Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 10 март 2015 г. - Страсбург

10. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


10.1. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2013/009 PL/Zachem) (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2013/009 PL/Zachem от Полша) [COM(2015)0013 - C8-0010/2015 - 2015/2016(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Jan Olbrycht (A8-0036/2015)

(Квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0041)


10.2. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2014/014 DE/Aleo Solar (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/014 DE/Aleo Solar) [COM(2014)0726 - C8-0012/2015 - 2015/2018(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Iris Hoffmann (A8-0030/2015)

(Квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0042)


10.3. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) от Белгия) [COM(2014)0725 - C8-0013/2015 - 2015/2019(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Andrej Plenković (A8-0031/2015)

(Квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0043)


10.4. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal) [COM(2014)0734 - C8-0014/2015 - 2015/2020(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Victor Negrescu (A8-0035/2015)

(Квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0044)


10.5. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2014/011 BE/Caterpillar (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/011 BE/Caterpillar) [COM(2014)0735 - C8-0015/2015 - 2015/2021(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Anneli Jäätteenmäki (A8-0033/2015)

(Квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0045)


10.6. Размери и маси на пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 96/53/ЕО на Съвета относно максимално допустимите размери в националния и международен трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността, както и максимално допустимите маси в международния трафик [11296/3/2014 - C8-0294/2014 - 2013/0105(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Jörg Leichtfried (A8-0032/2015)

(Квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

обявено за одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2015)0046)


10.7. Европейски фондове за дългосрочни инвестиции ***I (гласуване)

Допълнителен доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските фондове за дългосрочни инвестиции [COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Alain Lamassoure (A8-0021/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2015)0047)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0047)


10.8. Обменни такси за платежни операции, свързани с карти ***I (гласуване)

Допълнителен доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно обменните такси за платежни операции, свързани с карти [COM(2013)0550 - C7-0241/2013 - 2013/0265(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Pablo Zalba Bidegain (A8-0022/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2015)0048)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0048)


10.9. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit от Белгия) [COM(2015)0009 - C8-0011/2015 - 2015/2017(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Liadh Ní Riada (A8-0034/2015)

(Квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0049)


10.10. Напредък в областта на равенството между жените и мъжете в Европейския съюз през 2013 г. (гласуване)

Доклад относно напредъка в областта на равенството между жените и мъжете в Европейския съюз през 2013 г. [2014/2217(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Marc Tarabella (A8-0015/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0050)


10.11. Годишен доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията (гласуване)

Доклад относно годишния доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията [2014/2158(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Morten Messerschmidt (A8-0019/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0051)


10.12. Годишен доклад на Европейската централна банка за 2013 г. (гласуване)

Доклад относно годишния доклад на Европейската централна банка за 2013 г. [2014/2157(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Pablo Zalba Bidegain (A8-0011/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0052)

Правна информация - Политика за поверителност