Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2949(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0213/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0213/2015

Συζήτηση :

PV 10/03/2015 - 22
CRE 10/03/2015 - 22

Ψηφοφορία :

PV 11/03/2015 - 9.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0065

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 10 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο

22. Έκθεση προόδου του 2014 για τη Σερβία (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Έκθεση προόδου του 2014 για τη Σερβία (2014/2949(RSP))

Οι Zanda Kalniņa-Lukaševica (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι David McAllister, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tanja Fajon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Marijana Petir, Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Miloslav Ransdorf, Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, James Carver, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Emilian Pavel, Krisztina Morvai, Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Kazimierz Michał Ujazdowski, Ivan Jakovčić, Andrej Plenković, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Ramona Nicole Mănescu, Gabrielius Landsbergis, Andrey Kovatchev, Ελένη Θεοχάρους και Andor Deli.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Franc Bogovič, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Ulrike Lunacek, Andrej Plenković σχετικά με την παρέμβαση της Ulrike Lunacek, και Fabio Massimo Castaldo.

Παρεμβαίνουν οι Johannes Hahn και Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- David McAllister, εξ ονόματος της Επιτροπής AFET, σχετικά με την Έκθεση Προόδου του 2014 για τη Σερβία (2014/2949(RSP)) (B8-0213/2015).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.3.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου