Index 
Protokoll
PDF 234kWORD 152k
Måndagen den 9 mars 2015 - Strasbourg
1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 3.Parlamentets sammansättning
 4.Valprövning
 5.Utskottens och delegationernas sammansättning
 6.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
 7.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 8.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 9.Framställningar
 10.Beslut om vissa dokument
 11.Inkomna dokument
 12.Arbetsplan
 13.Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen 2013 (debatt)
 14.Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik (debatt)
 15.Kriterier för identifiering av hormonstörande kemikalier (debatt)
 16.De ryska restriktionernas effekter för internationella vägtransportörer (debatt)
 17.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde
 19.Avslutande av sammanträdet
 20.Avslutande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sammanträdet öppnades kl. 17.00.


2. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

°
° ° °

Talmannen informerade om att det i entrén till kammaren fanns broschyrer om säkerheten tillgängliga.


3. Parlamentets sammansättning

Pablo Echenique hade skriftligen begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot av parlamentet med verkan från och med den 15 mars 2015.

I enlighet med artikel 4.1 och 4.3 i arbetsordningen förklarade parlamentet att denna plats var vakant från och med detta datum och skulle underrätta de berörda nationella myndigheterna om detta.

°
° ° °

De behöriga spanska myndigheterna hade meddelat att Miguel Urbán Crespo utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Teresa Rodriguez-Rubio från och med den 5 mars 2015.

Parlamentet noterade i enlighet med artikel 13 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av företrädare i Europaparlamentet samt artikel 4.1 i arbetsordningen att Miguel Urbán Crespo utsetts till ledamot av Europaparlamentet med verkan från och med den 5 mars 2015.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Miguel Urbán Crespo fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att han utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid han skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att han undertecknat en skriftlig förklaring om att han inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.


4. Valprövning

På förslag av JURI-utskottet beslutade parlamentet att godkänna mandaten för ledamöterna Daniel Dalton med verkan från och med den 8 januari 2015, Stelios Kouloglou med verkan från och med den 27 januari 2015, Anneleen Van Bossuyt med verkan från och med den 8 januari 2015 och Hilde Vautmans med verkan från och med den 1 januari 2015.


5. Utskottens och delegationernas sammansättning

Grupperna S&D och ECR hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

ENVI-utskottet: Damiano Zoffoli i stället för Enrico Gasbarra

JURI-utskottet: Enrico Gasbarra i stället för Alessandra Moretti

AFCO-utskottet: Claudia Tapardel i stället för Sorin Moisă

Delegationen för förbindelserna med Koreahalvön: Arne Lietz

Särskilda utskottet för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt: Ashley Fox i stället för Kay Swinburne.

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.


6. Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)

Utskottet IMCO hade översänt följande rättelse till en text som antagits av Europaparlamentet:

Rättelse P7_TA(2011)0218(COR02) till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1007/2011 av den 27 september 2011 om benämningar på textilfibrer och etikettering och märkning av fibersammansättningen i textilprodukter och om upphävande av rådets direktiv 73/44/EEG, Europaparlamentets och rådetsdirektiv 96/73/EG och Europaparlamentets och rådetsdirektiv2008/121/EG (EUT L 272, 18.10.2011, s. 1) (Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 11 maj 2011 inför antagandet av ovannämnda förordning P7_TA(2011)0218 (EUT C 377 E, 7.12.2012, s. 252)) (13807/4/2010 – C7-0017/2011 – 2009/0006(COD))

I enlighet med artikel 231.4 i arbetsordningen ska denna rättelse anses godkänd om det inte senast 24 timmar inkommit en begäran från en politisk grupp eller minst 40 ledamöter om att den ska bli föremål för omröstning.

Rättelsen finns tillgänglig på Europarl.


7. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande onsdagen den 11 mars 2015 skulle underteckna följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2001/18/EG vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade organismer inom sina territorier (00001/2015/LEX - C8-0071/2015 - 2010/0208(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott (00103/2014/LEX - C8-0070/2015 - 2014/0218(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma exportregler (kodifiering) (00102/2014/LEX - C8-0069/2015 - 2014/0167(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma importregler (kodifiering) (00101/2014/LEX - C8-0068/2015 - 2014/0166(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder som unionen får vidta vid samtidig tillämpning av antidumpnings- eller antisubventionsåtgärder och skyddsåtgärder (kodifiering) (00100/2014/LEX - C8-0067/2015 - 2014/0164(COD))

- Europaparlamentets Och rådets förordning om de skyddsåtgärder som avses i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Island (kodifiering) (00098/2014/LEX - C8-0066/2015 - 2014/0160(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om de åtgärder som unionen får vidta till följd av rapporter som antagits av Världshandelsorganisationens tvistelösningsorgan när det gäller antidumpningsåtgärder eller antisubventionsåtgärder (kodifiering) (00099/2014/LEX - C8-0065/2015 - 2014/0163(COD)).


8. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande hade ingetts av ledamöterna (artikel 128 i arbetsordningen):

- (O-000005/2015) från Michael Cramer, för utskottet TRAN, till kommissionen: De ryska restriktionernas effekter på internationella vägtransportörer (2015/2541(RSP)) (B8-0105/2015),

- (O-000017/2015) från Nicola Caputo, Pavel Poc, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Bart Staes, Soledad Cabezón Ruiz, Renata Briano, Elena Gentile, Pina Picierno, Renato Soru, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Barbara Kappel, Eric Andrieu, Nicolas Bay, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fredrick Federley, Jana Žitňanská, Jean-Luc Schaffhauser, Patricija Šulin, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Christel Schaldemose, Marc Tarabella, Maria Arena, Nessa Childers, Biljana Borzan, José Blanco López, Iratxe García Pérez, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Mercedes Bresso, Anneli Jäätteenmäki, Martin Häusling, Karin Kadenbach, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Ivan Jakovčić, Pascal Durand, Diane James, Molly Scott Cato, Margrete Auken, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis, Benedek Jávor, Yannick Jadot och Claudiu Ciprian Tănăsescu, till kommissionen: Kriterier för identifiering av hormonstörande kemikalier (2015/2605(RSP)) (B8-0107/2015).


9. Framställningar

Följande framställningar som tagits upp i registret under nedanstående datum hade, i enlighet med artikel 215.6 i arbetsordningen, hänvisats till ansvarigt utskott:

Den 5 mars 2015

(namnet konfidentiellt) (nr 2703/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 2704/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 2705/2014); Brian Semmens (nr 0093/2015); Pia Berrend (nr 0094/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0095/2015); Remo Pulcini (nr 0096/2015); Claudiu Coldea (nr 0097/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0098/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0099/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0100/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0101/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0102/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0103/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0104/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0105/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0106/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0107/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0108/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0109/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0110/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0111/2015); Roberto Barcaroli (nr 0112/2015); András Horváth (nr 0113/2015); Ingo Handorf (nr 0114/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0115/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0116/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0117/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0118/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0119/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0120/2015); Félix María López De Dicastillo Albizúa (nr 0121/2015); Alberto Dal Forno (nr 0122/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0123/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0124/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0125/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0126/2015); Rommy Gabriel Aurel (nr 0127/2015); Cristian Oneț (nr 0128/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0129/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0130/2015); Remo Pulcini (nr 0131/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0132/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0133/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0134/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0135/2015); Vivien Saunders (nr 0136/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0137/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0138/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0139/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0140/2015); María Julia Giménez Gómez (nr 0141/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0142/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0143/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0144/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0145/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0146/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0147/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0148/2015); Elisabetta Mavilla (nr 0149/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0150/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0151/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0152/2015); Ángel Manuel Hernández Guardia (nr 0153/2015); Oronzo Danese (nr 0154/2015); Andreas Ernst (nr 0155/2015); Felipe Romero Cambrón (nr 0156/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0157/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0158/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0159/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0160/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0161/2015).

Talmannen meddelade att han den 5 mars 2015 till det ansvariga utskottet hänvisat en framställning till parlamentet som ingetts av en fysisk person som varken är medborgare i Europeiska unionen eller bosatt i en medlemsstat, i enlighet med bestämmelserna i artikel 215.13 i arbetsordningen.


10. Beslut om vissa dokument

Ändrade hänvisningar till utskott (artiklarna 53, 54 och 55 i arbetsordningen)

Associerade utskott (artikel 54 i arbetsordningen)

Samverkande utskott (artikel 55 i arbetsordningen)

- Europeiska fonden för strategiska investeringar (COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD))
utskott: ECON (samverkande och associerat utskott), BUDG (samverkande och associerat utskott)
(rådgivande utskott: ITRE (associerat utskott), TRAN (samverkande utskott), AFCO, CULT, AGRI, ENVI, EMPL, CONT, IMCO, REGI)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 11.2.2015)


11. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Filippinerna, å andra sidan (05431/2015 - C8-0061/2015 - 2013/0441(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

DEVE, ENVI, INTA

- Förslag till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan (05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

DEVE, ENVI, INTA

2) från parlamentets utskott

2.1) betänkanden:

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma regler för import från vissa tredjeländer (omarbetning) (COM(2014)0323 - C8-0014/2014 - 2014/0168(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: Jarosław Wałęsa (A8-0014/2015)

- Betänkande om jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen 2013 (2014/2217(INI)) - utskottet FEMM - Föredragande: Marc Tarabella (A8-0015/2015)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för import av textilprodukter från vissa tredjeländer som inte omfattas av bilaterala avtal, protokoll eller andra överenskommelser eller av andra särskilda unionsbestämmelser för import (omarbetning) (COM(2014)0345 - C8-0023/2014 - 2014/0177(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: Jarosław Wałęsa (A8-0016/2015)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om vissa förfaranden för tillämpning av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan, och av interimsavtalet mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan, om handel och handelsrelaterade frågor (kodifiering) (COM(2014)0443 - C8-0087/2014 - 2014/0206(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Andrzej Duda (A8-0017/2015)

- Betänkande om styrning av den inre marknaden inom den europeiska planeringsterminen 2015 (2014/2212(INI)) - utskottet IMCO - Föredragande: Ildikó Gáll-Pelcz (A8-0018/2015)

- Betänkande om årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik (2014/2158(INI)) - utskottet ECON - Föredragande: Morten Messerschmidt (A8-0019/2015)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om rättssäkerhetsgarantier för barn som är misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden (COM(2013)0822 - C7-0428/2013 - 2013/0408(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Caterina Chinnici (A8-0020/2015)

- ***I Kompletterande betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder (COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Alain Lamassoure (A8-0021/2015)

- ***I Kompletterande betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner (COM(2013)0550 - C7-0241/2013 - 2013/0265(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Pablo Zalba Bidegain (A8-0022/2015)

- Betänkande om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2013 och Europeiska unionens politik på området (2014/2216(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015)

- Betänkande om årsrapporten för 2013 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier (2014/2155(INI)) - utskottet CONT - Föredragande: Georgi Pirinski (A8-0024/2015)

- Betänkande om de allmänna riktlinjerna för utarbetandet av budgeten för 2016, avsnitt III – kommissionen (2015/2008(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: José Manuel Fernandes (A8-0027/2015)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/014 DE/Aleo Solar från Tyskland) (COM(2014)0726 - C8-0012/2015 - 2015/2018(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Iris Hoffmann (A8-0030/2015)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) från Belgien) (COM(2014)0725 - C8-0013/2015 - 2015/2019(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Andrej Plenković (A8-0031/2015)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/011 BE/Caterpillar från Belgien) (COM(2014)0735 - C8-0015/2015 – 2015/2021(BUD)) - Budgetutskottet. Föredragande: Anneli Jäätteenmäki (A8-0033/2015)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit från Belgien) (COM(2015)0009 - C8-0011/2015 - 2015/2017(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Liadh Ní Riada (A8-0034/2015)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal från Belgien) (COM(2014)0734 - C8-0014/2015 - 2015/2020(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Victor Negrescu (A8-0035/2015)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2013/009 PL/Zachem från Polen) (COM(2015)0013 - C8-0010/2015 - 2015/2016(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Jan Olbrycht (A8-0036/2015)

- Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: Årlig tillväxtöversikt 2015 (2014/2221(INI)) - utskottet ECON - Föredragande: Dariusz Rosati (A8-0037/2015)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av det ändrade avtalet om inrättande av Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet (14993/2014 - C8-0027/2015 - 2014/0274(NLE)) - utskottet PECH - Föredragande: Gabriel Mato (A8-0038/2015)

- Betänkande om den årliga rapporten till Europaparlamentet från Europeiska unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (2014/2219(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Elmar Brok (A8-0039/2015)

- Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2015 (2014/2222(INI)) - utskottet EMPL - Föredragande: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0043/2015)

2.2) andrabehandlingsrekommendationer:

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 96/53/EG om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen (11296/3/2014 - C8-0294/2014 - 2013/0105(COD)) - utskottet TRAN - Föredragande: Jörg Leichtfried (A8-0032/2015)


12. Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden i mars I 2015 (PE 550.479/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 152 i arbetsordningen:

°
° ° °

Följande yttrade sig: Emmanouil Glezos om situationen i Grekland, Claudia Tapardel, som begärde att det skulle vidtas sanktioner mot Gianluca Buonanno på grund av hans enligt henns förmenande rasistiska uttalanden, och Gerard Batten (talmannen svarade Claudia Tapardel att han inte hade befogenhet att besluta om sanktioner för uttalanden som gjorts utanför parlamentet, men att han skulle meddela vilka åtgärder som vidtagits gentemot Gianluca Buonanno på grund av hans agerande i parlamentet).

°
° ° °


Måndag och tisdag

Inga ändringar hade föreslagits.

Onsdag

Begäran från PPE-gruppen om att det som avslutning på debatten om kommissionens uttalande om "Den ökande antisemitismen, islamofobin och våldsamma extremismen i EU" (2015/2595(RSP)) (Point 74 du PDOJ) skulle läggas fram ett resolutionsförslag, om vilket omröstning skulle hållas under sammanträdesperioden april II.

Talare: Roberta Metsola för PPE-gruppen, redogjorde för begäran, Monika Hohlmeier uttryckte sitt stöd för den och Birgit Sippel yttrade sig mot den.

Parlamentet förkastade denna begäran via EO (152 röster för, 152 röster emot, 12 nedlagda röster).

Torsdag

Begäran från PPE-gruppen om att det som andra punkt på föredragningslistan för torsdagen skulle föras upp ett uttalande från kommissionen – utan framläggande av resolutionsförslag – om den möjliga masstillströmningen av migranter vid EU:s gränser till följd av Islamiska statens framryckningar i Libyen på senaste tiden.

Talare: Monika Hohlmeier för PPE-gruppen redogjorde för begäran, Roberta Metsola uttryckte sitt stöd för den, Enrique Guerrero Salom föreslog att uttalandet skulle handla mer generellt om Libyen och inte bara om migrantflödet, Monika Hohlmeier och Enrique Guerrero Salom redogjorde för sina ståndpunkter och talmannen föreslog följande titel: ”Den instabila situationen i Libyen och dess konsekvenser”.

Parlamentet godkände detta sistnämnda förslag.

°
° ° °

Arbetsplanen var därmed fastställd.


13. Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen 2013 (debatt)

Betänkande om jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen 2013 [2014/2217(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Marc Tarabella (A8-0015/2015)

Marc Tarabella redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Mariya Gabriel för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Kazimierz Michał Ujazdowski, Anna Hedh för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bernd Lucke, Beatrix von Storch för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Janice Atkinson, Ángela Vallina för GUE/NGL-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Louise Bours för EFDD-gruppen, som vägrade att besvara en fråga (”blått kort”) från Liisa Jaakonsaari, Georg Mayer, grupplös, Constance Le Grip, som även besvarade en fråga ("blått kort") från István Ujhelyi, Iliana Iotova, Jadwiga Wiśniewska, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Miapetra Kumpula-Natri, och Beatriz Becerra Basterrechea.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Jadwiga Wiśniewska, ställde en fråga ("blått kort") Beatriz Becerra Basterrechea, som besvarade frågan, Malin Björk, Terry Reintke, Mireille D'Ornano, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sophia in 't Veld, Barbara Matera, Mary Honeyball, Jana Žitňanská, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jadwiga Wiśniewska, Pier Antonio Panzeri, som yttrade sig om ”blått kort”-förfarandet, Sophia in 't Veld, Inês Cristina Zuber, Ulrike Lunacek, Sylvie Goddyn och Angelika Niebler.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Kazimierz Michał Ujazdowski, ställde en fråga ("blått kort") Angelika Niebler, som besvarade frågan, Evelyn Regner, Branislav Škripek, António Marinho e Pinto, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jonathan Arnott, Kostadinka Kuneva, Aymeric Chauprade, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Carlos Coelho, Liliana Rodrigues, Rikke Karlsson, Anneli Jäätteenmäki, Pablo Echenique, József Nagy, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Dubravka Šuica, Viorica Dăncilă, Helga Stevens, Michaela Šojdrová, Maria Arena, Rosa Estaràs Ferragut, Jutta Steinruck, Marijana Petir, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić, Julie Ward, Inés Ayala Sender, Clare Moody, Elly Schlein, Biljana Borzan, Edouard Martin, Jens Nilsson, Theresa Griffin, Sergio Gaetano Cofferati, Pier Antonio Panzeri och Monika Flašíková Beňová.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Alessandra Mussolini, José Blanco López, Notis Marias, Bill Etheridge, Diane Dodds, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Nicola Caputo, Kazimierz Michał Ujazdowski och Ivan Jakovčić.

Talare: Ángela Vallina, som gjorde klargöranden angående det inlägg som hon gjort på sin grupps vägnar, Věra Jourová och Marc Tarabella.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.10 i protokollet av den 10.3.2015.


14. Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik (debatt)

Betänkande om årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik [2014/2158(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Morten Messerschmidt (A8-0019/2015)

Morten Messerschmidt redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Margrethe Vestager (ledamot av kommissionen).

Talare: Kaja Kallas (föredragande av yttrande från utskottet IMCO).

ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman

Talare: Werner Langen för PPE-gruppen, Tibor Szanyi för S&D-gruppen, Marek Józef Gróbarczyk för ECR-gruppen, Ramon Tremosa i Balcells för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Paloma López Bermejo för GUE/NGL-gruppen, Michel Reimon för Verts/ALE-gruppen, Steven Woolfe för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić, Barbara Kappel, grupplös, Esther de Lange, Anneliese Dodds, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Janice Atkinson, Morten Helveg Petersen, Marco Valli, Markus Ferber, Alessia Maria Mosca, Theodor Dumitru Stolojan, Jeppe Kofod, Georgios Kyrtsos, Doru-Claudian Frunzulică, David Casa, Danuta Jazłowiecka och Bernard Monot.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Romana Tomc, Maria Grapini, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić och João Ferreira.

Talare: Margrethe Vestager och Morten Messerschmidt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.11 i protokollet av den 10.3.2015.


15. Kriterier för identifiering av hormonstörande kemikalier (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000017/2015) från Nicola Caputo, Pavel Poc, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Bart Staes, Soledad Cabezón Ruiz, Renata Briano, Elena Gentile, Pina Picierno, Renato Soru, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Barbara Kappel, Eric Andrieu, Nicolas Bay, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fredrick Federley, Jana Žitňanská, Jean-Luc Schaffhauser, Patricija Šulin, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Christel Schaldemose, Marc Tarabella, Maria Arena, Nessa Childers, Biljana Borzan, José Blanco López, Iratxe García Pérez, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Mercedes Bresso, Anneli Jäätteenmäki, Martin Häusling, Karin Kadenbach, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Ivan Jakovčić, Pascal Durand, Diane James, Molly Scott Cato, Margrete Auken, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis, Benedek Jávor, Yannick Jadot och Claudiu Ciprian Tănăsescu, till kommissionen: Kriterier för identifiering av hormonstörande kemikalier (B8-0107/2015) (2015/2605(RSP))

Nicola Caputo utvecklade frågan.

Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Jens Gieseke för PPE-gruppen, Gilles Pargneaux för S&D-gruppen, Julie Girling för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Margrete Auken, Lynn Boylan för GUE/NGL-gruppen, och Bart Staes för Verts/ALE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Piernicola Pedicini för EFDD-gruppen, Sylvie Goddyn, grupplös, Daniel Buda, Pavel Poc, Bolesław G. Piecha, Anja Hazekamp, Margrete Auken, Eleonora Evi, Biljana Borzan, Tibor Szanyi och Christel Schaldemose.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Czesław Adam Siekierski, Karin Kadenbach, Anthea McIntyre, Ivan Jakovčić, João Ferreira och Michèle Rivasi.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


16. De ryska restriktionernas effekter för internationella vägtransportörer (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000005/2015) från Michael Cramer, för utskottet TRAN, till kommissionen: De ryska restriktionernas effekter på internationella vägtransportörer (B8-0105/2015) (2015/2541(RSP))

Michael Cramer utvecklade frågan.

Violeta Bulc (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska för PPE-gruppen, Claudia Tapardel för S&D-gruppen, Tomasz Piotr Poręba för ECR-gruppen, Gesine Meissner för ALDE-gruppen, Kostas Chrysogonos för GUE/NGL-gruppen, Peter Lundgren för EFDD-gruppen, Marie-Christine Arnautu, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michael Cramer, Wim van de Camp, Miltiadis Kyrkos, Roberts Zīle, Antanas Guoga, Jill Seymour, Ivan Jakovčić, ställde en fråga ("blått kort") Jill Seymour, som Seymour inte besvarade, Massimiliano Salini, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, Janusz Zemke, Zbigniew Kuźmiuk, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tomáš Zdechovský, Inés Ayala Sender och Georgi Pirinski.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michael Cramer, Bronis Ropė, Krzysztof Hetman och Janusz Wojciechowski.

Talare: Violeta Bulc och Franz Obermayr, den sistnämnde om debattens förlopp.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


17. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 163 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

David McAllister, Alessia Maria Mosca, Beatrix von Storch, Ivan Jakovčić, Lidia Senra Rodríguez, Ernest Maragall, Rosa D'Amato, Franz Obermayr, Tomáš Zdechovský, Costas Mavrides, Janusz Wojciechowski, Lynn Boylan, Giulia Moi, Lefteris Christoforou, Maria Grapini, Philippe Loiseau, Carlos Iturgaiz, Olga Sehnalová, Seán Kelly, Jude Kirton-Darling, Iuliu Winkler, Inés Ayala Sender, Eduard Kukan, Damian Drăghici, Ivana Maletić och Esther Herranz García.


18. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 550.479/OJMA).


19. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.45.


20. Avslutande av sessionen

Europaparlamentets session 2014-2015 avslutades.

I enlighet med bestämmelserna i fördraget skulle parlamentet åter samlas tisdagen den 10 mars 2015 kl. 08.30.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, Joulaud, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Pașcu, Paulsen, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sant, Sârbu, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver

Befriade från närvaro:

Crowley, Dohrmann, Händel, Parker, Pietikäinen, Saryusz-Wolski, Vozemberg

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy