Index 
Protokoll
PDF 285kWORD 183k
Tisdagen den 10 mars 2015 - Strasbourg
1.Öppnande av den årliga sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 4.Dimensioner och vikter för vägfordon som framförs inom gemenskapen ***II (debatt)
 5.Europeiska långsiktiga investeringsfonder ***I (debatt)
 6.Meddelande från talmannen
 7.Europeiska långsiktiga investeringsfonder (fortsättning på debatten)
 8.Ändring av föredragningslistan
 9.Parlamentets sammansättning
 10.Omröstning
  10.1.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan EGF/2013/009 PL/Zachem (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  10.2.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan EGF/2014/014 DE/Aleo Solar (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  10.3.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK) (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  10.4.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  10.5.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan EGF/2014/011 BE/Caterpillar (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  10.6.Dimensioner och vikter för vägfordon som framförs inom gemenskapen ***II (omröstning)
  10.7.Europeiska långsiktiga investeringsfonder ***I (omröstning)
  10.8.Förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner ***I (omröstning)
  10.9.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan GF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit (omröstning)
  10.10.Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen 2013 (omröstning)
  10.11.Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik (omröstning)
  10.12.Europeiska centralbankens årsrapport för 2013 (omröstning)
 11.Högtidligt möte – Jordanien
 12.Röstförklaringar
 13.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 14.Valprövning
 15.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 16.Riktlinjer för 2016 års budget – avsnitt III (debatt)
 17.Årsrapport för 2013 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier (debatt)
 18.Internationella högnivåkonferensen om Ebola den 3 mars 2015 (debatt)
 19.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
 20.2014 års framstegsrapport om Montenegro (debatt)
 21.2014 års framstegsrapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (debatt)
 22.2014 års framstegsrapport om Serbien (debatt)
 23.Kosovos europeiska integrationsprocess (debatt)
 24.Föredragningslista för nästa sammanträde
 25.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

1. Öppnande av den årliga sessionen

I enlighet med artikel 229 första stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 146 i arbetsordningen öppnades Europaparlamentets session 2015–2016.


2. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 08.30.

Talare: Richard Corbett yttrade sig om öppnandet av den årliga sessionen och antalet sammanträdesperioder.


3. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 135 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   IS senaste attacker och kidnappningar i Mellanöstern, som särskilt drabbat assyrier (2015/2599(RSP))

- Bodil Valero, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi, Michel Reimon, Barbara Lochbihler och Davor Škrlec för Verts/ALE-gruppen, om IS senaste attacker och kidnappningar i Mellanöstern, som särskilt drabbat assyrier (B8-0240/2015),

- Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Urmas Paet, Juan Carlos Girauta Vidal, Hilde Vautmans, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley och Johannes Cornelis van Baalen för ALDE-gruppen, om IS senaste attacker och kidnappningar i Mellanöstern, som särskilt drabbat assyrier (B8-0253/2015),

-Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Peter van Dalen, Bas Belder, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki och Beatrix von Storch för ECR-gruppen, om IS senaste attacker och kidnappningar i Mellanöstern, som särskilt drabbat assyrier (B8-0254/2015),

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Rolandas Paksas och Valentinas Mazuronis för EFDD-gruppen, om IS senaste attacker och kidnappningar i Mellanöstern, som särskilt drabbat assyrier (B8-0256/2015),

- Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, György Hölvényi, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Esther de Lange, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, József Nagy, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Andrey Kovatchev, David McAllister, Andrej Plenković, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel och Dubravka Šuica för PPE-gruppen, om IS senaste attacker och kidnappningar i Mellanöstern, som särskilt drabbat assyrier (B8-0259/2015),

- Javier Couso Permuy, Younous Omarjee och Sofia Sakorafa för GUE/NGL-gruppen, om IS senaste attacker och kidnappningar i Mellanöstern, som särskilt drabbat assyrier (B8-0262/2015),

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Nicola Caputo, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Alessia Maria Mosca, Liisa Jaakonsaari, Tonino Picula, Neena Gill, David Martin, Arne Lietz, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Sorin Moisă, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, Luigi Morgano, Miroslav Poche, Enrico Gasbarra, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Zigmantas Balčytis och Doru-Claudian Frunzulică för S&D-gruppen, om IS senaste attacker och kidnappningar i Mellanöstern, som särskilt drabbat assyrier (B8-0264/2015).

II.   Sydsudan, inbegripet nyligen genomförda kidnappningar av barn (2015/2603(RSP))

- Judith Sargentini, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Jordi Sebastià, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun och Davor Škrlec för Verts/ALE-gruppen, om Sydsudan, inbegripet nyligen genomförda kidnappningar av barn (B8-0241/2015),

- Petr Ježek, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Urmas Paet, Nathalie Griesbeck, Juan Carlos Girauta Vidal, Hilde Vautmans, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley och Johannes Cornelis van Baalen för ALDE-gruppen, om Sydsudan, inbegripet nyligen genomförda kidnappningar av barn (B8-0255/2015),

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Anna Elżbieta Fotyga, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Branislav Škripek och Jana Žitňanská för ECR-gruppen, om Sydsudan, inbegripet nyligen genomförda kidnappningar av barn (B8-0257/2015),

- Ignazio Corrao, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Rolandas Paksas och Valentinas Mazuronis för EFDD-gruppen, om Sydsudan, inbegripet nyligen genomförda kidnappningar av barn (B8-0258/2015),

- Cristian Dan Preda, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andrey Kovatchev, György Hölvényi, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Maurice Ponga, Monica Macovei, Bogdan Brunon Wenta, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Esther de Lange, Mariya Gabriel, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, József Nagy, Tunne Kelam, Lars Adaktusson, Pavel Svoboda, Joachim Zeller, Andrej Plenković, David McAllister, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia och Dubravka Šuica för PPE-gruppen, om Sydsudan, inbegripet nyligen genomförda kidnappningar av barn (B8-0260/2015),

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Gabriele Zimmer, Lidia Senra Rodríguez, Younous Omarjee och Sabine Lösing för GUE/NGL-gruppen, om Sydsudan, inbegripet nyligen genomförda kidnappningar av barn (B8-0263/2015),

- Gianni Pittella, Josef Weidenholzer, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Norbert Neuser, Linda McAvan, Catherine Stihler, Alessia Maria Mosca, David Martin, Marlene Mizzi, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, José Blanco López, Ana Gomes, Kati Piri, Enrique Guerrero Salom, Tonino Picula, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Miroslav Poche, Seb Dance, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Luigi Morgano, Sorin Moisă, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, István Ujhelyi, Neena Gill, Miriam Dalli, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz och Zigmantas Balčytis för S&D-gruppen, om Sydsudan, inbegripet nyligen genomförda kidnappningar av barn (B8-0266/2015).

III.   Tanzania, särskilt frågan om markrofferi (2015/2604(RSP))

- Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler och Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, om Tanzania, särskilt frågan om markrofferi (B8-0242/2015),

- Catherine Bearder, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Urmas Paet, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley och Johannes Cornelis van Baalen för ALDE-gruppen, om Tanzania, särskilt frågan om markrofferi (B8-0261/2015),

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić och Jana Žitňanská för ECR-gruppen, om Tanzania, särskilt frågan om markrofferi (B8-0265/2015),

- Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Rolandas Paksas och Valentinas Mazuronis för EFDD-gruppen, om Tanzania, särskilt frågan om markrofferi (B8-0267/2015),

- Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Andrey Kovatchev, György Hölvényi, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, József Nagy, Tunne Kelam, Lars Adaktusson, Joachim Zeller, Andrej Plenković, David McAllister, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel och Dubravka Šuica för PPE-gruppen, om Tanzania, särskilt frågan om markrofferi (B8-0268/2015),

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Lidia Senra Rodríguez och Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen, om Tanzania, särskilt problemet med markrofferi (B8-0269/2015),

- Josef Weidenholzer, Nikos Androulakis, Norbert Neuser, Miroslav Poche, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Alessia Maria Mosca, Tonino Picula, Neena Gill, David Martin, Arne Lietz, Marc Tarabella, Goffredo Maria Bettini, Elena Valenciano, Carlos Zorrinho, István Ujhelyi, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Sorin Moisă, Andi Cristea, Marlene Mizzi, Vilija Blinkevičiūtė, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg och Zigmantas Balčytis för S&D-gruppen, om Tanzania, särskilt frågan om markrofferi (B8-0270/2015).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 162 i arbetsordningen.


4. Dimensioner och vikter för vägfordon som framförs inom gemenskapen ***II (debatt)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 96/53/EG av den 25 juli 1996 om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen [11296/3/2014 - C8-0294/2014 - 2013/0105(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Jörg Leichtfried (A8-0032/2015)

Jörg Leichtfried redogjorde för rekommendationen..

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talare: Markus Ferber för PPE-gruppen, Ismail Ertug för S&D-gruppen, Peter van Dalen för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lucy Anderson, Gesine Meissner för ALDE-gruppen, Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen, Keith Taylor för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Peter van Dalen, Peter Lundgren för EFDD-gruppen, Marie-Christine Arnautu, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gesine Meissner, Wim van de Camp, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Jacqueline Foster, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gesine Meissner, Philippe De Backer, Jill Seymour, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jacqueline Foster, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław Liberadzki, Tomasz Piotr Poręba, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Petr Mach, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Andor Deli, Olga Sehnalová, Kosma Złotowski, Dieter-Lebrecht Koch, Lucy Anderson, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Peter Lundgren, Henna Virkkunen, István Ujhelyi, och Dubravka Šuica, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gesine Meissner.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Claudia Tapardel, Notis Marias, Bill Etheridge och Angel Dzhambazki.

Talare: Violeta Bulc och Jörg Leichtfried.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.6 i protokollet av den 10.3.2015.


5. Europeiska långsiktiga investeringsfonder ***I (debatt)

Kompletterande betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder [COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Alain Lamassoure (A8-0021/2015)

Alain Lamassoure redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Margrethe Vestager (ledamot av kommissionen).

Talare: Danuta Maria Hübner för PPE-gruppen, Jeppe Kofod för S&D-gruppen, Stanisław Ożóg för ECR-gruppen, Philippe De Backer för ALDE-gruppen, Miguel Urbán Crespo för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Steven Woolfe för EFDD-gruppen, Steeve Briois, grupplös, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Beatrix von Storch, Norica Nicolai, Marisa Matias, Marco Zanni, Georgios Kyrtsos, Jonás Fernández, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić och Miguel Viegas.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Bernard Monot, Brian Hayes, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Neena Gill, Paloma López Bermejo, Paul Rübig, Bogusław Liberadzki, Henna Virkkunen, István Ujhelyi, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić, Viorica Dăncilă, Eva Kaili och Hugues Bayet.

(Fortsättning på debatten punkt 7 i protokollet av den 10.3.2015.)


6. Meddelande från talmannen

Talmannen meddelade att JURI-utskottet föregående dag hade antagit ett betänkande om begäran om upphävande av Sergei Stanishevs parlamentariska immunitet. Föredragande: Andrzej Duda (A8-0045/2015).

Detta betänkande hade förts upp på omröstningslistan för onsdagen den 11 mars 2015.


7. Europeiska långsiktiga investeringsfonder (fortsättning på debatten)

Kompletterande betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder [COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Alain Lamassoure (A8-0021/2015)

(Första delen av debatten punkt 5 i protokollet av den 10.3.2015.)

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Emmanouil Glezos, Seán Kelly, Maria Grapini och Milan Zver.

Talare: Margrethe Vestager och Alain Lamassoure.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.7 i protokollet av den 10.3.2015.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.10, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 11.30.)

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman


8. Ändring av föredragningslistan

Efter samråd med de politiska grupperna föreslog talmannen att följande två punkter på föredragninglistan skulle byta plats med varandra:

- punkten ”Den instabila situationen i Libyen och dess konsekvenser”, som planlagts till torsdag förmiddag skulle behandlas onsdag eftermiddag,

- punkten ”FN:s människorättsråds 28:e möte”, som planlagts till onsdag eftermiddag skulle behandlas torsdag förmiddag.

Parlamentet gav sitt samtycke till dessa ändringar.

Föredragningslistan ändrades i enlighet med detta.


9. Parlamentets sammansättning

Eduard-Raul Hellvig hade skriftligen begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot av parlamentet med verkan från och med den 2 mars 2015.

I enlighet med artikel 4.1 och 4.3 i arbetsordningen förklarade parlamentet att denna plats var vakant från och med detta datum och skulle underrätta de berörda nationella myndigheterna om detta.


10. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


10.1. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan EGF/2013/009 PL/Zachem (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2013/009 PL/Zachem från Polen) [COM(2015)0013 - C8-0010/2015 - 2015/2016(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Jan Olbrycht (A8-0036/2015)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0041)


10.2. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan EGF/2014/014 DE/Aleo Solar (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/014 DE/Aleo Solar från Tyskland) [COM(2014)0726 - C8-0012/2015 - 2015/2018(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Iris Hoffmann (A8-0030/2015)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0042)


10.3. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK) (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) från Belgien) [COM(2014)0725 - C8-0013/2015 - 2015/2019(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Andrej Plenković (A8-0031/2015)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0043)


10.4. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal från Belgien) [COM(2014)0734 - C8-0014/2015 - 2015/2020(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Victor Negrescu (A8-0035/2015)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0044)


10.5. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan EGF/2014/011 BE/Caterpillar (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/011 BE/Caterpillar från Belgien) [COM(2014)0735 - C8-0015/2015 - 2015/2021(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Anneli Jäätteenmäki (A8-0033/2015)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0045)


10.6. Dimensioner och vikter för vägfordon som framförs inom gemenskapen ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 96/53/EG av den 25 juli 1996 om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen [11296/3/2014 - C8-0294/2014 - 2013/0105(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Jörg Leichtfried (A8-0032/2015)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2015)0046)


10.7. Europeiska långsiktiga investeringsfonder ***I (omröstning)

Kompletterande betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder [COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Alain Lamassoure (A8-0021/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2015)0047)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2015)0047)


10.8. Förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner ***I (omröstning)

Kompletterande betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner [COM(2013)0550 - C7-0241/2013 - 2013/0265(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Pablo Zalba Bidegain (A8-0022/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2015)0048)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2015)0048)


10.9. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan GF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit från Belgien) [COM(2015)0009 - C8-0011/2015 - 2015/2017(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Liadh Ní Riada (A8-0034/2015)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0049)


10.10. Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen 2013 (omröstning)

Betänkande om jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen 2013 [2014/2217(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Marc Tarabella (A8-0015/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0050)


10.11. Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik (omröstning)

Betänkande om årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik [2014/2158(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Morten Messerschmidt (A8-0019/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0051)


10.12. Europeiska centralbankens årsrapport för 2013 (omröstning)

Betänkande om Europeiska centralbankens årsrapport för 2013 [2014/2157(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Pablo Zalba Bidegain (A8-0011/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0052)


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

11. Högtidligt möte – Jordanien

(Kl. 12.00–12.30 samlades parlamentet till ett högtidligt möte med anledning av besöket av Hans Majestät Kung Abdulla II, Hashemitiska konungariket Jordaniens regent.)


ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

12. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Andrabehandlingsrekommendation Jörg Leichtfried - A8-0032/2015

Michela Giuffrida och Seán Kelly

Kompletterande betänkande Alain Lamassoure A8-0021/2015
Michela Giuffrida, Ivana Maletić, Notis Marias, Seán Kelly och Stanislav Polčák

Betänkande Marc Tarabella - A8-0015/2015
Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Michela Giuffrida, Bernd Lucke, Krisztina Morvai, Elena Gentile, Tomáš Zdechovský, Luigi Morgano, Eleonora Forenza, Csaba Sógor, Angel Dzhambazki, Seán Kelly och Marijana Petir

Betänkande Morten Messerschmidt - A8-0019/2015
Michela Giuffrida, Biljana Borzan, Notis Marias, Ivana Maletić, Ruža Tomašić och Tibor Szanyi

Betänkande Pablo Zalba Bidegain - A8-0022/2015
Paloma López Bermejo, Michela Giuffrida, Notis Marias, Seán Kelly och Stanislav Polčák


13. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


14. Valprövning

På förslag av JURI-utskottet beslutade parlamentet att godkänna mandatet för Damiano Zoffoli.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.00 och återupptogs kl. 15.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Adina-Ioana VĂLEAN
Vice talman

15. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


16. Riktlinjer för 2016 års budget – avsnitt III (debatt)

Betänkande om de allmänna riktlinjerna för utarbetandet av 2016 års budget, avsnitt III – kommissionen [2015/2008(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: José Manuel Fernandes (A8-0027/2015)

José Manuel Fernandes redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Kristalina Georgieva (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Jan Olbrycht för PPE-gruppen, Jens Geier för S&D-gruppen, Bernd Kölmel för ECR-gruppen, Nedzhmi Ali för ALDE-gruppen, Pablo Echenique för GUE/NGL-gruppen, Marco Zanni för EFDD-gruppen, Sophie Montel, grupplös, Petri Sarvamaa, Isabelle Thomas, Zbigniew Kuźmiuk, Gérard Deprez, Jonathan Arnott, Eleftherios Synadinos, Siegfried Mureşan, Vladimír Maňka, Jean Arthuis, Edouard Ferrand, Patricija Šulin, Daniele Viotti, Janusz Lewandowski, Clare Moody, Carlos Iturgaiz, Victor Negrescu, Tomáš Zdechovský, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, och Jean-Paul Denanot.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Notis Marias, Maria Spyraki, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas och Indrek Tarand.

Talare: Kristalina Georgieva och José Manuel Fernandes.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.9 i protokollet av den 11.3.2015.


17. Årsrapport för 2013 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier (debatt)

Betänkande om årsrapporten för 2013 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier [2014/2155(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Georgi Pirinski (A8-0024/2015)

Georgi Pirinski redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Kristalina Georgieva (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Pascal Arimont (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Monica Macovei (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Ingeborg Gräßle för PPE-gruppen, Inés Ayala Sender för S&D-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, och Michael Theurer för ALDE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Bill Etheridge ställde en fråga ("blått kort") Michael Theurer, som besvarade frågan, Martina Anderson för GUE/NGL-gruppen, Benedek Jávor för Verts/ALE-gruppen, Marco Valli för EFDD-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser, grupplös, Tomáš Zdechovský, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jonathan Arnott, Derek Vaughan, Richard Sulík, Igor Šoltes, Jonathan Arnott, Petri Sarvamaa, Zigmantas Balčytis, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Rosa D'Amato, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić, Caterina Chinnici, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Janusz Korwin-Mikke, Janusz Wojciechowski, Gerard Batten, Nikolay Barekov och Petr Mach.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Julia Pitera, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Giulia Moi, Seán Kelly, och Pina Picierno, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marco Valli.

Talare: Kristalina Georgieva och Georgi Pirinski.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.10 i protokollet av den 11.3.2015.


18. Internationella högnivåkonferensen om Ebola den 3 mars 2015 (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Internationella högnivåkonferensen om Ebola den 3 mars 2015 (2015/2606(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (rådets tjänstgörande ordförande) och Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Davor Ivo Stier för PPE-gruppen, Linda McAvan för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jonathan Arnott, Beatriz Becerra Basterrechea för ALDE-gruppen, Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Maria Heubuch för Verts/ALE-gruppen, Valentinas Mazuronis för EFDD-gruppen, Joëlle Mélin, grupplös, Birgit Collin-Langen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Arne Gericke, Norbert Neuser, Louis Michel, Josu Juaristi Abaunz och Michèle Rivasi.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Piernicola Pedicini, Mireille D'Ornano, Maurice Ponga, som även besvarade en fråga ("blått kort") från João Ferreira, Victor Boştinaru, José Inácio Faria, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić, Stefan Eck, Patrizia Toia, João Ferreira, Kashetu Kyenge, Lidia Senra Rodríguez och Gilles Pargneaux.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Notis Marias, Marielle de Sarnez, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Piernicola Pedicini, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică och Giulia Moi.

Talare: Zanda Kalniņa-Lukaševica och Christos Stylianides.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


19. Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)

Rättelsen (P7_TA(2011)0218(COR02)) tillkännagavs i kammaren vid föregående dags sammanträde (punkt 6 i protokollet av den 9.3.2015).

Eftersom det inte hade begärts någon omröstning om denna rättelse av någon politisk grupp eller minst 40 ledamöter (artikel 231.4 i arbetsordningen), ansågs den godkänd.


20. 2014 års framstegsrapport om Montenegro (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: 2014 års framstegsrapport om Montenegro (2014/2947(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (rådets tjänstgörande ordförande) och Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Charles Tannock för ECR-gruppen, Andrey Kovatchev för PPE-gruppen, Nikos Androulakis för S&D-gruppen, Jozo Radoš för ALDE-gruppen, Takis Hadjigeorgiou för GUE/NGL-gruppen, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić, Philippe Loiseau, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ulrike Lunacek, Dubravka Šuica, Anneliese Dodds, Ivan Jakovčić, Jiří Maštálka, Jean-Luc Schaffhauser, Ivana Maletić, Elena Gentile, Mario Borghezio och Milan Zver.

ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman

Talare: Monika Smolková och Andrej Plenković.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marek Plura, Doru-Claudian Frunzulică, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Urmas Paet, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Igor Šoltes och Ignazio Corrao.

Talare: Johannes Hahn och Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

- Charles Tannock, för utskottet AFET, om betänkandet om 2014 års framstegsrapport om Montenegro (2014/2947(RSP)) (B8-0211/2015)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.11 i protokollet av den 11.3.2015.


21. 2014 års framstegsrapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: 2014 års framstegsrapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (2014/2948(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (rådets tjänstgörande ordförande) och Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Ivo Vajgl för ALDE-gruppen, Manolis Kefalogiannis för PPE-gruppen, Richard Howitt för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Urmas Paet, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, Sofia Sakorafa för GUE/NGL-gruppen, Tamás Meszerics för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Georgios Epitideios, Eleftherios Synadinos, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Cristian Dan Preda, Sergei Stanishev, Notis Marias, Sotirios Zarianopoulos, Eduard Kukan, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Kostas Chrysogonos, Nikos Androulakis, Nikolay Barekov, Andrey Kovatchev, Tanja Fajon, Eleni Theocharous, Miltiadis Kyrkos, Maria Spyraki, Marijana Petir, Andrej Plenković, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Lampros Fountoulis och Sofia Sakorafa, Ivana Maletić och László Tőkés.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Lefteris Christoforou, Eva Kaili, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivo Vajgl, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos och Fabio Massimo Castaldo.

Talare: Johannes Hahn.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

- Ivo Vajgl, för utskottet AFET, om 2014 års framstegsrapport för f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (2014/2948(RSP)) (B8-0212/2015).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.12 i protokollet av den 11.3.2015.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)


22. 2014 års framstegsrapport om Serbien (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: 2014 års framstegsrapport om Serbien (2014/2949(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (rådets tjänstgörande ordförande) och Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: David McAllister för PPE-gruppen, Tanja Fajon för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marijana Petir, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, Ivo Vajgl för ALDE-gruppen, Miloslav Ransdorf, Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen, James Carver för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Emilian Pavel, Krisztina Morvai, Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Kazimierz Michał Ujazdowski, Ivan Jakovčić, Andrej Plenković, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Ramona Nicole Mănescu, Gabrielius Landsbergis, Andrey Kovatchev, Eleni Theocharous och Andor Deli.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Ulrike Lunacek, Andrej Plenković om Ulrike Lunaceks inlägg och Fabio Massimo Castaldo.

Talare: Johannes Hahn och Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

- David McAllister, för utskottet AFET, om 2014 års framstegsrapport om Serbien (2014/2949(RSP)) (B8-0213/2015).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.13 i protokollet av den 11.3.2015.


23. Kosovos europeiska integrationsprocess (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Kosovos europeiska integrationsprocess (2014/2950(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (rådets tjänstgörande ordförande) och Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen, Pier Antonio Panzeri för S&D-gruppen, Karol Karski för ECR-gruppen, Hilde Vautmans för ALDE-gruppen, Kostas Chrysogonos för GUE/NGL-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, David McAllister, Daniele Viotti, Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk, László Tőkés, Csaba Molnár, Eduard Kukan och Bogusław Liberadzki.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, James Carver och Ignazio Corrao.

Talare: Johannes Hahn och Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

- Ulrike Lunacek, för utskottet AFET, om Kosovos europeiska integrationsprocess (2014/2950(RSP)) (B8-0214/2015).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.14 i protokollet av den 11.3.2015.


24. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 550.479/OJME).


25. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.05.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Crowley, Dohrmann, Händel, Parker, Pietikäinen, Saryusz-Wolski, Vozemberg-Vrionidi

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy