Kazalo 
Zapisnik
PDF 286kWORD 204k
Torek, 10. marec 2015 - Strasbourg
1.Otvoritev zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 4.Mere in teže cestnih vozil v Skupnosti ***II (razprava)
 5.Evropski dolgoročni investicijski skladi ***I (razprava)
 6.Sporočilo predsedujočega
 7.Evropski dolgoročni investicijski skladi ***I (nadaljevanje razprave)
 8.Sprememba dnevnega reda
 9.Sestava Parlamenta
 10.Čas glasovanja
  10.1.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji - vloga EGF/2013/009 PL/Zachem (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  10.2.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji - vloga EGF/2014/014 DE/Aleo Solar (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  10.3.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji - vloga EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK) (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  10.4.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji - vloga EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  10.5.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji - vloga EGF/2014/011 BE/Caterpillar (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  10.6.Mere in teže cestnih vozil v Skupnosti ***II (glasovanje)
  10.7.Evropski dolgoročni investicijski skladi ***I (glasovanje)
  10.8.Medbančne provizije za kartične plačilne transakcije ***I (glasovanje)
  10.9.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji - vloga EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit (glasovanje)
  10.10.Napredek pri doseganju enakosti med ženskami in moškimi v Evropski uniji leta 2013 (glasovanje)
  10.11.Letno poročilo o politiki konkurence EU (glasovanje)
  10.12.Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2013 (glasovanje)
 11.Slavnostna seja - Jordanija
 12.Obrazložitve glasovanja
 13.Popravki in namere glasovanja
 14.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev
 15.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 16.Smernice za proračun za leto 2016 - oddelek III (razprava)
 17.Letno poročilo 2013 o zaščiti finančnih interesov EU – boj proti goljufijam (razprava)
 18.Svetovna konferenca na visoki ravni o eboli, 3. marec 2015 (razprava)
 19.Popravek (člen 231 Poslovnika)
 20.Poročilo o napredku Črne gore za leto 2014 (razprava)
 21.Poročilo o napredku nekdanje jugoslovanske republike Makedonije za leto 2014 (razprava)
 22.Poročilo o napredku Srbije za leto 2014 (razprava)
 23.Proces vključevanja Kosova v Evropsko unijo (razprava)
 24.Dnevni red naslednje seje
 25.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

1. Otvoritev zasedanja

V skladu s prvo alineo člena 229 Pogodbe o delovanju Evropske unije in členom 146 Poslovnika se je začelo letno zasedanje 2015-2016 Evropskega parlamenta.


2. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 08.30.

Govoril je Richard Corbett o začetku letnega zasedanja in številu delnih zasedanj.


3. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 135 Poslovnika zahtevali razpravo o naslednjih predlogih resolucij:

I.   Nedavni napadi in ugrabitve, zlasti Asircev, ki jih izvaja Daiš na Bližnjem vzhodu (2015/2599(RSP))

- Bodil Valero, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi, Michel Reimon, Barbara Lochbihler in Davor Škrlec v imenu skupine Verts/ALE o nedavnih napadih in ugrabitvah, zlasti Asircev, ki jih izvaja Daiš na Bližnjem vzhodu (B8-0240/2015);

- Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Urmas Paet, Juan Carlos Girauta Vidal, Hilde Vautmans, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley in Johannes Cornelis van Baalen v imenu skupine ALDE o nedavnih napadih in ugrabitvah, zlasti Asircev, ki jih izvaja Daiš na Bližnjem vzhodu (B8-0253/2015);

-Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Peter van Dalen, Bas Belder, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki in Beatrix von Storch v imenu skupine ECR o nedavnih napadih in ugrabitvah, zlasti Asircev, ki jih izvaja Daiš na Bližnjem vzhodu (B8-0254/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Rolandas Paksas in Valentinas Mazuronis v imenu skupine EFDD o nedavnih napadih in ugrabitvah, zlasti Asircev, ki jih izvaja Daiš na Bližnjem vzhodu (B8-0256/2015);

- Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, György Hölvényi, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Esther de Lange, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, József Nagy, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Andrey Kovatchev, David McAllister, Andrej Plenković, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel in Dubravka Šuica v imenu skupine PPE o nedavnih napadih in ugrabitvah, zlasti Asircev, ki jih izvaja Daiš na Bližnjem vzhodu (B8-0259/2015);

- Javier Couso Permuy, Younous Omarjee in Sofia Sakorafa v imenu skupine GUE/NGL o nedavnih napadih in ugrabitvah, zlasti Asircev, ki jih izvaja Daiš na Bližnjem vzhodu (B8-0262/2015);

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Nicola Caputo, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Alessia Maria Mosca, Liisa Jaakonsaari, Tonino Picula, Neena Gill, David Martin, Arne Lietz, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Sorin Moisă, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, Luigi Morgano, Miroslav Poche, Enrico Gasbarra, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Zigmantas Balčytis in Doru-Claudian Frunzulică v imenu skupine S&D o nedavnih napadih in ugrabitvah, zlasti Asircev, ki jih izvaja Daiš na Bližnjem vzhodu (B8-0264/2015).

II.   Južni Sudan, vključno z nedavnimi ugrabitvami otrok (2015/2603(RSP))

- Judith Sargentini, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Jordi Sebastià, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun in Davor Škrlec v imenu skupine Verts/ALE o Južnem Sudanu, vključno z nedavnimi ugrabitvami otrok (B8-0241/2015);

- Petr Ježek, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Urmas Paet, Nathalie Griesbeck, Juan Carlos Girauta Vidal, Hilde Vautmans, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley in Johannes Cornelis van Baalen v imenu skupine ALDE o Južnem Sudanu, vključno z nedavnimi ugrabitvami otrok (B8-0255/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Anna Elżbieta Fotyga, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Branislav Škripek in Jana Žitňanská v imenu skupine ECR o Južnem Sudanu, vključno z nedavnimi ugrabitvami otrok (B8-0257/2015);

- Ignazio Corrao, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Rolandas Paksas in Valentinas Mazuronis v imenu skupine EFDD o Južnem Sudanu, vključno z nedavnimi ugrabitvami otrok (B8-0258/2015);

- Cristian Dan Preda, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andrey Kovatchev, György Hölvényi, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Maurice Ponga, Monica Macovei, Bogdan Brunon Wenta, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Esther de Lange, Mariya Gabriel, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, József Nagy, Tunne Kelam, Lars Adaktusson, Pavel Svoboda, Joachim Zeller, Andrej Plenković, David McAllister, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia in Dubravka Šuica v imenu skupine PPE o Južnem Sudanu, vključno z nedavnimi ugrabitvami otrok (B8-0260/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Gabriele Zimmer, Lidia Senra Rodríguez, Younous Omarjee in Sabine Lösing v imenu skupine GUE/NGL o Južnem Sudanu, vključno z nedavnimi ugrabitvami otrok (B8-0263/2015);

- Gianni Pittella, Josef Weidenholzer, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Norbert Neuser, Linda McAvan, Catherine Stihler, Alessia Maria Mosca, David Martin, Marlene Mizzi, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, José Blanco López, Ana Gomes, Kati Piri, Enrique Guerrero Salom, Tonino Picula, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Miroslav Poche, Seb Dance, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Luigi Morgano, Sorin Moisă, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, István Ujhelyi, Neena Gill, Miriam Dalli, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz in Zigmantas Balčytis v imenu skupine S&D o Južnem Sudanu, vključno z nedavnimi ugrabitvami otrok (B8-0266/2015).

III.   Tanzanija, zlasti vprašanje prilaščanja zemljišč (2015/2604(RSP))

- Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler in Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE o Tanzaniji, zlasti vprašanju prilaščanja zemljišč (B8-0242/2015);

- Catherine Bearder, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Urmas Paet, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley in Johannes Cornelis van Baalen v imenu skupine ALDE o Tanzaniji, zlasti vprašanju prilaščanja zemljišč (B8-0261/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić in Jana Žitňanská v imenu skupine ECR o Tanzaniji, zlasti vprašanju prilaščanja zemljišč (B8-0265/2015);

- Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Rolandas Paksas in Valentinas Mazuronis v imenu skupine EFDD o Tanzaniji, zlasti vprašanju prilaščanja zemljišč (B8-0267/2015);

- Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Andrey Kovatchev, György Hölvényi, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, József Nagy, Tunne Kelam, Lars Adaktusson, Joachim Zeller, Andrej Plenković, David McAllister, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel in Dubravka Šuica v imenu skupine PPE o Tanzaniji, zlasti vprašanju prilaščanja zemljišč (B8-0268/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Lidia Senra Rodríguez in Younous Omarjee v imenu skupine GUE/NGL o Tanzaniji, zlasti vprašanju prilaščanja zemljišč (B8-0269/2015):

- Josef Weidenholzer, Nikos Androulakis, Norbert Neuser, Miroslav Poche, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Alessia Maria Mosca, Tonino Picula, Neena Gill, David Martin, Arne Lietz, Marc Tarabella, Goffredo Maria Bettini, Elena Valenciano, Carlos Zorrinho, István Ujhelyi, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Sorin Moisă, Andi Cristea, Marlene Mizzi, Vilija Blinkevičiūtė, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg in Zigmantas Balčytis v imenu skupine S&D o Tanzaniji, zlasti vprašanju prilaščanja zemljišč (B8-0270/2015).

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 162 Poslovnika.


4. Mere in teže cestnih vozil v Skupnosti ***II (razprava)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 96/53/ES o določitvi največjih dovoljenih mer določenih cestnih vozil v Skupnosti v notranjem in mednarodnem prometu in največjih dovoljenih tež v mednarodnem prometu [11296/3/2014 - C8-0294/2014 - 2013/0105(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Jörg Leichtfried (A8-0032/2015)

Jörg Leichtfried je predstavil priporočilo..

Govorila je Violeta Bulc (članica Komisije).

Govorili so Markus Ferber v imenu skupine PPE, Ismail Ertug v imenu skupine S&D, Peter van Dalen v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Lucy Anderson, Gesine Meissner v imenu skupine ALDE, Merja Kyllönen v imenu skupine GUE/NGL, Keith Taylor v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Peter van Dalen, Peter Lundgren v imenu skupine EFDD, Marie-Christine Arnautu samostojna poslanka, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Gesine Meissner, Wim van de Camp, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bill Etheridge, Jacqueline Foster, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Gesine Meissner, Philippe De Backer, Jill Seymour, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Jacqueline Foster, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław Liberadzki, Tomasz Piotr Poręba, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Petr Mach, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Andor Deli, Olga Sehnalová, Kosma Złotowski, Dieter-Lebrecht Koch, Lucy Anderson, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Peter Lundgren, Henna Virkkunen, István Ujhelyi, in Dubravka Šuica, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Gesine Meissner.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, Claudia Tapardel, Notis Marias, Bill Etheridge in Angel Dzhambazki.

Govorila sta Violeta Bulc in Jörg Leichtfried.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.6 zapisnika z dne 10.3.2015.


5. Evropski dolgoročni investicijski skladi ***I (razprava)

Dodatno poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih dolgoročnih investicijskih skladih [COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Alain Lamassoure (A8-0021/2015)

Alain Lamassoure je predstavil poročilo.

Govorila je Margrethe Vestager (članica Komisije).

Govorili so Danuta Maria Hübner v imenu skupine PPE, Jeppe Kofod v imenu skupine S&D, Stanisław Ożóg v imenu skupine ECR, Philippe De Backer v imenu skupine ALDE, Miguel Urbán Crespo v imenu skupine GUE/NGL, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bill Etheridge, Steven Woolfe v imenu skupine EFDD, Steeve Briois samostojni poslanec, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Beatrix von Storch, Norica Nicolai, Marisa Matias, Marco Zanni, Georgios Kyrtsos, Jonás Fernández, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić in Miguel Viegas.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Govorili so Bernard Monot, Brian Hayes, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Neena Gill, Paloma López Bermejo, Paul Rübig, Bogusław Liberadzki, Henna Virkkunen, István Ujhelyi, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivan Jakovčić, Viorica Dăncilă, Eva Kaili in Hugues Bayet.

(Nadaljevanje razprave, točka 7 zapisnika z dne 10.3.2015)


6. Sporočilo predsedujočega

Predsednik je sporočil, da je odbor JURI včeraj sprejel poročilo o zahtevi za odvzem poslanske imunitete Sergeju Staniševu. Poročevalec: Andrzej Duda (A8-0045/2015).

Poročilo je uvrščeno v čas za glasovanje v sredo, 11. marca 2015.


7. Evropski dolgoročni investicijski skladi ***I (nadaljevanje razprave)

Dodatno poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih dolgoročnih investicijskih skladih [COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Alain Lamassoure (A8-0021/2015)

(Začetek razprave, točka 5 zapisnika z dne 10.3.2015)

Po postopku "catch the eye" so govorili Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Emmanouil Glezos, Seán Kelly, Maria Grapini in Milan Zver.

Govorila sta Margrethe Vestager in Alain Lamassoure.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.7 zapisnika z dne 10.3.2015.

(Seja, ki je bila prekinjena ob 11.10 v pričakovanju začetka časa glasovanja, se je nadaljevala ob 11.30.)

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica


8. Sprememba dnevnega reda

Po posvetovanju s političnimi skupinami je predsednik predlagal, da se naslednji točki dnevnega reda obravnavata v zamenjanem vrstem redu:

- točka "Negotove razmere v Libiji in posledice", ki je trenutno predvidena za četrtek dopoldne, bo obravnavana v sredo popoldne,

- točka "28. zasedanje Sveta za človekove pravice (UNHRC)", ki je trenutno predvidena za sredo popoldne, bo obravnavana v četrtek dopoldne.

Parlament je izjavil, da se strinja s temi spremembami.

Dnevni red je bil tako spremenjen.


9. Sestava Parlamenta

Eduard-Raul Hellvig je pisno sporočil svoj odstop s funkcije poslanca Evropskega parlamenta z veljavo od 2. marca 2015.

V skladu s členom 4(1) in (3) Poslovnika Parlament ugotovi sprostitev sedeža, ki začne veljati na ta dan, in s tem seznani pristojni nacionalni organ.


10. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


10.1. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji - vloga EGF/2013/009 PL/Zachem (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2013/009PL/Zachem, Poljska) [COM(2015)0013 - C8-0010/2015 - 2015/2016(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Jan Olbrycht (A8-0036/2015)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0041)


10.2. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji - vloga EGF/2014/014 DE/Aleo Solar (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2014/014 DE/Aleo Solar iz Nemčije) [COM(2014)0726 - C8-0012/2015 - 2015/2018(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Iris Hoffmann (A8-0030/2015)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0042)


10.3. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji - vloga EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK) (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK), Belgija) [COM(2014)0725 - C8-0013/2015 - 2015/2019(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Andrej Plenković (A8-0031/2015)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0043)


10.4. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji - vloga EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal iz Belgije) [COM(2014)0734 - C8-0014/2015 - 2015/2020(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Victor Negrescu (A8-0035/2015)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0044)


10.5. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji - vloga EGF/2014/011 BE/Caterpillar (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2014/011 BE/Caterpillar, Belgija) [COM(2014)0735 - C8-0015/2015 - 2015/2021(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Anneli Jäätteenmäki (A8-0033/2015)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0045)


10.6. Mere in teže cestnih vozil v Skupnosti ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 96/53/ES o določitvi največjih dovoljenih mer določenih cestnih vozil v Skupnosti v notranjem in mednarodnem prometu in največjih dovoljenih tež v mednarodnem prometu [11296/3/2014 - C8-0294/2014 - 2013/0105(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Jörg Leichtfried (A8-0032/2015)

(potrebna kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno v spremenjeni obliki (P8_TA(2015)0046)


10.7. Evropski dolgoročni investicijski skladi ***I (glasovanje)

Dodatno poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih dolgoročnih investicijskih skladih [COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Alain Lamassoure (A8-0021/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2015)0047)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0047)


10.8. Medbančne provizije za kartične plačilne transakcije ***I (glasovanje)

Dodatno poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o medbančnih provizijah za kartične plačilne transakcije [COM(2013)0550 - C7-0241/2013 - 2013/0265(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Pablo Zalba Bidegain (A8-0022/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2015)0048)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0048)


10.9. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji - vloga EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit, Belgija) [COM(2015)0009 - C8-0011/2015 - 2015/2017(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Liadh Ní Riada (A8-0034/2015)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0049)


10.10. Napredek pri doseganju enakosti med ženskami in moškimi v Evropski uniji leta 2013 (glasovanje)

Poročilo o napredku pri doseganju enakosti med ženskami in moškimi v Evropski uniji leta 2013 [2014/2217(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalec: Marc Tarabella (A8-0015/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0050)


10.11. Letno poročilo o politiki konkurence EU (glasovanje)

Poročilo o letnem poročilu o politiki konkurence EU [2014/2158(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Morten Messerschmidt (A8-0019/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0051)


10.12. Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2013 (glasovanje)

Poročilo o letnem poročilu Evropske centralne banke za leto 2013 [2014/2157(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Pablo Zalba Bidegain (A8-0011/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0052)


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

11. Slavnostna seja - Jordanija

Parlament se je od 12.00 do 12.30 sestal na slavnostni seji zaradi obiska Njegove visokosti Abdulaha II, kralja Hašemitske kraljevine Jordanije.


PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

12. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Priporočilo za drugo obravnavo: Jörg Leichtfried - A8-0032/2015

Michela Giuffrida in Seán Kelly

Dodatno poročilo: Alain Lamassoure - A8-0021/2015
Michela Giuffrida, Ivana Maletić, Notis Marias, Seán Kelly in Stanislav Polčák

Poročilo: Marc Tarabella - A8-0015/2015
Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Michela Giuffrida, Bernd Lucke, Krisztina Morvai, Elena Gentile, Tomáš Zdechovský, Luigi Morgano, Eleonora Forenza, Csaba Sógor, Angel Dzhambazki, Seán Kelly in Marijana Petir

Poročilo: Morten Messerschmidt - A8-0019/2015
Michela Giuffrida, Biljana Borzan, Notis Marias, Ivana Maletić, Ruža Tomašić in Tibor Szanyi

Poročilo: Pablo Zalba Bidegain - A8-0022/2015
Paloma López Bermejo, Michela Giuffrida, Notis Marias, Seán Kelly in Stanislav Polčák.


13. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


14. Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev

Na predlog Odbora JURI je Parlament potrdil veljavnost mandata Damiana Zoffolija.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.00, se je nadaljevala ob 15.05.)

PREDSEDSTVO: Adina-Ioana VĂLEAN
podpredsednica

15. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


16. Smernice za proračun za leto 2016 - oddelek III (razprava)

Poročilo o splošnih smernicah za pripravo proračuna za leto 2016, oddelek III – Komisija [2015/2008(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: José Manuel Fernandes (A8-0027/2015)

José Manuel Fernandes je predstavil poročilo.

Govorila je Kristalina Georgieva (podpredsednica Komisije).

Govorili so Jan Olbrycht v imenu skupine PPE, Jens Geier v imenu skupine S&D, Bernd Kölmel v imenu skupine ECR, Nedzhmi Ali v imenu skupine ALDE, Pablo Echenique v imenu skupine GUE/NGL, Marco Zanni v imenu skupine EFDD, Sophie Montel samostojna poslanka, Petri Sarvamaa, Isabelle Thomas, Zbigniew Kuźmiuk, Gérard Deprez, Jonathan Arnott, Eleftherios Synadinos, Siegfried Mureşan, Vladimír Maňka, Jean Arthuis, Edouard Ferrand, Patricija Šulin, Daniele Viotti, Janusz Lewandowski, Clare Moody, Carlos Iturgaiz, Victor Negrescu, Tomáš Zdechovský, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, in Jean-Paul Denanot.

Po postopku "catch the eye" so govorili Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Notis Marias, Maria Spyraki, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas in Indrek Tarand.

Govorila sta Kristalina Georgieva in José Manuel Fernandes.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.9 zapisnika z dne 11.3.2015.


17. Letno poročilo 2013 o zaščiti finančnih interesov EU – boj proti goljufijam (razprava)

Poročilo o letnem poročilu 2013 o zaščiti finančnih interesov EU – boj proti goljufijam [2014/2155(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Georgi Pirinski (A8-0024/2015)

Georgi Pirinski je predstavil poročilo.

Govorila je Kristalina Georgieva (podpredsednica Komisije).

Govorili so Pascal Arimont (pripravljavec mnenja odbora REGI), Monica Macovei (pripravljavka mnenja odbora LIBE), Ingeborg Gräßle v imenu skupine PPE, Inés Ayala Sender v imenu skupine S&D, Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, in Michael Theurer v imenu skupine ALDE.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

Govorili so Bill Etheridge ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje, na katerega je odgovoril Michael Theurer, Martina Anderson v imenu skupine GUE/NGL, Benedek Jávor v imenu skupine Verts/ALE, Marco Valli v imenu skupine EFDD, Jean-Luc Schaffhauser samostojni poslanec, Tomáš Zdechovský, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jonathan Arnott, Derek Vaughan, Richard Sulík, Igor Šoltes, Jonathan Arnott, Petri Sarvamaa, Zigmantas Balčytis, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Rosa D'Amato, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivan Jakovčić, Caterina Chinnici, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Janusz Korwin-Mikke, Janusz Wojciechowski, Gerard Batten, Nikolay Barekov in Petr Mach.

Po postopku "catch the eye" so govorili Julia Pitera, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Giulia Moi, Seán Kelly, in Pina Picierno, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marco Valli.

Govorila sta Kristalina Georgieva in Georgi Pirinski.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.10 zapisnika z dne 11.3.2015.


18. Svetovna konferenca na visoki ravni o eboli, 3. marec 2015 (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Svetovna konferenca na visoki ravni o eboli, 3. marec 2015 (2015/2606(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (predsedujoča Svetu) in Christos Stylianides (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Davor Ivo Stier v imenu skupine PPE, Linda McAvan v imenu skupine S&D, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jonathan Arnott, Beatriz Becerra Basterrechea v imenu skupine ALDE, Lola Sánchez Caldentey v imenu skupine GUE/NGL, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Maria Heubuch v imenu skupine Verts/ALE, Valentinas Mazuronis v imenu skupine EFDD, Joëlle Mélin samostojna poslanka, Birgit Collin-Langen, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Arne Gericke, Norbert Neuser, Louis Michel, Josu Juaristi Abaunz in Michèle Rivasi.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Govorili so Piernicola Pedicini, Mireille D'Ornano, Maurice Ponga, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil João Ferreira, Victor Boştinaru, José Inácio Faria, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivan Jakovčić, Stefan Eck, Patrizia Toia, João Ferreira, Kashetu Kyenge, Lidia Senra Rodríguez in Gilles Pargneaux.

Po postopku "catch the eye" so govorili Nicola Caputo, Notis Marias, Marielle de Sarnez, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Piernicola Pedicini, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică in Giulia Moi.

Govorila sta Zanda Kalniņa-Lukaševica in Christos Stylianides.

Razprava se je zaključila.


19. Popravek (člen 231 Poslovnika)

Popravek P7_TA(2011)0218(COR02) je bil objavljen na včerajšnjem zasedanju (točka 6 zapisnika z dne 9.3.2015).

Ker nobena politična skupina oziroma najmanj štirideset poslancev ni zahtevalo glasovanja o popravku (člen 231(4) Poslovnika), se šteje, da je sprejet.


20. Poročilo o napredku Črne gore za leto 2014 (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Poročilo o napredku Črne gore za leto 2014 (2014/2947(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (predsedujoča Svetu) in Johannes Hahn (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Charles Tannock v imenu skupine ECR, Andrey Kovatchev v imenu skupine PPE, Nikos Androulakis v imenu skupine S&D, Jozo Radoš v imenu skupine ALDE, Takis Hadjigeorgiou v imenu skupine GUE/NGL, Ulrike Lunacek v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivan Jakovčić, Philippe Loiseau, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Ulrike Lunacek, Dubravka Šuica, Anneliese Dodds, Ivan Jakovčić, Jiří Maštálka, Jean-Luc Schaffhauser, Ivana Maletić, Elena Gentile, Mario Borghezio in Milan Zver.

PREDSEDSTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsednica

Govorila sta Monika Smolková in Andrej Plenković.

Po postopku "catch the eye" so govorili Marek Plura, Doru-Claudian Frunzulică, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Urmas Paet, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Igor Šoltes in Ignazio Corrao.

Govorila sta Johannes Hahn in Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom123(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Charles Tannock v imenu odbora AFET o poročilu o napredku Črne gore za leto 2014 (2014/2947(RSP)) (B8-0211/2015)

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.11 zapisnika z dne 11.3.2015.


21. Poročilo o napredku nekdanje jugoslovanske republike Makedonije za leto 2014 (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Poročilo o napredku nekdanje jugoslovanske republike Makedonije za leto 2014 (2014/2948(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (predsedujoča Svetu) in Johannes Hahn (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Ivo Vajgl v imenu skupine ALDE, Manolis Kefalogiannis v imenu skupine PPE, Richard Howitt v imenu skupine S&D, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Urmas Paet, Angel Dzhambazki v imenu skupine ECR, Sofia Sakorafa v imenu skupine GUE/NGL, Tamás Meszerics v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivan Jakovčić, Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Georgios Epitideios, Eleftherios Synadinos samostojni poslanec, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Cristian Dan Preda, Sergei Stanishev, Notis Marias, Sotirios Zarianopoulos, Eduard Kukan, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Kostas Chrysogonos, Nikos Androulakis, Nikolay Barekov, Andrey Kovatchev, Tanja Fajon, Eleni Theocharous, Miltiadis Kyrkos, Maria Spyraki, Marijana Petir, Andrej Plenković, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Lampros Fountoulis in Sofia Sakorafa, Ivana Maletić in László Tőkés.

Po postopku "catch the eye" so govorili Lefteris Christoforou, Eva Kaili, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivo Vajgl, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos in Fabio Massimo Castaldo.

Govoril je Johannes Hahn.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Govoril je Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom123(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Ivo Vajgl v imenu odbora AFET o poročilu o napredku nekdanje jugoslovanske republike Makedonije za leto 2014 (2014/2948(RSP)) (B8-0212/2015).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.12 zapisnika z dne 11.3.2015.

         (Seja je bila za trenutek prekinjena.)


22. Poročilo o napredku Srbije za leto 2014 (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Poročilo o napredku Srbije za leto 2014 (2014/2949(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (predsedujoča Svetu) in Johannes Hahn (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so David McAllister v imenu skupine PPE, Tanja Fajon v imenu skupine S&D, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Marijana Petir, Angel Dzhambazki v imenu skupine ECR, Ivo Vajgl v imenu skupine ALDE, Miloslav Ransdorf, Igor Šoltes v imenu skupine Verts/ALE, James Carver v imenu skupine EFDD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Emilian Pavel, Krisztina Morvai, Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Kazimierz Michał Ujazdowski, Ivan Jakovčić, Andrej Plenković, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Ramona Nicole Mănescu, Gabrielius Landsbergis, Andrey Kovatchev, Eleni Theocharous in Andor Deli.

Po postopku "catch the eye" so govorili Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Ulrike Lunacek, Andrej Plenković o govoru Ulrike Lunacek in Fabio Massimo Castaldo.

Govorila sta Johannes Hahn in Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom123(2) Poslovnika zaključi razprava:

- David McAllister v imenu odbora AFET o poročilu o napredku Srbije za leto 2014 (2014/2949(RSP)) (B8-0213/2015).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.13 zapisnika z dne 11.3.2015.


23. Proces vključevanja Kosova v Evropsko unijo (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Proces vključevanja Kosova v Evropsko unijo (2014/2950(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (predsedujoča Svetu) in Johannes Hahn (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Ulrike Lunacek v imenu skupine Verts/ALE, Pier Antonio Panzeri v imenu skupine S&D, Karol Karski v imenu skupine ECR, Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE, Kostas Chrysogonos v imenu skupine GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, David McAllister, Daniele Viotti, Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk, László Tőkés, Csaba Molnár, Eduard Kukan in Bogusław Liberadzki.

Po postopku "catch the eye" so govorili Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, James Carver in Ignazio Corrao.

Govorila sta Johannes Hahn in Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom123(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Ulrike Lunacek v imenu odbora AFET o procesu vključevanja Kosova v Evropsko unijo (2014/2950(RSP)) (B8-0214/2015).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.14 zapisnika z dne 11.3.2015.


24. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 550.479/OJME).


25. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.05.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Crowley, Dohrmann, Händel, Parker, Pietikäinen, Saryusz-Wolski, Vozemberg-Vrionidi

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov