Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 10. marca 2015 - Štrasburg

3. Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Nasledujúci poslanci / politické skupiny podľa článku 135 rokovacieho poriadku požiadali, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.   Nedávne útoky a únosy, najmä Asýrčanov, ktoré spáchal Dá’iš na Blízkom východe (2015/2599(RSP))

- Bodil Valero, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi, Michel Reimon, Barbara Lochbihler a Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE o nedávnych útokoch a únosoch, najmä Asýrčanov, ktoré spáchal Dá’iš na Blízkom východe (B8-0240/2015);

- Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Urmas Paet, Juan Carlos Girauta Vidal, Hilde Vautmans, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley a Johannes Cornelis van Baalen v mene skupiny ALDE o nedávnych útokoch a únosoch, najmä Asýrčanov, ktoré spáchal Dá’iš na Blízkom východe (B8-0253/2015);

-Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Peter van Dalen, Bas Belder, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki a Beatrix von Storch v mene skupiny ECR o nedávnych útokoch a únosoch, najmä Asýrčanov, ktoré spáchal Dá’iš na Blízkom východe (B8-0254/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Rolandas Paksas a Valentinas Mazuronis v mene skupiny EFDD o nedávnych útokoch a únosoch, najmä Asýrčanov, ktoré spáchal Dá’iš na Blízkom východe (B8-0256/2015);

- Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, György Hölvényi, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Esther de Lange, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, József Nagy, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Andrey Kovatchev, David McAllister, Andrej Plenković, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel a Dubravka Šuica v mene skupiny PPE o nedávnych útokoch a únosoch, najmä Asýrčanov, ktoré spáchal Dá’iš na Blízkom východe (B8-0259/2015);

- Javier Couso Permuy, Younous Omarjee a Sofia Sakorafa v mene skupiny GUE/NGL o nedávnych útokoch a únosoch, najmä Asýrčanov, ktoré spáchal Dá’iš na Blízkom východe (B8-0262/2015);

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Nicola Caputo, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Alessia Maria Mosca, Liisa Jaakonsaari, Tonino Picula, Neena Gill, David Martin, Arne Lietz, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Sorin Moisă, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, Luigi Morgano, Miroslav Poche, Enrico Gasbarra, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Zigmantas Balčytis a Doru-Claudian Frunzulică v mene skupiny S&D o nedávnych útokoch a únosoch, najmä Asýrčanov, ktoré spáchal Dá’iš na Blízkom východe (B8-0264/2015).

II.   Južný Sudán vrátane nedávnych únosov detí (2015/2603(RSP))

- Judith Sargentini, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Jordi Sebastià, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun a Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE o Južnom Sudáne vrátane nedávnych únosov detí (B8-0241/2015);

- Petr Ježek, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Urmas Paet, Nathalie Griesbeck, Juan Carlos Girauta Vidal, Hilde Vautmans, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley a Johannes Cornelis van Baalen v mene skupiny ALDE o Južnom Sudáne vrátane nedávnych únosov detí (B8-0255/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Anna Elżbieta Fotyga, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Branislav Škripek a Jana Žitňanská v mene skupiny ECR o Južnom Sudáne vrátane nedávnych únosov detí (B8-0257/2015);

- Ignazio Corrao, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Rolandas Paksas a Valentinas Mazuronis v mene skupiny EFDD o Južnom Sudáne vrátane nedávnych únosov detí (B8-0258/2015);

- Cristian Dan Preda, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andrey Kovatchev, György Hölvényi, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Maurice Ponga, Monica Macovei, Bogdan Brunon Wenta, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Esther de Lange, Mariya Gabriel, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, József Nagy, Tunne Kelam, Lars Adaktusson, Pavel Svoboda, Joachim Zeller, Andrej Plenković, David McAllister, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia a Dubravka Šuica v mene skupiny PPE o Južnom Sudáne vrátane nedávnych únosov detí (B8-0260/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Gabriele Zimmer, Lidia Senra Rodríguez, Younous Omarjee a Sabine Lösing v mene skupiny GUE/NGL o Južnom Sudáne vrátane nedávnych únosov detí (B8-0263/2015);

- Gianni Pittella, Josef Weidenholzer, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Norbert Neuser, Linda McAvan, Catherine Stihler, Alessia Maria Mosca, David Martin, Marlene Mizzi, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, José Blanco López, Ana Gomes, Kati Piri, Enrique Guerrero Salom, Tonino Picula, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Miroslav Poche, Seb Dance, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Luigi Morgano, Sorin Moisă, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, István Ujhelyi, Neena Gill, Miriam Dalli, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz a Zigmantas Balčytis v mene skupiny S&D o Južnom Sudáne vrátane nedávnych únosov detí (B8-0266/2015).

III.   Tanzánia, najmä problém zaberania pôdy (2015/2604(RSP))

- Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler a Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE o Tanzánii, najmä probléme zaberania pôdy (B8-0242/2015);

- Catherine Bearder, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Urmas Paet, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley a Johannes Cornelis van Baalen v mene skupiny ALDE o Tanzánii, najmä probléme zaberania pôdy (B8-0261/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić a Jana Žitňanská v mene skupiny ECR o Tanzánii, najmä probléme zaberania pôdy (B8-0265/2015);

- Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Rolandas Paksas a Valentinas Mazuronis v mene skupiny EFDD o Tanzánii, najmä probléme zaberania pôdy (B8-0267/2015);

- Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Andrey Kovatchev, György Hölvényi, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, József Nagy, Tunne Kelam, Lars Adaktusson, Joachim Zeller, Andrej Plenković, David McAllister, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel a Dubravka Šuica v mene skupiny PPE o Tanzánii, najmä probléme zaberania pôdy (B8-0268/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Lidia Senra Rodríguez a Younous Omarjee v mene skupiny GUE/NGL o Tanzánii, najmä probléme zaberania pôdy (B8-0269/2015):

- Josef Weidenholzer, Nikos Androulakis, Norbert Neuser, Miroslav Poche, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Alessia Maria Mosca, Tonino Picula, Neena Gill, David Martin, Arne Lietz, Marc Tarabella, Goffredo Maria Bettini, Elena Valenciano, Carlos Zorrinho, István Ujhelyi, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Sorin Moisă, Andi Cristea, Marlene Mizzi, Vilija Blinkevičiūtė, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg a Zigmantas Balčytis v mene skupiny S&D o Tanzánii, najmä probléme zaberania pôdy (B8-0270/2015).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s článkom 162 rokovacieho poriadku.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia