Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2950(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0214/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0214/2015

Συζήτηση :

PV 10/03/2015 - 23
CRE 10/03/2015 - 23

Ψηφοφορία :

PV 11/03/2015 - 9.14
CRE 11/03/2015 - 9.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0066

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 10 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο

23. H διαδικασία ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης του Κοσσυφοπεδίου (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: H διαδικασία ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης του Κοσσυφοπεδίου (2014/2950(RSP))

Οι Zanda Kalniņa-Lukaševica (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Pier Antonio Panzeri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Karol Karski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Κώστας Χρυσόγονος, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, David McAllister, Daniele Viotti, Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk, László Tőkés, Csaba Molnár, Eduard Kukan και Bogusław Liberadzki.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, James Carver και Ignazio Corrao.

Παρεμβαίνουν οι Johannes Hahn και Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Επιτροπής AFET, σχετικά με τη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης του Κοσσυφοπεδίου (2014/2950(RSP)) (B8-0214/2015).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.3.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου