Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 10 mars 2015 - Strasbourg

10. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


10.1. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan EGF/2013/009 PL/Zachem (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2013/009 PL/Zachem från Polen) [COM(2015)0013 - C8-0010/2015 - 2015/2016(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Jan Olbrycht (A8-0036/2015)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0041)


10.2. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan EGF/2014/014 DE/Aleo Solar (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/014 DE/Aleo Solar från Tyskland) [COM(2014)0726 - C8-0012/2015 - 2015/2018(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Iris Hoffmann (A8-0030/2015)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0042)


10.3. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK) (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) från Belgien) [COM(2014)0725 - C8-0013/2015 - 2015/2019(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Andrej Plenković (A8-0031/2015)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0043)


10.4. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal från Belgien) [COM(2014)0734 - C8-0014/2015 - 2015/2020(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Victor Negrescu (A8-0035/2015)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0044)


10.5. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan EGF/2014/011 BE/Caterpillar (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/011 BE/Caterpillar från Belgien) [COM(2014)0735 - C8-0015/2015 - 2015/2021(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Anneli Jäätteenmäki (A8-0033/2015)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0045)


10.6. Dimensioner och vikter för vägfordon som framförs inom gemenskapen ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 96/53/EG av den 25 juli 1996 om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen [11296/3/2014 - C8-0294/2014 - 2013/0105(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Jörg Leichtfried (A8-0032/2015)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2015)0046)


10.7. Europeiska långsiktiga investeringsfonder ***I (omröstning)

Kompletterande betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder [COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Alain Lamassoure (A8-0021/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2015)0047)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2015)0047)


10.8. Förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner ***I (omröstning)

Kompletterande betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner [COM(2013)0550 - C7-0241/2013 - 2013/0265(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Pablo Zalba Bidegain (A8-0022/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2015)0048)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2015)0048)


10.9. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan GF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit från Belgien) [COM(2015)0009 - C8-0011/2015 - 2015/2017(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Liadh Ní Riada (A8-0034/2015)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0049)


10.10. Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen 2013 (omröstning)

Betänkande om jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen 2013 [2014/2217(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Marc Tarabella (A8-0015/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0050)


10.11. Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik (omröstning)

Betänkande om årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik [2014/2158(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Morten Messerschmidt (A8-0019/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0051)


10.12. Europeiska centralbankens årsrapport för 2013 (omröstning)

Betänkande om Europeiska centralbankens årsrapport för 2013 [2014/2157(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Pablo Zalba Bidegain (A8-0011/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0052)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy