Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 10 mars 2015 - Strasbourg

3. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 135 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   IS senaste attacker och kidnappningar i Mellanöstern, som särskilt drabbat assyrier (2015/2599(RSP))

- Bodil Valero, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi, Michel Reimon, Barbara Lochbihler och Davor Škrlec för Verts/ALE-gruppen, om IS senaste attacker och kidnappningar i Mellanöstern, som särskilt drabbat assyrier (B8-0240/2015),

- Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Urmas Paet, Juan Carlos Girauta Vidal, Hilde Vautmans, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley och Johannes Cornelis van Baalen för ALDE-gruppen, om IS senaste attacker och kidnappningar i Mellanöstern, som särskilt drabbat assyrier (B8-0253/2015),

-Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Peter van Dalen, Bas Belder, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki och Beatrix von Storch för ECR-gruppen, om IS senaste attacker och kidnappningar i Mellanöstern, som särskilt drabbat assyrier (B8-0254/2015),

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Rolandas Paksas och Valentinas Mazuronis för EFDD-gruppen, om IS senaste attacker och kidnappningar i Mellanöstern, som särskilt drabbat assyrier (B8-0256/2015),

- Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, György Hölvényi, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Esther de Lange, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, József Nagy, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Andrey Kovatchev, David McAllister, Andrej Plenković, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel och Dubravka Šuica för PPE-gruppen, om IS senaste attacker och kidnappningar i Mellanöstern, som särskilt drabbat assyrier (B8-0259/2015),

- Javier Couso Permuy, Younous Omarjee och Sofia Sakorafa för GUE/NGL-gruppen, om IS senaste attacker och kidnappningar i Mellanöstern, som särskilt drabbat assyrier (B8-0262/2015),

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Nicola Caputo, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Alessia Maria Mosca, Liisa Jaakonsaari, Tonino Picula, Neena Gill, David Martin, Arne Lietz, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Sorin Moisă, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, Luigi Morgano, Miroslav Poche, Enrico Gasbarra, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Zigmantas Balčytis och Doru-Claudian Frunzulică för S&D-gruppen, om IS senaste attacker och kidnappningar i Mellanöstern, som särskilt drabbat assyrier (B8-0264/2015).

II.   Sydsudan, inbegripet nyligen genomförda kidnappningar av barn (2015/2603(RSP))

- Judith Sargentini, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Jordi Sebastià, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun och Davor Škrlec för Verts/ALE-gruppen, om Sydsudan, inbegripet nyligen genomförda kidnappningar av barn (B8-0241/2015),

- Petr Ježek, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Urmas Paet, Nathalie Griesbeck, Juan Carlos Girauta Vidal, Hilde Vautmans, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley och Johannes Cornelis van Baalen för ALDE-gruppen, om Sydsudan, inbegripet nyligen genomförda kidnappningar av barn (B8-0255/2015),

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Anna Elżbieta Fotyga, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Branislav Škripek och Jana Žitňanská för ECR-gruppen, om Sydsudan, inbegripet nyligen genomförda kidnappningar av barn (B8-0257/2015),

- Ignazio Corrao, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Rolandas Paksas och Valentinas Mazuronis för EFDD-gruppen, om Sydsudan, inbegripet nyligen genomförda kidnappningar av barn (B8-0258/2015),

- Cristian Dan Preda, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andrey Kovatchev, György Hölvényi, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Maurice Ponga, Monica Macovei, Bogdan Brunon Wenta, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Esther de Lange, Mariya Gabriel, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, József Nagy, Tunne Kelam, Lars Adaktusson, Pavel Svoboda, Joachim Zeller, Andrej Plenković, David McAllister, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia och Dubravka Šuica för PPE-gruppen, om Sydsudan, inbegripet nyligen genomförda kidnappningar av barn (B8-0260/2015),

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Gabriele Zimmer, Lidia Senra Rodríguez, Younous Omarjee och Sabine Lösing för GUE/NGL-gruppen, om Sydsudan, inbegripet nyligen genomförda kidnappningar av barn (B8-0263/2015),

- Gianni Pittella, Josef Weidenholzer, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Norbert Neuser, Linda McAvan, Catherine Stihler, Alessia Maria Mosca, David Martin, Marlene Mizzi, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, José Blanco López, Ana Gomes, Kati Piri, Enrique Guerrero Salom, Tonino Picula, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Miroslav Poche, Seb Dance, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Luigi Morgano, Sorin Moisă, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, István Ujhelyi, Neena Gill, Miriam Dalli, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz och Zigmantas Balčytis för S&D-gruppen, om Sydsudan, inbegripet nyligen genomförda kidnappningar av barn (B8-0266/2015).

III.   Tanzania, särskilt frågan om markrofferi (2015/2604(RSP))

- Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler och Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, om Tanzania, särskilt frågan om markrofferi (B8-0242/2015),

- Catherine Bearder, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Urmas Paet, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley och Johannes Cornelis van Baalen för ALDE-gruppen, om Tanzania, särskilt frågan om markrofferi (B8-0261/2015),

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić och Jana Žitňanská för ECR-gruppen, om Tanzania, särskilt frågan om markrofferi (B8-0265/2015),

- Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Rolandas Paksas och Valentinas Mazuronis för EFDD-gruppen, om Tanzania, särskilt frågan om markrofferi (B8-0267/2015),

- Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Andrey Kovatchev, György Hölvényi, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, József Nagy, Tunne Kelam, Lars Adaktusson, Joachim Zeller, Andrej Plenković, David McAllister, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel och Dubravka Šuica för PPE-gruppen, om Tanzania, särskilt frågan om markrofferi (B8-0268/2015),

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Lidia Senra Rodríguez och Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen, om Tanzania, särskilt problemet med markrofferi (B8-0269/2015),

- Josef Weidenholzer, Nikos Androulakis, Norbert Neuser, Miroslav Poche, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Alessia Maria Mosca, Tonino Picula, Neena Gill, David Martin, Arne Lietz, Marc Tarabella, Goffredo Maria Bettini, Elena Valenciano, Carlos Zorrinho, István Ujhelyi, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Sorin Moisă, Andi Cristea, Marlene Mizzi, Vilija Blinkevičiūtė, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg och Zigmantas Balčytis för S&D-gruppen, om Tanzania, särskilt frågan om markrofferi (B8-0270/2015).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 162 i arbetsordningen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy