Kazalo 
Zapisnik
PDF 232kWORD 171k
Ponedeljek, 9. marec 2015 - Strasbourg
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 3.Sestava Parlamenta
 4.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev
 5.Sestava odborov in delegacij
 6.Popravek (člen 231 Poslovnika)
 7.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)
 8.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 9.Peticije
 10.Sklepi o določenih dokumentih
 11.Predložitev dokumentov
 12.Razpored dela
 13.Napredek pri doseganju enakosti med ženskami in moškimi v Evropski uniji leta 2013 (razprava)
 14.Letno poročilo o politiki konkurence EU (razprava)
 15.Merila za določanje povzročiteljev endokrinih motenj (razprava)
 16.Vpliv ruskih omejitev na mednarodne cestne prevoznike (razprava)
 17.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 18.Dnevni red naslednje seje
 19.Zaključek seje
 20.Zaključek letnega zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Seja se je začela ob 17.00.


2. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.

°
° ° °

Predsednik je opozoril, da so ob vhodu v sejno dvorano na voljo brošure na temo varnosti.


3. Sestava Parlamenta

Pablo Echenique je pisno sporočil svoj odstop s funkcije poslanca Evropskega parlamenta z veljavo od 15. marca 2015.

V skladu s členom 4(1) in (3) Poslovnika Parlament ugotovi sprostitev sedeža, ki začne veljati na ta dan, in s tem seznani pristojni nacionalni organ.

°
° ° °

Pristojni španski organi so Evropski parlament obvestili, da je namesto Terese Rodriguez-Rubio za poslanca Evropskega parlamenta imenovan Miguel Urbán Crespo z začetkom veljavnosti dne 5. marca 2015.

V skladu s členom 13 Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976 ter s prvim odstavkom člena 4 Poslovnika se je Parlament seznanil z izvolitvijo Miguela Urbána Crespa z začetkom veljavnosti 5. marca 2015.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslanca oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanec Miguel Urbán Crespo polnopravno udeležuje sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da je predhodno podal izjavo o tem, da ne opravlja funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.


4. Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev

Na predlog Odbora JURI je Parlament potrdil veljavnost mandatov poslancev Daniela Daltona z začetkom veljavnosti 8. januarja 2015, Steliosa Koulogloua z začetkom veljavnosti 27. januarja 2015, Anneleen Van Bossuyt z začetkom veljavnosti 8. januarja 2015 in Hilde Vautmans z začetkom veljavnosti 1. januarja 2015.


5. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupin S&D in ECR prejel zahteve za naslednja imenovanja:

odbor ENVI: Damiano Zoffoli namesto Enrica Gasbarre

odbor JURI: Enrico Gasbarra namesto Alessandre Moretti

odbor AFCO: Claudia Tapardel namesto Sorina Moise

Delegacija za odnose s Korejskim polotokom: Arne Lietz

Posebni odbor za davčne odločbe in druge ukrepe podobne narave ali s podobnim učinkom: Ashley Fox namesto Kay Swinburne.

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


6. Popravek (člen 231 Poslovnika)

Odbor IMCO je posredoval popravek besedila, ki ga je Evropski parlament sprejel.

Popravek P7_TA(2011)0218(COR02) Uredbe (EU) št. 1007/2011 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27. septembra 2011 o imenih tekstilnih vlaken in s tem povezanim etiketiranjem in označevanjem surovinske sestave tekstilnih izdelkov ter razveljavitvi Direktive Sveta 73/44/EGS in direktiv 96/73/ES in 2008/121/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 272 z dne 18.10.2011, str. 1) (stališče Evropskega parlamenta sprejeto na drugi obravnavi dne 11. maja 2011 z namenom sprejetja navedene uredbe P7_TA(2011)0218 (UL C 377 E z dne 7.12.2012, str. 252)) (13807/4/2010 – C7-0017/2011 – 2009/0006(COD))

V skladu s členom 231(4) Poslovnika se popravek šteje za sprejetega, razen če politična skupina ali najmanj 40 poslancev v štiriindvajsetih urah o njem ne zahteva glasovanja.

Popravek je na razpolago na spletišču Europarl.


7. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)

Predsednik je sporočil, da bo skupaj s predsednikom Sveta v sredo, 11. marca 2015, podpisal naslednje akte, sprejete v skladu z rednim zakonodajnim postopkom:

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2001/18/ES glede možnosti držav članic, da omejijo ali prepovejo gojenje gensko spremenjenih organizmov (GSO) na svojem ozemlju (00001/2015/LEX - C8-0071/2015 - 2010/0208(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o lažji čezmejni izmenjavi informacij o prometnih prekrških, povezanih z varnostjo v cestnem prometu (00103/2014/LEX - C8-0070/2015 - 2014/0218(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za izvoz (kodificirano besedilo) (00102/2014/LEX - C8-0069/2015 - 2014/0167(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za uvoz (kodificirano besedilo) (00101/2014/LEX - C8-0068/2015 - 2014/0166(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih, ki jih lahko sprejme Unija v zvezi s kombiniranim učinkom protidampinških ali protisubvencijskih ukrepov z zaščitnimi ukrepi (kodificirano besedilo) (00100/2014/LEX - C8-0067/2015 - 2014/0164(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o zaščitnih ukrepih, določenih v Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Islandijo (kodificirano besedilo) (00098/2014/LEX - C8-0066/2015 - 2014/0160(COD))

- Uredba Evropskega Parlamenta in Sveta o ukrepih, ki jih Unija lahko uvede na podlagi poročila, ki ga sprejme Organ STO za reševanje sporov v zvezi s protidampinškimi in protisubvencijskimi zadevami (kodificirano besedilo) (00099/2014/LEX - C8-0065/2015 - 2014/0163(COD)).


8. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Poslanci so predložili naslednja vprašanja za ustni odgovor (člen 128 Poslovnika):

- (O-000005/2015), ki ga je postavil Michael Cramer v imenu odbora TRAN Komisiji: Vpliv ruskih omejitev na mednarodne cestne prevoznike (2015/2541(RSP)) (B8-0105/2015);

- (O-000017/2015), ki so ga postavili Nicola Caputo, Pavel Poc, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Bart Staes, Soledad Cabezón Ruiz, Renata Briano, Elena Gentile, Pina Picierno, Renato Soru, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Barbara Kappel, Eric Andrieu, Nicolas Bay, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fredrick Federley, Jana Žitňanská, Jean-Luc Schaffhauser, Patricija Šulin, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Christel Schaldemose, Marc Tarabella, Maria Arena, Nessa Childers, Biljana Borzan, José Blanco López, Iratxe García Pérez, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Mercedes Bresso, Anneli Jäätteenmäki, Martin Häusling, Karin Kadenbach, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Ivan Jakovčić, Pascal Durand, Diane James, Molly Scott Cato, Margrete Auken, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis, Benedek Jávor, Yannick Jadot in Claudiu Ciprian Tănăsescu Komisiji: Merila za določanje povzročiteljev endokrinih motenj (2015/2605(RSP) (B8-0107/2015).


9. Peticije

V skladu s členom 215(6) Poslovnika so bile pristojnemu odboru posredovane naslednje peticije, vpisane v register po spodaj navedenih datumih:

5. marca 2015

(ime vlagatelja zaupno) (št. 2703/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2704/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2705/2014); Brian Semmens (št. 0093/2015); Pia Berrend (št. 0094/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0095/2015); Remo Pulcini (št. 0096/2015); Claudiu Coldea (št. 0097/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0098/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0099/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0100/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0101/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0102/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0103/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0104/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0105/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0106/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0107/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0108/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0109/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0110/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0111/2015); Roberto Barcaroli (št. 0112/2015); András Horváth (št. 0113/2015); Ingo Handorf (št. 0114/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0115/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0116/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0117/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0118/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0119/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0120/2015); Félix María López De Dicastillo Albizúa (št. 0121/2015); Alberto Dal Forno (št. 0122/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0123/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0124/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0125/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0126/2015); Rommy Gabriel Aurel (št. 0127/2015); Cristian Oneț (št. 0128/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0129/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0130/2015); Remo Pulcini (št. 0131/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0132/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0133/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0134/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0135/2015); Vivien Saunders (št. 0136/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0137/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0138/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0139/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0140/2015); María Julia Giménez Gómez (št. 0141/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0142/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0143/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0144/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0145/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0146/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0147/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0148/2015); Elisabetta Mavilla (št. 0149/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0150/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0151/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0152/2015); Ángel Manuel Hernández Guardia (št. 0153/2015); Oronzo Danese (št. 0154/2015); Andreas Ernst (št. 0155/2015); Felipe Romero Cambrón (št. 0156/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0157/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0158/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0159/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0160/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0161/2015).

Predsednik je sporočil, da je pristojnemu odboru dne 5. marca 2015 v skladu z določbami člena 215(13) Poslovnika, posredoval peticijo Evropskemu parlamentu, ki jo je vložila fizična oseba, ki ni državljan Evropske unije in ne prebiva v eni od držav članic.


10. Sklepi o določenih dokumentih

Spremembe napotitev na odbore (členi 53, 54 in 55 Poslovnika)

Pridruženi odbori (člen 54 Poslovnika)

Skupni odbori (člen 55 Poslovnika)

- Evropski sklad za strateške naložbe (COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD))
odbori: ECON (skupni in pridruženi odbor), BUDG (skupni in pridruženi odbor)
(mnenje: ITRE (pridruženi odbor), TRAN (pridruženi odbor), AFCO, CULT, AGRI, ENVI, EMPL, CONT, IMCO, REGI)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 11.2.2015).


11. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Okvirnega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Filipini na drugi strani v imenu Unije (05431/2015 - C8-0061/2015 - 2013/0441(NLE))

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

DEVE, ENVI, INTA

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Okvirnega sporazuma o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani v imenu Evropske unije (05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE))

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

DEVE, ENVI, INTA

2) od odborov

2.1) poročila

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za uvoz iz nekaterih tretjih držav (prenovitev) (COM(2014)0323 - C8-0014/2014 - 2014/0168(COD)) - Odbor INTA - Poročevalec: Jarosław Wałęsa (A8-0014/2015)

- Poročilo o napredku pri doseganju enakosti med ženskami in moškimi v Evropski uniji leta 2013 (2014/2217(INI)) - Odbor FEMM - Poročevalec: Marc Tarabella (A8-0015/2015)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za uvoz tekstilnih izdelkov iz nekaterih tretjih držav, ki jih ne urejajo dvostranski sporazumi, protokoli ali drugi dogovori ali druga posebna uvozna pravila Unije (prenovitev) (COM(2014)0345 - C8-0023/2014 - 2014/0177(COD)) - Odbor INTA - Poročevalec: Jarosław Wałęsa (A8-0016/2015)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih postopkih za uporabo Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Bosno in Hercegovino na drugi strani in za uporabo Začasnega sporazuma o trgovini in trgovinskih zadevah med Evropsko skupnostjo na eni strani ter Bosno in Hercegovino na drugi strani (kodificirano besedilo) (COM(2014)0443 - C8-0087/2014 - 2014/0206(COD)) - Odbor JURI - Poročevalec: Andrzej Duda (A8-0017/2015)

- Poročilo o upravljanju enotnega trga v okviru evropskega semestra 2015 (2014/2212(INI)) - Odbor IMCO - Poročevalka: Ildikó Gáll-Pelcz (A8-0018/2015)

- Poročilo o letnem poročilu o politiki konkurence EU (2014/2158(INI)) - Odbor ECON - Poročevalec: Morten Messerschmidt (A8-0019/2015)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o procesnih jamstvih za otroke, ki so osumljeni ali obdolženi v kazenskem postopku (COM(2013)0822 - C7-0428/2013 - 2013/0408(COD)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Caterina Chinnici (A8-0020/2015)

- ***I Dodatno poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih dolgoročnih investicijskih skladih (COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)) - Odbor ECON - Poročevalec: Alain Lamassoure (A8-0021/2015)

- ***I Dodatno poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o medbančnih provizijah za kartične plačilne transakcije (COM(2013)0550 - C7-0241/2013 - 2013/0265(COD)) - Odbor ECON - Poročevalec: Pablo Zalba Bidegain (A8-0022/2015)

- Poročilo o letnem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji v svetu v letu 2013 ter politiki Evropske unije na tem področju (2014/2216(INI)) - Odbor AFET - Poročevalec: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015)

- Poročilo o letnem poročilu 2013 o zaščiti finančnih interesov EU – boj proti goljufijam (2014/2155(INI)) - Odbor CONT - Poročevalec: Georgi Pirinski (A8-0024/2015)

- Poročilo o splošnih smernicah za pripravo proračuna za leto 2016, oddelek III – Komisija (2015/2008(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalec: José Manuel Fernandes (A8-0027/2015)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2014/014 DE/Aleo Solar iz Nemčije) (COM(2014)0726 - C8-0012/2015 - 2015/2018(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalka: Iris Hoffmann (A8-0030/2015)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK), Belgija) (COM(2014)0725 - C8-0013/2015 - 2015/2019(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalec: Andrej Plenković (A8-0031/2015)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2014/011 BE/Caterpillar, Belgija) [COM(2014)0735 - C8-0015/2015 - 2015/2021(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Anneli Jäätteenmäki (A8-0033/2015)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit, Belgija) (COM(2015)0009 - C8-0011/2015 - 2015/2017(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalka: Liadh Ní Riada (A8-0034/2015)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal, Belgija) (COM(2014)0734 - C8-0014/2015 - 2015/2020(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalec: Victor Negrescu (A8-0035/2015)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2013/009PL/Zachem, Poljska) (COM(2015)0013 - C8-0010/2015 - 2015/2016(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalec: Jan Olbrycht (A8-0036/2015)

- Poročilo o evropskem semestru za usklajevanje gospodarskih politik: letni pregled rasti za leto 2015 (2014/2221(INI)) - Odbor ECON - Poročevalec: Dariusz Rosati (A8-0037/2015)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sprejetju spremenjenega Sporazuma o ustanovitvi Generalne Komisije za ribištvo v Sredozemlju v imenu Evropske unije (14993/2014 - C8-0027/2015 - 2014/0274(NLE)) - Odbor PECH - Poročevalec: Gabriel Mato (A8-0038/2015)

- Poročilo o letnem poročilu visoke predstavnice Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Evropskemu parlamentu (2014/2219(INI)) - Odbor AFET - Poročevalec: Elmar Brok (A8-0039/2015)

- Poročilo o evropskem semestru za usklajevanje gospodarskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2015 (2014/2222(INI)) - Odbor EMPL - Poročevalec: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0043/2015)

2.2) priporočila za drugo obravnavo

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 96/53/ES o določitvi največjih dovoljenih mer določenih cestnih vozil v Skupnosti v notranjem in mednarodnem prometu in največjih dovoljenih tež v mednarodnem prometu (11296/3/2014 - C8-0294/2014 - 2013/0105(COD)) - Odbor TRAN - Poročevalec: Jörg Leichtfried (A8-0032/2015).


12. Razpored dela

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za prvo delno zasedanje v marcu 2015 (PE 550.479/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 152 Poslovnika):

°
° ° °

Govorili so Emmanouil Glezos o razmerah v Grčiji, Claudia Tapardel, ki je zahtevala, da se poslanec Gianluca Buonanno kaznuje zaradi njegovih izjav, ki jih je označila za rasistične, in Gerard Batten. (Predsednik je Claudiji Tapardel odgovoril, da ni pristojen za kaznovanje izjav, ki so bile podane zunaj Parlamenta, ter da bo sporočil, kateri ukrepi so bili zoper Gianluco Buonanna sprejeti zaradi njegovega ravnanja v Parlamentu.)

°
° ° °


Ponedeljek in torek

Ni sprememb.

Sreda

Zahteva skupine PPE za zaključek razprave o izjavi Komisije "Porast antisemitizma, islamofobije in nasilnega ekstremizma v EU" (2015/2595(RSP)) (točka 74 PDOJ), s predstavitvijo predloga resolucije, ki se uvrsti v čas glasovanja na drugem delnem zasedanju v aprilu.

Govorili so Roberta Metsola v imenu skupine PPE, ki je utemeljila zahtevo, Monika Hohlmeier, ki jo je podprla, in Birgit Sippel, ki je zahtevi nasprotovala.

Parlament je zahtevo zavrnil (EG) (152 glasov za, 152 glasov proti, 12 vzdržanih glasov).

Četrtek

Zahteva skupine PPE, da se na četrtkov dnevni red kot druga točka uvrsti izjava Komisije – brez predstavitve predlogov resolucij – o morebitnem množičnem prihodu migrantov na meje EU zaradi nedavnega napredovanja pripadnikov Islamske države v Libiji.

Govorili so Monika Hohlmeier v imenu skupine PPE, ki je utemeljila zahtevo, Roberta Metsola, ki jo je podprla, Enrique Guerrero Salom, ki je predlagal, naj se izjava sklicuje bolj na splošno na razmere v Libiji in ne izključno na tok migrantov, Monika Hohlmeier in Enrique Guerrero Salom, ki sta pojasnila svoje predloge, in predsednik, ki je predlagal naslednje besedilo: "Nestabilne razmere v Libiji in njihove posledice".

Parlament je ta predlog sprejel.

°
° ° °

S tem je bil določen razpored dela.


13. Napredek pri doseganju enakosti med ženskami in moškimi v Evropski uniji leta 2013 (razprava)

Poročilo o napredku pri doseganju enakosti med ženskami in moškimi v Evropski uniji leta 2013 [2014/2217(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalec: Marc Tarabella (A8-0015/2015)

Marc Tarabella je predstavil poročilo.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije).

Govorili so Mariya Gabriel v imenu skupine PPE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Kazimierz Michał Ujazdowski, Anna Hedh v imenu skupine S&D, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bernd Lucke, Beatrix von Storch v imenu skupine ECR, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivan Jakovčić, Izaskun Bilbao Barandica v imenu skupine ALDE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Janice Atkinson, Ángela Vallina v imenu skupine GUE/NGL, Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE, Louise Bours v imenu skupine EFDD, ki ni želela odgovoriti na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Liisa Jaakonsaari, Georg Mayer samostojni poslanec, Constance Le Grip, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil István Ujhelyi, Iliana Iotova, Jadwiga Wiśniewska, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Miapetra Kumpula-Natri, in Beatriz Becerra Basterrechea.

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Govorili so Jadwiga Wiśniewska, ki je z dvigom modrega kartončka postavila vprašanje Beatriz Becerra Basterrechea, ki je nanj odgovorila, Malin Björk, Terry Reintke, Mireille D'Ornano, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Sophia in 't Veld, Barbara Matera, Mary Honeyball, Jana Žitňanská, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Jadwiga Wiśniewska, Pier Antonio Panzeri o postopku postavljanja vprašanj z dvigom modrega kartončka, Sophia in 't Veld, Inês Cristina Zuber, Ulrike Lunacek, Sylvie Goddyn in Angelika Niebler.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Govorili so Kazimierz Michał Ujazdowski, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje, na katerega je odgovorila Angelika Niebler, Evelyn Regner, Branislav Škripek, António Marinho e Pinto, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jonathan Arnott, Kostadinka Kuneva, Aymeric Chauprade, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Carlos Coelho, Liliana Rodrigues, Rikke Karlsson, Anneli Jäätteenmäki, Pablo Echenique, József Nagy, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Dubravka Šuica, Viorica Dăncilă, Helga Stevens, Michaela Šojdrová, Maria Arena, Rosa Estaràs Ferragut, Jutta Steinruck, Marijana Petir, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivan Jakovčić, Julie Ward, Inés Ayala Sender, Clare Moody, Elly Schlein, Biljana Borzan, Edouard Martin, Jens Nilsson, Theresa Griffin, Sergio Gaetano Cofferati, Pier Antonio Panzeri in Monika Flašíková Beňová.

Po postopku "catch the eye" so govorili Alessandra Mussolini, José Blanco López, Notis Marias, Bill Etheridge, Diane Dodds, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Nicola Caputo, Kazimierz Michał Ujazdowski in Ivan Jakovčić.

Govorili so Ángela Vallina, ki je dodatno pojasnila izjavo, ki jo je podala v imenu skupine, Věra Jourová in Marc Tarabella.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.10 zapisnika z dne 10.3.2015.


14. Letno poročilo o politiki konkurence EU (razprava)

Poročilo o letnem poročilu o politiki konkurence EU [2014/2158(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Morten Messerschmidt (A8-0019/2015)

Morten Messerschmidt je predstavil poročilo.

Govorila je Margrethe Vestager (članica Komisije).

Govorila je Kaja Kallas (pripravljavka mnenja odbora IMCO).

PREDSEDSTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsednica

Govorili so Werner Langen v imenu skupine PPE, Tibor Szanyi v imenu skupine S&D, Marek Józef Gróbarczyk v imenu skupine ECR, Ramon Tremosa i Balcells v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Paloma López Bermejo v imenu skupine GUE/NGL, Michel Reimon v imenu skupine Verts/ALE, Steven Woolfe v imenu skupine EFDD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivan Jakovčić, Barbara Kappel samostojna poslanka, Esther de Lange, Anneliese Dodds, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Janice Atkinson, Morten Helveg Petersen, Marco Valli, Markus Ferber, Alessia Maria Mosca, Theodor Dumitru Stolojan, Jeppe Kofod, Georgios Kyrtsos, Doru-Claudian Frunzulică, David Casa, Danuta Jazłowiecka in Bernard Monot.

Po postopku "catch the eye" so govorili Romana Tomc, Maria Grapini, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić in João Ferreira.

Govorila sta Margrethe Vestager in Morten Messerschmidt.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.11 zapisnika z dne 10.3.2015.


15. Merila za določanje povzročiteljev endokrinih motenj (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000017/2015), ki so ga postavili Nicola Caputo, Pavel Poc, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Bart Staes, Soledad Cabezón Ruiz, Renata Briano, Elena Gentile, Pina Picierno, Renato Soru, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Barbara Kappel, Eric Andrieu, Nicolas Bay, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fredrick Federley, Jana Žitňanská, Jean-Luc Schaffhauser, Patricija Šulin, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Christel Schaldemose, Marc Tarabella, Maria Arena, Nessa Childers, Biljana Borzan, José Blanco López, Iratxe García Pérez, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Mercedes Bresso, Anneli Jäätteenmäki, Martin Häusling, Karin Kadenbach, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Ivan Jakovčić, Pascal Durand, Diane James, Molly Scott Cato, Margrete Auken, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis, Benedek Jávor, Yannick Jadot in Claudiu Ciprian Tănăsescu Komisiji: Merila za določanje povzročiteljev endokrinih motenj (B8-0107/2015) (2015/2605(RSP))

Nicola Caputo je predstavil vprašanje.

Vytenis Povilas Andriukaitis (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Jens Gieseke v imenu skupine PPE, Gilles Pargneaux v imenu skupine S&D, Julie Girling v imenu skupine ECR, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Margrete Auken, Lynn Boylan v imenu skupine GUE/NGL, in Bart Staes v imenu skupine Verts/ALE.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Govorili so Piernicola Pedicini v imenu skupine EFDD, Sylvie Goddyn samostojna poslanka, Daniel Buda, Pavel Poc, Bolesław G. Piecha, Anja Hazekamp, Margrete Auken, Eleonora Evi, Biljana Borzan, Tibor Szanyi in Christel Schaldemose.

Po postopku "catch the eye" so govorili Czesław Adam Siekierski, Karin Kadenbach, Anthea McIntyre, Ivan Jakovčić, João Ferreira in Michèle Rivasi.

Govoril je Vytenis Povilas Andriukaitis.

Razprava se je zaključila.


16. Vpliv ruskih omejitev na mednarodne cestne prevoznike (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000005/2015), ki ga je postavil Michael Cramer v imenu odbora TRAN Komisiji: Vpliv ruskih omejitev na mednarodne cestne prevoznike (B8-0105/2015) (2015/2541(RSP))

Michael Cramer je predstavil vprašanje.

Violeta Bulc (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje.

Govorili so Elżbieta Katarzyna Łukacijewska v imenu skupine PPE, Claudia Tapardel v imenu skupine S&D, Tomasz Piotr Poręba v imenu skupine ECR, Gesine Meissner v imenu skupine ALDE, Kostas Chrysogonos v imenu skupine GUE/NGL, Peter Lundgren v imenu skupine EFDD, Marie-Christine Arnautu samostojna poslanka, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Michael Cramer, Wim van de Camp, Miltiadis Kyrkos, Roberts Zīle, Antanas Guoga, Jill Seymour, Ivan Jakovčić, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje Jill Seymour, na katerega ta ni odgovorila, Massimiliano Salini, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, Janusz Zemke, Zbigniew Kuźmiuk, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tomáš Zdechovský, Inés Ayala Sender in Georgi Pirinski.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Michael Cramer, Bronis Ropė, Krzysztof Hetman in Janusz Wojciechowski.

Govorila sta Violeta Bulc in Franz Obermayr, ki je govoril o poteku razprave.

Razprava se je zaključila.


17. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 163 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

David McAllister, Alessia Maria Mosca, Beatrix von Storch, Ivan Jakovčić, Lidia Senra Rodríguez, Ernest Maragall, Rosa D'Amato, Franz Obermayr, Tomáš Zdechovský, Costas Mavrides, Janusz Wojciechowski, Lynn Boylan, Giulia Moi, Lefteris Christoforou, Maria Grapini, Philippe Loiseau, Carlos Iturgaiz, Olga Sehnalová, Seán Kelly, Jude Kirton-Darling, Iuliu Winkler, Inés Ayala Sender, Eduard Kukan, Damian Drăghici, Ivana Maletić in Esther Herranz García.


18. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 550.479/OJMA).


19. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.45.


20. Zaključek letnega zasedanja

Zasedanje 2014-2015 Evropskega parlamenta je bilo zaključeno.

Skladno z določbami Pogodbe se bo Parlament sestal jutri, v torek, 10. marca 2015 ob 08.30.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

generalni sekretar

podpredsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, Joulaud, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Pașcu, Paulsen, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sant, Sârbu, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver

Opravičeni:

Crowley, Dohrmann, Händel, Parker, Pietikäinen, Saryusz-Wolski, Vozemberg

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov