Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2017(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0034/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0034/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2015 - 10.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0049

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 10 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο

10.9. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - αίτηση EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit από το Βέλγιο) [COM(2015)0009 - C8-0011/2015 - 2015/2017(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Liadh Ní Riada (A8-0034/2015)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψηφισάντων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0049)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου