Zoznam 
Zápisnica
PDF 293kWORD 204k
Utorok, 10. marca 2015 - Štrasburg
1.Otvorenie zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 4.Rozmery a hmotnosť cestných vozidiel prevádzkovaných v Spoločenstve ***II (rozprava)
 5.Európske dlhodobé investičné fondy ***I (rozprava)
 6.Oznámenie predsedníctva
 7.Európske dlhodobé investičné fondy ***I (pokračovanie rozpravy)
 8.Zmena programu rokovania
 9.Zloženie Parlamentu
 10.Hlasovanie
  10.1.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2013/009 PL/Zachem (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  10.2.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/014 DE/Aleo Solar (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  10.3.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK) (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  10.4.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  10.5.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/011 BE/Caterpillar (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  10.6.Rozmery a hmotnosť cestných vozidiel prevádzkovaných v Spoločenstve ***II (hlasovanie)
  10.7.Európske dlhodobé investičné fondy ***I (hlasovanie)
  10.8.Výmenné poplatky za platobné transakcie viazané na kartu ***I (hlasovanie)
  10.9.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit (hlasovanie)
  10.10.Pokrok v oblasti rovnosti žien a mužov v roku 2013 (hlasovanie)
  10.11.Výročná správa o politike hospodárskej súťaže EÚ (hlasovanie)
  10.12.Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2013 (hlasovanie)
 11.Slávnostná schôdza - Jordánsko
 12.Vysvetlenia hlasovania
 13.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 14.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 15.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 16.Usmernenia pre rozpočet na rok 2016 - Oddiel III (rozprava)
 17.Výročná správa za rok 2013 o ochrane finančných záujmov EÚ – Boj proti podvodom (rozprava)
 18.Globálna konferencia na vysokej úrovni o Ebole (rozprava)
 19.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)
 20.Správa o pokroku Čiernej Hory za rok 2014 (rozprava)
 21.Správa o pokroku bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2014 (rozprava)
 22.Správa o pokroku Srbska za rok 2014 (rozprava)
 23.Európsky integračný proces Kosova (rozprava)
 24.Program rokovania na nasledujúci deň
 25.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

1. Otvorenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu 2015-2016 bolo otvorené podľa článku 229 prvého pododseku Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článku 146 rokovacieho poriadku.


2. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 08.30 h.

V rozprave vystúpil Richard Corbett, ktorý sa vyjadril k otvoreniu zasadania a počtu schôdzí.


3. Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Nasledujúci poslanci / politické skupiny podľa článku 135 rokovacieho poriadku požiadali, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.   Nedávne útoky a únosy, najmä Asýrčanov, ktoré spáchal Dá’iš na Blízkom východe (2015/2599(RSP))

- Bodil Valero, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi, Michel Reimon, Barbara Lochbihler a Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE o nedávnych útokoch a únosoch, najmä Asýrčanov, ktoré spáchal Dá’iš na Blízkom východe (B8-0240/2015);

- Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Urmas Paet, Juan Carlos Girauta Vidal, Hilde Vautmans, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley a Johannes Cornelis van Baalen v mene skupiny ALDE o nedávnych útokoch a únosoch, najmä Asýrčanov, ktoré spáchal Dá’iš na Blízkom východe (B8-0253/2015);

-Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Peter van Dalen, Bas Belder, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki a Beatrix von Storch v mene skupiny ECR o nedávnych útokoch a únosoch, najmä Asýrčanov, ktoré spáchal Dá’iš na Blízkom východe (B8-0254/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Rolandas Paksas a Valentinas Mazuronis v mene skupiny EFDD o nedávnych útokoch a únosoch, najmä Asýrčanov, ktoré spáchal Dá’iš na Blízkom východe (B8-0256/2015);

- Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, György Hölvényi, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Esther de Lange, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, József Nagy, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Andrey Kovatchev, David McAllister, Andrej Plenković, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel a Dubravka Šuica v mene skupiny PPE o nedávnych útokoch a únosoch, najmä Asýrčanov, ktoré spáchal Dá’iš na Blízkom východe (B8-0259/2015);

- Javier Couso Permuy, Younous Omarjee a Sofia Sakorafa v mene skupiny GUE/NGL o nedávnych útokoch a únosoch, najmä Asýrčanov, ktoré spáchal Dá’iš na Blízkom východe (B8-0262/2015);

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Nicola Caputo, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Alessia Maria Mosca, Liisa Jaakonsaari, Tonino Picula, Neena Gill, David Martin, Arne Lietz, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Sorin Moisă, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, Luigi Morgano, Miroslav Poche, Enrico Gasbarra, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Zigmantas Balčytis a Doru-Claudian Frunzulică v mene skupiny S&D o nedávnych útokoch a únosoch, najmä Asýrčanov, ktoré spáchal Dá’iš na Blízkom východe (B8-0264/2015).

II.   Južný Sudán vrátane nedávnych únosov detí (2015/2603(RSP))

- Judith Sargentini, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Jordi Sebastià, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun a Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE o Južnom Sudáne vrátane nedávnych únosov detí (B8-0241/2015);

- Petr Ježek, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Urmas Paet, Nathalie Griesbeck, Juan Carlos Girauta Vidal, Hilde Vautmans, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley a Johannes Cornelis van Baalen v mene skupiny ALDE o Južnom Sudáne vrátane nedávnych únosov detí (B8-0255/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Anna Elżbieta Fotyga, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Branislav Škripek a Jana Žitňanská v mene skupiny ECR o Južnom Sudáne vrátane nedávnych únosov detí (B8-0257/2015);

- Ignazio Corrao, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Rolandas Paksas a Valentinas Mazuronis v mene skupiny EFDD o Južnom Sudáne vrátane nedávnych únosov detí (B8-0258/2015);

- Cristian Dan Preda, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andrey Kovatchev, György Hölvényi, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Maurice Ponga, Monica Macovei, Bogdan Brunon Wenta, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Esther de Lange, Mariya Gabriel, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, József Nagy, Tunne Kelam, Lars Adaktusson, Pavel Svoboda, Joachim Zeller, Andrej Plenković, David McAllister, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia a Dubravka Šuica v mene skupiny PPE o Južnom Sudáne vrátane nedávnych únosov detí (B8-0260/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Gabriele Zimmer, Lidia Senra Rodríguez, Younous Omarjee a Sabine Lösing v mene skupiny GUE/NGL o Južnom Sudáne vrátane nedávnych únosov detí (B8-0263/2015);

- Gianni Pittella, Josef Weidenholzer, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Norbert Neuser, Linda McAvan, Catherine Stihler, Alessia Maria Mosca, David Martin, Marlene Mizzi, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, José Blanco López, Ana Gomes, Kati Piri, Enrique Guerrero Salom, Tonino Picula, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Miroslav Poche, Seb Dance, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Luigi Morgano, Sorin Moisă, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, István Ujhelyi, Neena Gill, Miriam Dalli, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz a Zigmantas Balčytis v mene skupiny S&D o Južnom Sudáne vrátane nedávnych únosov detí (B8-0266/2015).

III.   Tanzánia, najmä problém zaberania pôdy (2015/2604(RSP))

- Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler a Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE o Tanzánii, najmä probléme zaberania pôdy (B8-0242/2015);

- Catherine Bearder, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Urmas Paet, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley a Johannes Cornelis van Baalen v mene skupiny ALDE o Tanzánii, najmä probléme zaberania pôdy (B8-0261/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić a Jana Žitňanská v mene skupiny ECR o Tanzánii, najmä probléme zaberania pôdy (B8-0265/2015);

- Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Rolandas Paksas a Valentinas Mazuronis v mene skupiny EFDD o Tanzánii, najmä probléme zaberania pôdy (B8-0267/2015);

- Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Andrey Kovatchev, György Hölvényi, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, József Nagy, Tunne Kelam, Lars Adaktusson, Joachim Zeller, Andrej Plenković, David McAllister, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel a Dubravka Šuica v mene skupiny PPE o Tanzánii, najmä probléme zaberania pôdy (B8-0268/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Lidia Senra Rodríguez a Younous Omarjee v mene skupiny GUE/NGL o Tanzánii, najmä probléme zaberania pôdy (B8-0269/2015):

- Josef Weidenholzer, Nikos Androulakis, Norbert Neuser, Miroslav Poche, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Alessia Maria Mosca, Tonino Picula, Neena Gill, David Martin, Arne Lietz, Marc Tarabella, Goffredo Maria Bettini, Elena Valenciano, Carlos Zorrinho, István Ujhelyi, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Sorin Moisă, Andi Cristea, Marlene Mizzi, Vilija Blinkevičiūtė, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg a Zigmantas Balčytis v mene skupiny S&D o Tanzánii, najmä probléme zaberania pôdy (B8-0270/2015).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s článkom 162 rokovacieho poriadku.


4. Rozmery a hmotnosť cestných vozidiel prevádzkovaných v Spoločenstve ***II (rozprava)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Rady 96/53/ES, ktorou sa v Spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave [11296/3/2014 - C8-0294/2014 - 2013/0105(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Jörg Leichtfried (A8-0032/2015)

Jörg Leichtfried uviedol odporúčanie.

V rozprave vystúpila Violeta Bulc (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Markus Ferber v mene skupiny PPE, Ismail Ertug v mene skupiny S&D, Peter van Dalen v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Lucy Anderson, Gesine Meissner v mene skupiny ALDE, Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL, Keith Taylor v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Peter van Dalen, Peter Lundgren v mene skupiny EFDD, Marie-Christine Arnautu – nezaradená poslankyňa, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Gesine Meissner, Wim van de Camp, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Jacqueline Foster, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Gesine Meissner, Philippe De Backer, Jill Seymour, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Jacqueline Foster, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław Liberadzki, Tomasz Piotr Poręba, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Petr Mach, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Andor Deli, Olga Sehnalová, Kosma Złotowski, Dieter-Lebrecht Koch, Lucy Anderson, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Peter Lundgren, Henna Virkkunen, István Ujhelyi, a Dubravka Šuica, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Gesine Meissner.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Claudia Tapardel, Notis Marias, Bill Etheridge a Angel Dzhambazki.

Vystúpili: Violeta Bulc a Jörg Leichtfried.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.6 zápisnice zo dňa 10.3.2015.


5. Európske dlhodobé investičné fondy ***I (rozprava)

Doplňujúca správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych dlhodobých investičných fondoch [COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Alain Lamassoure (A8-0021/2015)

Alain Lamassoure uviedol správu.

V rozprave vystúpila Margrethe Vestager (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Danuta Maria Hübner v mene skupiny PPE, Jeppe Kofod v mene skupiny S&D, Stanisław Ożóg v mene skupiny ECR, Philippe De Backer v mene skupiny ALDE, Miguel Urbán Crespo v mene skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Steven Woolfe v mene skupiny EFDD, Steeve Briois – nezaradený poslanec, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Beatrix von Storch, Norica Nicolai, Marisa Matias, Marco Zanni, Georgios Kyrtsos, Jonás Fernández, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić a Miguel Viegas.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Bernard Monot, Brian Hayes, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Neena Gill, Paloma López Bermejo, Paul Rübig, Bogusław Liberadzki, Henna Virkkunen, István Ujhelyi, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Viorica Dăncilă, Eva Kaili a Hugues Bayet.

(Pokračovanie rozpravy: bod 7 zápisnice z 10.3.2015)


6. Oznámenie predsedníctva

Predseda oznámil, že výbor JURI včera prijal správu o žiadosti o zbavenie poslaneckej imunity Sergeja Staniševa. Spravodajca: Andrzej Duda - (A8-0045/2015).

Táto správa je zahrnutá do programu hlasovania zajtra v stredu 11. marca 2015.


7. Európske dlhodobé investičné fondy ***I (pokračovanie rozpravy)

Doplňujúca správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych dlhodobých investičných fondoch [COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Alain Lamassoure (A8-0021/2015)

(Začiatok rozpravy: bod 5 zápisnice z 10.3.2015)

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Emmanouil Glezos, Seán Kelly, Maria Grapini a Milan Zver.

Vystúpili: Margrethe Vestager a Alain Lamassoure.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.7 zápisnice zo dňa 10.3.2015.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.10 h kvôli hlasovaniu a pokračovalo sa v ňom opäť od 11.30 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka


8. Zmena programu rokovania

Po konzultácii s politickými skupinami predseda navrhol zmeniť dva body v programe rokovania na nasledujúci deň:

- bod "Nestabilná situácia v Líbyi a jej dôsledky", ktorý je v súčasnosti naplánovaný na štvrtok ráno, sa má prerokúvať v stredu popoludní,

- bod "28. zasadnutie UNHRC", ktorý je v súčasnosti naplánovaný na stredu popoludní, sa má prerokúvať štvrtok ráno.

Parlament schválil zmeny a doplnenia.

Program rokovania v tejto podobe bol schválený.


9. Zloženie Parlamentu

Eduard-Raul Hellvig podal písomné oznámenie o odstúpení z funkcie poslanca Parlamentu s platnosťou od 2. marca 2015.

V súlade s článkom 4 ods. 1 a 3 rokovacieho poriadku Parlament potvrdil uvoľnenie jeho mandátu k uvedenému dňu a informoval o tom príslušné národné orgány.


10. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


10.1. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2013/009 PL/Zachem (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2013/009 PL/Zachem, Poľsko) [COM(2015)0013 - C8-0010/2015 - 2015/2016(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Jan Olbrycht (A8-0036/2015)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0041)


10.2. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/014 DE/Aleo Solar (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/014 DE/Aleo Solar, Nemecko) [COM(2014)0726 - C8-0012/2015 - 2015/2018(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Iris Hoffmann (A8-0030/2015)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0042)


10.3. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK) (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK) z Belgicka) [COM(2014)0725 - C8-0013/2015 - 2015/2019(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Andrej Plenković (A8-0031/2015)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0043)


10.4. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť Belgicka EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal) [COM(2014)0734 - C8-0014/2015 - 2015/2020(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Victor Negrescu (A8-0035/2015)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0044)


10.5. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/011 BE/Caterpillar (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/011 BE/Caterpillar, Belgicko) [COM(2014)0735 - C8-0015/2015 - 2015/2021(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Anneli Jäätteenmäki (A8-0033/2015)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0045)


10.6. Rozmery a hmotnosť cestných vozidiel prevádzkovaných v Spoločenstve ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Rady 96/53/ES, ktorou sa v Spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave [11296/3/2014 - C8-0294/2014 - 2013/0105(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Jörg Leichtfried (A8-0032/2015)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

POZÍCIA RADY

Vyhlásená za schválenú v znení zmien a doplnení (P8_TA(2015)0046)


10.7. Európske dlhodobé investičné fondy ***I (hlasovanie)

Doplňujúca správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych dlhodobých investičných fondoch [COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Alain Lamassoure (A8-0021/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2015)0047)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0047)


10.8. Výmenné poplatky za platobné transakcie viazané na kartu ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o výmenných poplatkoch za platobné transakcie viazané na kartu [COM(2013)0550 - C7-0241/2013 - 2013/0265(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Pablo Zalba Bidegain (A8-0022/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2015)0048)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0048)


10.9. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť Belgicka EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit) [COM(2015)0009 - C8-0011/2015 - 2015/2017(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Liadh Ní Riada (A8-0034/2015)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0049)


10.10. Pokrok v oblasti rovnosti žien a mužov v roku 2013 (hlasovanie)

Správa o pokroku v oblasti rovnosti žien a mužov v roku 2013 [2014/2217(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajca: Marc Tarabella (A8-0015/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0050)


10.11. Výročná správa o politike hospodárskej súťaže EÚ (hlasovanie)

Správa o výročnej správe o politike hospodárskej súťaže EÚ [2014/2158(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Morten Messerschmidt (A8-0019/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0051)


10.12. Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2013 (hlasovanie)

Správa o výročnej správe Európskej centrálnej banky za rok 2013 [2014/2157(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Pablo Zalba Bidegain (A8-0011/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0052)


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

11. Slávnostná schôdza - Jordánsko

Od 12.00 h do 12.30 h sa pri príležitosti návštevy Jeho Veličenstva, kráľa Abdalláha II., vládcu Jordánskeho hášimovského kráľovstva, konala slávnostná schôdza Parlamentu.


PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

12. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Odporúčanie do druhého čítania: Jörg Leichtfried - A8-0032/2015

Michela Giuffrida a Seán Kelly

Doplňujúca správa: Alain Lamassoure A8-0021/2015
Michela Giuffrida, Ivana Maletić, Notis Marias, Seán Kelly a Stanislav Polčák

Správa: Marc Tarabella - A8-0015/2015
Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Michela Giuffrida, Bernd Lucke, Krisztina Morvai, Elena Gentile, Tomáš Zdechovský, Luigi Morgano, Eleonora Forenza, Csaba Sógor, Angel Dzhambazki, Seán Kelly a Marijana Petir

Správa: Morten Messerschmidt - A8-0019/2015
Michela Giuffrida, Biljana Borzan, Notis Marias, Ivana Maletić, Ruža Tomašić a Tibor Szanyi

Správa: Pablo Zalba Bidegain - A8-0022/2015
Paloma López Bermejo, Michela Giuffrida, Notis Marias, Seán Kelly a Stanislav Polčák


13. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


14. Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca

Na návrh výboru JURI Parlament potvrdil mandát poslanca Damiana Zoffoliho.


(Rokovanie bolo prerušené o 13.00 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.05 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Adina-Ioana VĂLEAN
podpredsedníčka

15. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


16. Usmernenia pre rozpočet na rok 2016 - Oddiel III (rozprava)

Správa o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu na rok 2016 – oddiel III – Komisia [2015/2008(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: José Manuel Fernandes (A8-0027/2015)

José Manuel Fernandes uviedol správu.

V rozprave vystúpila Kristalina Georgieva (podpredsedníčka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Jan Olbrycht v mene skupiny PPE, Jens Geier v mene skupiny S&D, Bernd Kölmel v mene skupiny ECR, Nedzhmi Ali v mene skupiny ALDE, Pablo Echenique v mene skupiny GUE/NGL, Marco Zanni v mene skupiny EFDD, Sophie Montel – nezaradená poslankyňa, Petri Sarvamaa, Isabelle Thomas, Zbigniew Kuźmiuk, Gérard Deprez, Jonathan Arnott, Eleftherios Synadinos, Siegfried Mureşan, Vladimír Maňka, Jean Arthuis, Edouard Ferrand, Patricija Šulin, Daniele Viotti, Janusz Lewandowski, Clare Moody, Carlos Iturgaiz, Victor Negrescu, Tomáš Zdechovský, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, a Jean-Paul Denanot.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Notis Marias, Maria Spyraki, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas a Indrek Tarand.

Vystúpili: Kristalina Georgieva a José Manuel Fernandes.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.9 zápisnice zo dňa 11.3.2015.


17. Výročná správa za rok 2013 o ochrane finančných záujmov EÚ – Boj proti podvodom (rozprava)

Správa o výročnej správe za rok 2013 o ochrane finančných záujmov EÚ – boji proti podvodom [2014/2155(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Georgi Pirinski (A8-0024/2015)

Georgi Pirinski uviedol správu.

V rozprave vystúpila Kristalina Georgieva (podpredsedníčka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Pascal Arimont (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Monica Macovei (spravodajkyňa výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Ingeborg Gräßle v mene skupiny PPE, Inés Ayala Sender v mene skupiny S&D, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, a Michael Theurer v mene skupiny ALDE.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Bill Etheridge, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Michaelovi Theurerovi, ktorý odpovedal na otázku, Martina Anderson v mene skupiny GUE/NGL, Benedek Jávor v mene skupiny Verts/ALE, Marco Valli v mene skupiny EFDD, Jean-Luc Schaffhauser – nezaradený poslanec, Tomáš Zdechovský, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jonathan Arnott, Derek Vaughan, Richard Sulík, Igor Šoltes, Jonathan Arnott, Petri Sarvamaa, Zigmantas Balčytis, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Rosa D'Amato, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Caterina Chinnici, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Janusz Korwin-Mikke, Janusz Wojciechowski, Gerard Batten, Nikolay Barekov a Petr Mach.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Julia Pitera, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Giulia Moi, Seán Kelly a Pina Picierno, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marco Valli.

Vystúpili: Kristalina Georgieva a Georgi Pirinski.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.10 zápisnice zo dňa 11.3.2015.


18. Globálna konferencia na vysokej úrovni o Ebole (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Globálna konferencia na vysokej úrovni o Ebole (2015/2606(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (úradujúca predsedníčka Rady) a Christos Stylianides (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Davor Ivo Stier v mene skupiny PPE, Linda McAvan v mene skupiny S&D, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jonathan Arnott, Beatriz Becerra Basterrechea v mene skupiny ALDE, Lola Sánchez Caldentey v mene skupiny GUE/NGL, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Maria Heubuch v mene skupiny Verts/ALE, Valentinas Mazuronis v mene skupiny EFDD, Joëlle Mélin – nezaradená poslankyňa, Birgit Collin-Langen, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Arne Gericke, Norbert Neuser, Louis Michel, Josu Juaristi Abaunz a Michèle Rivasi.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Piernicola Pedicini, Mireille D'Ornano, Maurice Ponga, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil João Ferreira, Victor Boştinaru, José Inácio Faria, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Stefan Eck, Patrizia Toia, João Ferreira, Kashetu Kyenge, Lidia Senra Rodríguez a Gilles Pargneaux.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Notis Marias, Marielle de Sarnez, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Piernicola Pedicini, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică a Giulia Moi.

Vystúpili: Zanda Kalniņa-Lukaševica a Christos Stylianides.

Rozprava sa skončila.


19. Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)

Na včerajšom plenárnom rokovaní (bod 6 zápisnice zo dňa 9.3.2015) bolo oznámené korigendum (P7_TA(2011)0218(COR02)).

Keďže žiadna politická skupina ani skupina najmenej 40 poslancov nepožiadala o hlasovanie o korigende (článok 231 ods. 4 rokovacieho poriadku), toto korigendum sa považuje za schválené.


20. Správa o pokroku Čiernej Hory za rok 2014 (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Správa o pokroku Čiernej Hory za rok 2014 (2014/2947(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (úradujúca predsedníčka Rady) a Johannes Hahn (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Charles Tannock v mene skupiny ECR, Andrey Kovatchev v mene skupiny PPE, Nikos Androulakis v mene skupiny S&D, Jozo Radoš v mene skupiny ALDE, Takis Hadjigeorgiou v mene skupiny GUE/NGL, Ulrike Lunacek v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Philippe Loiseau, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Ulrike Lunacek, Dubravka Šuica, Anneliese Dodds, Ivan Jakovčić, Jiří Maštálka, Jean-Luc Schaffhauser, Ivana Maletić, Elena Gentile, Mario Borghezio a Milan Zver.

PREDSEDNÍCTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Monika Smolková a Andrej Plenković.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marek Plura, Doru-Claudian Frunzulică, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Urmas Paet, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Igor Šoltes a Ignazio Corrao.

Vystúpili: Johannes Hahn a Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Charles Tannock, v mene výboru AFET, o správe o pokroku Čiernej Hory za rok 2014 (2014/2947(RSP)) (B8-0211/2015)

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.11 zápisnice zo dňa 11.3.2015.


21. Správa o pokroku bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2014 (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Správa o pokroku bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2014 (2014/2948(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (úradujúca predsedníčka Rady) a Johannes Hahn (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE, Manolis Kefalogiannis v mene skupiny PPE, Richard Howitt v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Urmas Paet, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, Sofia Sakorafa v mene skupiny GUE/NGL, Tamás Meszerics v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Georgios Epitideios, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Cristian Dan Preda, Sergei Stanishev, Notis Marias, Sotirios Zarianopoulos, Eduard Kukan, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Kostas Chrysogonos, Nikos Androulakis, Nikolay Barekov, Andrey Kovatchev, Tanja Fajon, Eleni Theocharous, Miltiadis Kyrkos, Maria Spyraki, Marijana Petir, Andrej Plenković, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položil Lampros Fountoulis a Sofia Sakorafa, Ivana Maletić a László Tőkés.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Lefteris Christoforou, Eva Kaili, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivo Vajgl, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos a Fabio Massimo Castaldo.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

V rozprave vystúpila Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Ivo Vajgl, v mene výboru AFET, o správe o pokroku bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2014 (2014/2948(RSP)) (B8-0212/2015).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.12 zápisnice zo dňa 11.3.2015.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)


22. Správa o pokroku Srbska za rok 2014 (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Správa o pokroku Srbska za rok 2014 (2014/2949(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (úradujúca predsedníčka Rady) a Johannes Hahn (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: David McAllister v mene skupiny PPE, Tanja Fajon v mene skupiny S&D, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Marijana Petir, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE, Miloslav Ransdorf, Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE, James Carver v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Emilian Pavel, Krisztina Morvai, Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Kazimierz Michał Ujazdowski, Ivan Jakovčić, Andrej Plenković, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Ramona Nicole Mănescu, Gabrielius Landsbergis, Andrey Kovatchev, Eleni Theocharous a Andor Deli.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Ulrike Lunacek, Andrej Plenković k vystúpeniu Ulrike Lunacekovej a Fabio Massimo Castaldo.

Vystúpili: Johannes Hahn a Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- David McAllister, v mene výboru AFET, o správe o pokroku Srbska za rok 2014 (2014/2949(RSP)) (B8-0213/2015).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.13 zápisnice zo dňa 11.3.2015.


23. Európsky integračný proces Kosova (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Európsky integračný proces Kosova (2014/2950(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (úradujúca predsedníčka Rady) a Johannes Hahn (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Ulrike Lunacek v mene skupiny Verts/ALE, Pier Antonio Panzeri v mene skupiny S&D, Karol Karski v mene skupiny ECR, Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE, Kostas Chrysogonos v mene skupiny GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, David McAllister, Daniele Viotti, Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk, László Tőkés, Csaba Molnár, Eduard Kukan a Bogusław Liberadzki.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, James Carver a Ignazio Corrao.

Vystúpili: Johannes Hahn a Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Ulrike Lunacek, v mene výboru AFET, o procese integrácie Kosova do EÚ (2014/2950(RSP)) (B8-0214/2015).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.14 zápisnice zo dňa 11.3.2015.


24. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 550.479/OJME).


25. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.05 h.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Crowley, Dohrmann, Händel, Parker, Pietikäinen, Saryusz-Wolski, Vozemberg-Vrionidi

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia