Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 316kWORD 215k
Τρίτη 10 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της ετήσιας συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 4.Μέγιστες επιτρεπόμενες διαστάσεις και βάρη για ορισμένα οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα ***II (συζήτηση)
 5.Ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια ***I (συζήτηση)
 6.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 7.Ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια ***I (συνέχεια της συζήτησης)
 8.Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης
 9.Σύνθεση του Σώματος
 10.Ώρα των ψηφοφοριών
  
10.1.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - αίτηση EGF/2013/009 PL/Zachem (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
10.2.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - αίτηση EGF/2014/014 DE/Aleo Solar (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
10.3.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - αίτηση EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK) (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
10.4.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - αίτηση EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
10.5.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - αίτηση EGF/2014/011 BE/Caterpillar (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
10.6.Μέγιστες επιτρεπόμενες διαστάσεις και βάρη για ορισμένα οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα ***II (ψηφοφορία)
  
10.7.Ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια ***I (ψηφοφορία)
  
10.8.Διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτα ***I (ψηφοφορία)
  
10.9.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - αίτηση EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit (ψηφοφορία)
  
10.10.Πρόοδος ως προς την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013 (ψηφοφορία)
  
10.11.Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ (ψηφοφορία)
  
10.12.Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2013 (ψηφοφορία)
 11.Πανηγυρική συνεδρίαση - Ιορδανία
 12.Αιτιολογήσεις ψήφου
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 14.Έλεγχος των εντολών
 15.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 16.Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2016 - Τμήμα III (συζήτηση)
 17.Ετήσια έκθεση για το 2013 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ – Καταπολέμηση της απάτης (συζήτηση)
 18.Παγκόσμια Διάσκεψη υψηλού επιπέδου για τον Έμπολα στις 3 Μαρτίου 2015 (συζήτηση)
 19.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 20.Έκθεση προόδου του 2014 για το Μαυροβούνιο (συζήτηση)
 21.Έκθεση προόδου του 2014 για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (συζήτηση)
 22.Έκθεση προόδου του 2014 για τη Σερβία (συζήτηση)
 23.H διαδικασία ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης του Κοσσυφοπεδίου (συζήτηση)
 24.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 25.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της ετήσιας συνόδου

Σύμφωνα με το άρθρο 229 πρώτο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 146 του Κανονισμού, αρχίζει η σύνοδος 2015-2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


2. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 8.30.

Παρεμβαίνει ο Richard Corbett, σχετικά με την έναρξη της ετήσιας συνόδου και τον αριθμό των περιόδων συνόδου.


3. Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I.   Πρόσφατες επιθέσεις και απαγωγές από την Daesh στην Μέση Ανατολή, κυρίως Ασσυρίων (2015/2599(RSP))

- Bodil Valero, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi, Michel Reimon, Barbara Lochbihler και Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τις πρόσφατες επιθέσεις και απαγωγές από την Daesh στην Μέση Ανατολή, κυρίως Ασσυρίων (B8-0240/2015

- Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Urmas Paet, Juan Carlos Girauta Vidal, Hilde Vautmans, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley και Johannes Cornelis van Baalen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τις πρόσφατες επιθέσεις και απαγωγές από την Daesh στην Μέση Ανατολή, κυρίως Ασσυρίων (B8-0253/2015

-Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Peter van Dalen, Bas Belder, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki και Beatrix von Storch, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τις πρόσφατες επιθέσεις και απαγωγές από την Daesh στην Μέση Ανατολή, κυρίως Ασσυρίων (B8-0254/2015

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Rolandas Paksas και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με τις πρόσφατες επιθέσεις και απαγωγές από την Daesh στην Μέση Ανατολή, κυρίως Ασσυρίων (B8-0256/2015

- Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, György Hölvényi, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Esther de Lange, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, József Nagy, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Andrey Kovatchev, David McAllister, Andrej Plenković, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel και Dubravka Šuica, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τις πρόσφατες επιθέσεις και απαγωγές από την Daesh στην Μέση Ανατολή, κυρίως Ασσυρίων (B8-0259/2015

- Javier Couso Permuy, Younous Omarjee και Σοφία Σακοράφα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις πρόσφατες επιθέσεις και απαγωγές από την Daesh στην Μέση Ανατολή, κυρίως Ασσυρίων (B8-0262/2015

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Nicola Caputo, Δημήτρης Παπαδάκης, Νίκος Ανδρουλάκης, Alessia Maria Mosca, Liisa Jaakonsaari, Tonino Picula, Neena Gill, David Martin, Arne Lietz, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Sorin Moisă, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, Luigi Morgano, Miroslav Poche, Enrico Gasbarra, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Zigmantas Balčytis και Doru-Claudian Frunzulică, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τις πρόσφατες επιθέσεις και απαγωγές από την Daesh στην Μέση Ανατολή, κυρίως Ασσυρίων (B8-0264/2015).

II.   Νότιο Σουδάν, συμπεριλαμβανομένων πρόσφατων απαγωγών παιδιών (2015/2603(RSP))

- Judith Sargentini, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Jordi Sebastià, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun και Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το Νότιο Σουδάν, συμπεριλαμβανομένων πρόσφατων απαγωγών παιδιών (B8-0241/2015

- Petr Ježek, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Urmas Paet, Nathalie Griesbeck, Juan Carlos Girauta Vidal, Hilde Vautmans, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley και Johannes Cornelis van Baalen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με το Νότιο Σουδάν, συμπεριλαμβανομένων πρόσφατων απαγωγών παιδιών (B8-0255/2015

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Anna Elżbieta Fotyga, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Branislav Škripek και Jana Žitňanská, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με το Νότιο Σουδάν, συμπεριλαμβανομένων πρόσφατων απαγωγών παιδιών (B8-0257/2015

- Ignazio Corrao, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Rolandas Paksas και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με το Νότιο Σουδάν, συμπεριλαμβανομένων πρόσφατων απαγωγών παιδιών (B8-0258/2015

- Cristian Dan Preda, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andrey Kovatchev, György Hölvényi, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Maurice Ponga, Monica Macovei, Bogdan Brunon Wenta, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Esther de Lange, Mariya Gabriel, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, József Nagy, Tunne Kelam, Lars Adaktusson, Pavel Svoboda, Joachim Zeller, Andrej Plenković, David McAllister, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia και Dubravka Šuica, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με το Νότιο Σουδάν, συμπεριλαμβανομένων πρόσφατων απαγωγών παιδιών (B8-0260/2015

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Gabriele Zimmer, Lidia Senra Rodríguez, Younous Omarjee και Sabine Lösing, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με το Νότιο Σουδάν, συμπεριλαμβανομένων πρόσφατων απαγωγών παιδιών (B8-0263/2015

- Gianni Pittella, Josef Weidenholzer, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Norbert Neuser, Linda McAvan, Catherine Stihler, Alessia Maria Mosca, David Martin, Marlene Mizzi, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, José Blanco López, Ana Gomes, Kati Piri, Enrique Guerrero Salom, Tonino Picula, Δημήτρης Παπαδάκης, Νίκος Ανδρουλάκης, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Miroslav Poche, Seb Dance, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Luigi Morgano, Sorin Moisă, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, István Ujhelyi, Neena Gill, Miriam Dalli, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz και Zigmantas Balčytis, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με το Νότιο Σουδάν, συμπεριλαμβανομένων πρόσφατων απαγωγών παιδιών (B8-0266/2015).

III.   Τανζανία, κυρίως το ζήτημα της αρπαγής γαιών (2015/2604(RSP))

- Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler και Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την Τανζανία, κυρίως το ζήτημα της αρπαγής γαιών (B8-0242/2015

- Catherine Bearder, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Urmas Paet, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley και Johannes Cornelis van Baalen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την Τανζανία, κυρίως το ζήτημα της αρπαγής γαιών (B8-0261/2015

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić και Jana Žitňanská, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την Τανζανία, κυρίως το ζήτημα της αρπαγής γαιών (B8-0265/2015

- Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Rolandas Paksas και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την Τανζανία, κυρίως το ζήτημα της αρπαγής γαιών (B8-0267/2015

- Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Andrey Kovatchev, György Hölvényi, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, József Nagy, Tunne Kelam, Lars Adaktusson, Joachim Zeller, Andrej Plenković, David McAllister, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel και Dubravka Šuica, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την Τανζανία, κυρίως το ζήτημα της αρπαγής γαιών (B8-0268/2015

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Lidia Senra Rodríguez και Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την Τανζανία, κυρίως το πρόβλημα της αρπαγής γαιών (B8-0269/2015

- Josef Weidenholzer, Νίκος Ανδρουλάκης, Norbert Neuser, Miroslav Poche, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Alessia Maria Mosca, Tonino Picula, Neena Gill, David Martin, Arne Lietz, Marc Tarabella, Goffredo Maria Bettini, Elena Valenciano, Carlos Zorrinho, István Ujhelyi, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Sorin Moisă, Andi Cristea, Marlene Mizzi, Vilija Blinkevičiūtė, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg και Zigmantas Balčytis, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την Τανζανία, κυρίως το ζήτημα της αρπαγής γαιών (B8-0270/2015).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 162 του Κανονισμού.


4. Μέγιστες επιτρεπόμενες διαστάσεις και βάρη για ορισμένα οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα ***II (συζήτηση)

Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 96/53/ΕΚ σχετικά με τον καθορισμό, για ορισμένα οδικά οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των μέγιστων επιτρεπόμενων διαστάσεων στις εθνικές και διεθνείς μεταφορές και των μέγιστων επιτρεπόμενων βαρών στις διεθνείς μεταφορές [11296/3/2014 - C8-0294/2014 - 2013/0105(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Jörg Leichtfried (A8-0032/2015)

Ο Jörg Leichtfried παρουσιάζει τη σύσταση..

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc (μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Markus Ferber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ismail Ertug, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Peter van Dalen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Lucy Anderson, Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Keith Taylor, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Peter van Dalen, Peter Lundgren, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marie-Christine Arnautu, μη εγγεγραμμένη, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Gesine Meissner, Wim van de Camp, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Jacqueline Foster, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Gesine Meissner, Philippe De Backer, Jill Seymour, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Jacqueline Foster, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław Liberadzki, Tomasz Piotr Poręba, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Petr Mach, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Andor Deli, Olga Sehnalová, Kosma Złotowski, Dieter-Lebrecht Koch, Lucy Anderson, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Peter Lundgren, Henna Virkkunen, István Ujhelyi, και Dubravka Šuica, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Gesine Meissner.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Claudia Tapardel, Νότης Μαριάς, Bill Etheridge και Angel Dzhambazki.

Παρεμβαίνουν οι Violeta Bulc και Jörg Leichtfried.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.3.2015.


5. Ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια ***I (συζήτηση)

Συμπληρωματική έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια [COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Alain Lamassoure (A8-0021/2015)

Ο Alain Lamassoure παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Margrethe Vestager (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Danuta Maria Hübner, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jeppe Kofod, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Stanisław Ożóg, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Philippe De Backer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Miguel Urbán Crespo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Steven Woolfe, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Steeve Briois, μη εγγεγραμμένος, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Beatrix von Storch, Norica Nicolai, Marisa Matias, Marco Zanni, Γεώργιος Κύρτσος, Jonás Fernández, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić και Miguel Viegas.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Bernard Monot, Brian Hayes, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Neena Gill, Paloma López Bermejo, Paul Rübig, Bogusław Liberadzki, Henna Virkkunen, István Ujhelyi, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, Viorica Dăncilă, Εύα Καϊλή και Hugues Bayet.

(Συνέχεια της συζήτησης σημείο 7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.3.2015)


6. Ανακοίνωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι η επιτροπή JURI ενέκρινε την προηγούμενη ημέρα έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Sergei Stanishev. Εισηγητής: Andrzej Duda (A8-0045/2015).

Η έκθεση αυτή έχει εγγραφεί στην ώρα των ψηφοφοριών της αυριανής ημέρας, Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015.


7. Ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια ***I (συνέχεια της συζήτησης)

Συμπληρωματική έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια [COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Alain Lamassoure (A8-0021/2015)

(Έναρξη της συζήτησης σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.3.2015)

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Doru-Claudian Frunzulică, Νότης Μαριάς, Εμμανουήλ Γλέζος, Seán Kelly, Maria Grapini και Milan Zver.

Παρεμβαίνουν οι Margrethe Vestager και Alain Lamassoure.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.3.2015.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.10 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 11.30.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος


8. Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης

Μετά από διαβούλευση με τις πολιτικές Ομάδες, ο Πρόεδρος προτείνει να αντιστραφεί η σειρά των ακόλουθων δύο σημείων της ημερήσιας διάταξης:

- το σημείο "Ασταθής κατάσταση στη Λιβύη και οι επιπτώσεις της", το οποίο είχε προβλεφθεί για την Πέμπτη το πρωί, θα εξετασθεί την Τετάρτη το απόγευμα,

- το σημείο "28η σύνοδος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ", το οποίο είχε προβλεφθεί για την Τετάρτη το απόγευμα, θα εξετασθεί την Πέμπτη το πρωί.

Το Κοινοβούλιο συμφωνεί με αυτές τις τροποποιήσεις.

Η ημερήσια διάταξη τροποποιείται αναλόγως.


9. Σύνθεση του Σώματος

Ο Eduard-Raul Hellvig κοινοποίησε γραπτώς την παραίτησή του από μέλος του Κοινοβουλίου με ισχύ από 2 Μαρτίου 2015.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 1 έως 3 του Κανονισμού, το Σώμα διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας από αυτή την ημερομηνία και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια εθνική αρχή.


10. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


10.1. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - αίτηση EGF/2013/009 PL/Zachem (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2013/009 PL/Zachem από την Πολωνία) [COM(2015)0013 - C8-0010/2015 - 2015/2016(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Jan Olbrycht (A8-0036/2015)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψηφισάντων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0041)


10.2. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - αίτηση EGF/2014/014 DE/Aleo Solar (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/014 DE/Aleo Solar από τη Γερμανία) [COM(2014)0726 - C8-0012/2015 - 2015/2018(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Iris Hoffmann (A8-0030/2015)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψηφισάντων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0042)


10.3. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - αίτηση EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK) (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομιικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK) από το Βέλγιο) [COM(2014)0725 - C8-0013/2015 - 2015/2019(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Andrej Plenković (A8-0031/2015)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψηφισάντων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0043)


10.4. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - αίτηση EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με το σημείο 13 της Διοργανικής Συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal, από το Βέλγιο) [COM(2014)0734 - C8-0014/2015 - 2015/2020(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Victor Negrescu (A8-0035/2015)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψηφισάντων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0044)


10.5. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - αίτηση EGF/2014/011 BE/Caterpillar (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/011 BE/Caterpillar από το Βέλγιο) [COM(2014)0735 - C8-0015/2015 - 2015/2021(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Anneli Jäätteenmäki (A8-0033/2015)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψηφισάντων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0045)


10.6. Μέγιστες επιτρεπόμενες διαστάσεις και βάρη για ορισμένα οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 96/53/ΕΚ σχετικά με τον καθορισμό, για ορισμένα οδικά οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των μέγιστων επιτρεπόμενων διαστάσεων στις εθνικές και διεθνείς μεταφορές και των μέγιστων επιτρεπόμενων βαρών στις διεθνείς μεταφορές [11296/3/2014 - C8-0294/2014 - 2013/0105(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Jörg Leichtfried (A8-0032/2015)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2015)0046)


10.7. Ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια ***I (ψηφοφορία)

Συμπληρωματική έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια [COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Alain Lamassoure (A8-0021/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2015)0047)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0047)


10.8. Διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτα ***I (ψηφοφορία)

Συμπληρωματική έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτα [COM(2013)0550 - C7-0241/2013 - 2013/0265(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Pablo Zalba Bidegain (A8-0022/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2015)0048)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0048)


10.9. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - αίτηση EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit από το Βέλγιο) [COM(2015)0009 - C8-0011/2015 - 2015/2017(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Liadh Ní Riada (A8-0034/2015)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψηφισάντων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0049)


10.10. Πρόοδος ως προς την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόοδο ως προς την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013 [2014/2217(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγητής: Marc Tarabella (A8-0015/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0050)


10.11. Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ [2014/2158(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Morten Messerschmidt (A8-0019/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0051)


10.12. Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2013 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2013 [2014/2157(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Pablo Zalba Bidegain (A8-0011/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0052)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

11. Πανηγυρική συνεδρίαση - Ιορδανία

Από τις 12.00 έως τις 12.30, το Σώμα συνέρχεται σε πανηγυρική συνεδρίαση επ' ευκαιρία της επίσκεψης της Αυτού Μεγαλειότητας Αμπντουλάχ του Δευτέρου, Βασιλιά του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

12. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση Jörg Leichtfried - A8-0032/2015

Michela Giuffrida και Seán Kelly

Συμπληρωματική έκθεση Alain Lamassoure - A8-0021/2015
Michela Giuffrida, Ivana Maletić, Νότης Μαριάς, Seán Kelly και Stanislav Polčák

Έκθεση Marc Tarabella - A8-0015/2015
Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Michela Giuffrida, Bernd Lucke, Krisztina Morvai, Elena Gentile, Tomáš Zdechovský, Luigi Morgano, Eleonora Forenza, Csaba Sógor, Angel Dzhambazki, Seán Kelly και Marijana Petir

Έκθεση Morten Messerschmidt - A8-0019/2015
Michela Giuffrida, Biljana Borzan, Νότης Μαριάς, Ivana Maletić, Ruža Tomašić και Tibor Szanyi

Έκθεση Pablo Zalba Bidegain - A8-0022/2015
Paloma López Bermejo, Michela Giuffrida, Νότης Μαριάς, Seán Kelly και Stanislav Polčák


13. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


14. Έλεγχος των εντολών

Κατόπιν προτάσεως της επιτροπής JURI, το Σώμα αποφασίζει να επικυρώσει την εντολή του Damiano Zoffoli.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.00 και επαναλαμβάνεται στις 15.05.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Adina-Ioana VĂLEAN
Αντιπρόεδρος

15. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


16. Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2016 - Τμήμα III (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2016, τμήμα ΙΙΙ – Επιτροπή [2015/2008(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: José Manuel Fernandes (A8-0027/2015)

Ο José Manuel Fernandes παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Kristalina Georgieva (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jan Olbrycht, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jens Geier, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bernd Kölmel, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nedzhmi Ali, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Pablo Echenique, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Sophie Montel, μη εγγεγραμμένη, Petri Sarvamaa, Isabelle Thomas, Zbigniew Kuźmiuk, Gérard Deprez, Jonathan Arnott, Ελευθέριος Συναδινός, Siegfried Mureşan, Vladimír Maňka, Jean Arthuis, Edouard Ferrand, Patricija Šulin, Daniele Viotti, Janusz Lewandowski, Clare Moody, Carlos Iturgaiz, Victor Negrescu, Tomáš Zdechovský, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, και Jean-Paul Denanot.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Μαρία Σπυράκη, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas και Indrek Tarand.

Παρεμβαίνουν οι Kristalina Georgieva και José Manuel Fernandes.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.3.2015.


17. Ετήσια έκθεση για το 2013 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ – Καταπολέμηση της απάτης (συζήτηση)

Έκθεση επί της Ετήσιας Έκθεσης για το 2013 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Καταπολέμηση της απάτης [2014/2155(INI)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Georgi Pirinski (A8-0024/2015)

Ο Georgi Pirinski παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Kristalina Georgieva (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Pascal Arimont (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Monica Macovei (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Ingeborg Gräßle, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, και Michael Theurer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Bill Etheridge για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Michael Theurer, ο οποίος απαντά, Martina Anderson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Benedek Jávor, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Valli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, μη εγγεγραμμένος, Tomáš Zdechovský, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jonathan Arnott, Derek Vaughan, Richard Sulík, Igor Šoltes, Jonathan Arnott, Petri Sarvamaa, Zigmantas Balčytis, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Rosa D'Amato, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, Caterina Chinnici, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Janusz Korwin-Mikke, Janusz Wojciechowski, Gerard Batten, Nikolay Barekov και Petr Mach.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Julia Pitera, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Giulia Moi, Seán Kelly, και Pina Picierno, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marco Valli.

Παρεμβαίνουν οι Kristalina Georgieva και Georgi Pirinski.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.3.2015.


18. Παγκόσμια Διάσκεψη υψηλού επιπέδου για τον Έμπολα στις 3 Μαρτίου 2015 (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Παγκόσμια Διάσκεψη υψηλού επιπέδου για τον Έμπολα στις 3 Μαρτίου 2015 (2015/2606(RSP))

Οι Zanda Kalniņa-Lukaševica (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Davor Ivo Stier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Linda McAvan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jonathan Arnott, Beatriz Becerra Basterrechea, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Maria Heubuch, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Joëlle Mélin, μη εγγεγραμμένη, Birgit Collin-Langen, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Arne Gericke, Norbert Neuser, Louis Michel, Josu Juaristi Abaunz και Michèle Rivasi.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Piernicola Pedicini, Mireille D'Ornano, Maurice Ponga, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του João Ferreira, Victor Boştinaru, José Inácio Faria, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, Stefan Eck, Patrizia Toia, João Ferreira, Kashetu Kyenge, Lidia Senra Rodríguez και Gilles Pargneaux.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Marielle de Sarnez, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Piernicola Pedicini, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică και Giulia Moi.

Παρεμβαίνουν οι Zanda Kalniņa-Lukaševica και Χρήστος Στυλιανίδης.

Η συζήτηση περατώνεται.


19. Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)

Το διορθωτικό P7_TA(2011)0218(COR02) ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια εχθές (σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.3.2015).

Επειδή δεν υποβλήθηκε αίτηση να τεθεί το διορθωτικό σε ψηφοφορία από καμία πολιτική ομάδα ούτε από σαράντα τουλάχιστον βουλευτές (άρθρο 231 παράγραφος 4 του Κανονισμού), το διορθωτικό αυτό λογίζεται εγκριθέν.


20. Έκθεση προόδου του 2014 για το Μαυροβούνιο (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Έκθεση προόδου του 2014 για το Μαυροβούνιο (2014/2947(RSP))

Οι Zanda Kalniņa-Lukaševica (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Andrey Kovatchev, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Νίκος Ανδρουλάκης, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jozo Radoš, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Τάκης Χατζηγεωργίου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, Philippe Loiseau, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Ulrike Lunacek, Dubravka Šuica, Anneliese Dodds, Ivan Jakovčić, Jiří Maštálka, Jean-Luc Schaffhauser, Ivana Maletić, Elena Gentile, Mario Borghezio και Milan Zver.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ulrike LUNACEK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Monika Smolková και Andrej Plenković.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Marek Plura, Doru-Claudian Frunzulică, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Urmas Paet, Νότης Μαριάς, Ilhan Kyuchyuk, Igor Šoltes και Ignazio Corrao.

Παρεμβαίνουν οι Johannes Hahn και Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Charles Tannock, εξ ονόματος της Επιτροπής AFET, σχετικά με την έκθεση προόδου του 2014 για το Μαυροβούνιο (2014/2947(RSP)) (B8-0211/2015)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.3.2015.


21. Έκθεση προόδου του 2014 για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Έκθεση προόδου του 2014 για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (2014/2948(RSP))

Οι Zanda Kalniņa-Lukaševica (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Μανώλης Κεφαλογιάννης, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Richard Howitt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Urmas Paet, Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Σοφία Σακοράφα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Tamás Meszerics, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Γεώργιου Επιτήδειου, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Cristian Dan Preda, Sergei Stanishev, Νότης Μαριάς, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Eduard Kukan, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Κώστα Χρυσόγονου, Νίκος Ανδρουλάκης, Nikolay Barekov, Andrey Kovatchev, Tanja Fajon, Ελένη Θεοχάρους, Μιλτιάδης Κύρκος, Μαρία Σπυράκη, Marijana Petir, Andrej Plenković, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Λάμπρου Φουντούλη και Σοφίας Σακοράφα, Ivana Maletić και László Tőkés.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Λευτέρης Χριστοφόρου, Εύα Καϊλή, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivo Vajgl, Ivan Jakovčić, Εμμανουήλ Γλέζος και Fabio Massimo Castaldo.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Επιτροπής AFET, σχετικά με την έκθεση προόδου του 2014 για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (2014/2948(RSP)) (B8-0212/2015).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.3.2015.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)


22. Έκθεση προόδου του 2014 για τη Σερβία (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Έκθεση προόδου του 2014 για τη Σερβία (2014/2949(RSP))

Οι Zanda Kalniņa-Lukaševica (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι David McAllister, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tanja Fajon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Marijana Petir, Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Miloslav Ransdorf, Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, James Carver, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Emilian Pavel, Krisztina Morvai, Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Kazimierz Michał Ujazdowski, Ivan Jakovčić, Andrej Plenković, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Ramona Nicole Mănescu, Gabrielius Landsbergis, Andrey Kovatchev, Ελένη Θεοχάρους και Andor Deli.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Franc Bogovič, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Ulrike Lunacek, Andrej Plenković σχετικά με την παρέμβαση της Ulrike Lunacek, και Fabio Massimo Castaldo.

Παρεμβαίνουν οι Johannes Hahn και Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- David McAllister, εξ ονόματος της Επιτροπής AFET, σχετικά με την Έκθεση Προόδου του 2014 για τη Σερβία (2014/2949(RSP)) (B8-0213/2015).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.3.2015.


23. H διαδικασία ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης του Κοσσυφοπεδίου (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: H διαδικασία ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης του Κοσσυφοπεδίου (2014/2950(RSP))

Οι Zanda Kalniņa-Lukaševica (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Pier Antonio Panzeri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Karol Karski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Κώστας Χρυσόγονος, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, David McAllister, Daniele Viotti, Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk, László Tőkés, Csaba Molnár, Eduard Kukan και Bogusław Liberadzki.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, James Carver και Ignazio Corrao.

Παρεμβαίνουν οι Johannes Hahn και Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Επιτροπής AFET, σχετικά με τη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης του Κοσσυφοπεδίου (2014/2950(RSP)) (B8-0214/2015).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.3.2015.


24. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 550.479/OJME).


25. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 23.05.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Γλέζος, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Μαυρίδης, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Σακοράφα, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Crowley, Dohrmann, Händel, Parker, Pietikäinen, Saryusz-Wolski, Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου