Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 283kWORD 182k
Teisipäev, 10. märts 2015 - Strasbourg
1.Istungjärgu avamine
 2.Istungi algus
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 4.Ühenduses liikuvate maanteesõidukite maksimaalmõõtmed ja täismass ***II (arutelu)
 5.Euroopa pikaajalised investeerimisfondid ***I (arutelu)
 6.Presidentuuri teadaanne
 7.Euroopa pikaajalised investeerimisfondid ***I (arutelu jätkamine)
 8.Päevakorra muutmine
 9.Parlamendi koosseis
 10.Hääletused
  
10.1.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2013/009 PL/Zachem (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
10.2.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2014/014 DE/Aleo Solar (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
10.3.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK) (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
10.4.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
10.5.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2014/011 BE/Caterpillar (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
10.6.Ühenduses liikuvate maanteesõidukite maksimaalmõõtmed ja täismass ***II (hääletus)
  
10.7.Euroopa pikaajalised investeerimisfondid ***I (hääletus)
  
10.8.Kaardipõhiste maksetehingute vahendustasud ***I (hääletus)
  
10.9.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit (hääletus)
  
10.10.2013. aastal Euroopa Liidus naiste ja meeste võrdõiguslikkuse valdkonnas saavutatud edu (hääletus)
  
10.11.ELi konkurentsipoliitika aastaaruanne (hääletus)
  
10.12.Euroopa Keskpanga 2013. aasta aruanne (hääletus)
 11.Pidulik istung – Jordaania
 12.Selgitused hääletuse kohta
 13.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 14.Volituste kontrollimine
 15.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 16.2016. aasta eelarve üldsuunised – III jagu (arutelu)
 17.Euroopa Liidu finantshuvide kaitset ja pettusevastast võitlust käsitlev 2013. aasta aruanne (arutelu)
 18.3. märtsi 2015. aasta ülemaailmne kõrgetasemeline konverents ebola teemal (arutelu)
 19.Parandus (kodukorra artikkel 231)
 20.Montenegro 2014. aasta eduaruanne (arutelu)
 21.Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi 2014. aasta eduaruanne (arutelu)
 22.Serbia 2014. aasta eduaruanne (arutelu)
 23.Kosovo integreerumine Euroopaga (arutelu)
 24.Järgmise istungi päevakord
 25.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

1. Istungjärgu avamine

Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 229 esimesele lõigule ja kodukorra artiklile 146 avati Euroopa Parlamendi istungjärk 20152016.


2. Istungi algus

Istung algas kell 8.30.

Sõna võttis Richard Corbett uue istungjärgu alguse ja osaistungjärkude arvu teemal.


3. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Järgmised parlamendiliikmed ja fraktsioonid esitasid vastavalt kodukorra artiklile 135 taotluse arutelu korraldamiseks alljärgnevate resolutsiooni ettepanekute üle:

I.   Da’eshi poolt hiljuti eelkõige süürlaste vastu toime pandud rünnakud ja inimröövid Lähis-Idas (2015/2599(RSP))

- Bodil Valero, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi, Michel Reimon, Barbara Lochbihler ja Davor Škrlec fraktsiooni Verts/ALE nimel Da’eshi poolt hiljuti eelkõige süürlaste vastu toime pandud rünnakute ja inimröövide kohta Lähis-Idas (B8-0240/2015);

- Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Urmas Paet, Juan Carlos Girauta Vidal, Hilde Vautmans, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley ja Johannes Cornelis van Baalen fraktsiooni ALDE nimel Da’eshi poolt hiljuti eelkõige süürlaste vastu toime pandud rünnakute ja inimröövide kohta Lähis-Idas (B8-0253/2015);

-Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Peter van Dalen, Bas Belder, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki ja Beatrix von Storch fraktsiooni ECR nimel Da’eshi poolt hiljuti eelkõige süürlaste vastu toime pandud rünnakute ja inimröövide kohta Lähis-Idas (B8-0254/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Rolandas Paksas ja Valentinas Mazuronis fraktsiooni EFDD nimel Da’eshi poolt hiljuti eelkõige süürlaste vastu toime pandud rünnakute ja inimröövide kohta Lähis-Idas (B8-0256/2015);

- Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, György Hölvényi, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Esther de Lange, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, József Nagy, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Andrey Kovatchev, David McAllister, Andrej Plenković, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel ja Dubravka Šuica fraktsiooni PPE nimel Da’eshi poolt hiljuti eelkõige süürlaste vastu toime pandud rünnakute ja inimröövide kohta Lähis-Idas (B8-0259/2015);

- Javier Couso Permuy, Younous Omarjee ja Sofia Sakorafa fraktsiooni GUE/NGL nimel Da’eshi poolt hiljuti eelkõige süürlaste vastu toime pandud rünnakute ja inimröövide kohta Lähis-Idas (B8-0262/2015);

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Nicola Caputo, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Alessia Maria Mosca, Liisa Jaakonsaari, Tonino Picula, Neena Gill, David Martin, Arne Lietz, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Sorin Moisă, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, Luigi Morgano, Miroslav Poche, Enrico Gasbarra, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Zigmantas Balčytis ja Doru-Claudian Frunzulică fraktsiooni S&D nimel Da’eshi poolt hiljuti eelkõige süürlaste vastu toime pandud rünnakute ja inimröövide kohta Lähis-Idas (B8-0264/2015).

II.   Lõuna-Sudaan, muu hulgas seoses hiljutiste lapseröövijuhtumitega (2015/2603(RSP))

- Judith Sargentini, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Jordi Sebastià, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun ja Davor Škrlec fraktsiooni Verts/ALE nimel Lõuna-Sudaani kohta, muu hulgas seoses hiljutiste lapseröövijuhtumitega (B8-0241/2015);

- Petr Ježek, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Urmas Paet, Nathalie Griesbeck, Juan Carlos Girauta Vidal, Hilde Vautmans, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley ja Johannes Cornelis van Baalen fraktsiooni ALDE nimel Lõuna-Sudaani kohta, muu hulgas seoses hiljutiste lapseröövijuhtumitega (B8-0255/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Anna Elżbieta Fotyga, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Branislav Škripek ja Jana Žitňanská fraktsiooni ECR nimel Lõuna-Sudaani kohta, muu hulgas seoses hiljutiste lapseröövijuhtumitega (B8-0257/2015);

- Ignazio Corrao, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Rolandas Paksas ja Valentinas Mazuronis fraktsiooni EFDD nimel Lõuna-Sudaani kohta, muu hulgas seoses hiljutiste lapseröövijuhtumitega (B8-0258/2015);

- Cristian Dan Preda, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andrey Kovatchev, György Hölvényi, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Maurice Ponga, Monica Macovei, Bogdan Brunon Wenta, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Esther de Lange, Mariya Gabriel, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, József Nagy, Tunne Kelam, Lars Adaktusson, Pavel Svoboda, Joachim Zeller, Andrej Plenković, David McAllister, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia ja Dubravka Šuica fraktsiooni PPE nimel Lõuna-Sudaani kohta, muu hulgas seoses hiljutiste lapseröövijuhtumitega (B8-0260/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Gabriele Zimmer, Lidia Senra Rodríguez, Younous Omarjee ja Sabine Lösing fraktsiooni GUE/NGL nimel Lõuna-Sudaani kohta, muu hulgas seoses hiljutiste lapseröövijuhtumitega (B8-0263/2015);

- Gianni Pittella, Josef Weidenholzer, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Norbert Neuser, Linda McAvan, Catherine Stihler, Alessia Maria Mosca, David Martin, Marlene Mizzi, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, José Blanco López, Ana Gomes, Kati Piri, Enrique Guerrero Salom, Tonino Picula, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Miroslav Poche, Seb Dance, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Luigi Morgano, Sorin Moisă, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, István Ujhelyi, Neena Gill, Miriam Dalli, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz ja Zigmantas Balčytis fraktsiooni S&D nimel Lõuna-Sudaani kohta, muu hulgas seoses hiljutiste lapseröövijuhtumitega (B8-0266/2015).

III.   Tansaania, eelkõige seoses maa hõivamise probleemiga (2015/2604(RSP))

- Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler ja Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel Tansaania kohta, eelkõige seoses maa hõivamise probleemiga (B8-0242/2015);

- Catherine Bearder, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Urmas Paet, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley ja Johannes Cornelis van Baalen fraktsiooni ALDE nimel Tansaania kohta, eelkõige seoses maa hõivamise probleemiga (B8-0261/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić ja Jana Žitňanská fraktsiooni ECR nimel Tansaania kohta, eelkõige seoses maa hõivamise probleemiga (B8-0265/2015);

- Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Rolandas Paksas ja Valentinas Mazuronis fraktsiooni EFDD nimel Tansaania kohta, eelkõige seoses maa hõivamise probleemiga (B8-0267/2015);

- Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Andrey Kovatchev, György Hölvényi, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, József Nagy, Tunne Kelam, Lars Adaktusson, Joachim Zeller, Andrej Plenković, David McAllister, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel ja Dubravka Šuica fraktsiooni PPE nimel Tansaania kohta, eelkõige seoses maa hõivamise probleemiga (B8-0268/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Lidia Senra Rodríguez ja Younous Omarjee fraktsiooni GUE/NGL nimel Tansaania kohta, eelkõige seoses maa hõivamise probleemiga (B8-0269/2015):

- Josef Weidenholzer, Nikos Androulakis, Norbert Neuser, Miroslav Poche, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Alessia Maria Mosca, Tonino Picula, Neena Gill, David Martin, Arne Lietz, Marc Tarabella, Goffredo Maria Bettini, Elena Valenciano, Carlos Zorrinho, István Ujhelyi, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Sorin Moisă, Andi Cristea, Marlene Mizzi, Vilija Blinkevičiūtė, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ja Zigmantas Balčytis fraktsiooni S&D nimel Tansaania kohta, eelkõige seoses maa hõivamise probleemiga (B8-0270/2015).

Kõneaega eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 162.


4. Ühenduses liikuvate maanteesõidukite maksimaalmõõtmed ja täismass ***II (arutelu)

Soovituse projekt teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 96/53/EÜ, millega kehtestatakse teatavatele ühenduses liikuvatele maanteesõidukitele siseriiklikus ja rahvusvahelises liikluses lubatud maksimaalmõõtmed ning rahvusvahelises liikluses lubatud täismass [11296/3/2014 - C8-0294/2014 - 2013/0105(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Jörg Leichtfried (A8-0032/2015)

Jörg Leichtfried tutvustas soovitust.

Sõna võttis Violeta Bulc (komisjoni liige).

Sõna võtsid Markus Ferber fraktsiooni PPE nimel, Ismail Ertug fraktsiooni S&D nimel, Peter van Dalen fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Lucy Anderson, Gesine Meissner fraktsiooni ALDE nimel, Merja Kyllönen fraktsiooni GUE/NGL nimel, Keith Taylor fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Peter van Dalen, Peter Lundgren fraktsiooni EFDD nimel, Marie-Christine Arnautu (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gesine Meissner, Wim van de Camp, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Jacqueline Foster, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gesine Meissner, Philippe De Backer, Jill Seymour, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jacqueline Foster, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław Liberadzki, Tomasz Piotr Poręba, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Petr Mach, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Andor Deli, Olga Sehnalová, Kosma Złotowski, Dieter-Lebrecht Koch, Lucy Anderson, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Peter Lundgren, Henna Virkkunen, István Ujhelyi ja Dubravka Šuica, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gesine Meissner.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Claudia Tapardel, Notis Marias, Bill Etheridge ja Angel Dzhambazki.

Sõna võtsid Violeta Bulc ja Jörg Leichtfried.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.3.2015protokoll punkt 10.6.


5. Euroopa pikaajalised investeerimisfondid ***I (arutelu)

Täiendav raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa pikaajaliste investeerimisfondide kohta [COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Alain Lamassoure (A8-0021/2015)

Alain Lamassoure tutvustas raportit.

Sõna võttis Margrethe Vestager (komisjoni liige).

Sõna võtsid Danuta Maria Hübner fraktsiooni PPE nimel, Jeppe Kofod fraktsiooni S&D nimel, Stanisław Ożóg fraktsiooni ECR nimel, Philippe De Backer fraktsiooni ALDE nimel, Miguel Urbán Crespo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Steven Woolfe fraktsiooni EFDD nimel, Steeve Briois (fraktsioonilise kuuluvuseta), Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Beatrix von Storch, Norica Nicolai, Marisa Matias, Marco Zanni, Georgios Kyrtsos, Jonás Fernández, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić ja Miguel Viegas.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võtsid Bernard Monot, Brian Hayes, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Neena Gill, Paloma López Bermejo, Paul Rübig, Bogusław Liberadzki, Henna Virkkunen, István Ujhelyi, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivan Jakovčić, Viorica Dăncilă, Eva Kaili ja Hugues Bayet.

(Arutelu jätk: 10.3.2015protokoll punkt 7)


6. Presidentuuri teadaanne

Juhtaja andis teada, et JURI-komisjon võttis eelmisel päeval vastu raporti parlamendiliikme Sergei Staniševi puutumatuse äravõtmise taotluse kohta. Raportöör: Andrzej Duda (A8-0045/2015).

Raport pannakse hääletusele järgmisel päeval, st kolmapäeval, 11. märtsil 2015.


7. Euroopa pikaajalised investeerimisfondid ***I (arutelu jätkamine)

Täiendav raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa pikaajaliste investeerimisfondide kohta [COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Alain Lamassoure (A8-0021/2015)

(Arutelu algus: 10.3.2015protokoll punkt 5)

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Emmanouil Glezos, Seán Kelly, Maria Grapini ja Milan Zver.

Sõna võtsid Margrethe Vestager ja Alain Lamassoure.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.3.2015protokoll punkt 10.7.

(Istung katkestati enne hääletust kell 11.10 ja see jätkus kell 11.30.)

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident


8. Päevakorra muutmine

Juhataja tegi pärast fraktsioonidega konsulteerimist ettepaneku vahetada ära kaks päevakorrapunkti, nii et:

- Liibüa ebastabiilsus ja selle tagajärjed”, mis oli ette nähtud neljapäeva hommikuks, tuleks arutusele kolmapäeva pärastlõunal ning

- „ÜRO Inimõiguste Nõukogu 28. istungjärk”, mis oli ette nähtud kolmapäeva pärastlõunaks, tuleks arutusele neljapäeva hommikul.

Parlament kiitis muudatusettepanekud heaks.

Päevakorda tehti vastavad muudatused.


9. Parlamendi koosseis

Eduard-Raul Hellvig on esitanud kirjaliku avalduse parlamendiliikme ametist tagasiastumiseks alates 2. märtsist 2015.

Vastavalt kodukorra artikli 4 lõigetele 1 ja 3 märkis parlament, et tema ametikoht jääb alates nimetatud kuupäevast vabaks, ning teavitab sellest asjaomase liikmesriigi pädevat asutust.


10. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


10.1. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2013/009 PL/Zachem (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2013/009 PL/Zachem, Poola) [COM(2015)0013 - C8-0010/2015 - 2015/2016(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Jan Olbrycht (A8-0036/2015)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0041)


10.2. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2014/014 DE/Aleo Solar (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2014/014 DE/Aleo Solar, Saksamaa) [COM(2014)0726 - C8-0012/2015 - 2015/2018(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Iris Hoffmann (A8-0030/2015)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0042)


10.3. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK) (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK, Belgia) [COM(2014)0725 - C8-0013/2015 - 2015/2019(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Andrej Plenković (A8-0031/2015)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0043)


10.4. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal, Belgia) [COM(2014)0734 - C8-0014/2015 - 2015/2020(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Victor Negrescu (A8-0035/2015)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0044)


10.5. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2014/011 BE/Caterpillar (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2014/011 BE/Caterpillar, Belgia) [COM(2014)0735 - C8-0015/2015 - 2015/2021(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Anneli Jäätteenmäki (A8-0033/2015)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0045)


10.6. Ühenduses liikuvate maanteesõidukite maksimaalmõõtmed ja täismass ***II (hääletus)

Soovituse projekt teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 96/53/EÜ, millega kehtestatakse teatavatele ühenduses liikuvatele maanteesõidukitele siseriiklikus ja rahvusvahelises liikluses lubatud maksimaalmõõtmed ning rahvusvahelises liikluses lubatud täismass [11296/3/2014 - C8-0294/2014 - 2013/0105(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Jörg Leichtfried (A8-0032/2015)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

NÕUKOGU SEISUKOHT

Muudetud kujul heaks kiidetud (P8_TA(2015)0046)


10.7. Euroopa pikaajalised investeerimisfondid ***I (hääletus)

Täiendav raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa pikaajaliste investeerimisfondide kohta [COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Alain Lamassoure (A8-0021/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA(2015)0047)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2015)0047)


10.8. Kaardipõhiste maksetehingute vahendustasud ***I (hääletus)

Täiendav raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kaardipõhiste maksetehingute vahendustasude kohta [COM(2013)0550 - C7-0241/2013 - 2013/0265(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Pablo Zalba Bidegain (A8-0022/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA(2015)0048)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2015)0048)


10.9. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (Belgia taotlus EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit) [COM(2015)0009 - C8-0011/2015 - 2015/2017(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Liadh Ní Riada (A8-0034/2015)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0049)


10.10. 2013. aastal Euroopa Liidus naiste ja meeste võrdõiguslikkuse valdkonnas saavutatud edu (hääletus)

Raport 2013. aastal Euroopa Liidus naiste ja meeste võrdõiguslikkuse valdkonnas saavutatud edu kohta [2014/2217(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Marc Tarabella (A8-0015/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0050)


10.11. ELi konkurentsipoliitika aastaaruanne (hääletus)

Raport ELi konkurentsipoliitika aastaaruande kohta [2014/2158(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Morten Messerschmidt (A8-0019/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0051)


10.12. Euroopa Keskpanga 2013. aasta aruanne (hääletus)

Raport Euroopa Keskpanga 2013. aasta aruande kohta [2014/2157(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Pablo Zalba Bidegain (A8-0011/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0052)


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

11. Pidulik istung – Jordaania

Kell 12.00 kuni 12.30 toimus parlamendi pidulik istung Jordaania Hašimiidi Kuningriigi kuninga Tema Majesteet Abdallah II visiidi puhul.


ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

12. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Soovitus teisele lugemisele: Jörg Leichtfried - A8-0032/2015

Michela Giuffrida ja Seán Kelly

Täiendav raport: Alain Lamassoure - A8-0021/2015
Michela Giuffrida, Ivana Maletić, Notis Marias, Seán Kelly ja Stanislav Polčák

Raport: Marc Tarabella - A8-0015/2015
Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Michela Giuffrida, Bernd Lucke, Krisztina Morvai, Elena Gentile, Tomáš Zdechovský, Luigi Morgano, Eleonora Forenza, Csaba Sógor, Angel Dzhambazki, Seán Kelly ja Marijana Petir

Raport: Morten Messerschmidt - A8-0019/2015
Michela Giuffrida, Biljana Borzan, Notis Marias, Ivana Maletić, Ruža Tomašić ja Tibor Szanyi

Raport: Pablo Zalba Bidegain - A8-0022/2015
Paloma López Bermejo, Michela Giuffrida, Notis Marias, Seán Kelly ja Stanislav Polčák


13. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


14. Volituste kontrollimine

JURI-komisjoni ettepanekul kinnitas parlament Damiano Zoffoli mandaadi.


(Istung katkestati kell 13.00 ja jätkus kell 15.05.)

ISTUNGI JUHATAJA: Adina-Ioana VĂLEAN
asepresident

15. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


16. 2016. aasta eelarve üldsuunised – III jagu (arutelu)

Raport 2016. aasta eelarve koostamise üldsuuniste kohta, III jagu – Komisjon [2015/2008(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: José Manuel Fernandes (A8-0027/2015)

José Manuel Fernandes tutvustas raportit.

Sõna võttis Kristalina Georgieva (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Jan Olbrycht fraktsiooni PPE nimel, Jens Geier fraktsiooni S&D nimel, Bernd Kölmel fraktsiooni ECR nimel, Nedzhmi Ali fraktsiooni ALDE nimel, Pablo Echenique fraktsiooni GUE/NGL nimel, Marco Zanni fraktsiooni EFDD nimel, Sophie Montel (fraktsioonilise kuuluvuseta), Petri Sarvamaa, Isabelle Thomas, Zbigniew Kuźmiuk, Gérard Deprez, Jonathan Arnott, Eleftherios Synadinos, Siegfried Mureşan, Vladimír Maňka, Jean Arthuis, Edouard Ferrand, Patricija Šulin, Daniele Viotti, Janusz Lewandowski, Clare Moody, Carlos Iturgaiz, Victor Negrescu, Tomáš Zdechovský, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, ja Jean-Paul Denanot.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Notis Marias, Maria Spyraki, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas ja Indrek Tarand.

Sõna võtsid Kristalina Georgieva ja José Manuel Fernandes.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 11.3.2015protokoll punkt 9.9.


17. Euroopa Liidu finantshuvide kaitset ja pettusevastast võitlust käsitlev 2013. aasta aruanne (arutelu)

Raport Euroopa Liidu finantshuvide kaitset ja pettusevastast võitlust käsitleva 2013. aasta aruande kohta [2014/2155(INI)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Georgi Pirinski (A8-0024/2015)

Georgi Pirinski tutvustas raportit.

Sõna võttis Kristalina Georgieva (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Pascal Arimont (REGI-komisjoni arvamuse koostaja), Monica Macovei (LIBE-komisjoni arvamuse koostaja), Ingeborg Gräßle fraktsiooni PPE nimel, Inés Ayala Sender fraktsiooni S&D nimel, Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, ja Michael Theurer fraktsiooni ALDE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Sõna võtsid Bill Etheridge kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Michael Theurerile, kes vastas sellele, Martina Anderson fraktsiooni GUE/NGL nimel, Benedek Jávor fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Valli fraktsiooni EFDD nimel, Jean-Luc Schaffhauser (fraktsioonilise kuuluvuseta), Tomáš Zdechovský, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jonathan Arnott, Derek Vaughan, Richard Sulík, Igor Šoltes, Jonathan Arnott, Petri Sarvamaa, Zigmantas Balčytis, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Rosa D'Amato, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivan Jakovčić, Caterina Chinnici, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Janusz Korwin-Mikke, Janusz Wojciechowski, Gerard Batten, Nikolay Barekov ja Petr Mach.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Julia Pitera, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Giulia Moi, Seán Kelly ja Pina Picierno, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marco Valli.

Sõna võtsid Kristalina Georgieva ja Georgi Pirinski.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 11.3.2015protokoll punkt 9.10.


18. 3. märtsi 2015. aasta ülemaailmne kõrgetasemeline konverents ebola teemal (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: 3. märtsi 2015. aasta ülemaailmne kõrgetasemeline konverents ebola teemal (2015/2606(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (nõukogu eesistuja) ja Christos Stylianides (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Davor Ivo Stier fraktsiooni PPE nimel, Linda McAvan fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jonathan Arnott, Beatriz Becerra Basterrechea fraktsiooni ALDE nimel, Lola Sánchez Caldentey fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Maria Heubuch fraktsiooni Verts/ALE nimel, Valentinas Mazuronis fraktsiooni EFDD nimel, Joëlle Mélin (fraktsioonilise kuuluvuseta), Birgit Collin-Langen, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Arne Gericke, Norbert Neuser, Louis Michel, Josu Juaristi Abaunz ja Michèle Rivasi.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võtsid Piernicola Pedicini, Mireille D'Ornano, Maurice Ponga, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas João Ferreira, Victor Boştinaru, José Inácio Faria, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivan Jakovčić, Stefan Eck, Patrizia Toia, João Ferreira, Kashetu Kyenge, Lidia Senra Rodríguez ja Gilles Pargneaux.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Notis Marias, Marielle de Sarnez, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Piernicola Pedicini, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică ja Giulia Moi.

Sõna võtsid Zanda Kalniņa-Lukaševica ja Christos Stylianides.

Arutelu lõpetati.


19. Parandus (kodukorra artikkel 231)

Parandus (P7_TA(2011)0218(COR02)) tehti teatavaks eelmisel päeval toimunud täiskogu istungil (9.3.2015protokoll punkt 6).

Kuna ükski fraktsioon ega vähemalt 40 parlamendiliiget ei ole esitanud taotlust paranduse hääletusele panemiseks (kodukorra artikli 231 lõige 4), loeti parandus heakskiidetuks.


20. Montenegro 2014. aasta eduaruanne (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Montenegro 2014. aasta eduaruanne (2014/2947(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (nõukogu eesistuja) ja Johannes Hahn (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Andrey Kovatchev fraktsiooni PPE nimel, Nikos Androulakis fraktsiooni S&D nimel, Jozo Radoš fraktsiooni ALDE nimel, Takis Hadjigeorgiou fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivan Jakovčić, Philippe Loiseau, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ulrike Lunacek, Dubravka Šuica, Anneliese Dodds, Ivan Jakovčić, Jiří Maštálka, Jean-Luc Schaffhauser, Ivana Maletić, Elena Gentile, Mario Borghezio ja Milan Zver.

ISTUNGI JUHATAJA: Ulrike LUNACEK
asepresident

Sõna võtsid Monika Smolková ja Andrej Plenković.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Marek Plura, Doru-Claudian Frunzulică, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Urmas Paet, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Igor Šoltes ja Ignazio Corrao.

Sõna võtsid Johannes Hahn ja Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

- Charles Tannock AFET-komisjoni nimel Montenegro 2014. aasta eduaruande kohta (2014/2947(RSP)) (B8-0211/2015)

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 11.3.2015protokoll punkt 9.11.


21. Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi 2014. aasta eduaruanne (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi 2014. aasta eduaruanne (2014/2948(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (nõukogu eesistuja) ja Johannes Hahn (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel, Manolis Kefalogiannis fraktsiooni PPE nimel, Richard Howitt fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Urmas Paet, Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel, Sofia Sakorafa fraktsiooni GUE/NGL nimel, Tamás Meszerics fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivan Jakovčić, Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Georgios Epitideios, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Cristian Dan Preda, Sergei Stanishev, Notis Marias, Sotirios Zarianopoulos, Eduard Kukan, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Kostas Chrysogonos, Nikos Androulakis, Nikolay Barekov, Andrey Kovatchev, Tanja Fajon, Eleni Theocharous, Miltiadis Kyrkos, Maria Spyraki, Marijana Petir, Andrej Plenković, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Lampros Fountoulis ja Sofia Sakorafa, Ivana Maletić ja László Tőkés.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Lefteris Christoforou, Eva Kaili, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivo Vajgl, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos ja Fabio Massimo Castaldo.

Sõna võttis Johannes Hahn.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võttis Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

- Ivo Vajgl AFET-komisjoni nimel endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi 2014. aasta eduaruande kohta (2014/2948(RSP)) (B8-0212/2015).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 11.3.2015protokoll punkt 9.12.

(Istung katkestati mõneks hetkeks)


22. Serbia 2014. aasta eduaruanne (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Serbia 2014. aasta eduaruanne (2014/2949(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (nõukogu eesistuja) ja Johannes Hahn (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid David McAllister fraktsiooni PPE nimel, Tanja Fajon fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marijana Petir, Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel, Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel, Miloslav Ransdorf, Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel, James Carver fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Emilian Pavel, Krisztina Morvai, Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Kazimierz Michał Ujazdowski, Ivan Jakovčić, Andrej Plenković, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Ramona Nicole Mănescu, Gabrielius Landsbergis, Andrey Kovatchev, Eleni Theocharous ja Andor Deli.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Ulrike Lunacek, Andrej Plenković Ulrike Lunaceki sõnavõtu teemal, ja Fabio Massimo Castaldo.

Sõna võtsid Johannes Hahn ja Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

- David McAllister AFET-komisjoni nimel Serbia 2014. aasta eduaruande kohta (2014/2949(RSP)) (B8-0213/2015).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 11.3.2015protokoll punkt 9.13.


23. Kosovo integreerumine Euroopaga (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Kosovo integreerumine Euroopaga (2014/2950(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (nõukogu eesistuja) ja Johannes Hahn (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel, Pier Antonio Panzeri fraktsiooni S&D nimel, Karol Karski fraktsiooni ECR nimel, Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel, Kostas Chrysogonos fraktsiooni GUE/NGL nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, David McAllister, Daniele Viotti, Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk, László Tőkés, Csaba Molnár, Eduard Kukan ja Bogusław Liberadzki.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, James Carver ja Ignazio Corrao.

Sõna võtsid Johannes Hahn ja Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

- Ulrike Lunacek AFET-komisjoni nimel Kosovo integreerumise kohta Euroopaga (2014/2950(RSP)) (B8-0214/2015).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 11.3.2015protokoll punkt 9.14.


24. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 550.479/OJME).


25. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.05.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Crowley, Dohrmann, Händel, Parker, Pietikäinen, Saryusz-Wolski, Vozemberg-Vrionidi

Õigusteave - Privaatsuspoliitika