Index 
Notulen
PDF 236kWORD 155k
Maandag 9 maart 2015 - Straatsburg
1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 3.Samenstelling Parlement
 4.Onderzoek geloofsbrieven
 5.Samenstelling commissies en delegaties
 6.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)
 7.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 8.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 9.Verzoekschriften
 10.Besluiten inzake bepaalde documenten
 11.Ingekomen stukken
 12.Regeling van de werkzaamheden
 13.Vooruitgang op het gebied van de gelijkheid van vrouwen en mannen in de Europese Unie in 2013 (debat)
 14.Jaarverslag over het mededingingsbeleid van de EU (debat)
 15.Criteria voor het identificeren van hormoonontregelende chemische stoffen (debat)
 16.Gevolgen van de Russische beperkingen voor internationale wegvervoerders (debat)
 17.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 18.Agenda van de volgende vergadering
 19.Sluiting van de vergadering
 20.Sluiting van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De vergadering wordt om 17.00 uur geopend.


2. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

°
° ° °

De Voorzitter wijst erop dat er aan de ingang van de vergaderzaal brochures inzake de beveiliging ter beschikking zijn.


3. Samenstelling Parlement

Pablo Echenique heeft de Voorzitter schriftelijk in kennis gesteld van zijn ontslagneming als lid van het Parlement, met ingang van 15 maart 2015.

Overeenkomstig artikel 4, leden 1 en 3, van het Reglement, constateert het Parlement dat de zetel vanaf deze datum vacant is en brengt de betrokken nationale autoriteit hiervan op de hoogte.

°
° ° °

De bevoegde Spaanse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Miguel Urbán Crespo tot lid van het Parlement, ter vervanging van Teresa Rodriguez-Rubio, met ingang van 5 maart 2015.

Overeenkomstig artikel 13 van de Akte van 20 september 1976 betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen en op grond van artikel 4, lid 1, van het Reglement neemt het Parlement kennis van de verkiezing van Miguel Urbán Crespo met ingang van 5 maart 2015.

Zolang de geloofsbrieven niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren niet is beslist, neemt Miguel Urbán Crespo, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits hij tevoren schriftelijk een verklaring heeft afgelegd dat hij geen functie bekleedt die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.


4. Onderzoek geloofsbrieven

Op voorstel van de Commissie JURI bekrachtigt het Parlement de mandaten van de leden Daniel Dalton met ingang van 8 januari 2015, Stelios Kouloglou met ingang van 27 januari 2015, Anneleen Van Bossuyt met ingang van 8 januari 2015 en Hilde Vautmans Met ingang van 1 januari 2015.


5. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de S&D- en ECR-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie ENVI: Damiano Zoffoli in plaats van Enrico Gasbarra

Commissie JURI: Enrico Gasbarra in plaats van Alessandra Moretti

Commissie AFCO: Claudia Tapardel in plaats van Sorin Moisă

Delegatie voor de betrekkingen met het Koreaanse schiereiland: Arne Lietz

Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect: Ashley Fox in plaats van Kay Swinburne.

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


6. Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)

De Commissie IMCO heeft kennis gegeven van de volgende rectificatie op een door het Europees Parlement aangenomen tekst:

Rectificatie P7_TA(2011)0218(COR02) op Verordening (EU) nr. 1007/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2011 betreffende textielvezelbenamingen en de desbetreffende etikettering en merking van de vezelsamenstelling van textielproducten, en houdende intrekking van Richtlijn 73/44/EEG van de Raad en Richtlijnen 96/73/EG en 2008/121/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 272 van 18.10.2011, blz. 1) (standpunt van het Europees Parlement, vastgesteld in tweede lezing op 11 mei 2011 met het oog op de aanneming van bovengenoemde verordening P7_TA(2011)0218 (PB C 377 E van 7.12.2012, blz. 252)) (13807/4/2010 – C7-0017/2011 – 2009/0006(COD))

Overeenkomstig artikel 231, lid 4, van het Reglement wordt deze rectificatie geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of ten minste veertig leden binnen vierentwintig uur verzoeken deze in stemming te brengen.

De rectificatie staat op Europarl.


7. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mede woensdag 11 maart 2015 tezamen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen te zullen ondertekenen:

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG wat betreft de mogelijkheid voor de lidstaten om de teelt van genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) op hun grondgebied te beperken of te verbieden (00001/2015/LEX - C8-0071/2015 - 2010/0208(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersveiligheidsgerelateerde verkeersovertredingen (00103/2014/LEX - C8-0070/2015 - 2014/0218(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de gemeenschappelijke regeling voor de uitvoer (codificatie) (00102/2014/LEX - C8-0069/2015 - 2014/0167(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de gemeenschappelijke regeling voor de invoer (codificatie) (00101/2014/LEX - C8-0068/2015 - 2014/0166(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de maatregelen die de Unie kan nemen naar aanleiding van een rapport van het orgaan voor geschillenbeslechting van de WTO betreffende antidumping- en antisubsidiemaatregelen (codificatie) (00100/2014/LEX - C8-0067/2015 - 2014/0164(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vrijwaringsmaatregelen bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek IJsland (codificatie) (00098/2014/LEX - C8-0066/2015 - 2014/0160(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de maatregelen die de Unie kan nemen naar aanleiding van een rapport van het orgaan voor geschillenbeslechting van de WTO betreffende antidumping- en antisubsidiemaatregelen (codificatie) (00099/2014/LEX - C8-0065/2015 - 2014/0163(COD)).


8. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vragen met verzoek om mondeling antwoord zijn door de leden ingediend (artikel 128 van het Reglement):

- (O-000005/2015) van Michael Cramer, namens de Commissie TRAN, aan de Commissie: Gevolgen van de Russische beperkingen voor internationale wegvervoerders (2015/2541(RSP)) (B8-0105/2015);

- (O-000017/2015) van Nicola Caputo, Pavel Poc, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Bart Staes, Soledad Cabezón Ruiz, Renata Briano, Elena Gentile, Pina Picierno, Renato Soru, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Barbara Kappel, Eric Andrieu, Nicolas Bay, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fredrick Federley, Jana Žitňanská, Jean-Luc Schaffhauser, Patricija Šulin, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Christel Schaldemose, Marc Tarabella, Maria Arena, Nessa Childers, Biljana Borzan, José Blanco López, Iratxe García Pérez, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Mercedes Bresso, Anneli Jäätteenmäki, Martin Häusling, Karin Kadenbach, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Ivan Jakovčić, Pascal Durand, Diane James, Molly Scott Cato, Margrete Auken, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis, Benedek Jávor, Yannick Jadot en Claudiu Ciprian Tănăsescu, aan de Commissie: Criteria voor het identificeren van hormoonontregelende chemische stoffen (2015/2605(RSP)) (B8-0107/2015).


9. Verzoekschriften

De volgende op de vermelde data in het algemeen register ingeschreven verzoekschriften zijn overeenkomstig artikel 215, lid 6, van het Reglement naar de bevoegde commissie verwezen:

Op 5 maart 2015

(naam vertrouwelijk) (nr. 2703/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2704/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2705/2014); Brian Semmens (nr. 0093/2015); Pia Berrend (nr. 0094/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0095/2015); Remo Pulcini (nr. 0096/2015); Claudiu Coldea (nr. 0097/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0098/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0099/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0100/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0101/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0102/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0103/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0104/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0105/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0106/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0107/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0108/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0109/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0110/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0111/2015); Roberto Barcaroli (nr. 0112/2015); András Horváth (nr. 0113/2015); Ingo Handorf (nr. 0114/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0115/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0116/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0117/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0118/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0119/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0120/2015); Félix María López De Dicastillo Albizúa (nr. 0121/2015); Alberto Dal Forno (nr. 0122/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0123/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0124/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0125/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0126/2015); Rommy Gabriel Aurel (nr. 0127/2015); Cristian Oneț (nr. 0128/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0129/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0130/2015); Remo Pulcini (nr. 0131/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0132/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0133/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0134/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0135/2015); Vivien Saunders (nr. 0136/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0137/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0138/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0139/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0140/2015); María Julia Giménez Gómez (nr. 0141/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0142/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0143/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0144/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0145/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0146/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0147/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0148/2015); Elisabetta Mavilla (nr. 0149/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0150/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0151/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0152/2015); Ángel Manuel Hernández Guardia (nr. 0153/2015); Oronzo Danese (nr. 0154/2015); Andreas Ernst (nr. 0155/2015); Felipe Romero Cambrón (nr. 0156/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0157/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0158/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0159/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0160/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0161/2015).

De Voorzitter deelt mede dat hij op 5 maart 2015 een verzoekschrift dat bij het Europees Parlement is ingediend door een natuurlijke of rechtspersoon die geen burger van de Europese Unie is en niet zijn verblijfplaats in een lidstaat heeft, overeenkomstig het bepaalde in artikel 215, lid 13, van het Reglement, naar de bevoegde commissie heeft verwezen.


10. Besluiten inzake bepaalde documenten

Wijzigingen aanwijzing commissies (artikelen 53, 54 en 55 van het Reglement)

Medeverantwoordelijke commissies (artikel 54 van het Reglement)

Gezamenlijke commissies (artikel 55 van het Reglement)

- Europees Fonds voor strategische investeringen (COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD))
commissies: ECON (gezamenlijke en medeverantwoordelijke commissie), BUDG (gezamenlijke en medeverantwoordelijke commissie)
(advies: ITRE (medeverantwoordelijke commissie), TRAN (medeverantwoordelijke commissie), AFCO, CULT, AGRI, ENVI, EMPL, CONT, IMCO, REGI)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 11.2.2015)


11. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek der Filippijnen, anderzijds (05431/2015 - C8-0061/2015 - 2013/0441(NLE))

verwezen naar

ten principale :

AFET

advies :

DEVE, ENVI, INTA

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds (05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE))

verwezen naar

ten principale :

AFET

advies :

DEVE, ENVI, INTA

2) van de parlementaire commissies

2.1) verslagen

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de gemeenschappelijke regeling voor de invoer uit bepaalde derde landen (herschikking) (COM(2014)0323 - C8-0014/2014 - 2014/0168(COD)) - commissie INTA - Rapporteur: Jarosław Wałęsa (A8-0014/2015)

- Verslag over vooruitgang op het gebied van de gelijkheid van vrouwen en mannen in de Europese Unie in 2013 (2014/2217(INI)) - commissie FEMM - Rapporteur: Marc Tarabella (A8-0015/2015)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van textielproducten uit bepaalde derde landen, die niet vallen onder bilaterale overeenkomsten, protocollen of andere regelingen, noch onder een andere, bijzondere regeling van de Unie (herschikking) (COM(2014)0345 - C8-0023/2014 - 2014/0177(COD)) - commissie INTA - Rapporteur: Jarosław Wałęsa (A8-0016/2015)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde procedures voor de toepassing van de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Bosnië en Herzegovina, anderzijds, en de Interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en Bosnië en Herzegovina, anderzijds (gecodificeerde tekst) (COM(2014)0443 - C8-0087/2014 - 2014/0206(COD)) - commissie JURI - Rapporteur: Andrzej Duda (A8-0017/2015)

- Verslag over de governance van de interne markt binnen het Europees semester 2015 (2014/2212(INI)) - commissie IMCO - Rapporteur: Ildikó Gáll-Pelcz (A8-0018/2015)

- Verslag inzake het jaarverslag over het mededingingsbeleid van de EU (2014/2158(INI)) - commissie ECON - Rapporteur: Morten Messerschmidt (A8-0019/2015)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure (COM(2013)0822 - C7-0428/2013 - 2013/0408(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Caterina Chinnici (A8-0020/2015)

- ***I Aanvullend verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese langetermijninvesteringsfondsen (COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)) - commissie ECON - Rapporteur: Alain Lamassoure (A8-0021/2015)

- ***I Aanvullend verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende interbancaire vergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties (COM(2013)0550 - C7-0241/2013 - 2013/0265(COD)) - commissie ECON - Rapporteur: Pablo Zalba Bidegain (A8-0022/2015)

- Verslag over het jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2013 en het beleid van de Europese Unie ter zake (2014/2216(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015)

- Verslag over het jaarverslag 2013 over de bescherming van de financiële belangen van de EU - Fraudebestrijding (2014/2155(INI)) - commissie CONT - Rapporteur: Georgi Pirinski (A8-0024/2015)

- Verslag over de algemene richtsnoeren voor de voorbereiding van de begroting 2016, afdeling III – Commissie (2015/2008(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: José Manuel Fernandes (A8-0027/2015)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2014/014 DE/Aleo Solar, ingediend door Duitsland) (COM(2014)0726 - C8-0012/2015 - 2015/2018(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Iris Hoffmann (A8-0030/2015)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2013/007, ingediend door BE/Henegouwen Staal (Duferco-NLMK), België) (COM(2014)0725 - C8-0013/2015 - 2015/2019(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Andrej Plenković (A8-0031/2015)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2014/011 BE/Caterpillar, ingediend door België) [COM(2014)0735 - C8-0015/2015 – 2015/2021(BUD)] - commissie BUDG - Rapporteur: Anneli Jäätteenmäki (A8-0033/2015)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2013/011, ingediend door BE/Saint-Gobain Sekurit, België) (COM(2015)0009 - C8-0011/2015 - 2015/2017(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Liadh Ní Riada (A8-0034/2015)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2014/012 BE/Arcelor Mittal, ingediend door België) (COM(2014)0734 - C8-0014/2015 - 2015/2020(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Victor Negrescu (A8-0035/2015)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2013/009 PL/Zachem, ingediend door Polen) (COM(2015)0013 - C8-0010/2015 - 2015/2016(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Jan Olbrycht (A8-0036/2015)

- Verslag over het Europees semester voor economische beleidscoördinatie: jaarlijkse groeianalyse 2015 (2014/2221(INI)) - commissie ECON - Rapporteur: Dariusz Rosati (A8-0037/2015)

- *** Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de aanvaarding, namens de Europese Unie, van de gewijzigde Overeenkomst inzake de oprichting van de Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee (14993/2014 - C8-0027/2015 - 2014/0274(NLE)) - commissie PECH - Rapporteur: Gabriel Mato (A8-0038/2015)

- Verslag over het jaarverslag van de hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid aan het Europees Parlement (2014/2219(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Elmar Brok (A8-0039/2015)

- Verslag over het Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2015 (2014/2222(INI)) - commissie EMPL - Rapporteur: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0043/2015)

2.2) aanbevelingen voor de tweede lezing

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 96/53/EG van de Raad houdende vaststelling, voor bepaalde aan het verkeer binnen de Gemeenschap deelnemende wegvoertuigen, van de in het nationale en het internationale verkeer maximaal toegestane afmetingen, en van de in het internationale verkeer maximaal toegestane gewichten (11296/3/2014 - C8-0294/2014 - 2013/0105(COD)) - commissie TRAN - Rapporteur: Jörg Leichtfried (A8-0032/2015)


12. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van maat I 2015 (PE 550.479/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 152 van het Reglement):

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Emmanouil Glezos, over de situatie in Griekenland, Claudia Tapardel, die vraagt dat sancties worden genomen tegen Gianluca Buonanno wegens zijn uitlatingen, die zij racistisch noemt, en Gerard Batten (de Voorzitter antwoordt Claudia Tapardel dat hij niet bevoegd is om sancties te nemen wegens uitspraken die buiten het Parlement zijn gedaan, maar dat hij zal meedelen welke maatregelen er zijn genomen tegen Gianluca Buonanno ingevolge zijn handelingen in het Parlement).

°
° ° °


Maandag en dinsdag

Geen wijzigingen.

Woensdag

Verzoek van de PPE-Fractie om het debat over de verklaring van de Commissie over "Toename van antisemitisme, islamofobie en gewelddadig extremisme in de EU" (2015/2595(RSP)) (punt 74 PDOJ) af te sluiten met de indiening van een ontwerpresolutie die is ingeschreven onder de stemmingen van de vergaderperiode van april II.

Het woord wordt gevoerd door Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie, om het verzoek toe te lichten, Monika Hohlmeier, om het verzoek te steunen, en Birgit Sippel, tegen het verzoek.

Bij ES (152 voor, 152 tegen, 12 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Donderdag

Verzoek van de PPE-Fractie om een verklaring van de Commissie – zonder indiening van ontwerpresoluties – over de mogelijke toestroom van migranten aan de EU-grenzen als gevolg van de recente opmars van militanten van de Islamitische Staat in Libië, als tweede punt op de agenda van donderdag in te schrijven.

Het woord wordt gevoerd door Monika Hohlmeier, namens de PPE-Fractie, die het verzoek toelicht, Roberta Metsola, om het verzoek te steunen, Enrique Guerrero Salom, die voorstelt dat de verklaring meer in het algemeen naar de situatie in Libië verwijst en niet alleen betrekking heeft op de migrantenstroom, Monika Hohlmeier en Enrique Guerrero Salom, om hun voorstellen toe te lichten, en de Voorzitter, die de volgende titel voorstelt: "De instabiele toestand in Libië en de gevolgen daarvan".

Het Parlement stemt in met dit laatste voorstel.

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.


13. Vooruitgang op het gebied van de gelijkheid van vrouwen en mannen in de Europese Unie in 2013 (debat)

Verslag over de vooruitgang op het gebied van de gelijkheid van vrouwen en mannen in de Europese Unie [2014/2217(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Marc Tarabella (A8-0015/2015)

Marc Tarabella leidt het verslag in.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Mariya Gabriel, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Kazimierz Michał Ujazdowski, Anna Hedh, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bernd Lucke, Beatrix von Storch, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Janice Atkinson, Ángela Vallina, namens de GUE/NGL-Fractie, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, Louise Bours, namens de EFDD-Fractie, die weigert in te gaan op een “blauwe kaart”-vraag van Liisa Jaakonsaari, Georg Mayer, niet-fractiegebonden lid, Constance Le Grip, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van István Ujhelyi, Iliana Iotova, Jadwiga Wiśniewska, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Miapetra Kumpula-Natri, en Beatriz Becerra Basterrechea.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jadwiga Wiśniewska, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen Beatriz Becerra Basterrechea, die hierop ingaat, Malin Björk, Terry Reintke, Mireille D'Ornano, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Sophia in 't Veld, Barbara Matera, Mary Honeyball, Jana Žitňanská, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jadwiga Wiśniewska, Pier Antonio Panzeri, over de “blauwe kaart”-procedure, Sophia in 't Veld, Inês Cristina Zuber, Ulrike Lunacek, Sylvie Goddyn en Angelika Niebler.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Kazimierz Michał Ujazdowski, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen Angelika Niebler, die hierop ingaat, Evelyn Regner, Branislav Škripek, António Marinho e Pinto, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jonathan Arnott, Kostadinka Kuneva, Aymeric Chauprade, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Carlos Coelho, Liliana Rodrigues, Rikke Karlsson, Anneli Jäätteenmäki, Pablo Echenique, József Nagy, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Dubravka Šuica, Viorica Dăncilă, Helga Stevens, Michaela Šojdrová, Maria Arena, Rosa Estaràs Ferragut, Jutta Steinruck, Marijana Petir, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Julie Ward, Inés Ayala Sender, Clare Moody, Elly Schlein, Biljana Borzan, Edouard Martin, Jens Nilsson, Theresa Griffin, Sergio Gaetano Cofferati, Pier Antonio Panzeri en Monika Flašíková Beňová.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Alessandra Mussolini, José Blanco López, Notis Marias, Bill Etheridge, Diane Dodds, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Nicola Caputo, Kazimierz Michał Ujazdowski en Ivan Jakovčić.

Het woord wordt gevoerd door Ángela Vallina, om de woorden die zij namens haar fractie heeft gesproken toe te lichten, Věra Jourová en Marc Tarabella.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.10 van de notulen van 10.3.2015.


14. Jaarverslag over het mededingingsbeleid van de EU (debat)

Verslag over het jaarverslag over het mededingingsbeleid van de EU [2014/2158(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Morten Messerschmidt (A8-0019/2015)

Morten Messerschmidt leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Margrethe Vestager (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Kaja Kallas (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO).

VOORZITTER: Ulrike LUNACEK
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Werner Langen, namens de PPE-Fractie, Tibor Szanyi, namens de S&D-Fractie, Marek Józef Gróbarczyk, namens de ECR-Fractie, Ramon Tremosa i Balcells, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Paloma López Bermejo, namens de GUE/NGL-Fractie, Michel Reimon, namens de Verts/ALE-Fractie, Steven Woolfe, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Barbara Kappel, niet-fractiegebonden lid, Esther de Lange, Anneliese Dodds, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Janice Atkinson, Morten Helveg Petersen, Marco Valli, Markus Ferber, Alessia Maria Mosca, Theodor Dumitru Stolojan, Jeppe Kofod, Georgios Kyrtsos, Doru-Claudian Frunzulică, David Casa, Danuta Jazłowiecka en Bernard Monot.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Romana Tomc, Maria Grapini, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić en João Ferreira.

Het woord wordt gevoerd door Margrethe Vestager en Morten Messerschmidt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.11 van de notulen van 10.3.2015.


15. Criteria voor het identificeren van hormoonontregelende chemische stoffen (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000017/2015) van Nicola Caputo, Pavel Poc, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Bart Staes, Soledad Cabezón Ruiz, Renata Briano, Elena Gentile, Pina Picierno, Renato Soru, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Barbara Kappel, Eric Andrieu, Nicolas Bay, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fredrick Federley, Jana Žitňanská, Jean-Luc Schaffhauser, Patricija Šulin, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Christel Schaldemose, Marc Tarabella, Maria Arena, Nessa Childers, Biljana Borzan, José Blanco López, Iratxe García Pérez, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Mercedes Bresso, Anneli Jäätteenmäki, Martin Häusling, Karin Kadenbach, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Ivan Jakovčić, Pascal Durand, Diane James, Molly Scott Cato, Margrete Auken, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis, Benedek Jávor, Yannick Jadot en Claudiu Ciprian Tănăsescu, aan de Commissie: Criteria voor het identificeren van hormoonontregelende chemische stoffen (B8-0107/2015) (2015/2605(RSP))

Nicola Caputo licht de vraag toe.

Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Jens Gieseke, namens de PPE-Fractie, Gilles Pargneaux, namens de S&D-Fractie, Julie Girling, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Margrete Auken, Lynn Boylan, namens de GUE/NGL-Fractie, en Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Piernicola Pedicini, namens de EFDD-Fractie, Sylvie Goddyn, niet-fractiegebonden lid, Daniel Buda, Pavel Poc, Bolesław G. Piecha, Anja Hazekamp, Margrete Auken, Eleonora Evi, Biljana Borzan, Tibor Szanyi en Christel Schaldemose.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Czesław Adam Siekierski, Karin Kadenbach, Anthea McIntyre, Ivan Jakovčić, João Ferreira en Michèle Rivasi.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis.

Het debat wordt gesloten.


16. Gevolgen van de Russische beperkingen voor internationale wegvervoerders (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000005/2015) van Michael Cramer, namens de Commissie TRAN, aan de Commissie: Gevolgen van de Russische beperkingen voor internationale wegvervoerders (B8-0105/2015) (2015/2541(RSP))

Michael Cramer licht de vraag toe.

Violeta Bulc (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, namens de PPE-Fractie, Claudia Tapardel, namens de S&D-Fractie, Tomasz Piotr Poręba, namens de ECR-Fractie, Gesine Meissner, namens de ALDE-Fractie, Kostas Chrysogonos, namens de GUE/NGL-Fractie, Peter Lundgren, namens de EFDD-Fractie, Marie-Christine Arnautu, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Michael Cramer, Wim van de Camp, Miltiadis Kyrkos, Roberts Zīle, Antanas Guoga, Jill Seymour, Ivan Jakovčić, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen Jill Seymour, die daarop niet ingaat, Massimiliano Salini, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, Janusz Zemke, Zbigniew Kuźmiuk, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tomáš Zdechovský, Inés Ayala Sender en Georgi Pirinski.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Michael Cramer, Bronis Ropė, Krzysztof Hetman en Janusz Wojciechowski.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc en Franz Obermayr, deze laatste over het verloop van het debat.

Het debat wordt gesloten.


17. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 163 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

David McAllister, Alessia Maria Mosca, Beatrix von Storch, Ivan Jakovčić, Lidia Senra Rodríguez, Ernest Maragall, Rosa D'Amato, Franz Obermayr, Tomáš Zdechovský, Costas Mavrides, Janusz Wojciechowski, Lynn Boylan, Giulia Moi, Lefteris Christoforou, Maria Grapini, Philippe Loiseau, Carlos Iturgaiz, Olga Sehnalová, Seán Kelly, Jude Kirton-Darling, Iuliu Winkler, Inés Ayala Sender, Eduard Kukan, Damian Drăghici, Ivana Maletić en Esther Herranz García.


18. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 550.479/OJMA).


19. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.45 uur gesloten.


20. Sluiting van de zitting

De zitting 2014-2015 van het Europees Parlement is gesloten.

Krachtens het bepaalde in het Verdrag zal het Parlement morgen, dinsdag 10 maart 2015, om 08.30 uur bijeenkomen.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, Joulaud, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Pașcu, Paulsen, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sant, Sârbu, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver

Verontschuldigd:

Crowley, Dohrmann, Händel, Parker, Pietikäinen, Saryusz-Wolski, Vozemberg

Juridische mededeling - Privacybeleid