Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 11 marca 2015 r. - Strasburg

2. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acetamipridu, ametoktradyny, amisulbromu, bupirymatu, klofentezyny, etefonu, etirimolu, fluopikolidu, imazapiku, propamokarbu, piraklostrobiny i tau-fluwalinatu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (D036754/02 - 2015/2608(RPS) - termin: 6/5/2015)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 2,4,5-T, barbanu, binapakrylu, bromofosu etylowego, kamfechloru (toksafenu), chlorobufamu, chloroksuronu, chlozolinatu, DNOK, diallatu, dinosebu, dinoterbu, dioksationu, tlenku etylenu, octanu fentynu, wodorotlenku fentynu, flucykloksuronu, flucytrynatu, formotionu, mekarbamu, metakrifosu, monolinuronu, fenotryny, profamu, pyrazofosu, kwinalfosu, resmetryny, technazenu i winklozoliny w określonych produktach lub na ich powierzchni (D036786/02 - 2015/2607(RPS) - termin: 6/5/2015)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Decyzja Komisji zmieniająca decyzje: 2009/568/WE, 2011/333/UE, 2011/381/UE, 2012/448/UE i 2012/481/UE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych dla przyznawania oznakowania ekologicznego UE niektórym produktom (D037968/02 - 2015/2583(RPS) - termin: 25/5/2015)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego produktów kosmetycznych (D038087/02 - 2015/2587(RPS) - termin: 27/5/2015)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (D038088/01 - 2015/2588(RPS) - termin: 27/5/2015)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Decyzja Komisji zmieniająca decyzję 2014/312/UE ustanawiającą ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE farbom i lakierom wewnętrznym i zewnętrznym (D038234/02 - 2015/2584(RPS) - termin: 26/5/2015)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające – w odniesieniu do handlu gatunkami dzikiej fauny i flory – rozporządzenie (WE) nr 865/2006 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 (D038446/01 - 2015/2581(RPS) - termin: 24/5/2015)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności