Indeks 
Protokół
PDF 244kWORD 178k
Poniedziałek, 9 marca 2015 r. - Strasburg
1.Wznowienie sesji
 2.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 3.Skład Parlamentu
 4.Weryfikacja mandatów
 5.Skład komisji i delegacji
 6.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)
 7.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 8.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 9.Petycje
 10.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 11.Składanie dokumentów
 12.Porządek obrad
 13.Postępy w zakresie równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej w 2013 r. (debata)
 14.Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji UE (debata)
 15.Kryteria określania substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego (debata)
 16.Wpływ rosyjskich restrykcji na międzynarodowych przewoźników drogowych (debata)
 17.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 18.Porządek obrad następnego posiedzenia
 19.Zamknięcie posiedzenia
 20.Zamknięcie sesji rocznej
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 17:00.


2. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

°
° ° °

Przewodniczący poinformował, że przy wejściu do sali posiedzeń plenarnych można zaopatrzyć się w broszury dotyczące bezpieczeństwa.


3. Skład Parlamentu

Pablo Echenique zrzekł się na piśmie mandatu posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 15 marca 2015.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 3 Regulaminu Parlament stwierdził wakat od wspomnianej daty i poinformował o nim zainteresowany organ krajowy.

°
° ° °

Właściwe organy hiszpańskie powiadomiły o wyborze Miguela Urbána Crespo w miejsce Teresy Rodriguez-Rubio na posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 5 marca 2015 r.

Zgodnie z art. 13 Aktu z dnia 20 września 1976 r. dotyczącego wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich oraz art. 4 ust. 1 Regulaminu Parlament przyjął do wiadomości wybór Miguela Urbána Crespo ze skutkiem od dnia 5 marca 2015 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Miguel Urbán Crespo bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem, że przedstawił uprzednio pisemne oświadczenie, w którym stwierdził, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.


4. Weryfikacja mandatów

Zgodnie z propozycją komisji JURI Parlament zatwierdził mandaty posłów Daniela Daltona, ze skutkiem od dnia 8 stycznia 2015 r., Steliosa Kouloglou, ze skutkiem od dnia 27 stycznia 2015 r., Anneleen Van Bossuyt, ze skutkiem od dnia 8 stycznia 2015 r., i Hilde Vautmans, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2015 r.


5. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grup S&D i ECR wnioski w sprawie następujących nominacji:

komisja ENVI: Damiano Zoffoli w miejsce Enrico Gasbarry

komisja JURI: Enrico Gasbarra w miejsce Alessandry Moretti

komisja AFCO: Claudia Tapardel w miejsce Sorina Moisy

Delegacja do spraw Stosunków z Półwyspem Koreańskim: Arne Lietz

Komisja Specjalna ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach: Ashley Fox w miejsce Kay Swinburne.

Niniejsze nominacje zostaną uznane za ratyfikowane, jeśli począwszy od chwili obecnej do zatwierdzenia tego sprawozdania nie zostanie zgłoszone żadne zastrzeżenie.


6. Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)

Komisja IMCO przedstawiła następujące sprostowanie do dokumentu przyjętego przez Parlament Europejski:

Sprostowanie P7_TA(2011)0218(COR02) do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1007/2011 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowywania składu surowcowego wyrobów włókienniczych, a także uchylenia dyrektywy Rady 73/44/EWG oraz dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 96/73/WE i 2008/121/WE (Dz.U. L 272 z 18.10.2011, s. 1) (stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu dnia 11 maja 2011 r. w celu przyjęcia wspomnianego wyżej rozporządzenia P7_TA(2011)0218 (Dz.U. C 377 E z 7.12.2012, s. 252)) (13807/4/2010 – C7-0017/2011 – 2009/0006(COD))

Zgodnie z art. 231 ust. 4 Regulaminu sprostowanie to uważa się za zatwierdzone, chyba że nie później niż dwadzieścia cztery godziny po jego ogłoszeniu grupa polityczna lub co najmniej czterdziestu posłów złoży wniosek o poddanie go pod głosowanie.

Sprostowanie jest dostępne na stronie Europarl.


7. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi w środę 11 marca 2015 r. do podpisania następujących aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany dyrektywy 2001/18/WE w zakresie umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazu uprawy organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) na swoim terytorium (00001/2015/LEX - C8-0071/2015 - 2010/0208(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego (00103/2014/LEX - C8-0070/2015 - 2014/0218(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych reguł wywozu (tekst jednolity) (00102/2014/LEX - C8-0069/2015 - 2014/0167(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych reguł przywozu (tekst jednolity) (00101/2014/LEX - C8-0068/2015 - 2014/0166(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków, które Unia może podjąć w stosunku do połączonego oddziaływania środków antydumpingowych lub antysubsydyjnych i środków ochronnych (tekst jednolity) (00100/2014/LEX - C8-0067/2015 - 2014/0164(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ochronnych przewidzianych w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Islandii (tekst jednolity) (00098/2014/LEX - C8-0066/2015 - 2014/0160(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków, które Unia może podjąć po przyjęciu przez organ ds. rozstrzygania sporów WTO sprawozdania dotyczącego zagadnień antydumpingowych i antysubsydyjnych (tekst jednolity) (00099/2014/LEX - C8-0065/2015 - 2014/0163(COD)).


8. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej zostały złożone przez posłów (art. 128 Regulaminu):

- (O-000005/2015) które skierował Michael Cramer, w imieniu komisji TRAN, do Komisji: Wpływ rosyjskich restrykcji na międzynarodowych przewoźników drogowych (2015/2541(RSP)) (B8-0105/2015);

- (O-000017/2015) które skierowali Nicola Caputo, Pavel Poc, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Bart Staes, Soledad Cabezón Ruiz, Renata Briano, Elena Gentile, Pina Picierno, Renato Soru, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Barbara Kappel, Eric Andrieu, Nicolas Bay, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fredrick Federley, Jana Žitňanská, Jean-Luc Schaffhauser, Patricija Šulin, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Christel Schaldemose, Marc Tarabella, Maria Arena, Nessa Childers, Biljana Borzan, José Blanco López, Iratxe García Pérez, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Mercedes Bresso, Anneli Jäätteenmäki, Martin Häusling, Karin Kadenbach, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Ivan Jakovčić, Pascal Durand, Diane James, Molly Scott Cato, Margrete Auken, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis, Benedek Jávor, Yannick Jadot i Claudiu Ciprian Tănăsescu, do Komisji: Kryteria określania substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego (2015/2605(RSP)) (B8-0107/2015).


9. Petycje

Poniższe petycje, które wpisano do rejestru ogólnego ze wskazanymi poniżej datami, przekazano właściwej komisji zgodnie z art. 215 ust. 6 Regulaminu:

Dnia 5 marca 2015 r.

(nazwisko poufne) (nr 2703/2014); (nazwisko poufne) (nr 2704/2014); (nazwisko poufne) (nr 2705/2014); Brian Semmens (nr 0093/2015); Pia Berrend (nr 0094/2015); (nazwisko poufne) (nr 0095/2015); Remo Pulcini (nr 0096/2015); Claudiu Coldea (nr 0097/2015); (nazwisko poufne) (nr 0098/2015); (nazwisko poufne) (nr 0099/2015); (nazwisko poufne) (nr 0100/2015); (nazwisko poufne) (nr 0101/2015); (nazwisko poufne) (nr 0102/2015); (nazwisko poufne) (nr 0103/2015); (nazwisko poufne) (nr 0104/2015); (nazwisko poufne) (nr 0105/2015); (nazwisko poufne) (nr 0106/2015); (nazwisko poufne) (nr 0107/2015); (nazwisko poufne) (nr 0108/2015); (nazwisko poufne) (nr 0109/2015); (nazwisko poufne) (nr 0110/2015); (nazwisko poufne) (nr 0111/2015); Roberto Barcaroli (nr 0112/2015); András Horváth (nr 0113/2015); Ingo Handorf (nr 0114/2015); (nazwisko poufne) (nr 0115/2015); (nazwisko poufne) (nr 0116/2015); (nazwisko poufne) (nr 0117/2015); (nazwisko poufne) (nr 0118/2015); (nazwisko poufne) (nr 0119/2015); (nazwisko poufne) (nr 0120/2015); Félix María López De Dicastillo Albizúa (nr 0121/2015); Alberto Dal Forno (nr 0122/2015); (nazwisko poufne) (nr 0123/2015); (nazwisko poufne) (nr 0124/2015); (nazwisko poufne) (nr 0125/2015); (nazwisko poufne) (nr 0126/2015); Rommy Gabriel Aurel (nr 0127/2015); Cristian Oneț (nr 0128/2015); (nazwisko poufne) (nr 0129/2015); (nazwisko poufne) (nr 0130/2015); Remo Pulcini (nr 0131/2015); (nazwisko poufne) (nr 0132/2015); (nazwisko poufne) (nr 0133/2015); (nazwisko poufne) (nr 0134/2015); (nazwisko poufne) (nr 0135/2015); Vivien Saunders (nr 0136/2015); (nazwisko poufne) (nr 0137/2015); (nazwisko poufne) (nr 0138/2015); (nazwisko poufne) (nr 0139/2015); (nazwisko poufne) (nr 0140/2015); María Julia Giménez Gómez (nr 0141/2015); (nazwisko poufne) (nr 0142/2015); (nazwisko poufne) (nr 0143/2015); (nazwisko poufne) (nr 0144/2015); (nazwisko poufne) (nr 0145/2015); (nazwisko poufne) (nr 0146/2015); (nazwisko poufne) (nr 0147/2015); (nazwisko poufne) (nr 0148/2015); Elisabetta Mavilla (nr 0149/2015); (nazwisko poufne) (nr 0150/2015); (nazwisko poufne) (nr 0151/2015); (nazwisko poufne) (nr 0152/2015); Ángel Manuel Hernández Guardia (nr 0153/2015); Oronzo Danese (nr 0154/2015); Andreas Ernst (nr 0155/2015); Felipe Romero Cambrón (nr 0156/2015); (nazwisko poufne) (nr 0157/2015); (nazwisko poufne) (nr 0158/2015); (nazwisko poufne) (nr 0159/2015); (nazwisko poufne) (nr 0160/2015); (nazwisko poufne) (nr 0161/2015).

Przewodniczący poinformował, że w dniu 5 marca 2015 r. przesłał do komisji przedmiotowo właściwej – zgodnie z przepisami art. 215 ust. 13 Regulaminu – petycję skierowaną do Parlamentu Europejskiego przez osobę fizyczną, które nie jest obywatelem Unii Europejskiej i nie zamieszkuje na terytorium państwa członkowskiego.


10. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 53, 54 i 55 Regulaminu)

Zaangażowane komisje (art. 54 Regulaminu)

Wspólne komisje (art. 55 Regulaminu)

- Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD))
komisje: ECON (komisja wspólna i zaangażowana), BUDG (komisja wspólna i zaangażowana)
(opinia: ITRE (komisja zaangażowana), TRAN (komisja zaangażowana), AFCO, CULT, AGRI, ENVI, EMPL, CONT, IMCO, REGI)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z 11.2.2015)


11. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy ramowej o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Filipin, z drugiej strony (05431/2015 - C8-0061/2015 - 2013/0441(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

opinia :

DEVE, ENVI, INTA

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy ramowej o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony (05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

opinia :

DEVE, ENVI, INTA

2) przez komisje parlamentarne

2.1) sprawozdania

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych reguł przywozu z niektórych państw trzecich (wersja przekształcona) (COM(2014)0323 - C8-0014/2014 - 2014/0168(COD)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Jarosław Wałęsa (A8-0014/2015)

- Sprawozdanie w sprawie postępów w dążeniu do równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej – 2013 r. (2014/2217(INI)) - komisja FEMM - Sprawozdawca: Marc Tarabella (A8-0015/2015)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych reguł dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich, nieobjętych umowami dwustronnymi, protokołami, innymi ustaleniami lub innymi szczegółowymi regułami Unii dotyczącymi przywozu (wersja przekształcona) (COM(2014)0345 - C8-0023/2014 - 2014/0177(COD)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Jarosław Wałęsa (A8-0016/2015)

- ***I Sprawozdanie w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych procedur stosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony, oraz stosowania Umowy przejściowej w sprawie handlu i spraw związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony (tekst ujednolicony) (COM(2014)0443 - C8-0087/2014 - 2014/0206(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Andrzej Duda (A8-0017/2015)

- Sprawozdanie w sprawie zarządzania jednolitym rynkiem w ramach europejskiego semestru 2015 (2014/2212(INI)) - komisja IMCO - Sprawozdawczyni: Ildikó Gáll-Pelcz (A8-0018/2015)

- Sprawozdanie w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego polityki konkurencji UE (2014/2158(INI)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Morten Messerschmidt (A8-0019/2015)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gwarancji procesowych dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym (COM(2013)0822 - C7-0428/2013 - 2013/0408(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Caterina Chinnici (A8-0020/2015)

- ***I Sprawozdanie uzupełniające w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych (COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Alain Lamassoure (A8-0021/2015)

- ***I Sprawozdanie uzupełaniające w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę (COM(2013)0550 - C7-0241/2013 - 2013/0265(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Pablo Zalba Bidegain (A8-0022/2015)

- Sprawozdanie w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2013 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie (2014/2216(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015)

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego za rok 2013 dotyczącego ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej – zwalczanie nadużyć finansowych (2014/2155(INI)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Georgi Pirinski (A8-0024/2015)

- Sprawozdanie w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących przygotowania budżetu na rok 2016: sekcja 3 – Komisja (2015/2008(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: José Manuel Fernandes (A8-0027/2015)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek nr EGF/2014/014 DE/Aleo Solar z Niemiec) (COM(2014)0726 - C8-0012/2015 - 2015/2018(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Iris Hoffmann (A8-0030/2015)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK) z Belgii) (COM(2014)0725 - C8-0013/2015 - 2015/2019(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Andrej Plenković (A8-0031/2015)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 13 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/011 BE/Caterpillar, Belgia) [COM(2014)0735 - C8-0015/2015 - 2015/2021(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Anneli Jäätteenmäki (A8-0033/2015)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit złożony przez Belgię) (COM(2015)0009 - C8-0011/2015 - 2015/2017(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Liadh Ní Riada (A8-0034/2015)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek nr EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal z Belgii) (COM(2014)0734 - C8-0014/2015 - 2015/2020(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Victor Negrescu (A8-0035/2015)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2013/009 PL/Zachem złożony przez Polskę) (COM(2015)0013 - C8-0010/2015 - 2015/2016(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Jan Olbrycht (A8-0036/2015)

- Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego – rok 2015 (2014/2221(INI)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Dariusz Rosati (A8-0037/2015)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej przyjęcia, w imieniu Unii Europejskiej, zmienionego Porozumienia w sprawie powołania Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego (14993/2014 - C8-0027/2015 - 2014/0274(NLE)) - komisja PECH - Sprawozdawca: Gabriel Mato (A8-0038/2015)

- Sprawozdanie w sprawie rocznego sprawozdania wysokiej przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa przeznaczonego dla Parlamentu Europejskiego (2014/2219(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Elmar Brok (A8-0039/2015)

- Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2015 r. (2014/2222(INI)) - komisja EMPL - Sprawozdawca: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0043/2015)

2.2) zalecenia do drugiego czytania

- ***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 96/53/WE ustanawiającą dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym (11296/3/2014 - C8-0294/2014 - 2013/0105(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Jörg Leichtfried (A8-0032/2015)


12. Porządek obrad

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych pierwszej sesji marcowej 2015 r. (PE 550.479/PDOJ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 152 Regulaminu):

°
° ° °

Głos zabrali: Emmanouil Glezos, w sprawie sytuacji w Grecji, Claudia Tapardel, z wnioskiem o nałożenie na Gianlucę Buoanno kary w związku z jego rasistowskimi, zdaniem posłanki Tapardel, wypowiedziami oraz Gerard Batten (przewodniczący poinformował Claudię Tapardel, że nie ma uprawnień do nakładania kar z powodu słów wypowiedzianych poza Parlamentem, jednak poinformuje o środkach podjętych w stosunku do Gianluki Buonanno z powodu jego zachowania w Parlamencie).

°
° ° °


Poniedziałek i wtorek

Bez zmian.

Środa

Wniosek grupy PPE mający na celu zamknięcie debaty w sprawie oświadczenia Komisji pod tytułem "Wzrost antysemityzmu, islamofobii i brutalnego ekstremizmu w UE" (2015/2595(RSP)) (punkt 74 PDOJ) wraz z przedstawieniem projektu rezolucji, do poddania pod głosowanie w drugiej sesji kwietniowej.

Głos zabrali: Roberta Metsola w imieniu grupy PPE, uzasadniając wniosek, Monika Hohlmeier, popierając przedmówczynię, oraz Birgit Sippel, sprzeciwiając się wnioskowi.

W GE (przy 152 głosach za, 152 głosach przeciw i 12 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Czwartek

Wniosek grupy PPE mający na celu wpisanie jako drugiego punktu porządku obrad w czwartek oświadczenia Komisji – bez przedstawienia projektów rezolucji – w sprawie możliwego masowego napływu migrantów w granice UE spowodowanego niedawnymi ofensywami bojowników Państwa Islamskiego w Libii.

Głos zabrali: Monika Hohlmeier w imieniu grupy PPE, uzasadniając wniosek, Roberta Metsola, popierając przedmówczynię, Enrique Guerrero Salom, proponując, by oświadczenie odnosiło się w sposób bardziej ogólny do sytuacji w Libii i nie dotyczyło wyłącznie napływu migrantów, Monika Hohlmeier i Enrique Guerrero Salom, w celu doprecyzowania swoich słów, i przewodniczący, który zaproponował następujący tytuł: "Niestabilna sytuacja w Libii oraz jej skutki".

Parlament zatwierdził propozycję przewodniczącego.

°
° ° °

Niniejszym porządek obrad został ustalony.


13. Postępy w zakresie równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej w 2013 r. (debata)

Sprawozdanie w sprawie postępów w zakresie równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej w 2013 r. [2014/2217(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawca: Marc Tarabella (A8-0015/2015)

Marc Tarabella przedstawił sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali: Mariya Gabriel w imieniu grupy PPE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Kazimierza Michała Ujazdowskiego, Anna Hedh w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bernda Luckego, Beatrix von Storch w imieniu grupy ECR, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčića, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Janice Atkinson, Ángela Vallina w imieniu grupy GUE/NGL, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Louise Bours w imieniu grupy EFDD, która odmówiła odpowiedzi na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Liisę Jaakonsaari, Georg Mayer niezrzeszony, Constance Le Grip, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Istvána Ujhelyi, Iliana Iotova, Jadwiga Wiśniewska, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Miapetrę Kumpulę-Natri, i Beatriz Becerra Basterrechea.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Jadwiga Wiśniewska, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Beatriz Becerrze Basterrechei, która udzieliła odpowiedzi, Malin Björk, Terry Reintke, Mireille D'Ornano, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Sophię in 't Veld, Barbara Matera, Mary Honeyball, Jana Žitňanská, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jadwigę Wiśniewską, Pier Antonio Panzeri w sprawie procedury niebieskiej kartki, Sophia in 't Veld, Inês Cristina Zuber, Ulrike Lunacek, Sylvie Goddyn i Angelika Niebler.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Kazimierz Michał Ujazdowski, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Angelice Niebler, która udzieliła odpowiedzi, Evelyn Regner, Branislav Škripek, António Marinho e Pinto, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jonathana Arnotta, Kostadinka Kuneva, Aymeric Chauprade, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Carlos Coelho, Liliana Rodrigues, Rikke Karlsson, Anneli Jäätteenmäki, Pablo Echenique, József Nagy, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Dubravkę Šuicę, Viorica Dăncilă, Helga Stevens, Michaela Šojdrová, Maria Arena, Rosa Estaràs Ferragut, Jutta Steinruck, Marijana Petir, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčića, Julie Ward, Inés Ayala Sender, Clare Moody, Elly Schlein, Biljana Borzan, Edouard Martin, Jens Nilsson, Theresa Griffin, Sergio Gaetano Cofferati, Pier Antonio Panzeri i Monika Flašíková Beňová.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Alessandra Mussolini, José Blanco López, Notis Marias, Bill Etheridge, Diane Dodds, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Nicola Caputo, Kazimierz Michał Ujazdowski i Ivan Jakovčić.

Głos zabrali: Ángela Vallina, aby wyjaśnić swoje wystąpienie w imieniu grupy, Věra Jourová i Marc Tarabella.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.10 protokołu z dnia 10.3.2015.


14. Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji UE (debata)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego polityki konkurencji UE [2014/2158(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Morten Messerschmidt (A8-0019/2015)

Morten Messerschmidt przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Margrethe Vestager (członkini Komisji).

Głos zabrała Kaja Kallas (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO).

PRZEWODNICTWO: Ulrike LUNACEK
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Werner Langen w imieniu grupy PPE, Tibor Szanyi w imieniu grupy S&D, Marek Józef Gróbarczyk w imieniu grupy ECR, Ramon Tremosa i Balcells w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Paloma López Bermejo w imieniu grupy GUE/NGL, Michel Reimon w imieniu grupy Verts/ALE, Steven Woolfe w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčića, Barbara Kappel niezrzeszona, Esther de Lange, Anneliese Dodds, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Janice Atkinson, Morten Helveg Petersen, Marco Valli, Markus Ferber, Alessia Maria Mosca, Theodor Dumitru Stolojan, Jeppe Kofod, Georgios Kyrtsos, Doru-Claudian Frunzulică, David Casa, Danuta Jazłowiecka i Bernard Monot.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Romana Tomc, Maria Grapini, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić i João Ferreira.

Głos zabrali: Margrethe Vestager i Morten Messerschmidt.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.11 protokołu z dnia 10.3.2015.


15. Kryteria określania substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000017/2015) które skierowali Nicola Caputo, Pavel Poc, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Bart Staes, Soledad Cabezón Ruiz, Renata Briano, Elena Gentile, Pina Picierno, Renato Soru, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Barbara Kappel, Eric Andrieu, Nicolas Bay, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fredrick Federley, Jana Žitňanská, Jean-Luc Schaffhauser, Patricija Šulin, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Christel Schaldemose, Marc Tarabella, Maria Arena, Nessa Childers, Biljana Borzan, José Blanco López, Iratxe García Pérez, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Mercedes Bresso, Anneli Jäätteenmäki, Martin Häusling, Karin Kadenbach, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Ivan Jakovčić, Pascal Durand, Diane James, Molly Scott Cato, Margrete Auken, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis, Benedek Jávor, Yannick Jadot i Claudiu Ciprian Tănăsescu, do Komisji: Kryteria określania substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego (B8-0107/2015) (2015/2605(RSP))

Nicola Caputo rozwinął pytanie.

Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Jens Gieseke w imieniu grupy PPE, Gilles Pargneaux w imieniu grupy S&D, Julie Girling w imieniu grupy ECR, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Margrete Auken, Lynn Boylan w imieniu grupy GUE/NGL, i Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Piernicola Pedicini w imieniu grupy EFDD, Sylvie Goddyn niezrzeszona, Daniel Buda, Pavel Poc, Bolesław G. Piecha, Anja Hazekamp, Margrete Auken, Eleonora Evi, Biljana Borzan, Tibor Szanyi i Christel Schaldemose.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Czesław Adam Siekierski, Karin Kadenbach, Anthea McIntyre, Ivan Jakovčić, João Ferreira i Michèle Rivasi.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis.

Debata została zamknięta.


16. Wpływ rosyjskich restrykcji na międzynarodowych przewoźników drogowych (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000005/2015) które skierował Michael Cramer, w imieniu komisji TRAN, do Komisji: Wpływ rosyjskich restrykcji na międzynarodowych przewoźników drogowych (B8-0105/2015) (2015/2541(RSP))

Michael Cramer rozwinął pytanie.

Violeta Bulc (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska w imieniu grupy PPE, Claudia Tapardel w imieniu grupy S&D, Tomasz Piotr Poręba w imieniu grupy ECR, Gesine Meissner w imieniu grupy ALDE, Kostas Chrysogonos w imieniu grupy GUE/NGL, Peter Lundgren w imieniu grupy EFDD, Marie-Christine Arnautu niezrzeszona, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaela Cramera, Wim van de Camp, Miltiadis Kyrkos, Roberts Zīle, Antanas Guoga, Jill Seymour, Ivan Jakovčić, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Jill Seymour, na które nie udzieliła ona odpowiedzi, Massimiliano Salini, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, Janusz Zemke, Zbigniew Kuźmiuk, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tomáša Zdechovskýego, Inés Ayala Sender i Georgi Pirinski.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaela Cramera, Bronis Ropė, Krzysztof Hetman i Janusz Wojciechowski.

Głos zabrali: Violeta Bulc i Franz Obermayr, który wypowiedział się na temat przebiegu debaty.

Debata została zamknięta.


17. Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych

Na podstawie art. 163 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

David McAllister, Alessia Maria Mosca, Beatrix von Storch, Ivan Jakovčić, Lidia Senra Rodríguez, Ernest Maragall, Rosa D'Amato, Franz Obermayr, Tomáš Zdechovský, Costas Mavrides, Janusz Wojciechowski, Lynn Boylan, Giulia Moi, Lefteris Christoforou, Maria Grapini, Philippe Loiseau, Carlos Iturgaiz, Olga Sehnalová, Seán Kelly, Jude Kirton-Darling, Iuliu Winkler, Inés Ayala Sender, Eduard Kukan, Damian Drăghici, Ivana Maletić i Esther Herranz García.


18. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 550.479/OJMA).


19. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23:45.


20. Zamknięcie sesji rocznej

Sesja Parlamentu Europejskiego 2014-2015 została zamknięta.

Zgodnie z postanowieniami Traktatu Parlament zbierze się jutro, we wtorek, 10 marca 2015 o godzinie 8:30.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodnicząca


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, Joulaud, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Pașcu, Paulsen, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sant, Sârbu, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver

Nieobecność usprawiedliwiona:

Crowley, Dohrmann, Händel, Parker, Pietikäinen, Saryusz-Wolski, Vozemberg

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności