Index 
Jegyzőkönyv
PDF 241kWORD 174k
2015. március 9., Hétfő - Strasbourg
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 3.A Parlament tagjai
 4.Mandátumvizsgálat
 5.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 6.Helyesbítés (az eljárási szabályzat 231. cikke)
 7.A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)
 8.Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)
 9.Petíciók
 10.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 11.Dokumentumok benyújtása
 12.Ügyrend
 13.A nők és férfiak közötti egyenlőség terén elért haladás az EU-ban 2013-ban (vita)
 14.Az EU versenypolitikájáról szóló éves jelentés (vita)
 15.A hormonháztartást zavaró anyagok azonosítási kritériumai (vita)
 16.Az orosz korlátozások hatása a nemzetközi közúti árufuvarozókra (vita)
 17.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 18.A következő ülésnap napirendje
 19.Az ülés berekesztése
 20.Az ülésszak berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

1. Az ülésszak folytatása

Az ülést 17.00-kor nyitják meg.


2. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.

°
° ° °

Az elnök közli, hogy az ülésterem bejáratánál brosúrák találhatók a biztonsággal kapcsolatosan.


3. A Parlament tagjai

Pablo Echenique írásban közölte, hogy 2015. március 15-i hatállyal lemond parlamenti képviselői mandátumáról.

Az eljárási szabályzat 4. cikke (1) és (3) bekezdésének megfelelően a Parlament ettől az időponttól kezdődően megállapítja a képviselői hely megüresedését, és erről tájékoztatja az érintett tagállami hatóságot.

°
° ° °

Az illetékes spanyol hatóságok bejelentették Miguel Urbán Crespo kinevezését Teresa Rodriguez-Rubio helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2015. március 5.

Az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló 1976. szeptember 20-i okmány 7. cikke (1) bekezdésének, valamint eljárási szabályzata 4. cikke (1) és (4) bekezdésének alapján a Parlament tudomásul veszi Miguel Urbán Crespo 2015. március 5-i hatállyal történt kinevezését.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Miguel Urbán Crespo elfoglalhatja a helyét a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őt, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesz, amely szerint nem folytat az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.


4. Mandátumvizsgálat

A JURI bizottság javaslatára a Parlament úgy határoz, hogy érvényesnek tekinti az alábbi személyek képviselői mandátumát:

Daniel Dalton 2015. január 8-i hatállyal, Stelios Kouloglou 2015. január 27-i hatállyal, Anneleen Van Bossuyt 2015. január 8-i hatállyal és Hilde Vautmans 2015. január 1-jei hatállyal.


5. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnökhöz a következő kinevezési kérelmeket juttatta el az S&D és az ECR képviselőcsoport:

ENVI bizottság: Enrico Gasbarra helyett Damiano Zoffoli

JURI bizottság: Alessandra Moretti helyett Enrico Gasbarra

AFCO bizottság: Sorin Moisă helyett Claudia Tapardel

A Koreai-félszigettel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Arne Lietz

A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság : Kay Swinburne helyett Ashley Fox.

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


6. Helyesbítés (az eljárási szabályzat 231. cikke)

A IMCO Bizottság az alábbi helyesbítést nyújtotta be az Európai Parlament által elfogadott egyik szöveghez:

P7_TA(2011)0218(COR02). számú helyesbítés az Európai Parlament és a Tanács 2011. szeptember 27-i 1007/2011/EU rendeletéhez a textilszál-elnevezésekről és a textiltermékek szálösszetételének ehhez kapcsolódó címkézéséről és jelöléséről, valamint a 73/44/EGK tanácsi irányelv, és a 96/73/EK és a 2008/121/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 272., 2011.10.18., 1. o.) (az Európai Parlament 2011. május 11-én, második olvastaban elfogadott álláspontja a fent említett rendtelet elfogadása céljából P7_TA(2011)0218 (HL C 377 E. 2012.12.7., 252. o.)) (13807/4/2010 – C7-0017/2011 – 2009/0006(COD))

Az eljárási szabályzat 231. cikkének (4) bekezdése értelmében a helyesbítést elfogadottnak kell tekinteni, ha a bejelentésétől számított huszonnégy órán belül valamelyik képviselőcsoport, vagy legalább negyven képviselő nem nyújt be kérelmet szavazásra bocsátására.

A helyesbítés az Europarl oldalon érhető el.


7. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)

Az elnök közli, hogy szerdán a Tanács elnökével közösen az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint 2015. március 11-én, szerdán a következő elfogadott jogszabályokat írja alá:

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a 2001/18/EK irányelvnek a tagállamok számára a géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k) területükön történő termesztésének korlátozására, illetve megtiltására biztosított lehetőség tekintetében történő módosításáról (00001/2015/LEX - C8-0071/2015 - 2010/0208(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről (00103/2014/LEX - C8-0070/2015 - 2014/0218(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a kivitelre vonatkozó közös szabályokról (kodifikált szöveg) (00102/2014/LEX - C8-0069/2015 - 2014/0167(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a behozatalra vonatkozó közös szabályokról (kodifikált szöveg) (00101/2014/LEX - C8-0068/2015 - 2014/0166(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a dömpingellenes, illetve szubvencióellenes intézkedések és védintézkedések együttes alkalmazása esetén az Unió által hozható intézkedésekről (kodifikált szöveg) (00100/2014/LEX - C8-0067/2015 - 2014/0164(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Gazdasági Közösség és az Izlandi Köztársaság között létrejött megállapodásban előírt védintézkedésekről (kodifikált szöveg) (00098/2014/LEX - C8-0066/2015 - 2014/0160(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a WTO Vitarendező Testülete által a dömpingellenes és szubvencióellenes ügyekkel kapcsolatban elfogadott jelentés után az Unió által hozható intézkedésekről (kodifikált szöveg) (00099/2014/LEX - C8-0065/2015 - 2014/0163(COD)).


8. Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)

A képviselők az alábbi szóbeli választ igénylő kérdéseket nyújtották be (az eljárási szabályzat 128. cikke):

- (O-000005/2015) felteszi: Michael Cramer, a TRAN bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az orosz korlátozások hatása a nemzetközi közúti fuvarozókra (2015/2541(RSP)) (B8-0105/2015);

- (O-000017/2015) felteszi: Nicola Caputo, Pavel Poc, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Bart Staes, Soledad Cabezón Ruiz, Renata Briano, Elena Gentile, Pina Picierno, Renato Soru, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Barbara Kappel, Eric Andrieu, Nicolas Bay, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fredrick Federley, Jana Žitňanská, Jean-Luc Schaffhauser, Patricija Šulin, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Christel Schaldemose, Marc Tarabella, Maria Arena, Nessa Childers, Biljana Borzan, José Blanco López, Iratxe García Pérez, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Mercedes Bresso, Anneli Jäätteenmäki, Martin Häusling, Karin Kadenbach, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Ivan Jakovčić, Pascal Durand, Diane James, Molly Scott Cato, Margrete Auken, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis, Benedek Jávor, Yannick Jadot és Claudiu Ciprian Tănăsescu, a Bizottsághoz: A hormonháztartást zavaró anyagok azonosítási kritériumai (2015/2605(RSP)) (B8-0107/2015).


9. Petíciók

A következő, az alábbi időpontban nyilvántartásba vett petíciókat az eljárási szabályzat 215. cikke (6) bekezdésének megfelelően továbbították az illetékes bizottságnak:

2015. március 5.

(titkos név) (2703/2014); (titkos név) (2704/2014); (titkos név) (2705/2014); Brian Semmens (0093/2015); Pia Berrend (0094/2015); (titkos név) (0095/2015); Remo Pulcini (0096/2015); Claudiu Coldea (0097/2015); (titkos név) (0098/2015); (titkos név) (0099/2015); (titkos név) (0100/2015); (titkos név) (0101/2015); (titkos név) (0102/2015); (titkos név) (0103/2015); (titkos név) (0104/2015); (titkos név) (0105/2015); (titkos név) (0106/2015); (titkos név) (0107/2015); (titkos név) (0108/2015); (titkos név) (0109/2015); (titkos név) (0110/2015); (titkos név) (0111/2015); Roberto Barcaroli (0112/2015); András Horváth (0113/2015); Ingo Handorf (0114/2015); (titkos név) (0115/2015); (titkos név) (0116/2015); (titkos név) (0117/2015); (titkos név) (0118/2015); (titkos név) (0119/2015); (titkos név) (0120/2015); Félix María López De Dicastillo Albizúa (0121/2015); Alberto Dal Forno (0122/2015); (titkos név) (0123/2015); (titkos név) (0124/2015); (titkos név) (0125/2015); (titkos név) (0126/2015); Rommy Gabriel Aurel (0127/2015); Cristian Oneț (0128/2015); (titkos név) (0129/2015); (titkos név) (0130/2015); Remo Pulcini (0131/2015); (titkos név) (0132/2015); (titkos név) (0133/2015); (titkos név) (0134/2015); (titkos név) (0135/2015); Vivien Saunders (0136/2015); (titkos név) (0137/2015); (titkos név) (0138/2015); (titkos név) (0139/2015); (titkos név) (0140/2015); María Julia Giménez Gómez (0141/2015); (titkos név) (0142/2015); (titkos név) (0143/2015); (titkos név) (0144/2015); (titkos név) (0145/2015); (titkos név) (0146/2015); (titkos név) (0147/2015); (titkos név) (0148/2015); Elisabetta Mavilla (0149/2015); (titkos név) (0150/2015); (titkos név) (0151/2015); (titkos név) (0152/2015); Ángel Manuel Hernández Guardia (0153/2015); Oronzo Danese (0154/2015); Andreas Ernst (0155/2015); Felipe Romero Cambrón (0156/2015); (titkos név) (0157/2015); (titkos név) (0158/2015); (titkos név) (0159/2015); (titkos név) (0160/2015); (titkos név) (0161/2015).

Az elnök bejelenti, hogy az eljárási szabályzat 215. cikkének (13) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően 2015. március 5-án/én továbbított az illetékes bizottságnak egy petíciót, amelyet olyan természetes személy nyújtott be az Európai Parlamentnek, aki nem az Európai Unió polgára, és a tagállamok területén lakóhellyel sem rendelkezik.


10. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

A bizottsági felkérések módosítása (az eljárási szabályzat 53. 54. és 55. cikke)

Társbizottságok (az eljárási szabályzat 54. cikke)

Közös bizottságok (az eljárási szabályzat 55. cikke)

- Európai Stratégiai Beruházási Alap (COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD))
bizottságok: ECON (közös bizottság és társbizottság), BUDG (közös bizottság és társbizottság)
(vélemény: ITRE (társbizottság), TRAN (társbizottság), AFCO, CULT, AGRI, ENVI, EMPL, CONT, IMCO, REGI)
(Az Elnökök Értekezletének 2015. február 11-i határozatát követően.)


11. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Fülöp-szigeteki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (05431/2015 - C8-0061/2015 - 2013/0441(NLE))

utalva

illetékes :

AFET

vélemény :

DEVE, ENVI, INTA

- Javaslat az egyrészről az Európai Unió és tagállamai és másrészről a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE))

utalva

illetékes :

AFET

vélemény :

DEVE, ENVI, INTA

2) a parlamenti bizottságok

2.1) jelentések:

- ***I Jelentés az egyes harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2014)0323 - C8-0014/2014 - 2014/0168(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Jarosław Wałęsa (A8-0014/2015)

- Jelentés a nők és a férfiak közötti egyenlőség terén 2013-ban elért haladásról az Európai Unióban (2014/2217(INI)) - FEMM bizottság - Előadó: Marc Tarabella (A8-0015/2015)

- ***I Jelentés az egyes harmadik országokból származó textiltermékek kétoldalú megállapodások, jegyzőkönyvek, egyéb megállapodások vagy egyéb különleges uniós importszabályozás hatálya alá nem tartozó behozatalának közös szabályairól szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2014)0345 - C8-0023/2014 - 2014/0177(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Jarosław Wałęsa (A8-0016/2015)

- ***I Jelentés az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Bosznia-Hercegovina közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az Európai Közösség és Bosznia-Hercegovina közötti, a kereskedelemről és a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) (COM(2014)0443 - C8-0087/2014 - 2014/0206(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Andrzej Duda (A8-0017/2015)

- Jelentés az egységes piacnak a 2015-ös európai szemeszter keretében történő irányításáról (2014/2212(INI)) - IMCO bizottság - Előadó: Ildikó Gáll-Pelcz (A8-0018/2015)

- Jelentés az EU versenypolitikájáról szóló éves jelentésről (2014/2158(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Morten Messerschmidt (A8-0019/2015)

- ***I Jelentés a büntetőeljárás során gyanúsított vagy vádlott gyermekek részére nyújtandó eljárási biztosítékokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2013)0822 - C7-0428/2013 - 2013/0408(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Caterina Chinnici (A8-0020/2015)

- ***I Kiegészítő jelentés az európai hosszú távú befektetési alapokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Alain Lamassoure (A8-0021/2015)

- ***I Jelentés a kártyaalapú fizetések bankközi díjairól szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0550 - C7-0241/2013 - 2013/0265(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Pablo Zalba Bidegain (A8-0022/2015)

- Jelentés „Az emberi jogok és a demokrácia helyzete a világban” című 2013. évi éves jelentésről és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról (2014/2216(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015)

- Jelentés az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről – a csalás elleni küzdelemről szóló 2013. évi éves jelentésről (2014/2155(INI)) - CONT bizottság - Előadó: Georgi Pirinski (A8-0024/2015)

- Jelentés a 2016. évi költségvetés elkészítésére vonatkozó általános iránymutatásokról, III. szakasz – Bizottság (2015/2008(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: José Manuel Fernandes (A8-0027/2015)

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Németország „EGF/2014/014 DE/Aleo Solar” referenciaszámú kérelme) (COM(2014)0726 - C8-0012/2015 - 2015/2018(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Iris Hoffmann (A8-0030/2015)

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjával összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Belgium „EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK)” referenciaszámú kérelme) (COM(2014)0725 - C8-0013/2015 - 2015/2019(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Andrej Plenković (A8-0031/2015)

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Belgium „EGF/2014/011 BE/Caterpillar” referenciaszámú kérelme) (COM(2014)0735 - C8-0015/2015 - 2015/2021(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Anneli Jäätteenmäki (A8-0033/2015)

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjával összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Belgium „EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit” referenciaszámú kérelme) (COM(2015)0009 - C8-0011/2015 - 2015/2017(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Liadh Ní Riada (A8-0034/2015)

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Belgium „EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal” referenciaszámú kérelme) (COM(2014)0734 - C8-0014/2015 - 2015/2020(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Victor Negrescu (A8-0035/2015)

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjával összhangban történő felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Lengyelország EGF/2013/009 PL/Zachem referenciaszámú kérelme) (COM(2015)0013 - C8-0010/2015 - 2015/2016(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Jan Olbrycht (A8-0036/2015)

- Jelentés a gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszterről: a 2015. évi éves növekedési jelentés (2014/2221(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Dariusz Rosati (A8-0037/2015)

- *** Ajánlás a Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság létrehozásáról szóló módosított megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (14993/2014 - C8-0027/2015 - 2014/0274(NLE)) - PECH bizottság - Előadó: Gabriel Mato (A8-0038/2015)

- Jelentés az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének az Európai Parlament számára készített éves jelentéséről (2014/2219(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Elmar Brok (A8-0039/2015)

- Jelentés a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: foglalkoztatási és szociális aspektusok a 2015. évi éves növekedési jelentésben (2014/2222(INI)) - EMPL bizottság - Előadó: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0043/2015)

2.2) ajánlások második olvasatra:

- ***II Ajánlás második olvasatra a Közösségen belül közlekedő egyes közúti járművek nemzeti és a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb méreteinek, valamint a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb össztömegének megállapításáról szóló 96/53/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (11296/3/2014 - C8-0294/2014 - 2013/0105(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Jörg Leichtfried (A8-0032/2015)


12. Ügyrend

Kiosztották a 2015. márciusi I. plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 550.479/PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 152. cikke):

°
° ° °

Felszólal Emmanouil Glezos a görögországi helyzetről, Claudia Tapardel, aki szankciók alkalmazását kéri Gianluca Buonannoval szemben, mivel ez utóbbi képviselő rasszistának minősítette Tapardel képviselőt, és Gerard Batten (Az elnök válaszol Claudia Tapardel kérésére, és elmondja, hogy nem illetékes a Parlamenten kívül tett nyilatkozatok szankcionálásában, de tájékoztatást fog nyújtani a Gianluca Buonanno képviselővel szemben, a Parlamenten belüli magatartása miatt hozott intézkedésekről).

°
° ° °


Hétfő és kedd

Nincs javasolt változtatás.

Szerda

A PPE képviselőcsoport azon kérése, hogy a Bizottság nyilatkozatáról szóló vitát, melynek címe: Az antiszemitizmus, az iszlámellenesség és az erőszakos szélsőségesség fokozódása az EU-ban (2015/2595(RSP)) (az előzetes napirendtervezet 74. pontja) állásfoglalási indítvány előterjesztésével zárják le, és azt vegyék bele az áprilisi II. ülésszakon a szavazások órájának programjába.

Felszólal: Roberta Metsola, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérést, Monika Hohlmeier, aki támogatja azt, és Birgit Sippel, aki ellenzi a kérést.

A Parlament elektronikus szavazással elutasítja a kérelmet (152 mellette, 152 ellene, 12 tartózkodás).

Csütörtök

A PPE képviselőcsoport azon kérése, hogy a csütörtöki napirend második pontjaként illesszék be a Bizottság nyilatkozatát – állásfoglalási indítványok benyújtása nélkül – az „iszlám állam” militánsainak nemrégiben, Líbiában tett előrenyomulása miatt az EU határain várható tömeges migrációról

Felszólal: Monika Hohlmeier, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérést, Roberta Metsola, aki támogatja azt, Enrique Guerrero Salom, aki azt javasolja, hogy a nyilatkozat vonatkozzon általánosabb értelemben a líbiai helyzetre, és ne csak a migrációra, Monika Hohlmeier és Enrique Guerrero Salom, aki pontosítja az általuk tett javaslatot, és az elnök, aki az alábbi címet javasolja: „A líbiai instabil helyzet és annak következményei”.

A Parlament jóváhagyja ez utóbbi javaslatot.

°
° ° °

Az ügyrendet megállapítják.


13. A nők és férfiak közötti egyenlőség terén elért haladás az EU-ban 2013-ban (vita)

Jelentés az Európai Unióban 2013-ban a nők és férfiak közötti egyenlőség terén elért haladásról [2014/2217(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Marc Tarabella (A8-0015/2015)

Marc Tarabella előterjeszti a jelentést.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Felszólal: Mariya Gabriel, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Kazimierz Michał Ujazdowski, Anna Hedh, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bernd Lucke, Beatrix von Storch, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivan Jakovčić, Izaskun Bilbao Barandica, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Janice Atkinson, Ángela Vallina, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Louise Bours, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki visszautasítja a kékkártyás kérdésre való válaszadást, Liisa Jaakonsaari, Georg Mayer, független, Constance Le Grip, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: István Ujhelyi, Iliana Iotova, Jadwiga Wiśniewska, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Miapetra Kumpula-Natri, ésBeatriz Becerra Basterrechea.

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

Felszólal: Jadwiga Wiśniewska, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Beatriz Becerra Basterrechea, aki válaszol arra, Malin Björk, Terry Reintke, Mireille D'Ornano, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Sophia in 't Veld, Barbara Matera, Mary Honeyball, Jana Žitňanská, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jadwiga Wiśniewska, Pier Antonio Panzeri, a kékkártyás kérdésekre vonatkozó eljárásról, Sophia in 't Veld, Inês Cristina Zuber, Ulrike Lunacek, Sylvie Goddyn és Angelika Niebler.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Felszólal: Kazimierz Michał Ujazdowski, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Angelika Niebler, aki válaszol arra, Evelyn Regner, Branislav Škripek, António Marinho e Pinto, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jonathan Arnott, Kostadinka Kuneva, Aymeric Chauprade, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Carlos Coelho, Liliana Rodrigues, Rikke Karlsson, Anneli Jäätteenmäki, Pablo Echenique, József Nagy, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Dubravka Šuica, Viorica Dăncilă, Helga Stevens, Michaela Šojdrová, Maria Arena, Rosa Estaràs Ferragut, Jutta Steinruck, Marijana Petir, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivan Jakovčić, Julie Ward, Inés Ayala Sender, Clare Moody, Elly Schlein, Biljana Borzan, Edouard Martin, Jens Nilsson, Theresa Griffin, Sergio Gaetano Cofferati, Pier Antonio Panzeri és Monika Flašíková Beňová.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Alessandra Mussolini, José Blanco López, Notis Marias, Bill Etheridge, Diane Dodds, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Nicola Caputo, Kazimierz Michał Ujazdowski és Ivan Jakovčić.

Felszólal: Ángela Vallina, aki pontosítást fűz a képviselőcsoportja nevében tett felszólalásához, Věra Jourová és Marc Tarabella.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.3.10-i jegyzőkönyv, 10.10. pont .


14. Az EU versenypolitikájáról szóló éves jelentés (vita)

Jelentés az EU versenypolitikájáról szóló éves jelentésről [2014/2158(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Morten Messerschmidt (A8-0019/2015)

Morten Messerschmidt előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Margrethe Vestager (a Bizottság tagja).

Felszólal: Kaja Kallas (az IMCO bizottság véleményének előadója).

ELNÖKÖL:
Ulrike LUNACEK alelnök

Felszólal: Werner Langen, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tibor Szanyi, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marek Józef Gróbarczyk, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ramon Tremosa i Balcells, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Paloma López Bermejo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Michel Reimon, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Steven Woolfe, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivan Jakovčić, Barbara Kappel, független, Esther de Lange, Anneliese Dodds, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Janice Atkinson, Morten Helveg Petersen, Marco Valli, Markus Ferber, Alessia Maria Mosca, Theodor Dumitru Stolojan, Jeppe Kofod, Georgios Kyrtsos, Doru-Claudian Frunzulică, David Casa, Danuta Jazłowiecka és Bernard Monot.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Romana Tomc, Maria Grapini, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić és João Ferreira.

Felszólal: Margrethe Vestager és Morten Messerschmidt.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.3.10-i jegyzőkönyv, 10.11. pont .


15. A hormonháztartást zavaró anyagok azonosítási kritériumai (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000017/2015) felteszi: Nicola Caputo, Pavel Poc, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Bart Staes, Soledad Cabezón Ruiz, Renata Briano, Elena Gentile, Pina Picierno, Renato Soru, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Barbara Kappel, Eric Andrieu, Nicolas Bay, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fredrick Federley, Jana Žitňanská, Jean-Luc Schaffhauser, Patricija Šulin, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Christel Schaldemose, Marc Tarabella, Maria Arena, Nessa Childers, Biljana Borzan, José Blanco López, Iratxe García Pérez, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Mercedes Bresso, Anneli Jäätteenmäki, Martin Häusling, Karin Kadenbach, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Ivan Jakovčić, Pascal Durand, Diane James, Molly Scott Cato, Margrete Auken, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis, Benedek Jávor, Yannick Jadot és Claudiu Ciprian Tănăsescu, a Bizottsághoz: A hormonháztartást zavaró anyagok azonosítási kritériumai (B8-0107/2015) (2015/2605(RSP))

Nicola Caputo kifejti a kérdést.

Vytenis Povilas Andriukaitis (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Jens Gieseke, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Gilles Pargneaux, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Julie Girling, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Margrete Auken, Lynn Boylan, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Bart Staes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Felszólal: Piernicola Pedicini, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Sylvie Goddyn, független, Daniel Buda, Pavel Poc, Bolesław G. Piecha, Anja Hazekamp, Margrete Auken, Eleonora Evi, Biljana Borzan, Tibor Szanyi és Christel Schaldemose.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Czesław Adam Siekierski, Karin Kadenbach, Anthea McIntyre, Ivan Jakovčić, João Ferreira és Michèle Rivasi.

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis.

A vitát berekesztik.


16. Az orosz korlátozások hatása a nemzetközi közúti árufuvarozókra (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000005/2015) felteszi: Michael Cramer, a TRAN bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az orosz korlátozások hatása a nemzetközi közúti fuvarozókra (B8-0105/2015) (2015/2541(RSP))

Michael Cramer kifejti a kérdést.

Violeta Bulc (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Claudia Tapardel, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Tomasz Piotr Poręba, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gesine Meissner, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Kostas Chrysogonos, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Peter Lundgren, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Arnautu, független, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Michael Cramer, Wim van de Camp, Miltiadis Kyrkos, Roberts Zīle, Antanas Guoga, Jill Seymour, Ivan Jakovčić, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Jill Seymour, aki nem válaszol arra, Massimiliano Salini, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, Janusz Zemke, Zbigniew Kuźmiuk, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tomáš Zdechovský, Inés Ayala Sender és Georgi Pirinski.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Michael Cramer, Bronis Ropė, Krzysztof Hetman és Janusz Wojciechowski.

Felszólal: Violeta Bulc és Franz Obermayr, ez utóbbi képviselő a vita lefolyásáról.

A vitát berekesztik.


17. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 163. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

David McAllister, Alessia Maria Mosca, Beatrix von Storch, Ivan Jakovčić, Lidia Senra Rodríguez, Ernest Maragall, Rosa D'Amato, Franz Obermayr, Tomáš Zdechovský, Costas Mavrides, Janusz Wojciechowski, Lynn Boylan, Giulia Moi, Lefteris Christoforou, Maria Grapini, Philippe Loiseau, Carlos Iturgaiz, Olga Sehnalová, Seán Kelly, Jude Kirton-Darling, Iuliu Winkler, Inés Ayala Sender, Eduard Kukan, Damian Drăghici, Ivana Maletić és Esther Herranz García.


18. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 550.479/OJMA).


19. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.45-kor berekesztik.


20. Az ülésszak berekesztése

Az Európai Parlament 2014-2015. évi ülésszakát berekesztették.

A Parlament a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően holnap, kedden, azaz az alábbi napon és órában ül össze: 2015. március 10., 08.30.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, Joulaud, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Pașcu, Paulsen, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sant, Sârbu, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver

Igazoltan távol lévők:

Crowley, Dohrmann, Händel, Parker, Pietikäinen, Saryusz-Wolski, Vozemberg

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat