Rodyklė 
Protokolas
PDF 233kWORD 175k
Pirmadienis, 2015 m. kovo 9 d. - Strasbūras
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 3.Parlamento sudėtis
 4.Įgaliojimų tikrinimas
 5.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 6.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)
 7.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)
 8.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)
 9.Peticijos
 10.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 11.Gauti dokumentai
 12.Darbų programa
 13.Pažanga moterų ir vyrų lygybės Europos Sąjungoje srityje 2013 m. (diskusijos)
 14.Metinė ES konkurencijos politikos ataskaita (diskusijos)
 15.Kriterijai endokrininę sistemą ardančioms cheminėms medžiagoms nustatyti (diskusijos)
 16.Rusijos apibrojimų poveikis tarptautiniams krovinių keliais vežėjams (diskusijos)
 17.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 18.Kito posėdžio darbotvarkė
 19.Posėdžio pabaiga
 20.Metinės sesijos pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Posėdis pradėtas 17.00 val.


2. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.

°
° ° °

Pirmininkas pranešė, kad prie įėjimo į posėdžių salę galima pasiimti brošiūrą saugumo tema.


3. Parlamento sudėtis

Pablo Echenique raštu pranešė apie savo atsistatydinimą iš Europos Parlamento nario pareigų nuo 2015 m. kovo 15 d..

Vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 ir 3 dalimis Parlamentas konstatavo, kad nuo minėtos dienos yra laisva Parlamento nario vieta, ir apie tai informavo atitinkamą nacionalinę instituciją.

°
° ° °

Ispanijos kompetentingos valdžios institucijos pranešė apie Miguel Urbán Crespo, kuris pakeis Teresa Rodriguez-Rubio, išrinkimą Parlamento nariu nuo 2015 m. kovo 5 d.

Pagal 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 13 straipsnį ir Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 dalį Parlamentas pažymėjo Miguel Urbán Crespo išrinkimą nuo 2015 m. kovo 5 d.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol Miguel Urbán Crespo įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, jis eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.


4. Įgaliojimų tikrinimas

JURI komiteto teikimu Parlamentas nusprendė patvirtinti nuo 2015 m. sausio 8 d. Daniel Dalton, nuo 2015 m. sausio 27 d. Stelios Kouloglou, nuo 2015 m. sausio 8 d. Anneleen Van Bossuyt ir nuo 2015 m. sausio 1 d. Hilde Vautmans įgaliojimus.


5. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos S&D ir ECR frakcijų prašymus dėl paskyrimo:

ENVI komitetas: Damiano Zoffoli vietoj Enrico Gasbarra

JURI komitetas: Enrico Gasbarra vietoj Alessandra Moretti

AFCO komitetas: Claudia Tapardel vietoj Sorin Moisă

Delegacija ryšiams su Korėjos pusiasaliu: Arne Lietz

Specialusis sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių komitetas: Ashley Fox vietoj Kay Swinburne.

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


6. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)

IMCO komitetas perdavė šį Europos Parlamento priimto teksto klaidų ištaisymą:

2011 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 1007/2011 dėl tekstilės pluoštų pavadinimų ir susijusio tekstilės gaminių pluoštų sudėties ženklinimo ir žymėjimo, kuriuo panaikinamos Tarybos direktyva 73/44/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 96/73/EB bei 2008/121/EB (OL L 272, 2011 10 18, p. 1) klaidų ištaisymas P7_TA(2011)0218(COR02) (Europos Parlamento pozicijos, priimtos 2011 m. gegužės 11 d. per antrąjį svarstymą, siekiant priimti pirmiau minėtą reglamentą PP7_TA(2011)0218 (OL C 377 E, 2012 12 7, p. 252)) (13807/4/2010 – C7-0017/2011 – 2009/0006(COD))

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnio 4 dalį šis klaidų ištaisymas laikomas patvirtintu, jeigu per dvidešimt keturias valandas kuri nors frakcija arba ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių nepaprašo dėl jo balsuoti.

Su klaidų ištaisymu galima susipažinti interneto svetainėje Europarl.


7. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad kartu su Tarybos pirmininku 2015 m. kovo 11 d., trečiadienį, pasirašys šiuos teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą:

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/18/EB nuostatos dėl valstybių narių galimybės savo teritorijoje riboti ar drausti genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) auginimą (00001/2015/LEX - C8-0071/2015 - 2010/0208(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva kuria sudaromos palankesnės sąlygos keistis informacija tarpvalstybiniu lygmeniu apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus (00103/2014/LEX - C8-0070/2015 - 2014/0218(COD))

- Europos Parlamento ir tarYbos reglamentas dėl bendrų eksporto taisyklių (Kodifikuota redakcija) (00102/2014/LEX - C8-0069/2015 - 2014/0167(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl bendrų importo taisyklių (Kodifikuota redakcija) (00101/2014/LEX - C8-0068/2015 - 2014/0166(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl priemonių, kurių gali imtis Sąjunga, atsižvelgdama į antidempingo ir subsidijų draudimo priemonių bei apsaugos priemonių bendrąjį poveikį (kodifikuota redakcija) (00100/2014/LEX - C8-0067/2015 - 2014/0164(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl apsaugos priemonių, numatytų Europos ekonominės bendrijos ir Islandijos Respublikos susitarime (Kodifikuota redakcija) (00098/2014/LEX - C8-0066/2015 - 2014/0160(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl priemonių, kurių gali imtis Sąjunga remdamasi PPO ginčų sprendimo tarybos patvirtinta ataskaita antidempingo ir apsaugos nuo subsidijavimo klausimais (kodifikuota redakcija) (00099/2014/LEX - C8-0065/2015 - 2014/0163(COD)).


8. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)

Parlamento nariai pateikė šiuos klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu (Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis):

- (O-000005/2015) kurį pateikė Michael Cramer, TRAN komiteto vardu, Komisijai: Rusijos sankcijų poveikis tarptautiniams krovinių keliais vežėjams (2015/2541(RSP)) (B8-0105/2015);

- (O-000017/2015) kurį pateikė Nicola Caputo, Pavel Poc, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Bart Staes, Soledad Cabezón Ruiz, Renata Briano, Elena Gentile, Pina Picierno, Renato Soru, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Barbara Kappel, Eric Andrieu, Nicolas Bay, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fredrick Federley, Jana Žitňanská, Jean-Luc Schaffhauser, Patricija Šulin, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Christel Schaldemose, Marc Tarabella, Maria Arena, Nessa Childers, Biljana Borzan, José Blanco López, Iratxe García Pérez, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Mercedes Bresso, Anneli Jäätteenmäki, Martin Häusling, Karin Kadenbach, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Ivan Jakovčić, Pascal Durand, Diane James, Molly Scott Cato, Margrete Auken, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis, Benedek Jávor, Yannick Jadot ir Claudiu Ciprian Tănăsescu, Komisijai: Kriterijai endokrininę sistemą ardančioms cheminėms medžiagoms nustatyti (2015/2605(RSP)) (B8-0107/2015).


9. Peticijos

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnio 6 dalį peticijos, kurios buvo įtrauktos į registrą toliau nurodytomis datomis, perduotos atsakingam komitetui:

2015 m. kovo 5 d.

(autorius neskelbiamas) (Nr. 2703/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2704/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2705/2014); Brian Semmens (Nr. 0093/2015); Pia Berrend (Nr. 0094/2015); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0095/2015); Remo Pulcini (Nr. 0096/2015); Claudiu Coldea (Nr. 0097/2015); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0098/2015); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0099/2015); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0100/2015); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0101/2015); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0102/2015); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0103/2015); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0104/2015); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0105/2015); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0106/2015); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0107/2015); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0108/2015); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0109/2015); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0110/2015); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0111/2015); Roberto Barcaroli (Nr. 0112/2015); András Horváth (Nr. 0113/2015); Ingo Handorf (Nr. 0114/2015); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0115/2015); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0116/2015); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0117/2015); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0118/2015); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0119/2015); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0120/2015); Félix María López De Dicastillo Albizúa (Nr. 0121/2015); Alberto Dal Forno (Nr. 0122/2015); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0123/2015); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0124/2015); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0125/2015); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0126/2015); Rommy Gabriel Aurel (Nr. 0127/2015); Cristian Oneț (Nr. 0128/2015); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0129/2015); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0130/2015); Remo Pulcini (Nr. 0131/2015); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0132/2015); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0133/2015); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0134/2015); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0135/2015); Vivien Saunders (Nr. 0136/2015); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0137/2015); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0138/2015); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0139/2015); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0140/2015); María Julia Giménez Gómez (Nr. 0141/2015); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0142/2015); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0143/2015); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0144/2015); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0145/2015); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0146/2015); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0147/2015); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0148/2015); Elisabetta Mavilla (Nr. 0149/2015); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0150/2015); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0151/2015); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0152/2015); Ángel Manuel Hernández Guardia (Nr. 0153/2015); Oronzo Danese (Nr. 0154/2015); Andreas Ernst (Nr. 0155/2015); Felipe Romero Cambrón (Nr. 0156/2015); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0157/2015); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0158/2015); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0159/2015); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0160/2015); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0161/2015).

Pirmininkas pranešė, kad jis pagal Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnio 13 dalį 2015 m. kovo 5 d. atsakingam komitetui perdavė Europos Parlamento gautą peticiją, pateiktą fizinio asmens, kuris nėra Europos Sąjungos pilietis ir negyvena jokioje valstybėje narėje.


10. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais) (Darbo tvarko taisykių 53, 54 ir 55 straipsniai)

Susiję komitetai (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

Bendri komitetai (Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis)

- Europos strateginių investicijų fondas (COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD))
komitetai: BUDG (susijęs ir bendras komitetas), ECON (susijęs ir bendras komitetas)
(nuomonė: ITRE (susijęs komitetas), TRAN (susijęs komitetas), AFCO, CULT, AGRI, ENVI, EMPL, CONT, IMCO, REGI)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2015 02 11)


11. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Filipinų Respublikos pagrindų susitarimo dėl partnerystės ir bendradarbiavimo sudarymo Sąjungos vardu (05431/2015 - C8-0061/2015 - 2013/0441(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

DEVE, ENVI, INTA

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos pagrindų susitarimo dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo sudarymo (05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

DEVE, ENVI, INTA

2) Parlamento komitetų:

2.1) pranešimai:

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrų importo iš tam tikrų trečiųjų šalių taisyklių (nauja redakcija) (COM(2014)0323 - C8-0014/2014 - 2014/0168(COD)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Jarosław Wałęsa (A8-0014/2015)

- Pranešimas dėl 2013 m. pažangos lyčių lygybės Europos Sąjungoje srityje (2014/2217(INI)) - FEMM komitetas - Pranešėjas: Marc Tarabella (A8-0015/2015)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tekstilės gaminių, kuriems netaikomos dvišalės sutartys, protokolai ar kiti susitarimai arba kitos konkrečios Sąjungos importo taisyklės, bendrųjų importo iš tam tikrų trečiųjų šalių taisyklių (nauja redakcija) (COM(2014)0345 - C8-0023/2014 - 2014/0177(COD)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Jarosław Wałęsa (A8-0016/2015)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tam tikros tvarkos taikant Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Bosnijos ir Hercegovinos stabilizacijos ir asociacijos susitarimą ir taikant Europos bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos laikinąjį susitarimą dėl prekybos ir su prekyba susijusių klausimų (kodifikuota redakcija) (COM(2014)0443 - C8-0087/2014 - 2014/0206(COD)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Andrzej Duda (A8-0017/2015)

- Pranešimas dėl bendrosios rinkos valdymo įgyvendinant 2015 m. Europos semestrą (2014/2212(INI)) - IMCO komitetas - Pranešėja: Ildikó Gáll-Pelcz (A8-0018/2015)

- Pranešimas dėl metinės ES konkurencijos politikos ataskaitos (2014/2158(INI)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Morten Messerschmidt (A8-0019/2015)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl procesinių garantijų baudžiamosiose bylose įtariamiems ar kaltinamiems vaikams (COM(2013)0822 - C7-0428/2013 - 2013/0408(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Caterina Chinnici (A8-0020/2015)

- ***I Papildomas pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos ilgalaikių investicijų fondų (COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Alain Lamassoure (A8-0021/2015)

- ***I Papildomas pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tarpbankinių mokesčių už kortele grindžiamas mokėjimo operacijas (COM(2013)0550 - C7-0241/2013 - 2013/0265(COD)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Pablo Zalba Bidegain (A8-0022/2015)

- Pranešimas dėl metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2013 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje (2014/2216(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015)

- Pranešimas dėl 2013 m. metinės ataskaitos „Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“ (2014/2155(INI)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Georgi Pirinski (A8-0024/2015)

- Pranešimas dėl 2016 m. biudžeto sudarymo bendrųjų gairių, III skirsnis – Komisija (2015/2008(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: José Manuel Fernandes (A8-0027/2015)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Vokietijos paraiška „EGF/2014/014 DE/Aleo Solar“) (COM(2014)0726 - C8-0012/2015 - 2015/2018(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėja: Iris Hoffmann (A8-0030/2015)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Belgijos paraiška „EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK)“) (COM(2014)0725 - C8-0013/2015 - 2015/2019(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Andrej Plenković (A8-0031/2015)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Belgijos paraiška „EGF/2014/011 BE/Caterpillar“) [COM(2014)0735 - C8-0015/2015 - 2015/2021(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Anneli Jäätteenmäki (A8-0033/2015)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Belgijos paraiška „EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit“) (COM(2015)0009 - C8-0011/2015 - 2015/2017(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėja: Liadh Ní Riada (A8-0034/2015)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Belgijos paraiška „EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal“) (COM(2014)0734 - C8-0014/2015 - 2015/2020(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Victor Negrescu (A8-0035/2015)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Lenkijos paraiška „EGF/2013/009 PL/Zachem“) (COM(2015)0013 - C8-0010/2015 - 2015/2016(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Jan Olbrycht (A8-0036/2015)

- Pranešimas dėl Europos ekonominės politikos koordinavimo semestro: 2015 m. metinė augimo apžvalga (2014/2221(INI)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Dariusz Rosati (A8-0037/2015)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl iš dalies pakeisto Susitarimo, įkuriančio Viduržemio jūros bendrosios žvejybos komisiją, priėmimo Europos Sąjungos vardu projekto (14993/2014 - C8-0027/2015 - 2014/0274(NLE)) - PECH komitetas - Pranešėjas: Gabriel Mato (A8-0038/2015)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai metinės ataskaitos Europos Parlamentui (2014/2219(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Elmar Brok (A8-0039/2015)

- Pranešimas Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2015 m. metinėje augimo apžvalgoje (2014/2222(INI)) - EMPL komitetas - Pranešėjas: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0043/2015)

2.2) rekomendacijos antrajam svarstymui:

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 96/53/EB, nustatanti tam tikrų Bendrijoje nacionaliniam ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausius leistinus matmenis ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausią leistiną masę (11296/3/2014 - C8-0294/2014 - 2013/0105(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Jörg Leichtfried (A8-0032/2015)


12. Darbų programa

Buvo išdalytas galutinis 2015 mars I plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas (PE 550.479/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 152 straipsnis):

°
° ° °

Kalbėjo: Emmanouil Glezos apie padėtį Graikijoje, Claudia Tapardel prašė, kad būtų imtasi sankcijų prieš Gianluca Buonanno dėl jo pasisakymų, kuriuos ji laiko rasistiniais, ir Gerard Batten (pirmininkas atsakė Claudia Tapardel, kad jis nėra įgaliotas skirti sankcijų už pasisakymus už Parlamento ribų, bet kad praneš apie priemones, kurių buvo imtasi prieš Gianluca Buonanno po jo veiksmų Parlamente).

°
° ° °


Pirmadienis ir antradienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

Trečiadienis

PPE frakcijos prašymas užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo dėl "Antisemitizmo, islamofobijos ir smurtinio ekstremizmo stiprėjimas ES" (2015/2595(RSP)) (Point 74 du PDOJ) ir pateikti pasiūlymą dėl rezoliucijos, įtrauktos į II balandžio mėn. Sesijos balsavimą.

Kalbėjo: Roberta Metsola PPE frakcijos vardu, ji pagrindė prašymą, Monika Hohlmeier, ji prašymą palaikė, ir Birgit Sippel, ji pasisakė prieš prašymą.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (152 balsavo už, 152 – prieš, 12 susilaikė) atmetė prašymą.

Ketvirtadienis

PPE frakcijos prašymas į ketvirtadienio darbotvarkę antru punktu įtraukti Komisijos pareiškimą nepateikiant pasiūlymų dėl rezoliucijų dėl Galimų migrantų srautų prie ES sienų dėl pastarųjų Islamo valstybės kovotojų atakų Libijoje.

Kalbėjo: Monika Hohlmeier PPE frakcijos vardu, ji pagrindė prašymą, Roberta Metsola, ji prašymą palaikė, Enrique Guerrero Salom, ji pasiūlė, kad pareiškimas būtų bendresnio pobūdžio ir jame būtų atsižvelgiama į padėtį Libijoje ir neapsiribojama vien tik migrantų srautais, Monika Hohlmeier ir Enrique Guerrero Salom, jie patikslino savo pasiūlymus, ir Pirmininkas, jis pasiūlė tokį pavadinimą: „Nestabili padėtis Libijoje ir jos pasekmės“.

Parlamentas pastarajam pasiūlymui pritarė.

°
° ° °

Darbų programa patvirtinta.


13. Pažanga moterų ir vyrų lygybės Europos Sąjungoje srityje 2013 m. (diskusijos)

Pranešimas dėl pažangos moterų ir vyrų lygybės Europos Sąjungoje srityje 2013 m. [2014/2217(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėjas: Marc Tarabella (A8-0015/2015)

Marc Tarabella pristatė savo pranešimą.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

Kalbėjo: Mariya Gabriel PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Kazimierz Michał Ujazdowski), Anna Hedh S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bernd Lucke), Beatrix von Storch ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivan Jakovčić), Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Janice Atkinson), Ángela Vallina GUE/NGL frakcijos vardu, Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu, Louise Bours EFDD frakcijos vardu (atsisakė atsakyti į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Liisa Jaakonsaari), nepriklausomas Parlamento narys Georg Mayer, Constance Le Grip (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė István Ujhelyi), Iliana Iotova, Jadwiga Wiśniewska (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Miapetra Kumpula-Natri) irBeatriz Becerra Basterrechea.

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Jadwiga Wiśniewska (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Beatriz Becerra Basterrechea, pastarasis į jį atsakė), Malin Björk, Terry Reintke, Mireille D'Ornano (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Sophia in 't Veld), Barbara Matera, Mary Honeyball, Jana Žitňanská (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jadwiga Wiśniewska), Pier Antonio Panzeri dėl mėlynosios kortelės procedūros, Sophia in 't Veld, Inês Cristina Zuber, Ulrike Lunacek, Sylvie Goddyn ir Angelika Niebler.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Kazimierz Michał Ujazdowski (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Angelika Niebler, pastarasis į jį atsakė), Evelyn Regner, Branislav Škripek, António Marinho e Pinto (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jonathan Arnott), Kostadinka Kuneva, Aymeric Chauprade (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Carlos Coelho, Liliana Rodrigues, Rikke Karlsson, Anneli Jäätteenmäki, Pablo Echenique, József Nagy (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Dubravka Šuica), Viorica Dăncilă, Helga Stevens, Michaela Šojdrová, Maria Arena, Rosa Estaràs Ferragut, Jutta Steinruck, Marijana Petir (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivan Jakovčić), Julie Ward, Inés Ayala Sender, Clare Moody, Elly Schlein, Biljana Borzan, Edouard Martin, Jens Nilsson, Theresa Griffin, Sergio Gaetano Cofferati, Pier Antonio Panzeri ir Monika Flašíková Beňová.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Alessandra Mussolini, José Blanco López, Notis Marias, Bill Etheridge, Diane Dodds, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Nicola Caputo, Kazimierz Michał Ujazdowski ir Ivan Jakovčić.

Kalbėjo: Ángela Vallina, ji patikslino savo pasisakymą frakcijos vardu, Věra Jourová ir Marc Tarabella.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 10.10 punktas.


14. Metinė ES konkurencijos politikos ataskaita (diskusijos)

Pranešimas dėl metinės ES konkurencijos politikos ataskaitos [2014/2158(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Morten Messerschmidt (A8-0019/2015)

Morten Messerschmidt pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Margrethe Vestager (Komisijos narė).

Kalbėjo Kaja Kallas (IMCO komiteto nuomonės referentė).

PIRMININKAVO: Ulrike LUNACEK
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Werner Langen PPE frakcijos vardu, Tibor Szanyi S&D frakcijos vardu, Marek Józef Gróbarczyk ECR frakcijos vardu, Ramon Tremosa i Balcells ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Paloma López Bermejo GUE/NGL frakcijos vardu, Michel Reimon Verts/ALE frakcijos vardu, Steven Woolfe EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivan Jakovčić), nepriklausoma Parlamento narė Barbara Kappel, Esther de Lange, Anneliese Dodds (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Janice Atkinson), Morten Helveg Petersen, Marco Valli, Markus Ferber, Alessia Maria Mosca, Theodor Dumitru Stolojan, Jeppe Kofod, Georgios Kyrtsos, Doru-Claudian Frunzulică, David Casa, Danuta Jazłowiecka ir Bernard Monot.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Romana Tomc, Maria Grapini, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić ir João Ferreira.

Kalbėjo: Margrethe Vestager ir Morten Messerschmidt.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 10.11 punktas.


15. Kriterijai endokrininę sistemą ardančioms cheminėms medžiagoms nustatyti (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000017/2015), kurį pateikė Nicola Caputo, Pavel Poc, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Bart Staes, Soledad Cabezón Ruiz, Renata Briano, Elena Gentile, Pina Picierno, Renato Soru, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Barbara Kappel, Eric Andrieu, Nicolas Bay, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fredrick Federley, Jana Žitňanská, Jean-Luc Schaffhauser, Patricija Šulin, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Christel Schaldemose, Marc Tarabella, Maria Arena, Nessa Childers, Biljana Borzan, José Blanco López, Iratxe García Pérez, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Mercedes Bresso, Anneli Jäätteenmäki, Martin Häusling, Karin Kadenbach, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Ivan Jakovčić, Pascal Durand, Diane James, Molly Scott Cato, Margrete Auken, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis, Benedek Jávor, Yannick Jadot ir Claudiu Ciprian Tănăsescu, Komisijai: Kriterijai endokrininę sistemą ardančioms cheminėms medžiagoms nustatyti (B8-0107/2015) (2015/2605(RSP))

Nicola Caputo pristatė klausimą.

Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Jens Gieseke PPE frakcijos vardu, Gilles Pargneaux S&D frakcijos vardu, Julie Girling ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Margrete Auken), Lynn Boylan GUE/NGL frakcijos vardu ir Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Piernicola Pedicini EFDD frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Sylvie Goddyn, Daniel Buda, Pavel Poc, Bolesław G. Piecha, Anja Hazekamp, Margrete Auken, Eleonora Evi, Biljana Borzan, Tibor Szanyi ir Christel Schaldemose.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Czesław Adam Siekierski, Karin Kadenbach, Anthea McIntyre, Ivan Jakovčić, João Ferreira ir Michèle Rivasi.

Kalbėjo Vytenis Povilas Andriukaitis.

Diskusijos baigtos.


16. Rusijos apibrojimų poveikis tarptautiniams krovinių keliais vežėjams (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000005/2015), kurį pateikė Michael Cramer, TRAN komiteto vardu, Komisijai: Rusijos sankcijų poveikis tarptautiniams krovinių keliais vežėjams (B8-0105/2015) (2015/2541(RSP))

Michael Cramer pristatė klausimą.

Violeta Bulc (Komisijos narė) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska PPE frakcijos vardu, Claudia Tapardel S&D frakcijos vardu, Tomasz Piotr Poręba ECR frakcijos vardu, Gesine Meissner ALDE frakcijos vardu, Kostas Chrysogonos GUE/NGL frakcijos vardu, Peter Lundgren EFDD frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Marie-Christine Arnautu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Michael Cramer), Wim van de Camp, Miltiadis Kyrkos, Roberts Zīle, Antanas Guoga, Jill Seymour, Ivan Jakovčić (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Jill Seymour, į kurį ji neatsakė), Massimiliano Salini, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, Janusz Zemke, Zbigniew Kuźmiuk (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tomáš Zdechovský), Inés Ayala Sender ir Georgi Pirinski.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Michael Cramer), Bronis Ropė, Krzysztof Hetman ir Janusz Wojciechowski.

Kalbėjo: Violeta Bulc ir Franz Obermayr, pastarasis dėl diskusijų tvarkos.

Diskusijos baigtos.


17. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

David McAllister, Alessia Maria Mosca, Beatrix von Storch, Ivan Jakovčić, Lidia Senra Rodríguez, Ernest Maragall, Rosa D'Amato, Franz Obermayr, Tomáš Zdechovský, Costas Mavrides, Janusz Wojciechowski, Lynn Boylan, Giulia Moi, Lefteris Christoforou, Maria Grapini, Philippe Loiseau, Carlos Iturgaiz, Olga Sehnalová, Seán Kelly, Jude Kirton-Darling, Iuliu Winkler, Inés Ayala Sender, Eduard Kukan, Damian Drăghici, Ivana Maletić ir Esther Herranz García.


18. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 550.479/OJMA).


19. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.45 val.


20. Metinės sesijos pabaiga

2014-2015 Europos Parlamento sesija baigta.

Vadovaudamasis Sutartimi, Parlamentas susirinks rytoj, antradienį, 2015 m. kovo 10 d. d. 08.30 val.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotoja


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, Joulaud, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Pașcu, Paulsen, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sant, Sârbu, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver

Leista nedalyvauti:

Crowley, Dohrmann, Händel, Parker, Pietikäinen, Saryusz-Wolski, Vozemberg

Teisinė informacija - Privatumo politika