Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 10 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο

18. Παγκόσμια Διάσκεψη υψηλού επιπέδου για τον Έμπολα στις 3 Μαρτίου 2015 (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Παγκόσμια Διάσκεψη υψηλού επιπέδου για τον Έμπολα στις 3 Μαρτίου 2015 (2015/2606(RSP))

Οι Zanda Kalniņa-Lukaševica (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Davor Ivo Stier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Linda McAvan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jonathan Arnott, Beatriz Becerra Basterrechea, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Maria Heubuch, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Joëlle Mélin, μη εγγεγραμμένη, Birgit Collin-Langen, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Arne Gericke, Norbert Neuser, Louis Michel, Josu Juaristi Abaunz και Michèle Rivasi.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Piernicola Pedicini, Mireille D'Ornano, Maurice Ponga, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του João Ferreira, Victor Boştinaru, José Inácio Faria, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, Stefan Eck, Patrizia Toia, João Ferreira, Kashetu Kyenge, Lidia Senra Rodríguez και Gilles Pargneaux.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Marielle de Sarnez, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Piernicola Pedicini, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică και Giulia Moi.

Παρεμβαίνουν οι Zanda Kalniņa-Lukaševica και Χρήστος Στυλιανίδης.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου