Indekss 
Protokols
PDF 234kWORD 177k
Pirmdiena, 2015. gada 9. marts - Strasbūra
1.Sesijas atsākšana
 2.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 3.Parlamenta sastāvs
 4.Pilnvaru pārbaude
 5.Komiteju un delegāciju sastāvs
 6.Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)
 7.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)
 8.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 9.Lūgumraksti
 10.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 11.Dokumentu iesniegšana
 12.Darba kārtība
 13.2013. gadā ES sasniegtais progress sieviešu un vīriešu līdztiesības nodrošināšanā (debates)
 14.Ikgadējais ziņojums par ES konkurences politiku (debates)
 15.Kritēriji to ķīmisko vielu noteikšanai, kuras rada endokrīnās sistēmas darbības traucējumus (debates)
 16.Krievijas ieviesto ierobežojumu ietekme uz starptautiskajiem autopārvadātājiem (debates)
 17.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 18.Nākamās sēdes darba kārtība
 19.Sēdes slēgšana
 20.Gadskārtējās sesijas slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.00.


2. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.

°
° ° °

Sēdes vadītājs paziņoja, ka pie ieejas plenārsēžu zālē ir pieejamas brošūras par drošības jautājumiem.


3. Parlamenta sastāvs

Pablo Echenique ir rakstiski paziņojis par atkāpšanos no Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanas, sākot ar 2015. gada 15. martu.

Saskaņā ar Reglamenta 4. panta 1. un 3. punktu Parlaments paziņoja, ka, sākot no minētās dienas, Parlamentā ir atbrīvojusies deputāta vieta, un par to informēja attiecīgo dalībvalsts iestādi.

°
° ° °

Spānijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Miguel Urbán Crespo ir iecelts par Eiropas Parlamenta deputātu Teresa Rodriguez-Rubio vietā, sākot ar 2015. gada 5. martu.

Saskaņā ar 13. pantu 1976. gada 20. septembra Aktā par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās un Reglamenta 4. panta 1. punktu Parlaments pieņēma zināšanai to, ka Miguel Urbán Crespo ir iecelts par Eiropas Parlamenta deputātu, sākot ar 2015. gada 5. martu.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Miguel Urbán Crespo pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par domstarpībām, un ar noteikumu, ka viņš pirms tam ir parakstījis rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņš darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņu attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.


4. Pilnvaru pārbaude

Pēc JURI komitejas priekšlikuma Parlaments nolēma apstiprināt Daniel Dalton deputāta mandātu, sākot ar 2015. gada 8. janvāri, Stelios Kouloglou deputāta mandātu, sākot ar 2015. gada 27. janvāri, Anneleen Van Bossuyt deputāta mandātu, sākot ar 2015. gada 8. janvāri, un Hilde Vautmans deputāta mandātu, sākot ar 2015. gada 1. janvāri.


5. Komiteju un delegāciju sastāvs

Sēdes vadītājs ir saņēmis S&D grupas un ECR grupas pieprasījumus iecelt amatā turpmāk minētos deputātus:

ENVI komiteja: Damiano Zoffoli - Enrico Gasbarra vietā;

JURI komiteja: Enrico Gasbarra - Alessandra Moretti vietā;

AFCO komiteja: Claudia Tapardel - Sorin Moisă vietā;

Delegācija attiecībām ar Korejas pussalu: Arne Lietz;

Īpašā komiteja nodokļu nolēmumu un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgu pasākumu jautājumos: Ashley Fox - Kay Swinburne vietā.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


6. Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)

IMCO komiteja ir iesniegusi turpmāk minēto kļūdu labojumu Eiropas Parlamenta pieņemtā tekstā:

Kļūdu labojums P7_TA(2011)0218(COR02) Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1007/2011 (2011. gada 27. septembris) par tekstilšķiedru nosaukumiem un par tekstilizstrādājumu šķiedru sastāva etiķetēšanu un marķēšanu saistībā ar tiem, un par Padomes Direktīvas 73/44/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 96/73/EK un 2008/121/EK atcelšanu (OV L 272, 18.10.2011., 1. lpp.) (Eiropas Parlamenta nostājā, kas pieņemta otrajā lasījumā 2011.gada 11.maijā, lai pieņemtu iepriekš minēto regulu P7_TA(2011)0218 (OV C 377 E, 7.12.2012., 252. lpp. )) (13807/4/2010 – C7-0017/2011 – 2009/0006(COD))

Saskaņā ar Reglamenta 231. panta 4. punktu šo kļūdu labojumu uzskata par apstiprinātu, ja ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā izsludināšanas kāda no politiskajām grupām vai vismaz četrdesmit deputāti nav pieprasījuši par to balsot.

Kļūdu labojums ir pieejams tīmekļa vietnē “Europarl”.


7. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien, 2015. gada 11. martā, parakstīs turpmāk minētos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru:

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva ar ko Direktīvu 2001/18/EK groza attiecībā uz iespēju, ka dalībvalstis var ierobežot vai aizliegt ģenētiski modificētu organismu (ĢMO) audzēšanu savā teritorijā (00001/2015/LEX - C8-0071/2015 - 2010/0208(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva ar ko veicina pārrobežu apmaiņu ar informāciju par ceļu satiksmes drošības noteikumu pārkāpumiem (00103/2014/LEX - C8-0070/2015 - 2014/0218(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par kopīgiem eksporta noteikumiem (kodificēta redakcija) (00102/2014/LEX - C8-0069/2015 - 2014/0167(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par kopīgiem importa noteikumiem (kodificēta redakcija) (00101/2014/LEX - C8-0068/2015 - 2014/0166(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par pasākumiem, kurus Savienība drīkst veikt attiecībā uz antidempinga vai antisubsidēšanas pasākumu un aizsardzības pasākumu kopējo ietekmi (kodificēta redakcija) (00100/2014/LEX - C8-0067/2015 - 2014/0164(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par aizsardzības pasākumiem, kas paredzēti Eiropas Ekonomikas kopienas un Islandes Republikas nolīgumā (kodificēta redakcija) (00098/2014/LEX - C8-0066/2015 - 2014/0160(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par pasākumiem, kurus Savienība drīkst veikt aizsardzībai pret dempingu un subsidētu importu pēc ziņojuma, ko pieņēmusi PTO Strīdu izšķiršanas padome (kodificēta redakcija) (00099/2014/LEX - C8-0065/2015 - 2014/0163(COD)).


8. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 128. pants):

- (O-000005/2015), kuru uzdeva Michael Cramer TRAN komitejas vārdā Komisijai: Krievijas ieviesto ierobežojumu ietekme uz starptautiskajiem autopārvadātājiem (2015/2541(RSP)) (B8-0105/2015);

- (O-000017/2015), kuru uzdeva Nicola Caputo, Pavel Poc, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Bart Staes, Soledad Cabezón Ruiz, Renata Briano, Elena Gentile, Pina Picierno, Renato Soru, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Barbara Kappel, Eric Andrieu, Nicolas Bay, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fredrick Federley, Jana Žitňanská, Jean-Luc Schaffhauser, Patricija Šulin, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Christel Schaldemose, Marc Tarabella, Maria Arena, Nessa Childers, Biljana Borzan, José Blanco López, Iratxe García Pérez, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Mercedes Bresso, Anneli Jäätteenmäki, Martin Häusling, Karin Kadenbach, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Ivan Jakovčić, Pascal Durand, Diane James, Molly Scott Cato, Margrete Auken, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis, Benedek Jávor, Yannick Jadot un Claudiu Ciprian Tănăsescu Komisijai: Kritēriji, pēc kuriem identificē vielas, kas izraisa endokrīnās sistēmas darbības traucējumus (2015/2605(RSP)) (B8-0107/2015).


9. Lūgumraksti

Atbildīgajai komitejai ir iesniegti šādi lūgumraksti, kas saskaņā ar Reglamenta 215. panta 6. punktu ir iekļauti vispārējā reģistrā turpmāk minētajos datumos.

2015. gada 5. marts

(iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2703/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2704/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2705/2014); Brian Semmens (Nr. 0093/2015); Pia Berrend (Nr. 0094/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0095/2015); Remo Pulcini (Nr. 0096/2015); Claudiu Coldea (Nr. 0097/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0098/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0099/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0100/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0101/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0102/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0103/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0104/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0105/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0106/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0107/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0108/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0109/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0110/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0111/2015); Roberto Barcaroli (Nr. 0112/2015); András Horváth (Nr. 0113/2015); Ingo Handorf (Nr. 0114/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0115/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0116/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0117/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0118/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0119/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0120/2015); Félix María López De Dicastillo Albizúa (Nr. 0121/2015); Alberto Dal Forno (Nr. 0122/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0123/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0124/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0125/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0126/2015); Rommy Gabriel Aurel (Nr. 0127/2015); Cristian Oneț (Nr. 0128/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0129/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0130/2015); Remo Pulcini (Nr. 0131/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0132/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0133/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0134/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0135/2015); Vivien Saunders (Nr. 0136/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0137/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0138/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0139/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0140/2015); María Julia Giménez Gómez (Nr. 0141/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0142/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0143/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0144/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0145/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0146/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0147/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0148/2015); Elisabetta Mavilla (Nr. 0149/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0150/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0151/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0152/2015); Ángel Manuel Hernández Guardia (Nr. 0153/2015); Oronzo Danese (Nr. 0154/2015); Andreas Ernst (Nr. 0155/2015); Felipe Romero Cambrón (Nr. 0156/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0157/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0158/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0159/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0160/2015); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0161/2015).

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš 2015. gada 5. marts saskaņā ar Reglamenta 215. panta 13. punkta noteikumiem ir nosūtījis atbildīgajai komitejai lūgumrakstu, ko Eiropas Parlamentam iesniegusi fiziska persona, kurai nav Eiropas Savienības pilsonības un kuras pastāvīgā dzīvesvieta nav kādā dalībvalstī.


10. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Nodošana citām komitejām (Reglamenta 53., 54. un 55. pants)

Iesaistītās komitejas (Reglamenta 54. pants)

Apvienotās komitejas (Reglamenta 55. pants)

- Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD))
komitejas: ECON (apvienotā un iesaistītā komiteja), BUDG (apvienotā un iesaistītā komiteja)
(atzinums: ITRE (iesaistītā komiteja), TRAN (iesaistītā komiteja), AFCO, CULT, AGRI, ENVI, EMPL, CONT, IMCO, REGI)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 11.2.2015. lēmumu)


11. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Pamatnolīgumu par partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Filipīnu Republiku, no otras puses (05431/2015 - C8-0061/2015 – 2013/0441(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

DEVE, ENVI, INTA

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Pamatnolīgumu par visaptverošu partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses (05432/2015 - C8-0062/2015 – 2013/0440(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

DEVE, ENVI, INTA

2. Parlamenta komitejas

2.1. Ziņojumi

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem noteikumiem importam no dažām trešām valstīm (pārstrādāta redakcija) (COM(2014)0323 - C8-0014/2014 - 2014/0168(COD)) - INTA komiteja - Referents: Jarosław Wałęsa (A8-0014/2015).

- Ziņojums par 2013. gadā Eiropas Savienībā sasniegto progresu sieviešu un vīriešu līdztiesības nodrošināšanā (2014/2217(INI)) - FEMM komiteja - Referents: Marc Tarabella (A8-0015/2015).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem noteikumiem tekstilizstrādājumu importam no dažām trešām valstīm, uz kurām neattiecas divpusēji nolīgumi, protokoli vai citas vienošanās, vai arī citi īpaši noteikumi par importu Savienībā (pārstrādāta redakcija) (COM(2014)0345 - C8-0023/2014 - 2014/0177(COD)) - INTA komiteja - Referents: Jarosław Wałęsa (A8-0016/2015).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par dažām procedūrām, lai piemērotu Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Bosniju un Hercegovinu, no otras puses, kā arī lai piemērotu Pagaidu nolīgumu par tirdzniecību un ar tirdzniecību saistītiem jautājumiem starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Bosniju un Hercegovinu, no otras puses (kodificēta redakcija) (COM(2014)0443 - C8-0087/2014 - 2014/0206(COD)) - JURI komiteja - Referents: Andrzej Duda (A8-0017/2015).

- Ziņojums par vienotā tirgus pārvaldību 2015. gada Eiropas pusgadā (2014/2212(INI)) - IMCO komiteja - Referente: Ildikó Gáll-Pelcz (A8-0018/2015).

- Ziņojums par ikgadējo ziņojumu par ES konkurences politiku (2014/2158(INI)) - ECON komiteja - Referents: Morten Messerschmidt (A8-0019/2015).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par procesuālajām garantijām bērniem, kuri ir aizdomās turētās vai apsūdzētās personas kriminālprocesā (COM(2013)0822 - C7-0428/2013 - 2013/0408(COD)) - LIBE komiteja - Referente: Caterina Chinnici (A8-0020/2015).

- ***I Papildu ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondiem (COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)) - ECON komiteja - Referents: Alain Lamassoure (A8-0021/2015).

- ***I Papildu ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par starpbanku komisijas maksām, ko piemēro kartēm piesaistītiem maksājumu darījumiem (COM(2013)0550 - C7-0241/2013 - 2013/0265(COD)) - ECON komiteja - Referents: Pablo Zalba Bidegain (A8-0022/2015).

- Ziņojums par 2013. gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā (2014/2216(INI)) - AFET komiteja - Referents: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015).

- Ziņojums par 2013. gada ziņojumu par ES finansiālo interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu (2014/2155(INI)) - CONT komiteja - Referents: Georgi Pirinski (A8-0024/2015).

- Ziņojums par 2016. gada budžeta izstrādes vispārējām pamatnostādnēm, III iedaļa — Komisija (2015/2008(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: José Manuel Fernandes (A8-0027/2015).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Vācijas pieteikums EGF/2014/014 DE/Aleo Solar) (COM(2014)0726 - C8-0012/2015 - 2015/2018(BUD)) - BUDG komiteja - Referente: Iris Hoffmann (A8-0030/2015).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Beļģijas pieteikums EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK)) (COM(2014)0725 - C8-0013/2015 - 2015/2019(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Andrej Plenković (A8-0031/2015).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Beļģijas pieteikums EGF/2014/011 BE/Caterpillar) (COM(2014)0735 - C8-0015/2015 - 2015/2021(BUD)) - BUDG komiteja - Referente: Anneli Jäätteenmäki (A8-0033/2015).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Beļģijas pieteikums EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit) (COM(2015)0009 - C8-0011/2015 - 2015/2017(BUD)) - BUDG komiteja - Referente: Liadh Ní Riada (A8-0034/2015).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Beļģijas pieteikums EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal) (COM(2014)0734 - C8-0014/2015 - 2015/2020(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Victor Negrescu (A8-0035/2015).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Polijas pieteikums EGF/2013/009 PL/Zachem) (COM(2015)0013 - C8-0010/2015 - 2015/2016(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Jan Olbrycht (A8-0036/2015).

- Ziņojums par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu — 2015. gada izaugsmes pētījums (2014/2221(INI)) - ECON komiteja - Referents: Dariusz Rosati (A8-0037/2015).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā apstiprinātu grozīto nolīgumu, ar ko izveido Vidusjūras Vispārējo zivsaimniecības komisiju (14993/2014 - C8-0027/2015 - 2014/0274(NLE)) - PECH komiteja - Referents: Gabriel Mato (A8-0038/2015).

- Ziņojums par Eiropas Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos gada ziņojumu Eiropas Parlamentam (2014/2219(INI)) - AFET komiteja - Referents: Elmar Brok (A8-0039/2015).

- Ziņojums par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu — nodarbinātības un sociālie aspekti 2015. gada izaugsmes pētījumā (2014/2222(INI)) - EMPL komiteja - Referents: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0043/2015).

2.2. Ieteikumi otrajam lasījumam

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko groza Padomes Direktīvu 96/53/EK, ar kuru paredz noteiktu Kopienā izmantotu transportlīdzekļu maksimālos pieļaujamos gabarītus iekšzemes un starptautiskajos autopārvadājumos, kā arī šo transportlīdzekļu maksimālo pieļaujamo masu starptautiskajos autopārvadājumos (11296/3/2014 - C8-0294/2014 - 2013/0105(COD)) - TRAN komiteja - Referents: Jörg Leichtfried (A8-0032/2015).


12. Darba kārtība

Bija izdalīts 2015. gada marta I sesijas plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 550.479/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 152. pants).

°
° ° °

Uzstājās Emmanouil Glezos par situāciju Grieķijā, Claudia Tapardel, lai pieprasītu piemērot sankcijas Gianluca Buonanno par viņa izteikumiem, ko viņa novērtēja kā rasistiskus, un Gerard Batten (sēdes vadītājs atbildēja Claudia Tapardel, ka nav kompetents piemērot sankcijas par izteikumiem ārpus Parlamenta, taču viņš paziņos par Gianluca Buonanno piemērotajiem pasākumiem saistībā ar viņa rīcību Parlamentā).

°
° ° °


Pirmdiena un otrdiena

Grozījumi nav ierosināti.

Trešdiena

PPE grupas pieprasījums noslēgt debates par Komisijas paziņojumu "Antisemītisma, islāmofobijas un vardarbīga ekstrēmisma saasināšanās Eiropas Savienībā" (2015/2595(RSP)) (Point 74 du PDOJ) ar rezolūcijas priekšlikuma iesniegšanu, ko iekļautu aprīļa II sesijas balsošanas laikā.

Uzstājās Roberta Metsola PPE grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, Monika Hohlmeier,atbalstot pieprasījumu, un Birgit Sippel, pret to iebilstot.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu noraidīja (152 par, 152 pret, 12 atturas).

Ceturtdiena

PPE grupas pieprasījums kā ceturtdienas darba kārtības otro punktu bez rezolūciju priekšlikumu iesniegšanas iekļaut Komisijas paziņojumu par migrantu iespējamu masveida pieplūdumu pie ES robežām sakarā ar Islāma valsts kaujinieku nesenajiem uzbrukumiem Lībijā.

Uzstājās Monika Hohlmeier PPE grupas vārdā, lai pamatotu šo pieprasījumu, Roberta Metsola, lai to atbalstītu, Enrique Guerrero Salom, lai ierosinātu paziņojumu attiecināt uz vispārējo stāvokli Lībijā, nevis tikai uz migrantu pieplūdumu, Monika Hohlmeier un Enrique Guerrero Salom, lai precizētu savus priekšlikumus, un sēdes vadītājs, kurš ierosināja šādu formulējumu: "Nestabilais stāvoklis Lībijā un tā sekas".

Parlaments atbalstīja šo ierosinājumu.

°
° ° °

Līdz ar to darba kārtība tika noteikta.


13. 2013. gadā ES sasniegtais progress sieviešu un vīriešu līdztiesības nodrošināšanā (debates)

Ziņojums par 2013. gadā Eiropas Savienībā sasniegto progresu sieviešu un vīriešu līdztiesības nodrošināšanā [2014/2217(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referents: Marc Tarabella (A8-0015/2015).

Marc Tarabella iepazīstināja ar ziņojumu.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Uzstājās Mariya Gabriel PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Kazimierz Michał Ujazdowski, Anna Hedh S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bernd Lucke, Beatrix von Storch ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivan Jakovčić, Izaskun Bilbao Barandica ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Janice Atkinson, Ángela Vallina GUE/NGL grupas vārdā, Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, Louise Bours EFDD grupas vārdā, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Liisa Jaakonsaari, Georg Mayer, pie grupām nepiederošs deputāts, Constance Le Grip, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva István Ujhelyi, Iliana Iotova, Jadwiga Wiśniewska, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Miapetra Kumpula-Natri, un Beatriz Becerra Basterrechea.

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Jadwiga Wiśniewska, lai uzdotu zilās kartītes jautājumu Beatriz Becerra Basterrechea, kas uz to atbildēja, Malin Björk, Terry Reintke, Mireille D'Ornano, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Sophia in 't Veld, Barbara Matera, Mary Honeyball, Jana Žitňanská, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jadwiga Wiśniewska, Pier Antonio Panzeri, kas komentēja zilās kartītes procedūru, Sophia in 't Veld, Inês Cristina Zuber, Ulrike Lunacek, Sylvie Goddyn un Angelika Niebler.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Kazimierz Michał Ujazdowski, lai uzdotu zilās kartītes jautājumu Angelika Niebler, kas uz to atbildēja, Evelyn Regner, Branislav Škripek, António Marinho e Pinto, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jonathan Arnott, Kostadinka Kuneva, Aymeric Chauprade, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Carlos Coelho, Liliana Rodrigues, Rikke Karlsson, Anneli Jäätteenmäki, Pablo Echenique, József Nagy, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Dubravka Šuica, Viorica Dăncilă, Helga Stevens, Michaela Šojdrová, Maria Arena, Rosa Estaràs Ferragut, Jutta Steinruck, Marijana Petir, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivan Jakovčić, Julie Ward, Inés Ayala Sender, Clare Moody, Elly Schlein, Biljana Borzan, Edouard Martin, Jens Nilsson, Theresa Griffin, Sergio Gaetano Cofferati, Pier Antonio Panzeri un Monika Flašíková Beňová.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Alessandra Mussolini, José Blanco López, Notis Marias, Bill Etheridge, Diane Dodds, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Nicola Caputo, Kazimierz Michał Ujazdowski un Ivan Jakovčić.

Uzstājās Ángela Vallina, lai precizētu savu iepriekšējo uzstāšanos savas grupas vārdā, Věra Jourová un Marc Tarabella.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 10.3.2015. protokola 10.10. punkts.


14. Ikgadējais ziņojums par ES konkurences politiku (debates)

Ziņojums par ikgadējo ziņojumu par ES konkurences politiku [2014/2158(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Morten Messerschmidt (A8-0019/2015).

Morten Messerschmidt iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Margrethe Vestager (Komisijas locekle).

Uzstājās Kaja Kallas (IMCO komitejas atzinuma sagatavotāja).

SĒDI VADA: Ulrike LUNACEK
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Werner Langen PPE grupas vārdā, Tibor Szanyi S&D grupas vārdā, Marek Józef Gróbarczyk ECR grupas vārdā, Ramon Tremosa i Balcells ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Paloma López Bermejo GUE/NGL grupas vārdā, Michel Reimon Verts/ALE grupas vārdā, Steven Woolfe EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivan Jakovčić, Barbara Kappel, pie grupām nepiederoša deputāte, Esther de Lange, Anneliese Dodds, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Janice Atkinson, Morten Helveg Petersen, Marco Valli, Markus Ferber, Alessia Maria Mosca, Theodor Dumitru Stolojan, Jeppe Kofod, Georgios Kyrtsos, Doru-Claudian Frunzulică, David Casa, Danuta Jazłowiecka un Bernard Monot.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Romana Tomc, Maria Grapini, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić un João Ferreira.

Uzstājās Margrethe Vestager un Morten Messerschmidt.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 10.3.2015. protokola 10.11. punkts.


15. Kritēriji to ķīmisko vielu noteikšanai, kuras rada endokrīnās sistēmas darbības traucējumus (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000017/2015) un kuru uzdeva Nicola Caputo, Pavel Poc, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Bart Staes, Soledad Cabezón Ruiz, Renata Briano, Elena Gentile, Pina Picierno, Renato Soru, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Barbara Kappel, Eric Andrieu, Nicolas Bay, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fredrick Federley, Jana Žitňanská, Jean-Luc Schaffhauser, Patricija Šulin, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Christel Schaldemose, Marc Tarabella, Maria Arena, Nessa Childers, Biljana Borzan, José Blanco López, Iratxe García Pérez, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Mercedes Bresso, Anneli Jäätteenmäki, Martin Häusling, Karin Kadenbach, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Ivan Jakovčić, Pascal Durand, Diane James, Molly Scott Cato, Margrete Auken, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis, Benedek Jávor, Yannick Jadot un Claudiu Ciprian Tănăsescu Komisijai: Kritēriji, pēc kuriem identificē vielas, kas izraisa endokrīnās sistēmas darbības traucējumus (B8-0107/2015) (2015/2605(RSP)).

Nicola Caputo izvērsa jautājumu.

Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Jens Gieseke PPE grupas vārdā, Gilles Pargneaux S&D grupas vārdā, Julie Girling ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Margrete Auken, Lynn Boylan GUE/NGL grupas vārdā un Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Piernicola Pedicini EFDD grupas vārdā, Sylvie Goddyn, pie grupām nepiederoša deputāte, Daniel Buda, Pavel Poc, Bolesław G. Piecha, Anja Hazekamp, Margrete Auken, Eleonora Evi, Biljana Borzan, Tibor Szanyi un Christel Schaldemose.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Czesław Adam Siekierski, Karin Kadenbach, Anthea McIntyre, Ivan Jakovčić, João Ferreira un Michèle Rivasi.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis.

Debates tika slēgtas.


16. Krievijas ieviesto ierobežojumu ietekme uz starptautiskajiem autopārvadātājiem (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000005/2015) un kuru uzdeva Michael Cramer TRAN komitejas vārdā Komisijai: Krievijas ieviesto ierobežojumu ietekme uz starptautiskajiem autopārvadātājiem (B8-0105/2015) (2015/2541(RSP)).

Michael Cramer izvērsa jautājumu.

Violeta Bulc (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Elżbieta Katarzyna Łukacijewska PPE grupas vārdā, Claudia Tapardel S&D grupas vārdā, Tomasz Piotr Poręba ECR grupas vārdā, Gesine Meissner ALDE grupas vārdā, Kostas Chrysogonos GUE/NGL grupas vārdā, Peter Lundgren EFDD grupas vārdā, Marie-Christine Arnautu, pie grupām nepiederoša deputāte, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Michael Cramer, Wim van de Camp, Miltiadis Kyrkos, Roberts Zīle, Antanas Guoga, Jill Seymour, Ivan Jakovčić, lai uzdotu zilās kartītes jautājumu Jill Seymour, uz kuru viņa neatbildēja, Massimiliano Salini, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, Janusz Zemke, Zbigniew Kuźmiuk, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tomáš Zdechovský, Inés Ayala Sender un Georgi Pirinski.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Michael Cramer, Bronis Ropė, Krzysztof Hetman un Janusz Wojciechowski.

Uzstājās Violeta Bulc un Franz Obermayr, kurš komentēja debašu norisi.

Debates tika slēgtas.


17. Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 163. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

David McAllister, Alessia Maria Mosca, Beatrix von Storch, Ivan Jakovčić, Lidia Senra Rodríguez, Ernest Maragall, Rosa D'Amato, Franz Obermayr, Tomáš Zdechovský, Costas Mavrides, Janusz Wojciechowski, Lynn Boylan, Giulia Moi, Lefteris Christoforou, Maria Grapini, Philippe Loiseau, Carlos Iturgaiz, Olga Sehnalová, Seán Kelly, Jude Kirton-Darling, Iuliu Winkler, Inés Ayala Sender, Eduard Kukan, Damian Drăghici, Ivana Maletić un Esther Herranz García.


18. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 550.479/OJMA).


19. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.45.


20. Gadskārtējās sesijas slēgšana

Eiropas Parlamenta 2014.-2015. gada sesija tika slēgta.

Saskaņā ar Līguma noteikumiem Parlaments sanāks nākamajā dienā - otrdien, 2015. gada 10. martā, plkst. 8.30.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, Joulaud, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Pașcu, Paulsen, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sant, Sârbu, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver

Attaisnoti nepiedalās:

Crowley, Dohrmann, Händel, Parker, Pietikäinen, Saryusz-Wolski, Vozemberg

Juridisks paziņojums - Privātuma politika