Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2947(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0211/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0211/2015

Συζήτηση :

PV 10/03/2015 - 20
CRE 10/03/2015 - 20

Ψηφοφορία :

PV 11/03/2015 - 9.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0063

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 10 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο

20. Έκθεση προόδου του 2014 για το Μαυροβούνιο (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Έκθεση προόδου του 2014 για το Μαυροβούνιο (2014/2947(RSP))

Οι Zanda Kalniņa-Lukaševica (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Andrey Kovatchev, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Νίκος Ανδρουλάκης, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jozo Radoš, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Τάκης Χατζηγεωργίου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, Philippe Loiseau, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Ulrike Lunacek, Dubravka Šuica, Anneliese Dodds, Ivan Jakovčić, Jiří Maštálka, Jean-Luc Schaffhauser, Ivana Maletić, Elena Gentile, Mario Borghezio και Milan Zver.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ulrike LUNACEK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Monika Smolková και Andrej Plenković.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Marek Plura, Doru-Claudian Frunzulică, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Urmas Paet, Νότης Μαριάς, Ilhan Kyuchyuk, Igor Šoltes και Ignazio Corrao.

Παρεμβαίνουν οι Johannes Hahn και Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Charles Tannock, εξ ονόματος της Επιτροπής AFET, σχετικά με την έκθεση προόδου του 2014 για το Μαυροβούνιο (2014/2947(RSP)) (B8-0211/2015)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.3.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου