prijedloga Rezolucije, upisan u vrijeme glasovanja tijekom druge sjednice u travnju.

Govorili su: Roberta Metsola, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koja je obrazložila zahtjev, Monika Hohlmeier, koja ga je poduprla, i Birgit Sippel, koja se izjasnila protiv zahtjeva.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (152 za, 152 protiv, 12 uzdržanih) odbio zahtjev.

Četvrtak

Zahtjev Kluba zastupnika EPP-a o upisivanju, kao druge točke dnevnog reda za četvrtak, Izjave Komisije – bez podnošenja prijedloga Rezolucija – o mogućem masivnom priljevu migranata na granice EU-a zbog nedavnih napredovanja vojnih akcija boraca Islamske države u Libiji.

Govorili su: Monika Hohlmeier, u ime Kluba zastupnika EPP-a, koja je obrazložila zahtjev, Roberta Metsola, koja ga je poduprla, Enrique Guerrero Salom, koji je predložio da se Izjavom na opećnitiji način osvrne na stanje u Libiji tj. Da se ona ne odnosi samo na priljev migranata, Monika Hohlmeier i Enrique Guerrero Salom, kako bi detaljnije obrazložilio svoje prijedloge, i Predsjednik koji je predložio sljedeći naslov: "Nestabilnost u Libiji i posljedice tog stanja".

Parlament je odobrio posljednji prijedlog.

°
° ° °

Time je utvrđen plan rada.


13. Napredak u području jednakosti žena i muškaraca u EU-u u 2013. (rasprava)

Izvješće o napretku u području jednakosti žena i muškaraca u Europskoj uniji 2013. [2014/2217(INI)] - Odbor za prava žena i ravnopravnost spolova. Izvjestitelj: Marc Tarabella (A8-0015/2015)

Marc Tarabella predstavio je izvješće.

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

Govorila je Věra Jourová (povjerenica Komisije).

Govorili su: Mariya Gabriel, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Kazimierz Michał Ujazdowski, Anna Hedh, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bernd Lucke, Beatrix von Storch, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Ivan Jakovčić, Izaskun Bilbao Barandica, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Janice Atkinson, Ángela Vallina, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ernest Urtasun, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Louise Bours, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koja je odbila odgovoriti na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Liisa Jaakonsaari, Georg Mayer, nezavisni zastupnik, Constance Le Grip, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio István Ujhelyi, Iliana Iotova, Jadwiga Wiśniewska, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Miapetra Kumpula-Natri, i Beatriz Becerra Basterrechea.

PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik

Govorili su: Jadwiga Wiśniewska, radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice Beatriz Becerra Basterrechea, koja je na pitanje odgovorila, Malin Björk, Terry Reintke, Mireille D'Ornano, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Sophia in 't Veld, Barbara Matera, Mary Honeyball, Jana Žitňanská, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Jadwiga Wiśniewska, Pier Antonio Panzeri, o postupku postavljanja pitanja podizanjem plave kartice, Sophia in 't Veld, Inês Cristina Zuber, Ulrike Lunacek, Sylvie Goddyn i Angelika Niebler.

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

Govorili su: Kazimierz Michał Ujazdowski, radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice Angeliki Niebler, koja je na pitanje odgovorila, Evelyn Regner, Branislav Škripek, António Marinho e Pinto, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Jonathan Arnott, Kostadinka Kuneva, Aymeric Chauprade, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini, Carlos Coelho, Liliana Rodrigues, Rikke Karlsson, Anneli Jäätteenmäki, Pablo Echenique, József Nagy, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Dubravka Šuica, Viorica Dăncilă, Helga Stevens, Michaela Šojdrová, Maria Arena, Rosa Estaràs Ferragut, Jutta Steinruck, Marijana Petir, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Ivan Jakovčić, Julie Ward, Inés Ayala Sender, Clare Moody, Elly Schlein, Biljana Borzan, Edouard Martin, Jens Nilsson, Theresa Griffin, Sergio Gaetano Cofferati, Pier Antonio Panzeri i Monika Flašíková Beňová.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Alessandra Mussolini, José Blanco López, Notis Marias, Bill Etheridge, Diane Dodds, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Nicola Caputo, Kazimierz Michał Ujazdowski i Ivan Jakovčić.

Govorili su: Ángela Vallina, preciznije o govoru koji je održala u ime svog kluba zastupnika, Věra Jourová i Marc Tarabella.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.10 zapisnika od 10.3.2015..


14. Godišnje izvješće o politici tržišnog natjecanja EU-a (rasprava)

Izvješće o godišnjem izvješću o politici tržišnog natjecanja EU-a [2014/2158(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Morten Messerschmidt (A8-0019/2015)

Morten Messerschmidt predstavio je izvješće.

Govorila je Margrethe Vestager (povjerenica Komisije).

Govorila je Kaja Kallas (izvjestiteljica za mišljenje Odbora IMCO).

PREDSJEDA: Ulrike LUNACEK
potpredsjednica

Govorili su: Werner Langen, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Tibor Szanyi, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Marek Józef Gróbarczyk, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ramon Tremosa i Balcells, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Paloma López Bermejo, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Michel Reimon, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Steven Woolfe, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Ivan Jakovčić, Barbara Kappel, nezavisna zastupnica, Esther de Lange, Anneliese Dodds, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Janice Atkinson, Morten Helveg Petersen, Marco Valli, Markus Ferber, Alessia Maria Mosca, Theodor Dumitru Stolojan, Jeppe Kofod, Georgios Kyrtsos, Doru-Claudian Frunzulică, David Casa, Danuta Jazłowiecka i Bernard Monot.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Romana Tomc, Maria Grapini, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić i João Ferreira.

Govorili su: Margrethe Vestager i Morten Messerschmidt.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.11 zapisnika od 10.3.2015..


15. Kriteriji za utvrđivanje endokrinih disruptora (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000017/2015) koje su postavili Nicola Caputo, Pavel Poc, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Bart Staes, Soledad Cabezón Ruiz, Renata Briano, Elena Gentile, Pina Picierno, Renato Soru, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Barbara Kappel, Eric Andrieu, Nicolas Bay, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fredrick Federley, Jana Žitňanská, Jean-Luc Schaffhauser, Patricija Šulin, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Christel Schaldemose, Marc Tarabella, Maria Arena, Nessa Childers, Biljana Borzan, José Blanco López, Iratxe García Pérez, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Mercedes Bresso, Anneli Jäätteenmäki, Martin Häusling, Karin Kadenbach, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Ivan Jakovčić, Pascal Durand, Diane James, Molly Scott Cato, Margrete Auken, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis, Benedek Jávor, Yannick Jadot i Claudiu Ciprian Tănăsescu, Komisiji: Kriteriji za utvrđivanje endokrinih disruptora (B8-0107/2015) (2015/2605(RSP))

Nicola Caputo obrazložio je pitanje.

Vytenis Povilas Andriukaitis (povjerenik Komisije) odgovorio je na pitanje.

Govorili su: Jens Gieseke, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Gilles Pargneaux, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Julie Girling, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Margrete Auken, Lynn Boylan, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, i Bart Staes, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a.

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

Govorili su: Piernicola Pedicini, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Sylvie Goddyn, nezavisna zastupnica, Daniel Buda, Pavel Poc, Bolesław G. Piecha, Anja Hazekamp, Margrete Auken, Eleonora Evi, Biljana Borzan, Tibor Szanyi i Christel Schaldemose.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Czesław Adam Siekierski, Karin Kadenbach, Anthea McIntyre, Ivan Jakovčić, João Ferreira i Michèle Rivasi.

Govorio je Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rasprava je zaključena.


16. Učinak ruskih restrikcija na međunarodne cestovne prijevoznike (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000005/2015) koje je postavio Michael Cramer, u ime Odbora TRAN, Komisiji: Učinak ruskih restrikcija na međunarodne cestovne prijevoznike (B8-0105/2015) (2015/2541(RSP))

Michael Cramer obrazložio je pitanje.

Violeta Bulc (povjerenica Komisije) odgovorila je na pitanje.

Govorili su: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Claudia Tapardel, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Tomasz Piotr Poręba, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Gesine Meissner, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Kostas Chrysogonos, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Peter Lundgren, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Marie-Christine Arnautu, nezavisna zastupnica, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Michael Cramer, Wim van de Camp, Miltiadis Kyrkos, Roberts Zīle, Antanas Guoga, Jill Seymour, Ivan Jakovčić, radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice Jill Seymour, na koje ona nije odgovorila, Massimiliano Salini, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, Janusz Zemke, Zbigniew Kuźmiuk, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tomáš Zdechovský, Inés Ayala Sender i Georgi Pirinski.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Michael Cramer, Bronis Ropė, Krzysztof Hetman i Janusz Wojciechowski.

Govorili su: Violeta Bulc i Franz Obermayr, koji je govorio o tijeku rasprave.

Rasprava je zaključena.


17. Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti

U smislu članka 163. Poslovnika sljedeći su zastupnici održali jednominutne govore jer su Parlament željeli upozoriti na pitanja od političke važnosti:

David McAllister, Alessia Maria Mosca, Beatrix von Storch, Ivan Jakovčić, Lidia Senra Rodríguez, Ernest Maragall, Rosa D'Amato, Franz Obermayr, Tomáš Zdechovský, Costas Mavrides, Janusz Wojciechowski, Lynn Boylan, Giulia Moi, Lefteris Christoforou, Maria Grapini, Philippe Loiseau, Carlos Iturgaiz, Olga Sehnalová, Seán Kelly, Jude Kirton-Darling, Iuliu Winkler, Inés Ayala Sender, Eduard Kukan, Damian Drăghici, Ivana Maletić i Esther Herranz García.


18. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 550.479/OJMA).


19. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 23:45 h.


20. Zaključenje godišnjeg zasjedanja

Zasjedanje 2014-2015 Europskog parlamenta je zaključeno.

U skladu s odredbama Ugovora, Parlament zasjeda sutra, u utorak 10. ožujka 2015 u 8:30.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

glavni tajnik

potpredsjednica


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, Joulaud, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Pașcu, Paulsen, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sant, Sârbu, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver

Ispričani:

Crowley, Dohrmann, Händel, Parker, Pietikäinen, Saryusz-Wolski, Vozemberg

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti