Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 11 март 2015 г. - Страсбург

2. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ацетамиприд, аметоктрадин, амисулбром, бупиримат, клофентезин, етефон, етиримол, флуопиколид, имазапик, пропамокарб, пираклостробин и тау-флувалинат във или върху определени продукти (D036754/02 - 2015/2608(RPS) - срок: 6/5/2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества за 2,4,5-Т, барбан, бинапакрил, бромофос-етил, камфехлор (токсафен), хлорбуфам, хлороксурон, хлозолинат, ДНОК, диалат, диносеб, динотерб, диоксатион, етилен оксид, фентин ацетат, фентин хидроксид, флуциклоксурон, флуцитринат, формотион, мекарбам, метакрифос, монолинурон, фенотрин, профам, пиразофос, квиналфос, ресметрин, текназен и винклозолин във или върху определени продукти (D036786/02 - 2015/2607(RPS) - срок: 6/5/2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Решение на Комисията за изменение на Решения 2009/568/ЕО, 2011/333/ЕС, 2011/381/ЕС, 2012/448/ЕС и 2012/481/ЕС, удължаващо срока на валидност на екологичните критерии за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС на някои продукти (D037968/02 - 2015/2583(RPS) - срок: 25/5/2015)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти (D038087/02 - 2015/2587(RPS) - срок: 27/5/2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II и VI към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти (D038088/01 - 2015/2588(RPS) - срок: 27/5/2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Решение на Комисията за изменение на Решение 2014/312/ЕС относно установяване на екологични критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на бои и лакове за вътрешно и външно боядисване (D038234/02 - 2015/2584(RPS) - срок: 26/5/2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 865/2006 за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета по отношение на търговията с видове от дивата флора и фауна (D038446/01 - 2015/2581(RPS) - срок: 24/5/2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI.

Правна информация - Политика за поверителност