Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2008(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0027/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0027/2015

Συζήτηση :

PV 10/03/2015 - 16
CRE 10/03/2015 - 16

Ψηφοφορία :

PV 11/03/2015 - 9.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0061

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 10 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο

16. Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2016 - Τμήμα III (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2016, τμήμα ΙΙΙ – Επιτροπή [2015/2008(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: José Manuel Fernandes (A8-0027/2015)

Ο José Manuel Fernandes παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Kristalina Georgieva (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jan Olbrycht, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jens Geier, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bernd Kölmel, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nedzhmi Ali, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Pablo Echenique, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Sophie Montel, μη εγγεγραμμένη, Petri Sarvamaa, Isabelle Thomas, Zbigniew Kuźmiuk, Gérard Deprez, Jonathan Arnott, Ελευθέριος Συναδινός, Siegfried Mureşan, Vladimír Maňka, Jean Arthuis, Edouard Ferrand, Patricija Šulin, Daniele Viotti, Janusz Lewandowski, Clare Moody, Carlos Iturgaiz, Victor Negrescu, Tomáš Zdechovský, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, και Jean-Paul Denanot.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Μαρία Σπυράκη, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas και Indrek Tarand.

Παρεμβαίνουν οι Kristalina Georgieva και José Manuel Fernandes.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.3.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου