Index 
Proces-verbal
PDF 291kWORD 214k
Marţi, 10 martie 2015 - Strasbourg
1.Deschiderea sesiunii anuale
 2.Deschiderea ședinței
 3.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 4.Dimensiunile și greutățile autovehiculelor care circulă în interiorul Comunității ***II (dezbatere)
 5.Fondurile europene de investiții pe termen lung ***I (dezbatere)
 6.Comunicarea Președintelui
 7.Fondurile europene de investiții pe termen lung (continuarea dezbaterii)
 8.Modificarea ordinii de zi
 9.Componența Parlamentului
 10.Votare
  10.1.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - cererea EGF/2013/009 PL/Zachem (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  10.2.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - cererea EGF/2014/014 DE/Aleo Solar (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  10.3.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - cererea EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  10.4.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - cererea EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  10.5.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare- cererea EGF/2014/011 BE/Caterpillar (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  10.6.Dimensiunile și greutățile autovehiculelor care circulă în interiorul Comunității ***II (vot)
  10.7.Fondurile europene de investiții pe termen lung ***I (vot)
  10.8.Comisioanele interbancare pentru operațiunile de plată pe bază de card ***I (vot)
  10.9.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - cererea EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit (vot)
  10.10.Egalitatea între femei și bărbați în Uniunea Europeană în 2013 (vot)
  10.11.Raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței (vot)
  10.12.Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2013 (vot)
 11.Ședință solemnă - Iordania
 12.Explicații privind votul
 13.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 14.Verificarea prerogativelor
 15.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 16.Orientări pentru bugetul 2016 - Secțiunea III (dezbatere)
 17.Raportul anual pe 2013 privind protejarea intereselor financiare ale UE - combaterea fraudei (dezbatere)
 18.Conferința mondială la nivel înalt privind Ebola din 3 martie 2015 (dezbatere)
 19.Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 20.Raportul pe 2014 privind progresele înregistrate de Muntenegru (dezbatere)
 21.Raportul pe 2014 privind progresele realizate de Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (dezbatere)
 22.Raportul pe 2014 privind progresele înregistrate de Serbia (dezbatere)
 23.Procesul de integrare europeană a Kosovo (dezbatere)
 24.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 25.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

1. Deschiderea sesiunii anuale

În conformitate cu articolul 229 primul paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cu articolul 146 din Regulamentul de procedură, sesiunea 2015-2016 a Parlamentului European a fost deschisă.


2. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 8.30.

A intervenit Richard Corbett, cu privire la deschiderea sesiunii anuale și numărul de perioade de sesiune.


3. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)

Următorii deputați sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 135 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluție:

I.   Recentele atacuri și răpiri comise de Statul Islamic în Orientul Mijlociu, în special împotriva populației asiriene (2015/2599(RSP))

- Bodil Valero, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi, Michel Reimon, Barbara Lochbihler și Davor Škrlec, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la recentele atacuri și răpiri comise de Statul Isalmic în Orientul Mijlociu, în special împotriva populației asiriene (B8-0240/2015);

- Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Urmas Paet, Juan Carlos Girauta Vidal, Hilde Vautmans, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley și Johannes Cornelis van Baalen, în numele Grupului ALDE, referitoare la recentele atacuri și răpiri comise de Statul Isalmic în Orientul Mijlociu, în special împotriva populației asiriene (B8-0253/2015);

-Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Peter van Dalen, Bas Belder, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki și Beatrix von Storch, în numele Grupului ECR, referitoare la recentele atacuri și răpiri comise de Statul Isalmic în Orientul Mijlociu, în special împotriva populației asiriene (B8-0254/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Rolandas Paksas și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului EFDD, referitoare la recentele atacuri și răpiri comise de Statul Isalmic în Orientul Mijlociu, în special împotriva populației asiriene (B8-0256/2015);

- Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, György Hölvényi, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Esther de Lange, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, József Nagy, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Andrey Kovatchev, David McAllister, Andrej Plenković, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel și Dubravka Šuica, în numele Grupului PPE, referitoare la recentele atacuri și răpiri comise de Statul Isalmic în Orientul Mijlociu, în special împotriva populației asiriene (B8-0259/2015);

- Javier Couso Permuy, Younous Omarjee și Sofia Sakorafa, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la recentele atacuri și răpiri comise de Statul Isalmic în Orientul Mijlociu, în special împotriva populației asiriene (B8-0262/2015);

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Nicola Caputo, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Alessia Maria Mosca, Liisa Jaakonsaari, Tonino Picula, Neena Gill, David Martin, Arne Lietz, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Sorin Moisă, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, Luigi Morgano, Miroslav Poche, Enrico Gasbarra, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Zigmantas Balčytis și Doru-Claudian Frunzulică, în numele Grupului S&D, referitoare la recentele atacuri și răpiri comise de gruparea Daesh în Orientul Mijlociu, în special împotriva populației asiriene (B8-0264/2015).

II.   Sudanul de Sud, inclusiv cazurile recente de răpiri de copii (2015/2603(RSP))

- Judith Sargentini, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Jordi Sebastià, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun și Davor Škrlec, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Sudanul de Sud, inclusiv cazurile recente de răpiri de copii (B8-0241/2015);

- Petr Ježek, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Urmas Paet, Nathalie Griesbeck, Juan Carlos Girauta Vidal, Hilde Vautmans, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley și Johannes Cornelis van Baalen, în numele Grupului ALDE, referitoare la Sudanul de Sud, inclusiv cazurile recente de răpiri de copii (B8-0255/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Anna Elżbieta Fotyga, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Branislav Škripek și Jana Žitňanská, în numele Grupului ECR, referitoare la Sudanul de Sud, inclusiv cazurile recente de răpiri de copii (B8-0257/2015);

- Ignazio Corrao, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Rolandas Paksas și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului EFDD, referitoare la Sudanul de Sud, inclusiv cazurile recente de răpiri de copii (B8-0258/2015);

- Cristian Dan Preda, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andrey Kovatchev, György Hölvényi, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Maurice Ponga, Monica Macovei, Bogdan Brunon Wenta, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Esther de Lange, Mariya Gabriel, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, József Nagy, Tunne Kelam, Lars Adaktusson, Pavel Svoboda, Joachim Zeller, Andrej Plenković, David McAllister, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia și Dubravka Šuica, în numele Grupului PPE, referitoare la Sudanul de Sud, inclusiv cazurile recente de răpiri de copii (B8-0260/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Gabriele Zimmer, Lidia Senra Rodríguez, Younous Omarjee și Sabine Lösing, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Sudanul de Sud, inclusiv cazurile recente de răpiri de copii (B8-0263/2015);

- Gianni Pittella, Josef Weidenholzer, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Norbert Neuser, Linda McAvan, Catherine Stihler, Alessia Maria Mosca, David Martin, Marlene Mizzi, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, José Blanco López, Ana Gomes, Kati Piri, Enrique Guerrero Salom, Tonino Picula, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Miroslav Poche, Seb Dance, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Luigi Morgano, Sorin Moisă, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, István Ujhelyi, Neena Gill, Miriam Dalli, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz și Zigmantas Balčytis, în numele Grupului S&D, referitoare la Sudanul de Sud, inclusiv cazurile recente de răpiri de copii (B8-0266/2015).

III.   Tanzania, în special problema acaparării terenurilor (2015/2604(RSP))

- Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler și Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE,referitoare la Tanzania, în special problema acaparării terenurilor (B8-0242/2015);

- Catherine Bearder, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Urmas Paet, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley și Johannes Cornelis van Baalen, în numele Grupului ALDE, referitoare la Tanzania, în special problema acaparării terenurilor (B8-0261/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić și Jana Žitňanská, în numele Grupului ECR, referitoare la Tanzania, în special problema acaparării terenurilor (B8-0265/2015);

- Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Rolandas Paksas și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului EFDD, referitoare la Tanzania, în special problema acaparării terenurilor (B8-0267/2015);

- Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Andrey Kovatchev, György Hölvényi, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, József Nagy, Tunne Kelam, Lars Adaktusson, Joachim Zeller, Andrej Plenković, David McAllister, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel și Dubravka Šuica, în numele Grupului PPE, referitoare la Tanzania, în special problema acaparării terenurilor (B8-0268/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Lidia Senra Rodríguez și Younous Omarjee, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Tanzania, în special problema acaparării terenurilor (B8-0269/2015):

- Josef Weidenholzer, Nikos Androulakis, Norbert Neuser, Miroslav Poche, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Alessia Maria Mosca, Tonino Picula, Neena Gill, David Martin, Arne Lietz, Marc Tarabella, Goffredo Maria Bettini, Elena Valenciano, Carlos Zorrinho, István Ujhelyi, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Sorin Moisă, Andi Cristea, Marlene Mizzi, Vilija Blinkevičiūtė, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg și Zigmantas Balčytis, în numele Grupului S&D, referitoare la Tanzania, în special problema acaparării terenurilor (B8-0270/2015).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 162 din Regulamentul de procedură.


4. Dimensiunile și greutățile autovehiculelor care circulă în interiorul Comunității ***II (dezbatere)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 96/53/CE a Consiliului de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circulă în interiorul Comunității, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul național și internațional și a greutății maxime autorizate în traficul internațional (11296/3/2014 - C8-0294/2014 – 2013/0105(COD)) - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Jörg Leichtfried (A8-0032/2015)

Jörg Leichtfried a prezentat recomandarea..

A intervenit Violeta Bulc (membru al Comisiei).

Au intervenit: Markus Ferber, în numele Grupului PPE, Ismail Ertug, în numele Grupului S&D, Peter van Dalen, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Lucy Anderson, Gesine Meissner, în numele Grupului ALDE, Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL, Keith Taylor, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Peter van Dalen, Peter Lundgren, în numele Grupului EFDD, Marie-Christine Arnautu, neafiliată, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Gesine Meissner, Wim van de Camp, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Jacqueline Foster, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Gesine Meissner, Philippe De Backer, Jill Seymour, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jacqueline Foster, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław Liberadzki, Tomasz Piotr Poręba, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Petr Mach, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Andor Deli, Olga Sehnalová, Kosma Złotowski, Dieter-Lebrecht Koch, Lucy Anderson, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Peter Lundgren, Henna Virkkunen, István Ujhelyi, și Dubravka Šuica, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Gesine Meissner.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Claudia Tapardel, Notis Marias, Bill Etheridge și Angel Dzhambazki.

Au intervenit: Violeta Bulc și Jörg Leichtfried.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.6 al PV din 10.3.2015.


5. Fondurile europene de investiții pe termen lung ***I (dezbatere)

Raport suplimentar referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene de investiții pe termen lung (COM(2013)0462 - C7-0209/2013 – 2013/0214(COD)) - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Alain Lamassoure (A8-0021/2015)

Alain Lamassoure și-a prezentat raportul.

A intervenit Margrethe Vestager (membră a Comisiei).

Au intervenit: Danuta Maria Hübner, în numele Grupului PPE, Jeppe Kofod, în numele Grupului S&D, Stanisław Ożóg, în numele Grupului ECR, Philippe De Backer, în numele Grupului ALDE, Miguel Urbán Crespo, în numele Grupului GUE/NGL, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Steven Woolfe, în numele Grupului EFDD, Steeve Briois, neafiliat, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Beatrix von Storch, Norica Nicolai, Marisa Matias, Marco Zanni, Georgios Kyrtsos, Jonás Fernández, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić și Miguel Viegas.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

Au intervenit: Bernard Monot, Brian Hayes, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, Neena Gill, Paloma López Bermejo, Paul Rübig, Bogusław Liberadzki, Henna Virkkunen, István Ujhelyi, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić, Viorica Dăncilă, Eva Kaili și Hugues Bayet.

(Continuarea dezbaterii punctul 7 al PV din 10.3.2015)


6. Comunicarea Președintelui

Președintele a comunicat faptul că JURI a adoptat ieri un raport referitor la Cererea de ridicare a imunităţii parlamentare a lui Serghei Stanişev. Raportor: Andrzej Duda (A8-0045/2015).

Acest raport este înscris pentru votarea de mâine, miercuri, 11 martie 2015.


7. Fondurile europene de investiții pe termen lung (continuarea dezbaterii)

Raport suplimentar referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene de investiții pe termen lung (COM(2013)0462 - C7-0209/2013 – 2013/0214(COD)) - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Alain Lamassoure (A8-0021/2015)

(Inițierea dezbaterii punctul 5 al PV din 10.3.2015)

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Emmanouil Glezos, Seán Kelly, Maria Grapini și Milan Zver.

Au intervenit: Margrethe Vestager și Alain Lamassoure.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.7 al PV din 10.3.2015.

(Ședința, suspendată la ora 11.10 în așteptarea votării, a fost reluată la ora 11.30)

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă


8. Modificarea ordinii de zi

După consultarea grupurilor politice, Președintele a propus să modifice ordinea următoarelor puncte de pe ordinea de zi:

- punctul Situația instabilă din Libia și consecințele acesteia”, prevăzut inițial pentru joi dimineața, să fie tratat miercuri după-amiaza;

- punctul „A 28-a sesiune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului”, prevăzut inițial pentru miercuri după-amiaza, să fie tratat joi dimineața.

Parlamentul și-a exprimat acordul cu privire la aceste modificări.

Ordinea de zi a fost astfel modificată.


9. Componența Parlamentului

Eduard-Raul Hellvig și-a notificat în scris demisia din calitatea de deputat în Parlament, aceasta producând efecte de la 2 martie 2015.

În conformitate cu articolul 4 alineatele (1) și (3) din Regulamentul de procedură, Parlamentul European a constatat existența locului vacant cu începere de la data respectivă și a informat autoritatea națională în cauză.


10. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


10.1. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - cererea EGF/2013/009 PL/Zachem (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2013/009 PL/Zachem introdusă de Polonia) (COM(2015)0013 - C8-0010/2015- 2015/2016(BUD)) - Comisia pentru bugete. Raportor: Jan Olbrycht (A8-0036/2015)

(Majoritate calificată și 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0041)


10.2. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - cererea EGF/2014/014 DE/Aleo Solar (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/014 DE/Aleo Solar, prezentată de Germania) (COM(2014)0726 - C8-0012/2015 – 2015/2018(BUD)) - Comisia pentru bugete. Raportoare: Iris Hoffmann (A8-0030/2015)

(Majoritate calificată și 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0042)


10.3. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - cererea EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară [cererea EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK), din partea Belgiei] (COM(2014)0725 - C8-0013/2015 – 2015/2019(BUD)) - Comisia pentru bugete. Raportor: Andrej Plenković (A8-0031/2015)

(Majoritate calificată și 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0043)


10.4. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - cererea EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal din partea Belgiei) (COM(2014)0734 - C8-0014/2015 – 2015/2020(BUD)) - Comisia pentru bugete. Raportor: Victor Negrescu (A8-0035/2015)

(Majoritate calificată și 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0044)


10.5. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare- cererea EGF/2014/011 BE/Caterpillar (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/011 BE/Caterpillar din partea Belgiei) (COM(2014)0735 - C8-0015/2015 – 2015/2021(BUD)) - Comisia pentru bugete. Raportoare: Anneli Jäätteenmäki (A8-0033/2015)

(Majoritate calificată și 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0045)


10.6. Dimensiunile și greutățile autovehiculelor care circulă în interiorul Comunității ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 96/53/CE a Consiliului de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circulă în interiorul Comunității, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul național și internațional și a greutății maxime autorizate în traficul internațional (11296/3/2014 - C8-0294/2014 – 2013/0105(COD)) - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Jörg Leichtfried (A8-0032/2015)

(Majoritate calificată)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

POZIȚIA CONSILIULUI

Declarat aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2015)0046)


10.7. Fondurile europene de investiții pe termen lung ***I (vot)

Raport suplimentar referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene de investiții pe termen lung (COM(2013)0462 - C7-0209/2013 – 2013/0214(COD)) - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Alain Lamassoure (A8-0021/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2015)0047)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2015)0047)


10.8. Comisioanele interbancare pentru operațiunile de plată pe bază de card ***I (vot)

Raport suplimentar referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind comisioanele interbancare pentru operațiunile de plată pe bază de card (COM(2013)0550 - C7-0241/2013- 2013/0265(COD)) - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Pablo Zalba Bidegain (A8-0022/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2015)0048)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2015)0048)


10.9. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - cererea EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit din partea Belgiei) (COM(2015)0009 - C8-0011/2015 – 2015/2017(BUD)) - Comisia pentru bugete. Raportoare: Liadh Ní Riada (A8-0034/2015)

(Majoritate calificată și 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0049)


10.10. Egalitatea între femei și bărbați în Uniunea Europeană în 2013 (vot)

Raport referitor la egalitatea între femei și bărbați în Uniunea Europeană în 2013 (2014/2217(INI)) - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportor: Marc Tarabella (A8-0015/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0050)


10.11. Raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței (vot)

Raport referitor la Raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței (2014/2158(INI)) - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Morten Messerschmidt (A8-0019/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0051)


10.12. Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2013 (vot)

Raport referitor la Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2013 (2014/2157(INI)) - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Pablo Zalba Bidegain (A8-0011/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0052)


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

11. Ședință solemnă - Iordania

De la ora 12.00 la ora 12.30, Parlamentul s-a reunit în ședință solemnă cu ocazia vizitei Majestății sale, regele Abdullah al II-lea, suveranul Regatului Hașemit al Iordaniei.


A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

12. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.

Explicații orale privind votul:

Recomandare pentru a doua lectură Jörg Leichtfried - A8-0032/2015

Michela Giuffrida și Seán Kelly

Raport suplimentar Alain Lamassoure - A8-0021/2015
Michela Giuffrida, Ivana Maletić, Notis Marias, Seán Kelly și Stanislav Polčák

Raport Marc Tarabella - A8-0015/2015
Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Michela Giuffrida, Bernd Lucke, Krisztina Morvai, Elena Gentile, Tomáš Zdechovský, Luigi Morgano, Eleonora Forenza, Csaba Sógor, Angel Dzhambazki, Seán Kelly și Marijana Petir

Raport Morten Messerschmidt - A8-0019/2015
Michela Giuffrida, Biljana Borzan, Notis Marias, Ivana Maletić, Ruža Tomašić și Tibor Szanyi

Raport Pablo Zalba Bidegain - A8-0022/2015
Paloma López Bermejo, Michela Giuffrida, Notis Marias, Seán Kelly și Stanislav Polčák


13. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


14. Verificarea prerogativelor

La propunerea Comisiei JURI, Parlamentul a hotărât să valideze mandatul lui Damiano Zoffoli.


(Ședința, suspendată la ora 13.00, a fost reluată la ora 15.05.)

A PREZIDAT: Adina-Ioana VĂLEAN
Vicepreședintă

15. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


16. Orientări pentru bugetul 2016 - Secțiunea III (dezbatere)

Raport referitor la orientările generale pentru pregătirea bugetului 2016, secțiunea III – Comisia (2015/2008(BUD)) - Comisia pentru bugete. Raportor: José Manuel Fernandes (A8-0027/2015)

José Manuel Fernandes și-a prezentat raportul.

A intervenit Kristalina Georgieva (vicepreședintă a Comisiei).

Au intervenit: Jan Olbrycht, în numele Grupului PPE, Jens Geier, în numele Grupului S&D, Bernd Kölmel, în numele Grupului ECR, Nedzhmi Ali, în numele Grupului ALDE, Pablo Echenique, în numele Grupului GUE/NGL, Marco Zanni, în numele Grupului EFDD, Sophie Montel, neafiliată, Petri Sarvamaa, Isabelle Thomas, Zbigniew Kuźmiuk, Gérard Deprez, Jonathan Arnott, Eleftherios Synadinos, Siegfried Mureşan, Vladimír Maňka, Jean Arthuis, Edouard Ferrand, Patricija Šulin, Daniele Viotti, Janusz Lewandowski, Clare Moody, Carlos Iturgaiz, Victor Negrescu, Tomáš Zdechovský, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, și Jean-Paul Denanot.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Notis Marias, Maria Spyraki, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas și Indrek Tarand.

Au intervenit: Kristalina Georgieva și José Manuel Fernandes.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.9 al PV din 11.3.2015.


17. Raportul anual pe 2013 privind protejarea intereselor financiare ale UE - combaterea fraudei (dezbatere)

Raport referitor la raportul anual pe 2013 privind protejarea intereselor financiare ale UE - combaterea fraudei (2014/2155(INI)) - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Georgi Pirinski (A8-0024/2015)

Georgi Pirinski și-a prezentat raportul.

A intervenit Kristalina Georgieva (vicepreședintă a Comisiei).

Au intervenit: Pascal Arimont (raportorul pentru aviz al Comisiei REGI), Monica Macovei (raportoarea pentru aviz a Comisiei LIBE), Ingeborg Gräßle, în numele Grupului PPE, Inés Ayala Sender, în numele Grupului S&D, Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, și Michael Theurer, în numele Grupului ALDE.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit: Bill Etheridge pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Michael Theurer, care a răspuns, Martina Anderson, în numele Grupului GUE/NGL, Benedek Jávor, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Valli, în numele Grupului EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, neafiliat, Tomáš Zdechovský, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jonathan Arnott, Derek Vaughan, Richard Sulík, Igor Šoltes, Jonathan Arnott, Petri Sarvamaa, Zigmantas Balčytis, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Rosa D'Amato, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić, Caterina Chinnici, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Janusz Korwin-Mikke, Janusz Wojciechowski, Gerard Batten, Nikolay Barekov și Petr Mach.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Julia Pitera, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Giulia Moi, Seán Kelly, și Pina Picierno, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marco Valli.

Au intervenit: Kristalina Georgieva și Georgi Pirinski.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.10 al PV din 11.3.2015.


18. Conferința mondială la nivel înalt privind Ebola din 3 martie 2015 (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Conferința mondială la nivel înalt privind Ebola din 3 martie 2015 (2015/2606(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Christos Stylianides (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Davor Ivo Stier, în numele Grupului PPE, Linda McAvan, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jonathan Arnott, Beatriz Becerra Basterrechea, în numele Grupului ALDE, Lola Sánchez Caldentey, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Maria Heubuch, în numele Grupului Verts/ALE, Valentinas Mazuronis, în numele Grupului EFDD, Joëlle Mélin, neafiliată, Birgit Collin-Langen, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Arne Gericke, Norbert Neuser, Louis Michel, Josu Juaristi Abaunz și Michèle Rivasi.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Piernicola Pedicini, Mireille D'Ornano, Maurice Ponga, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către João Ferreira, Victor Boştinaru, José Inácio Faria, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić, Stefan Eck, Patrizia Toia, João Ferreira, Kashetu Kyenge, Lidia Senra Rodríguez și Gilles Pargneaux.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Notis Marias, Marielle de Sarnez, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Piernicola Pedicini, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică și Giulia Moi.

Au intervenit: Zanda Kalniņa-Lukaševica și Christos Stylianides.

Dezbaterea s-a încheiat.


19. Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)

Rectificarea (P7_TA(2011)0218(COR02)) a fost anunțată ieri în ședință plenară (punctul 6 al PV din 9.3.2015).

Având în vedere că nu a facut obiectul unei solicitări de supunere la vot din partea unui grup politic sau a cel puțin 40 de deputați [articolul 231, alineatul ( 4) din Regulamentul de procedură], această rectificare este considerată adoptată.


20. Raportul pe 2014 privind progresele înregistrate de Muntenegru (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Raportul pe 2014 privind progresele înregistrate de Muntenegru (2014/2947(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Johannes Hahn (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Andrey Kovatchev, în numele Grupului PPE, Nikos Androulakis, în numele Grupului S&D, Jozo Radoš, în numele Grupului ALDE, Takis Hadjigeorgiou, în numele Grupului GUE/NGL, Ulrike Lunacek, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić, Philippe Loiseau, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ulrike Lunacek, Dubravka Šuica, Anneliese Dodds, Ivan Jakovčić, Jiří Maštálka, Jean-Luc Schaffhauser, Ivana Maletić, Elena Gentile, Mario Borghezio și Milan Zver.

A PREZIDAT: Ulrike LUNACEK
Vicepreședintă

Au intervenit: Monika Smolková și Andrej Plenković.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marek Plura, Doru-Claudian Frunzulică, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Urmas Paet, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Igor Šoltes și Ignazio Corrao.

Au intervenit: Johannes Hahn și Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Charles Tannock, în numele Comisiei AFET, referitoare la Raportul pe 2014 privind progresele înregistrate de Muntenegru (2014/2947(RSP)) (B8-0211/2015)

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.11 al PV din 11.3.2015.


21. Raportul pe 2014 privind progresele realizate de Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Raportul pe 2014 privind progresele realizate de Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (2014/2948(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Johannes Hahn (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Ivo Vajgl, în numele Grupului ALDE, Manolis Kefalogiannis, în numele Grupului PPE, Richard Howitt, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Urmas Paet, Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR, Sofia Sakorafa, în numele Grupului GUE/NGL, Tamás Meszerics, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić, Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Georgios Epitideios, Eleftherios Synadinos, neafiliat, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Cristian Dan Preda, Sergei Stanishev, Notis Marias, Sotirios Zarianopoulos, Eduard Kukan, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Kostas Chrysogonos, Nikos Androulakis, Nikolay Barekov, Andrey Kovatchev, Tanja Fajon, Eleni Theocharous, Miltiadis Kyrkos, Maria Spyraki, Marijana Petir, Andrej Plenković, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Lampros Fountoulis și Sofia Sakorafa, Ivana Maletić și László Tőkés.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Lefteris Christoforou, Eva Kaili, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivo Vajgl, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos și Fabio Massimo Castaldo.

A intervenit Johannes Hahn.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

A intervenit: Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Ivo Vajgl, în numele Comisiei AFET, referitoare la Raportul pe 2014 privind progresele realizate de Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (2014/2948(RSP)) (B8-0212/2015).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.12 al PV din 11.3.2015.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente)


22. Raportul pe 2014 privind progresele înregistrate de Serbia (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Raportul pe 2014 privind progresele înregistrate de Serbia (2014/2949(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Johannes Hahn (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: David McAllister, în numele Grupului PPE, Tanja Fajon, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marijana Petir, Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR, Ivo Vajgl, în numele Grupului ALDE, Miloslav Ransdorf, Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE, James Carver, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Emilian Pavel, Krisztina Morvai, Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Kazimierz Michał Ujazdowski, Ivan Jakovčić, Andrej Plenković, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Ramona Nicole Mănescu, Gabrielius Landsbergis, Andrey Kovatchev, Eleni Theocharous și Andor Deli.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Ulrike Lunacek, Andrej Plenković cu privire la declarația dnei Ulrike Lunacek, și Fabio Massimo Castaldo.

Au intervenit: Johannes Hahn și Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- David McAllister, în numele Comisiei AFET, referitoare la Raportul pe 2014 privind progresele înregistrate de Serbia (2014/2949(RSP)) (B8-0213/2015).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.13 al PV din 11.3.2015.


23. Procesul de integrare europeană a Kosovo (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Procesul de integrare europeană a Kosovo (2014/2950(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Johannes Hahn (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Ulrike Lunacek, în numele Grupului Verts/ALE, Pier Antonio Panzeri, în numele Grupului S&D, Karol Karski, în numele Grupului ECR, Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE, Kostas Chrysogonos, în numele Grupului GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, David McAllister, Daniele Viotti, Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk, László Tőkés, Csaba Molnár, Eduard Kukan și Bogusław Liberadzki.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, James Carver și Ignazio Corrao.

Au intervenit: Johannes Hahn și Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Ulrike Lunacek, în numele Comisiei AFET, referitoare la procesul de integrare europeană a Kosovo (2014/2950(RSP)) (B8-0214/2015).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.14 al PV din 11.3.2015.


24. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 550.479/OJME).


25. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la ora 23.05.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Crowley, Dohrmann, Händel, Parker, Pietikäinen, Saryusz-Wolski, Vozemberg-Vrionidi

Aviz juridic - Politica de confidențialitate