Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 10 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της ετήσιας συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 4.Μέγιστες επιτρεπόμενες διαστάσεις και βάρη για ορισμένα οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα ***II (συζήτηση)
 5.Ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια ***I (συζήτηση)
 6.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 7.Ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια ***I (συνέχεια της συζήτησης)
 8.Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης
 9.Σύνθεση του Σώματος
 10.Ώρα των ψηφοφοριών
  
10.1.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - αίτηση EGF/2013/009 PL/Zachem (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
10.2.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - αίτηση EGF/2014/014 DE/Aleo Solar (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
10.3.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - αίτηση EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK) (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
10.4.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - αίτηση EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
10.5.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - αίτηση EGF/2014/011 BE/Caterpillar (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
10.6.Μέγιστες επιτρεπόμενες διαστάσεις και βάρη για ορισμένα οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα ***II (ψηφοφορία)
  
10.7.Ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια ***I (ψηφοφορία)
  
10.8.Διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτα ***I (ψηφοφορία)
  
10.9.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - αίτηση EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit (ψηφοφορία)
  
10.10.Πρόοδος ως προς την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013 (ψηφοφορία)
  
10.11.Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ (ψηφοφορία)
  
10.12.Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2013 (ψηφοφορία)
 11.Πανηγυρική συνεδρίαση - Ιορδανία
 12.Αιτιολογήσεις ψήφου
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 14.Έλεγχος των εντολών
 15.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 16.Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2016 - Τμήμα III (συζήτηση)
 17.Ετήσια έκθεση για το 2013 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ – Καταπολέμηση της απάτης (συζήτηση)
 18.Παγκόσμια Διάσκεψη υψηλού επιπέδου για τον Έμπολα στις 3 Μαρτίου 2015 (συζήτηση)
 19.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 20.Έκθεση προόδου του 2014 για το Μαυροβούνιο (συζήτηση)
 21.Έκθεση προόδου του 2014 για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (συζήτηση)
 22.Έκθεση προόδου του 2014 για τη Σερβία (συζήτηση)
 23.H διαδικασία ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης του Κοσσυφοπεδίου (συζήτηση)
 24.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 25.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (223 kb) Κατάσταση παρόντων (64 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (3202 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (215 kb) Κατάσταση παρόντων (37 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (30 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (128 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (316 kb) Κατάσταση παρόντων (72 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (587 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (2759 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου